Mon, 06 Nov 2017 15:55:56 +0100IOSAD-61 (void)updateIdentity:(nonnull PEPIdentity *)identity IOSAD-61
Dirk Zimmermann <dirk@pep-project.org> [Mon, 06 Nov 2017 15:55:56 +0100] rev 349
IOSAD-61 (void)updateIdentity:(nonnull PEPIdentity *)identity

Mon, 06 Nov 2017 12:46:00 +0100IOSAD-61 fix some warnings IOSAD-61
Dirk Zimmermann <dirk@pep-project.org> [Mon, 06 Nov 2017 12:46:00 +0100] rev 348
IOSAD-61 fix some warnings

Mon, 06 Nov 2017 12:14:53 +0100IOSAD-61 better [PEPIdentity dictionary] IOSAD-61
Dirk Zimmermann <dirk@pep-project.org> [Mon, 06 Nov 2017 12:14:53 +0100] rev 347
IOSAD-61 better [PEPIdentity dictionary]

Mon, 06 Nov 2017 12:08:54 +0100IOSAD-61 nonnull for [PEPIdentity dictionary] IOSAD-61
Dirk Zimmermann <dirk@pep-project.org> [Mon, 06 Nov 2017 12:08:54 +0100] rev 346
IOSAD-61 nonnull for [PEPIdentity dictionary]

Mon, 06 Nov 2017 10:51:32 +0100IOSAD-61 testEncryptToMySelf IOSAD-61
Dirk Zimmermann <dirk@pep-project.org> [Mon, 06 Nov 2017 10:51:32 +0100] rev 345
IOSAD-61 testEncryptToMySelf

Mon, 06 Nov 2017 10:47:41 +0100IOSAD-61 testParallelSessions IOSAD-61
Dirk Zimmermann <dirk@pep-project.org> [Mon, 06 Nov 2017 10:47:41 +0100] rev 344
IOSAD-61 testParallelSessions

Mon, 06 Nov 2017 10:45:22 +0100IOSAD-61 testEncryptBcc IOSAD-61
Dirk Zimmermann <dirk@pep-project.org> [Mon, 06 Nov 2017 10:45:22 +0100] rev 343
IOSAD-61 testEncryptBcc

Mon, 06 Nov 2017 10:41:00 +0100IOSAD-61 + [PEPIdentity initWithDictionary] IOSAD-61
Dirk Zimmermann <dirk@pep-project.org> [Mon, 06 Nov 2017 10:41:00 +0100] rev 342
IOSAD-61 + [PEPIdentity initWithDictionary]

Mon, 06 Nov 2017 10:34:38 +0100IOSAD-61 testEncryptedMailFromMutt IOSAD-61
Dirk Zimmermann <dirk@pep-project.org> [Mon, 06 Nov 2017 10:34:38 +0100] rev 341
IOSAD-61 testEncryptedMailFromMutt

Mon, 06 Nov 2017 10:15:54 +0100IOSAD-61 testRevoke IOSAD-61
Dirk Zimmermann <dirk@pep-project.org> [Mon, 06 Nov 2017 10:15:54 +0100] rev 340
IOSAD-61 testRevoke