src/sync_actions.c
branchkeysync
changeset 991 b230b6418b52
parent 985 087d5d60c082
child 1004 9828752c0751
   1.1 --- a/src/sync_actions.c	Tue Aug 09 00:28:53 2016 +0200
   1.2 +++ b/src/sync_actions.c	Wed Aug 10 14:12:19 2016 +0200
   1.3 @@ -136,8 +136,6 @@
   1.4   if (status != PEP_STATUS_OK)
   1.5     goto error;
   1.6 
   1.7 -  free_identity(me);
   1.8 -  free_identity(partner);
   1.9   return status;
  1.10 
  1.11 error: