src/pEpEngine.c
author vb
Thu, 31 Jul 2014 10:15:09 +0200
changeset 10 ead888e73384
parent 9 41e66a54f03e
child 14 c99db0b8fc0f
permissions -rw-r--r--
...
vb@0
   1
#define PEP_ENGINE_VERSION "0.4.0"
vb@0
   2
vb@0
   3
// this is 20 safewords with 79 chars max
vb@0
   4
#define MAX_SAFEWORDS_SPACE (20 * 80)
vb@0
   5
vb@0
   6
// XML parameters string
vb@0
   7
#define PARMS_MAX 32768
vb@0
   8
vb@0
   9
// maximum busy wait time in ms
vb@0
  10
#define BUSY_WAIT_TIME 5000
vb@0
  11
vb@0
  12
// maximum line length for reading gpg.conf
vb@0
  13
#define MAX_LINELENGTH 1024
vb@0
  14
vb@0
  15
// default keyserver
vb@0
  16
#define DEFAULT_KEYSERVER "hkp://keys.gnupg.net"
vb@0
  17
vb@0
  18
#ifdef WIN32
vb@0
  19
#include "platform_windows.h"
vb@0
  20
#define LOCAL_DB windoze_local_db()
vb@0
  21
#define SYSTEM_DB windoze_system_db()
vb@0
  22
#define LIBGPGME "libgpgme-11.dll"
vb@0
  23
#else // UNIX
vb@0
  24
#define _POSIX_C_SOURCE 200809L
vb@0
  25
#include <dlfcn.h>
vb@0
  26
#include "platform_unix.h"
vb@0
  27
#define LOCAL_DB unix_local_db()
vb@0
  28
#ifndef SYSTEM_DB
vb@0
  29
#define SYSTEM_DB "/usr/share/pEp/system.db"
vb@0
  30
#endif
vb@0
  31
#ifndef LIBGPGME
vb@0
  32
#define LIBGPGME "libgpgme-pthread.so"
vb@0
  33
#endif
vb@0
  34
#endif
vb@0
  35
vb@0
  36
#include <locale.h>
vb@0
  37
#include <stdlib.h>
vb@0
  38
#include <string.h>
vb@0
  39
#include <assert.h>
vb@0
  40
#include <stdio.h>
vb@0
  41
vb@0
  42
#ifndef NDEBUG
vb@0
  43
#include <stdio.h>
vb@0
  44
#endif
vb@0
  45
vb@0
  46
#include <gpgme.h>
vb@0
  47
#include "sqlite3.h"
vb@0
  48
vb@0
  49
#define _EXPORT_PEP_ENGINE_DLL
vb@0
  50
#include "pEpEngine.h"
vb@0
  51
vb@0
  52
#define NOT_IMPLEMENTED assert(0)
vb@0
  53
vb@0
  54
// init
vb@0
  55
vb@0
  56
typedef const char * (*gpgme_check_version_t)(const char*);
vb@0
  57
typedef gpgme_error_t (*gpgme_set_locale_t)(gpgme_ctx_t CTX, int CATEGORY,
vb@0
  58
    const char *VALUE);
vb@0
  59
typedef gpgme_error_t (*gpgme_new_t)(gpgme_ctx_t *CTX);
vb@0
  60
typedef void (*gpgme_release_t)(gpgme_ctx_t CTX);
vb@0
  61
typedef gpgme_error_t (*gpgme_set_protocol_t)(gpgme_ctx_t CTX,
vb@0
  62
    gpgme_protocol_t PROTO);
vb@0
  63
typedef void (*gpgme_set_armor_t)(gpgme_ctx_t CTX, int YES);
vb@0
  64
vb@0
  65
// data
vb@0
  66
vb@0
  67
typedef gpgme_error_t (*gpgme_data_new_t)(gpgme_data_t *DH);
vb@0
  68
typedef gpgme_error_t (*gpgme_data_new_from_mem_t)(gpgme_data_t *DH,
vb@0
  69
    const char *BUFFER, size_t SIZE, int COPY);
vb@0
  70
typedef void (*gpgme_data_release_t)(gpgme_data_t DH);
vb@0
  71
typedef gpgme_data_type_t (*gpgme_data_identify_t)(gpgme_data_t DH);
vb@0
  72
typedef size_t (*gpgme_data_seek_t)(gpgme_data_t DH, size_t OFFSET,
vb@0
  73
    int WHENCE);
vb@0
  74
typedef size_t (*gpgme_data_read_t)(gpgme_data_t DH, void *BUFFER,
vb@0
  75
    size_t LENGTH);
vb@0
  76
vb@0
  77
// encrypt and decrypt
vb@0
  78
vb@0
  79
typedef gpgme_error_t (*gpgme_op_decrypt_t)(gpgme_ctx_t CTX,
vb@0
  80
    gpgme_data_t CIPHER, gpgme_data_t PLAIN);
vb@0
  81
typedef gpgme_error_t (*gpgme_op_verify_t)(gpgme_ctx_t CTX, gpgme_data_t SIG,
vb@0
  82
    gpgme_data_t SIGNED_TEXT, gpgme_data_t PLAIN);
vb@0
  83
typedef gpgme_error_t (*gpgme_op_decrypt_verify_t)(gpgme_ctx_t CTX,
vb@0
  84
    gpgme_data_t CIPHER, gpgme_data_t PLAIN);
vb@0
  85
typedef gpgme_decrypt_result_t (*gpgme_op_decrypt_result_t)(gpgme_ctx_t CTX);
vb@0
  86
typedef gpgme_error_t (*gpgme_op_encrypt_sign_t)(gpgme_ctx_t CTX,
vb@0
  87
    gpgme_key_t RECP[], gpgme_encrypt_flags_t FLAGS, gpgme_data_t PLAIN,
vb@0
  88
    gpgme_data_t CIPHER);
vb@0
  89
typedef gpgme_verify_result_t (*gpgme_op_verify_result_t)(gpgme_ctx_t CTX);
vb@0
  90
vb@0
  91
// keys
vb@0
  92
vb@0
  93
typedef gpgme_error_t (*gpgme_get_key_t)(gpgme_ctx_t CTX, const char *FPR,
vb@0
  94
    gpgme_key_t *R_KEY, int SECRET);
vb@0
  95
typedef gpgme_error_t (*gpgme_op_genkey_t)(gpgme_ctx_t CTX, const char *PARMS,
vb@0
  96
    gpgme_data_t PUBLIC, gpgme_data_t SECRET);
vb@0
  97
typedef gpgme_genkey_result_t (*gpgme_op_genkey_result_t)(gpgme_ctx_t CTX);
vb@0
  98
typedef gpgme_error_t (*gpgme_op_delete_t)(gpgme_ctx_t CTX,
vb@0
  99
    const gpgme_key_t KEY, int ALLOW_SECRET);
vb@0
  100
typedef gpgme_error_t (*gpgme_op_import_t)(gpgme_ctx_t CTX,
vb@0
  101
    gpgme_data_t KEYDATA);
vb@0
  102
typedef gpgme_error_t (*gpgme_op_export_t)(gpgme_ctx_t CTX,
vb@0
  103
    const char *PATTERN, gpgme_export_mode_t MODE, gpgme_data_t KEYDATA);
vb@0
  104
typedef gpgme_error_t (*gpgme_set_keylist_mode_t)(gpgme_ctx_t CTX,
vb@0
  105
    gpgme_keylist_mode_t MODE);
vb@0
  106
typedef gpgme_keylist_mode_t (*gpgme_get_keylist_mode_t)(gpgme_ctx_t CTX);
vb@0
  107
typedef gpgme_error_t (*gpgme_op_keylist_start_t)(gpgme_ctx_t CTX,
vb@0
  108
    const char *PATTERN, int SECRET_ONLY);
vb@0
  109
typedef gpgme_error_t (*gpgme_op_keylist_next_t)(gpgme_ctx_t CTX,
vb@0
  110
    gpgme_key_t *R_KEY);
vb@0
  111
typedef gpgme_error_t (*gpgme_op_keylist_end_t)(gpgme_ctx_t CTX);
vb@0
  112
typedef gpgme_error_t (*gpgme_op_import_keys_t)(gpgme_ctx_t CTX,
vb@0
  113
    gpgme_key_t *KEYS);
vb@0
  114
typedef void (*gpgme_key_ref_t)(gpgme_key_t KEY);
vb@0
  115
typedef void (*gpgme_key_unref_t)(gpgme_key_t KEY);
vb@0
  116
vb@0
  117
typedef struct {
vb@0
  118
	const char *version;
vb@0
  119
  const char *passphrase;
vb@0
  120
	void * gpgme;
vb@0
  121
	gpgme_ctx_t ctx;
vb@0
  122
vb@0
  123
	sqlite3 *db;
vb@0
  124
	sqlite3 *system_db;
vb@0
  125
vb@0
  126
	sqlite3_stmt *log;
vb@0
  127
	sqlite3_stmt *safeword;
vb@0
  128
	sqlite3_stmt *get_identity;
vb@0
  129
	sqlite3_stmt *set_person;
vb@0
  130
	sqlite3_stmt *set_pgp_keypair;
vb@0
  131
	sqlite3_stmt *set_identity;
vb@0
  132
	sqlite3_stmt *set_trust;
vb@8
  133
  sqlite3_stmt *get_trust;
vb@0
  134
vb@0
  135
	gpgme_check_version_t gpgme_check;
vb@0
  136
	gpgme_set_locale_t gpgme_set_locale;
vb@0
  137
	gpgme_new_t gpgme_new;
vb@0
  138
	gpgme_release_t gpgme_release;
vb@0
  139
	gpgme_set_protocol_t gpgme_set_protocol;
vb@0
  140
	gpgme_set_armor_t gpgme_set_armor;
vb@0
  141
vb@0
  142
	gpgme_data_new_t gpgme_data_new;
vb@0
  143
	gpgme_data_new_from_mem_t gpgme_data_new_from_mem;
vb@0
  144
	gpgme_data_release_t gpgme_data_release;
vb@0
  145
	gpgme_data_identify_t gpgme_data_identify;
vb@0
  146
	gpgme_data_seek_t gpgme_data_seek;
vb@0
  147
	gpgme_data_read_t gpgme_data_read;
vb@0
  148
vb@0
  149
	gpgme_op_decrypt_t gpgme_op_decrypt;
vb@0
  150
	gpgme_op_verify_t gpgme_op_verify;
vb@0
  151
	gpgme_op_decrypt_verify_t gpgme_op_decrypt_verify;
vb@0
  152
	gpgme_op_decrypt_result_t gpgme_op_decrypt_result;
vb@0
  153
	gpgme_op_encrypt_sign_t gpgme_op_encrypt_sign;
vb@0
  154
	gpgme_op_verify_result_t gpgme_op_verify_result;
vb@0
  155
vb@0
  156
	gpgme_get_key_t gpgme_get_key;
vb@0
  157
	gpgme_op_genkey_t gpgme_op_genkey;
vb@0
  158
  gpgme_op_genkey_result_t gpgme_op_genkey_result;
vb@0
  159
  gpgme_op_delete_t gpgme_op_delete;
vb@0
  160
  gpgme_op_import_t gpgme_op_import;
vb@0
  161
  gpgme_op_export_t gpgme_op_export;
vb@0
  162
  gpgme_set_keylist_mode_t gpgme_set_keylist_mode;
vb@0
  163
  gpgme_get_keylist_mode_t gpgme_get_keylist_mode;
vb@0
  164
  gpgme_op_keylist_start_t gpgme_op_keylist_start;
vb@0
  165
  gpgme_op_keylist_next_t gpgme_op_keylist_next;
vb@0
  166
  gpgme_op_keylist_end_t gpgme_op_keylist_end;
vb@0
  167
  gpgme_op_import_keys_t gpgme_op_import_keys;
vb@0
  168
  gpgme_key_ref_t gpgme_key_ref;
vb@0
  169
  gpgme_key_unref_t gpgme_key_unref;
vb@0
  170
} pEpSession;
vb@0
  171
vb@0
  172
static bool ensure_keyserver()
vb@0
  173
{
vb@0
  174
  static char buf[MAX_LINELENGTH];
vb@0
  175
  int n;
vb@0
  176
  FILE *f = fopen(gpg_conf(), "r");
vb@0
  177
vb@0
  178
  if (f != NULL) {
vb@0
  179
    while (!feof(f)) {
vb@0
  180
      char * s = fgets(buf, MAX_LINELENGTH, f);
vb@0
  181
      if (s && !feof(f)) {
vb@0
  182
        char * t = strtok(s, " ");
vb@0
  183
        if (t && strcmp(t, "keyserver") == 0)
vb@0
  184
        {
vb@0
  185
          fclose(f);
vb@0
  186
          return true;
vb@0
  187
        }
vb@0
  188
      }
vb@0
  189
    }
vb@0
  190
    f = freopen(gpg_conf(), "a", f);
vb@0
  191
  }
vb@0
  192
  else {
vb@0
  193
    f = fopen(gpg_conf(), "w");
vb@0
  194
  }
vb@0
  195
vb@0
  196
  assert(f);
vb@0
  197
  if (f == NULL)
vb@0
  198
    return false;
vb@0
  199
vb@0
  200
  n = fprintf(f, "keyserver %s\n", DEFAULT_KEYSERVER);
vb@0
  201
  assert(n >= 0);
vb@0
  202
  fclose(f);
vb@0
  203
vb@0
  204
  return true;
vb@0
  205
}
vb@0
  206
vb@0
  207
DYNAMIC_API PEP_STATUS init(PEP_SESSION *session)
vb@0
  208
{
vb@0
  209
	gpgme_error_t gpgme_error;
vb@0
  210
	int int_result;
vb@0
  211
	const char *sql_log;
vb@0
  212
	const char *sql_safeword;
vb@0
  213
	const char *sql_get_identity;
vb@0
  214
	const char *sql_set_person;
vb@0
  215
	const char *sql_set_pgp_keypair;
vb@0
  216
	const char *sql_set_identity;
vb@0
  217
	const char *sql_set_trust;
vb@8
  218
  const char *sql_get_trust;
vb@8
  219
vb@0
  220
  bool bResult;
vb@0
  221
vb@0
  222
	assert(sqlite3_threadsafe());
vb@0
  223
	if (!sqlite3_threadsafe())
vb@0
  224
		return PEP_INIT_SQLITE3_WITHOUT_MUTEX;
vb@0
  225
vb@0
  226
	assert(session);
vb@0
  227
	*session = NULL;
vb@0
  228
vb@0
  229
  pEpSession *_session = (pEpSession *) calloc(1, sizeof(pEpSession));
vb@0
  230
	assert(_session);
vb@0
  231
	if (_session == NULL)
vb@0
  232
		return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@0
  233
	
vb@0
  234
	_session->version = PEP_ENGINE_VERSION;
vb@0
  235
vb@0
  236
  bResult = ensure_keyserver();
vb@0
  237
  assert(bResult);
vb@0
  238
vb@0
  239
  // to do: implement something useful
vb@0
  240
  _session->passphrase = "";
vb@0
  241
vb@0
  242
	_session->gpgme = dlopen(LIBGPGME, RTLD_LAZY);
vb@0
  243
	if (_session->gpgme == NULL) {
vb@0
  244
		free(_session);
vb@0
  245
		return PEP_INIT_CANNOT_LOAD_GPGME;
vb@0
  246
	}
vb@0
  247
vb@0
  248
	_session->gpgme_set_locale
vb@0
  249
    = (gpgme_set_locale_t) (intptr_t) dlsym(_session->gpgme,
vb@0
  250
        "gpgme_set_locale");
vb@0
  251
	assert(_session->gpgme_set_locale);
vb@0
  252
vb@0
  253
	_session->gpgme_check
vb@0
  254
    = (gpgme_check_version_t) (intptr_t) dlsym(_session->gpgme,
vb@0
  255
        "gpgme_check_version");
vb@0
  256
	assert(_session->gpgme_check);
vb@0
  257
vb@0
  258
	_session->gpgme_new
vb@0
  259
    = (gpgme_new_t) (intptr_t) dlsym(_session->gpgme, "gpgme_new");
vb@0
  260
	assert(_session->gpgme_new);
vb@0
  261
vb@0
  262
	_session->gpgme_release
vb@0
  263
    = (gpgme_release_t) (intptr_t) dlsym(_session->gpgme, "gpgme_release");
vb@0
  264
	assert(_session->gpgme_release);
vb@0
  265
vb@0
  266
	_session->gpgme_set_protocol
vb@0
  267
    = (gpgme_set_protocol_t) (intptr_t) dlsym(_session->gpgme,
vb@0
  268
        "gpgme_set_protocol");
vb@0
  269
	assert(_session->gpgme_set_protocol);
vb@0
  270
vb@0
  271
	_session->gpgme_set_armor
vb@0
  272
    = (gpgme_set_armor_t) (intptr_t) dlsym(_session->gpgme,
vb@0
  273
        "gpgme_set_armor");
vb@0
  274
	assert(_session->gpgme_set_armor);
vb@0
  275
vb@0
  276
	_session->gpgme_data_new
vb@0
  277
    = (gpgme_data_new_t) (intptr_t) dlsym(_session->gpgme,
vb@0
  278
        "gpgme_data_new");
vb@0
  279
	assert(_session->gpgme_data_new);
vb@0
  280
vb@0
  281
	_session->gpgme_data_new_from_mem
vb@0
  282
    = (gpgme_data_new_from_mem_t) (intptr_t) dlsym(_session->gpgme,
vb@0
  283
        "gpgme_data_new_from_mem");
vb@0
  284
	assert(_session->gpgme_data_new_from_mem);
vb@0
  285
vb@0
  286
	_session->gpgme_data_release
vb@0
  287
    = (gpgme_data_release_t) (intptr_t) dlsym(_session->gpgme,
vb@0
  288
        "gpgme_data_release");
vb@0
  289
	assert(_session->gpgme_data_release);
vb@0
  290
vb@0
  291
	_session->gpgme_data_identify
vb@0
  292
    = (gpgme_data_identify_t) (intptr_t) dlsym(_session->gpgme,
vb@0
  293
        "gpgme_data_identify");
vb@0
  294
	assert(_session->gpgme_data_identify);
vb@0
  295
vb@0
  296
	_session->gpgme_data_seek
vb@0
  297
    = (gpgme_data_seek_t) (intptr_t) dlsym(_session->gpgme,
vb@0
  298
        "gpgme_data_seek");
vb@0
  299
	assert(_session->gpgme_data_seek);
vb@0
  300
vb@0
  301
	_session->gpgme_data_read
vb@0
  302
    = (gpgme_data_read_t) (intptr_t) dlsym(_session->gpgme,
vb@0
  303
        "gpgme_data_read");
vb@0
  304
	assert(_session->gpgme_data_read);
vb@0
  305
vb@0
  306
	_session->gpgme_op_decrypt
vb@0
  307
    = (gpgme_op_decrypt_t) (intptr_t) dlsym(_session->gpgme,
vb@0
  308
        "gpgme_op_decrypt");
vb@0
  309
	assert(_session->gpgme_op_decrypt);
vb@0
  310
vb@0
  311
	_session->gpgme_op_verify
vb@0
  312
    = (gpgme_op_verify_t) (intptr_t) dlsym(_session->gpgme,
vb@0
  313
        "gpgme_op_verify");
vb@0
  314
	assert(_session->gpgme_op_verify);
vb@0
  315
vb@0
  316
	_session->gpgme_op_decrypt_verify
vb@0
  317
    = (gpgme_op_decrypt_verify_t) (intptr_t) dlsym(_session->gpgme,
vb@0
  318
        "gpgme_op_decrypt_verify");
vb@0
  319
	assert(_session->gpgme_op_decrypt_verify);
vb@0
  320
vb@0
  321
	_session->gpgme_op_decrypt_result
vb@0
  322
    = (gpgme_op_decrypt_result_t) (intptr_t) dlsym(_session->gpgme,
vb@0
  323
        "gpgme_op_decrypt_result");
vb@0
  324
	assert(_session->gpgme_op_decrypt_result);
vb@0
  325
vb@0
  326
	_session->gpgme_op_encrypt_sign
vb@0
  327
    = (gpgme_op_encrypt_sign_t) (intptr_t) dlsym(_session->gpgme,
vb@0
  328
        "gpgme_op_encrypt_sign");
vb@0
  329
	assert(_session->gpgme_op_encrypt_sign);
vb@0
  330
vb@0
  331
	_session->gpgme_op_verify_result
vb@0
  332
    = (gpgme_op_verify_result_t) (intptr_t) dlsym(_session->gpgme,
vb@0
  333
        "gpgme_op_verify_result");
vb@0
  334
	assert(_session->gpgme_op_verify_result);
vb@0
  335
	
vb@0
  336
	_session->gpgme_get_key
vb@0
  337
    = (gpgme_get_key_t) (intptr_t) dlsym(_session->gpgme, "gpgme_get_key");
vb@0
  338
	assert(_session->gpgme_get_key);
vb@0
  339
vb@0
  340
	_session->gpgme_op_genkey
vb@0
  341
    = (gpgme_op_genkey_t) (intptr_t) dlsym(_session->gpgme,
vb@0
  342
        "gpgme_op_genkey");
vb@0
  343
	assert(_session->gpgme_op_genkey);
vb@0
  344
vb@0
  345
	_session->gpgme_op_genkey_result
vb@0
  346
    = (gpgme_op_genkey_result_t) (intptr_t) dlsym(_session->gpgme,
vb@0
  347
        "gpgme_op_genkey_result");
vb@0
  348
	assert(_session->gpgme_op_genkey_result);
vb@0
  349
vb@0
  350
  _session->gpgme_op_delete = (gpgme_op_delete_t) (intptr_t)
vb@0
  351
    dlsym(_session->gpgme, "gpgme_op_delete");
vb@0
  352
	assert(_session->gpgme_op_delete);
vb@0
  353
vb@0
  354
  _session->gpgme_op_import = (gpgme_op_import_t) (intptr_t)
vb@0
  355
    dlsym(_session->gpgme, "gpgme_op_import");
vb@0
  356
	assert(_session->gpgme_op_import);
vb@0
  357
vb@0
  358
  _session->gpgme_op_export = (gpgme_op_export_t) (intptr_t)
vb@0
  359
    dlsym(_session->gpgme, "gpgme_op_export");
vb@0
  360
	assert(_session->gpgme_op_export);
vb@0
  361
vb@0
  362
  _session->gpgme_set_keylist_mode = (gpgme_set_keylist_mode_t) (intptr_t)
vb@0
  363
    dlsym(_session->gpgme, "gpgme_set_keylist_mode");
vb@0
  364
	assert(_session->gpgme_set_keylist_mode);
vb@0
  365
vb@0
  366
  _session->gpgme_get_keylist_mode = (gpgme_get_keylist_mode_t) (intptr_t)
vb@0
  367
    dlsym(_session->gpgme, "gpgme_get_keylist_mode");
vb@0
  368
	assert(_session->gpgme_get_keylist_mode);
vb@0
  369
vb@0
  370
  _session->gpgme_op_keylist_start = (gpgme_op_keylist_start_t) (intptr_t)
vb@0
  371
    dlsym(_session->gpgme, "gpgme_op_keylist_start");
vb@0
  372
	assert(_session->gpgme_op_keylist_start);
vb@0
  373
vb@0
  374
  _session->gpgme_op_keylist_next = (gpgme_op_keylist_next_t) (intptr_t)
vb@0
  375
    dlsym(_session->gpgme, "gpgme_op_keylist_next");
vb@0
  376
	assert(_session->gpgme_op_keylist_next);
vb@0
  377
vb@0
  378
  _session->gpgme_op_keylist_end = (gpgme_op_keylist_end_t) (intptr_t)
vb@0
  379
    dlsym(_session->gpgme, "gpgme_op_keylist_end");
vb@0
  380
	assert(_session->gpgme_op_keylist_end);
vb@0
  381
vb@0
  382
  _session->gpgme_op_import_keys = (gpgme_op_import_keys_t) (intptr_t)
vb@0
  383
    dlsym(_session->gpgme, "gpgme_op_import_keys");
vb@0
  384
	assert(_session->gpgme_op_import_keys);
vb@0
  385
vb@0
  386
  _session->gpgme_key_ref = (gpgme_key_ref_t) (intptr_t)
vb@0
  387
    dlsym(_session->gpgme, "gpgme_key_ref");
vb@0
  388
	assert(_session->gpgme_key_ref);
vb@0
  389
vb@0
  390
  _session->gpgme_key_unref = (gpgme_key_unref_t) (intptr_t)
vb@0
  391
    dlsym(_session->gpgme, "gpgme_key_unref");
vb@0
  392
	assert(_session->gpgme_key_unref);
vb@0
  393
vb@0
  394
	setlocale(LC_ALL, "");
vb@0
  395
	_session->version = _session->gpgme_check(NULL);
vb@0
  396
	_session->gpgme_set_locale(NULL, LC_CTYPE, setlocale (LC_CTYPE, NULL));
vb@0
  397
vb@0
  398
	gpgme_error = _session->gpgme_new(&_session->ctx);
vb@0
  399
	if (gpgme_error != GPG_ERR_NO_ERROR) {
vb@0
  400
		dlclose(_session->gpgme);
vb@0
  401
		free(_session);
vb@0
  402
		return PEP_INIT_GPGME_INIT_FAILED;
vb@0
  403
	}
vb@0
  404
vb@0
  405
  gpgme_error = _session->gpgme_set_protocol(_session->ctx,
vb@0
  406
      GPGME_PROTOCOL_OpenPGP);
vb@0
  407
	assert(gpgme_error == GPG_ERR_NO_ERROR);
vb@0
  408
vb@0
  409
	_session->gpgme_set_armor(_session->ctx, 1);
vb@0
  410
vb@0
  411
  assert(LOCAL_DB);
vb@0
  412
  if (LOCAL_DB == NULL) {
vb@0
  413
		_session->gpgme_release(_session->ctx);
vb@0
  414
		dlclose(_session->gpgme);
vb@0
  415
    free(_session);
vb@0
  416
    return PEP_INIT_CANNOT_OPEN_DB;
vb@0
  417
  }
vb@0
  418
vb@0
  419
	int_result = sqlite3_open_v2(
vb@0
  420
			LOCAL_DB,
vb@0
  421
			&_session->db,
vb@0
  422
			SQLITE_OPEN_READWRITE
vb@0
  423
				| SQLITE_OPEN_CREATE
vb@0
  424
				| SQLITE_OPEN_FULLMUTEX
vb@0
  425
				| SQLITE_OPEN_PRIVATECACHE,
vb@0
  426
			NULL 
vb@0
  427
		);
vb@0
  428
vb@0
  429
	if (int_result != SQLITE_OK) {
vb@0
  430
		sqlite3_close_v2(_session->db);
vb@0
  431
		_session->gpgme_release(_session->ctx);
vb@0
  432
		dlclose(_session->gpgme);
vb@0
  433
		free(_session);
vb@0
  434
		return PEP_INIT_CANNOT_OPEN_DB;
vb@0
  435
	}
vb@0
  436
vb@0
  437
	sqlite3_busy_timeout(_session->db, BUSY_WAIT_TIME);
vb@0
  438
vb@0
  439
  assert(SYSTEM_DB);
vb@0
  440
  if (SYSTEM_DB == NULL) {
vb@0
  441
		sqlite3_close_v2(_session->db);
vb@0
  442
		_session->gpgme_release(_session->ctx);
vb@0
  443
		dlclose(_session->gpgme);
vb@0
  444
		free(_session);
vb@0
  445
		return PEP_INIT_CANNOT_OPEN_SYSTEM_DB;
vb@0
  446
  }
vb@0
  447
vb@0
  448
	int_result = sqlite3_open_v2(
vb@0
  449
			SYSTEM_DB, &_session->system_db,
vb@0
  450
			SQLITE_OPEN_READONLY
vb@0
  451
				| SQLITE_OPEN_FULLMUTEX
vb@0
  452
				| SQLITE_OPEN_SHAREDCACHE,
vb@0
  453
			NULL
vb@0
  454
		);
vb@0
  455
vb@0
  456
	if (int_result != SQLITE_OK) {
vb@0
  457
		sqlite3_close_v2(_session->system_db);
vb@0
  458
		sqlite3_close_v2(_session->db);
vb@0
  459
		_session->gpgme_release(_session->ctx);
vb@0
  460
		dlclose(_session->gpgme);
vb@0
  461
		free(_session);
vb@0
  462
		return PEP_INIT_CANNOT_OPEN_SYSTEM_DB;
vb@0
  463
	}
vb@0
  464
vb@0
  465
	sqlite3_busy_timeout(_session->system_db, 1000);
vb@0
  466
vb@0
  467
	int_result = sqlite3_exec(
vb@0
  468
		_session->db,
vb@0
  469
			"create table if not exists version_info ("
vb@0
  470
			"	id integer primary key,"
vb@0
  471
			"	timestamp integer default (datetime('now')) ,"
vb@0
  472
			"	version text,"
vb@0
  473
			"	comment text"
vb@0
  474
			");"
vb@0
  475
			"create table if not exists log ("
vb@0
  476
			"	timestamp integer default (datetime('now')) ,"
vb@0
  477
			"	title text not null,"
vb@0
  478
			"	entity text not null,"
vb@0
  479
			"	description text,"
vb@0
  480
			"	comment text"
vb@0
  481
			");"
vb@0
  482
			"create index if not exists log_timestamp on log ("
vb@0
  483
			"	timestamp"
vb@0
  484
			");"
vb@0
  485
			"create table if not exists pgp_keypair ("
vb@0
  486
			"	fpr text primary key,"
vb@0
  487
			"	public_id text unique,"
vb@0
  488
			"  private_id text,"
vb@0
  489
			"	created integer,"
vb@0
  490
			"	expires integer,"
vb@0
  491
			"	comment text"
vb@0
  492
			");"
vb@0
  493
      "create index if not exists pgp_keypair_expires on pgp_keypair ("
vb@0
  494
			"	expires"
vb@0
  495
			");"
vb@0
  496
			"create table if not exists person ("
vb@0
  497
			"	id text primary key,"
vb@0
  498
			"	username text not null,"
vb@0
  499
			"	main_key_id text"
vb@0
  500
			"		references pgp_keypair (fpr)"
vb@0
  501
			"		on delete set null,"
vb@0
  502
			"  lang text,"
vb@0
  503
			"	comment text"
vb@0
  504
			");"
vb@0
  505
			"create table if not exists identity ("
vb@0
  506
			"	address text primary key,"
vb@0
  507
			"	user_id text"
vb@0
  508
			"		references person (id)"
vb@0
  509
			"		on delete cascade,"
vb@0
  510
			"	main_key_id text"
vb@0
  511
			"		references pgp_keypair (fpr)"
vb@0
  512
			"		on delete set null,"
vb@0
  513
			"	comment text"
vb@0
  514
			");"
vb@0
  515
      "create table if not exists trust ("
vb@0
  516
      "  user_id text not null"
vb@0
  517
      "    references person (id)"
vb@0
  518
			"		on delete cascade,"
vb@0
  519
      "  pgp_keypair_fpr text not null"
vb@0
  520
      "    references pgp_keypair (fpr)"
vb@0
  521
      "    on delete cascade,"
vb@0
  522
      "  comm_type integer not null,"
vb@0
  523
			"	comment text"
vb@0
  524
      ");"
vb@0
  525
      "create unique index if not exists trust_index on trust ("
vb@0
  526
      "  user_id,"
vb@0
  527
      "  pgp_keypair_fpr"
vb@0
  528
      ");",
vb@0
  529
		NULL,
vb@0
  530
		NULL,
vb@0
  531
		NULL
vb@0
  532
	);
vb@0
  533
	assert(int_result == SQLITE_OK);
vb@0
  534
vb@0
  535
	int_result = sqlite3_exec(
vb@0
  536
		_session->db,
vb@0
  537
    "insert or replace into version_info (id, version) values (1, '1.0');",
vb@0
  538
		NULL,
vb@0
  539
		NULL,
vb@0
  540
		NULL
vb@0
  541
	);
vb@0
  542
	assert(int_result == SQLITE_OK);
vb@0
  543
vb@0
  544
	sql_log = "insert into log (title, entity, description, comment)"
vb@0
  545
			 "values (?1, ?2, ?3, ?4);";
vb@0
  546
  int_result = sqlite3_prepare_v2(_session->db, sql_log, strlen(sql_log),
vb@0
  547
      &_session->log, NULL);
vb@0
  548
	assert(int_result == SQLITE_OK);
vb@0
  549
vb@0
  550
	sql_safeword = "select id, word from wordlist where lang = lower(?1)"
vb@0
  551
          "and id = ?2 ;";
vb@0
  552
  int_result = sqlite3_prepare_v2(_session->system_db, sql_safeword,
vb@0
  553
      strlen(sql_safeword), &_session->safeword, NULL);
vb@0
  554
	assert(int_result == SQLITE_OK);
vb@0
  555
vb@0
  556
	sql_get_identity =	"select fpr, identity.user_id, username, comm_type, lang"
vb@0
  557
            "  from identity"
vb@0
  558
						"  join person on id = identity.user_id"
vb@0
  559
						"  join pgp_keypair on fpr = identity.main_key_id"
vb@0
  560
            "  join trust on id = trust.user_id"
vb@0
  561
            "    and pgp_keypair_fpr = identity.main_key_id"
vb@0
  562
						"  where address = ?1 ;";
vb@0
  563
vb@0
  564
  int_result = sqlite3_prepare_v2(_session->db, sql_get_identity,
vb@0
  565
      strlen(sql_get_identity), &_session->get_identity, NULL);
vb@0
  566
	assert(int_result == SQLITE_OK);
vb@0
  567
vb@0
  568
	sql_set_person = "insert or replace into person (id, username, lang)"
vb@0
  569
           "values (?1, ?2, ?3) ;";
vb@0
  570
	sql_set_pgp_keypair = "insert or replace into pgp_keypair (fpr)"
vb@0
  571
             "values (?1) ;";
vb@0
  572
  sql_set_identity = "insert or replace into identity (address, main_key_id,"
vb@0
  573
            "user_id) values (?1, ?2, ?3) ;";
vb@0
  574
  sql_set_trust = "insert or replace into trust (user_id, pgp_keypair_fpr, comm_type)"
vb@0
  575
            "values (?1, ?2, ?3) ;";
vb@0
  576
	
vb@8
  577
  sql_get_trust = "select user_id, comm_type from trust where user_id = ?1 and pgp_keypair_fpr = ?2 ;";
vb@8
  578
vb@0
  579
  int_result = sqlite3_prepare_v2(_session->db, sql_set_person,
vb@0
  580
      strlen(sql_set_person), &_session->set_person, NULL);
vb@0
  581
  assert(int_result == SQLITE_OK);
vb@0
  582
  int_result = sqlite3_prepare_v2(_session->db, sql_set_pgp_keypair,
vb@0
  583
      strlen(sql_set_pgp_keypair), &_session->set_pgp_keypair, NULL);
vb@0
  584
	assert(int_result == SQLITE_OK);
vb@0
  585
  int_result = sqlite3_prepare_v2(_session->db, sql_set_identity,
vb@0
  586
      strlen(sql_set_identity), &_session->set_identity, NULL);
vb@0
  587
	assert(int_result == SQLITE_OK);
vb@0
  588
  int_result = sqlite3_prepare_v2(_session->db, sql_set_trust,
vb@0
  589
      strlen(sql_set_trust), &_session->set_trust, NULL);
vb@0
  590
	assert(int_result == SQLITE_OK);
vb@8
  591
  int_result = sqlite3_prepare_v2(_session->db, sql_get_trust,
vb@8
  592
      strlen(sql_get_trust), &_session->get_trust, NULL);
vb@8
  593
  assert(int_result == SQLITE_OK);
vb@0
  594
vb@0
  595
	sqlite3_reset(_session->log);
vb@0
  596
  sqlite3_bind_text(_session->log, 1, "init", -1, SQLITE_STATIC);
vb@0
  597
  sqlite3_bind_text(_session->log, 2, "pEp " PEP_ENGINE_VERSION, -1,
vb@0
  598
      SQLITE_STATIC);
vb@0
  599
	do {
vb@0
  600
		int_result = sqlite3_step(_session->log);
vb@0
  601
		assert(int_result == SQLITE_DONE || int_result == SQLITE_BUSY);
vb@0
  602
	} while (int_result == SQLITE_BUSY);
vb@0
  603
  sqlite3_reset(_session->log);
vb@0
  604
vb@0
  605
	*session = (void *) _session;
vb@0
  606
	return PEP_STATUS_OK;
vb@0
  607
}
vb@0
  608
vb@0
  609
DYNAMIC_API void release(PEP_SESSION session)
vb@0
  610
{
vb@0
  611
	assert(session);
vb@0
  612
	pEpSession *_session = (pEpSession *) session;
vb@0
  613
vb@0
  614
	if (_session) {
vb@0
  615
		if (_session->db) {
vb@0
  616
			sqlite3_finalize(_session->safeword);
vb@0
  617
			sqlite3_finalize(_session->log);
vb@0
  618
			sqlite3_finalize(_session->get_identity);
vb@0
  619
			sqlite3_finalize(_session->set_identity);
vb@0
  620
			sqlite3_close_v2(_session->db);
vb@0
  621
			sqlite3_close_v2(_session->system_db);
vb@0
  622
		}
vb@0
  623
		if (_session->ctx)
vb@0
  624
			_session->gpgme_release(_session->ctx);
vb@0
  625
		dlclose(_session->gpgme);
vb@0
  626
	}
vb@0
  627
	free(_session);
vb@0
  628
}
vb@0
  629
vb@0
  630
stringlist_t *new_stringlist(const char *value)
vb@0
  631
{
vb@0
  632
  stringlist_t *result = (stringlist_t *) calloc(1, sizeof(stringlist_t));
vb@0
  633
  if (result && value) {
vb@0
  634
    result->value = strdup(value);
vb@0
  635
    assert(result->value);
vb@0
  636
    if (result->value == 0) {
vb@0
  637
      free(result);
vb@0
  638
      return NULL;
vb@0
  639
    }
vb@0
  640
  }
vb@0
  641
  return result;
vb@0
  642
}
vb@0
  643
vb@0
  644
stringlist_t *stringlist_add(stringlist_t *stringlist, const char *value)
vb@0
  645
{
vb@0
  646
  assert(value);
vb@0
  647
vb@0
  648
  if (stringlist == NULL)
vb@0
  649
    return new_stringlist(value);
vb@0
  650
vb@0
  651
  if (stringlist->next != NULL)
vb@0
  652
    return stringlist_add(stringlist->next, value);
vb@0
  653
vb@0
  654
  if (stringlist->value == NULL) {
vb@0
  655
    stringlist->value = strdup(value);
vb@0
  656
    assert(stringlist->value);
vb@0
  657
    if (stringlist->value == NULL)
vb@0
  658
      return NULL;
vb@0
  659
    return stringlist;
vb@0
  660
  }
vb@0
  661
vb@0
  662
  stringlist->next = new_stringlist(value);
vb@0
  663
  assert(stringlist->next);
vb@0
  664
  if (stringlist->next == NULL)
vb@0
  665
    return NULL;
vb@0
  666
vb@0
  667
  return stringlist->next;
vb@0
  668
}
vb@0
  669
vb@0
  670
int stringlist_length(const stringlist_t *stringlist)
vb@0
  671
{
vb@0
  672
  int len = 1;
vb@0
  673
  stringlist_t *_stringlist;
vb@0
  674
vb@0
  675
  assert(stringlist);
vb@0
  676
vb@0
  677
  if (stringlist->value == NULL)
vb@0
  678
    return 0;
vb@0
  679
vb@0
  680
  for (_stringlist=stringlist->next; _stringlist!=NULL; _stringlist=_stringlist->next)
vb@0
  681
    len += 1;
vb@0
  682
vb@0
  683
  return len;
vb@0
  684
}
vb@0
  685
vb@0
  686
void free_stringlist(stringlist_t *stringlist)
vb@0
  687
{
vb@0
  688
  if (stringlist) {
vb@0
  689
    free_stringlist(stringlist->next);
vb@0
  690
    free(stringlist->value);
vb@0
  691
    free(stringlist);
vb@0
  692
  }
vb@0
  693
}
vb@0
  694
vb@0
  695
DYNAMIC_API PEP_STATUS decrypt_and_verify(
vb@0
  696
    PEP_SESSION session, const char *ctext, size_t csize,
vb@0
  697
    char **ptext, size_t *psize, stringlist_t **keylist
vb@0
  698
  )
vb@0
  699
{
vb@0
  700
	pEpSession *_session = (pEpSession *) session;
vb@0
  701
vb@0
  702
	PEP_STATUS result;
vb@0
  703
	gpgme_error_t gpgme_error;
vb@0
  704
	gpgme_data_t cipher, plain;
vb@0
  705
	gpgme_data_type_t dt;
vb@0
  706
vb@0
  707
	stringlist_t *_keylist = NULL;
vb@0
  708
	int i_key = 0;
vb@0
  709
vb@0
  710
	assert(_session);
vb@0
  711
	assert(ctext);
vb@0
  712
	assert(csize);
vb@0
  713
	assert(ptext);
vb@0
  714
	assert(psize);
vb@0
  715
	assert(keylist);
vb@0
  716
vb@0
  717
	*ptext = NULL;
vb@0
  718
	*psize = 0;
vb@0
  719
	*keylist = NULL;
vb@0
  720
vb@0
  721
  gpgme_error = _session->gpgme_data_new_from_mem(&cipher, ctext, csize, 0);
vb@0
  722
	assert(gpgme_error == GPG_ERR_NO_ERROR);
vb@0
  723
	if (gpgme_error != GPG_ERR_NO_ERROR) {
vb@0
  724
		if (gpgme_error == GPG_ERR_ENOMEM)
vb@0
  725
			return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@0
  726
		else
vb@0
  727
			return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@0
  728
	}
vb@0
  729
vb@0
  730
	gpgme_error = _session->gpgme_data_new(&plain);
vb@0
  731
	assert(gpgme_error == GPG_ERR_NO_ERROR);
vb@0
  732
	if (gpgme_error != GPG_ERR_NO_ERROR) {
vb@0
  733
		_session->gpgme_data_release(cipher);
vb@0
  734
		if (gpgme_error == GPG_ERR_ENOMEM)
vb@0
  735
			return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@0
  736
		else
vb@0
  737
			return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@0
  738
	}
vb@0
  739
vb@0
  740
	dt = _session->gpgme_data_identify(cipher);
vb@0
  741
	switch (dt) {
vb@0
  742
	case GPGME_DATA_TYPE_PGP_SIGNED:
vb@0
  743
	case GPGME_DATA_TYPE_PGP_OTHER:
vb@0
  744
    gpgme_error = _session->gpgme_op_decrypt_verify(_session->ctx, cipher,
vb@0
  745
        plain);
vb@0
  746
		assert(gpgme_error != GPG_ERR_INV_VALUE);
vb@0
  747
		assert(gpgme_error != GPG_ERR_NO_DATA);
vb@0
  748
vb@0
  749
		switch (gpgme_error) {
vb@0
  750
		case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@0
  751
			{
vb@0
  752
				gpgme_verify_result_t gpgme_verify_result;
vb@0
  753
        char *_buffer = NULL;
vb@0
  754
				size_t reading;
vb@0
  755
        size_t length = _session->gpgme_data_seek(plain, 0, SEEK_END);
vb@0
  756
        gpgme_signature_t gpgme_signature;
vb@0
  757
vb@0
  758
				assert(length != -1);
vb@0
  759
				_session->gpgme_data_seek(plain, 0, SEEK_SET);
vb@0
  760
vb@0
  761
				// TODO: make things less memory consuming
vb@0
  762
        // the following algorithm allocates memory for the complete
vb@0
  763
        // text
vb@0
  764
vb@0
  765
        _buffer = malloc(length + 1);
vb@0
  766
        assert(_buffer);
vb@0
  767
        if (_buffer == NULL) {
vb@0
  768
          _session->gpgme_data_release(plain);
vb@0
  769
          _session->gpgme_data_release(cipher);
vb@0
  770
          return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@0
  771
        }
vb@0
  772
vb@0
  773
        reading = _session->gpgme_data_read(plain, _buffer, length);
vb@0
  774
				assert(length == reading);
vb@0
  775
vb@0
  776
        gpgme_verify_result =
vb@0
  777
          _session->gpgme_op_verify_result(_session->ctx);
vb@0
  778
				assert(gpgme_verify_result);
vb@0
  779
        gpgme_signature = gpgme_verify_result->signatures;
vb@0
  780
vb@0
  781
				if (gpgme_signature) {
vb@0
  782
          stringlist_t *k;
vb@0
  783
          _keylist = new_stringlist(NULL);
vb@0
  784
          assert(_keylist);
vb@0
  785
          if (_keylist == NULL) {
vb@0
  786
						_session->gpgme_data_release(plain);
vb@0
  787
						_session->gpgme_data_release(cipher);
vb@0
  788
            free(_buffer);
vb@0
  789
            return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@0
  790
          }
vb@0
  791
          k = _keylist;
vb@0
  792
vb@0
  793
          result = PEP_DECRYPTED_AND_VERIFIED;
vb@0
  794
					do {
vb@0
  795
            switch (gpgme_signature->status) {
vb@0
  796
            case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@0
  797
              k = stringlist_add(k, gpgme_signature->fpr);
vb@0
  798
              break;
vb@0
  799
            case GPG_ERR_CERT_REVOKED:
vb@0
  800
            case GPG_ERR_BAD_SIGNATURE:
vb@0
  801
              result = PEP_DECRYPT_SIGNATURE_DOES_NOT_MATCH;
vb@0
  802
              break;
vb@0
  803
            case GPG_ERR_SIG_EXPIRED:
vb@0
  804
            case GPG_ERR_KEY_EXPIRED:
vb@0
  805
            case GPG_ERR_NO_PUBKEY:
vb@0
  806
              k = stringlist_add(k, gpgme_signature->fpr);
vb@0
  807
              if (result == PEP_DECRYPTED_AND_VERIFIED)
vb@0
  808
                result = PEP_DECRYPTED;
vb@0
  809
              break;
vb@0
  810
            case GPG_ERR_GENERAL:
vb@0
  811
              break;
vb@0
  812
            default:
vb@0
  813
              if (result == PEP_DECRYPTED_AND_VERIFIED)
vb@0
  814
                result = PEP_DECRYPTED;
vb@0
  815
              break;
vb@0
  816
            }
vb@0
  817
					} while ((gpgme_signature = gpgme_signature->next));
vb@0
  818
				} else {
vb@0
  819
					result = PEP_DECRYPTED;
vb@0
  820
				}
vb@0
  821
vb@0
  822
				if (result == PEP_DECRYPTED_AND_VERIFIED
vb@0
  823
            || result == PEP_DECRYPTED) {
vb@0
  824
					*ptext = _buffer;
vb@0
  825
					*psize = reading;
vb@0
  826
          (*ptext)[*psize] = 0; // safeguard for naive users
vb@0
  827
					*keylist = _keylist;
vb@0
  828
				}
vb@0
  829
        else {
vb@0
  830
          free_stringlist(_keylist);
vb@0
  831
          free(_buffer);
vb@0
  832
	      }
vb@0
  833
				break;
vb@0
  834
			}
vb@0
  835
		case GPG_ERR_DECRYPT_FAILED:
vb@0
  836
			result = PEP_DECRYPT_WRONG_FORMAT;
vb@0
  837
			break;
vb@0
  838
		case GPG_ERR_BAD_PASSPHRASE:
vb@0
  839
			NOT_IMPLEMENTED;
vb@0
  840
		default:
vb@0
  841
			result = PEP_CANNOT_DECRYPT_UNKNOWN;
vb@0
  842
		}
vb@0
  843
		break;
vb@0
  844
vb@0
  845
	default:
vb@0
  846
		result = PEP_DECRYPT_WRONG_FORMAT;
vb@0
  847
	}
vb@0
  848
vb@0
  849
	_session->gpgme_data_release(plain);
vb@0
  850
	_session->gpgme_data_release(cipher);
vb@0
  851
	return result;
vb@0
  852
}
vb@0
  853
vb@0
  854
DYNAMIC_API PEP_STATUS verify_text(
vb@0
  855
    PEP_SESSION session, const char *text, size_t size,
vb@0
  856
    const char *signature, size_t sig_size, stringlist_t **keylist
vb@0
  857
  )
vb@0
  858
{
vb@0
  859
	pEpSession *_session = (pEpSession *) session;
vb@0
  860
vb@0
  861
	PEP_STATUS result;
vb@0
  862
	gpgme_error_t gpgme_error;
vb@0
  863
	gpgme_data_t d_text, d_sig;
vb@0
  864
  stringlist_t *_keylist;
vb@0
  865
vb@0
  866
  assert(session);
vb@0
  867
  assert(text);
vb@0
  868
  assert(size);
vb@0
  869
  assert(signature);
vb@0
  870
  assert(sig_size);
vb@0
  871
  assert(keylist);
vb@0
  872
vb@0
  873
  *keylist = NULL;
vb@0
  874
vb@0
  875
  gpgme_error = _session->gpgme_data_new_from_mem(&d_text, text, size, 0);
vb@0
  876
	assert(gpgme_error == GPG_ERR_NO_ERROR);
vb@0
  877
	if (gpgme_error != GPG_ERR_NO_ERROR) {
vb@0
  878
		if (gpgme_error == GPG_ERR_ENOMEM)
vb@0
  879
			return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@0
  880
		else
vb@0
  881
			return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@0
  882
	}
vb@0
  883
vb@0
  884
  gpgme_error = _session->gpgme_data_new_from_mem(&d_sig, signature, sig_size, 0);
vb@0
  885
	assert(gpgme_error == GPG_ERR_NO_ERROR);
vb@0
  886
	if (gpgme_error != GPG_ERR_NO_ERROR) {
vb@0
  887
		_session->gpgme_data_release(d_text);
vb@0
  888
		if (gpgme_error == GPG_ERR_ENOMEM)
vb@0
  889
			return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@0
  890
		else
vb@0
  891
			return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@0
  892
	}
vb@0
  893
vb@0
  894
  gpgme_error = _session->gpgme_op_verify(_session->ctx, d_sig, d_text, NULL);
vb@0
  895
  assert(gpgme_error != GPG_ERR_INV_VALUE);
vb@0
  896
vb@0
  897
  switch (gpgme_error) {
vb@0
  898
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@0
  899
    {
vb@0
  900
      gpgme_verify_result_t gpgme_verify_result;
vb@0
  901
      gpgme_signature_t gpgme_signature;
vb@0
  902
vb@0
  903
      gpgme_verify_result =
vb@0
  904
        _session->gpgme_op_verify_result(_session->ctx);
vb@0
  905
      assert(gpgme_verify_result);
vb@0
  906
      gpgme_signature = gpgme_verify_result->signatures;
vb@0
  907
vb@0
  908
      if (gpgme_signature) {
vb@0
  909
        stringlist_t *k;
vb@0
  910
        _keylist = new_stringlist(NULL);
vb@0
  911
        assert(_keylist);
vb@0
  912
        if (_keylist == NULL) {
vb@0
  913
          _session->gpgme_data_release(d_text);
vb@0
  914
          _session->gpgme_data_release(d_sig);
vb@0
  915
          return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@0
  916
        }
vb@0
  917
        k = _keylist;
vb@0
  918
vb@0
  919
        result = PEP_VERIFIED;
vb@0
  920
        do {
vb@0
  921
          k = stringlist_add(k, gpgme_signature->fpr);
vb@0
  922
          if (k == NULL) {
vb@0
  923
            free_stringlist(_keylist);
vb@0
  924
            _session->gpgme_data_release(d_text);
vb@0
  925
            _session->gpgme_data_release(d_sig);
vb@0
  926
            return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@0
  927
          }
vb@0
  928
          if (gpgme_signature->summary & GPGME_SIGSUM_RED) {
vb@0
  929
            if (gpgme_signature->summary & GPGME_SIGSUM_KEY_EXPIRED
vb@0
  930
                || gpgme_signature->summary & GPGME_SIGSUM_SIG_EXPIRED) {
vb@0
  931
              if (result == PEP_VERIFIED
vb@0
  932
                  || result == PEP_VERIFIED_AND_TRUSTED)
vb@0
  933
                result = PEP_UNENCRYPTED;
vb@0
  934
            }
vb@0
  935
            else {
vb@0
  936
              result = PEP_DECRYPT_SIGNATURE_DOES_NOT_MATCH;
vb@0
  937
              break;
vb@0
  938
            }
vb@0
  939
          }
vb@0
  940
          else {
vb@0
  941
            if (gpgme_signature->summary & GPGME_SIGSUM_VALID) {
vb@0
  942
              if (result == PEP_VERIFIED)
vb@0
  943
                result = PEP_VERIFIED_AND_TRUSTED;
vb@0
  944
            }
vb@0
  945
            if (gpgme_signature->summary & GPGME_SIGSUM_GREEN) {
vb@0
  946
              // good
vb@0
  947
            }
vb@0
  948
            else if (gpgme_signature->summary & GPGME_SIGSUM_KEY_MISSING) {
vb@0
  949
              result = PEP_VERIFY_NO_KEY;
vb@0
  950
            }
vb@0
  951
            else if (gpgme_signature->summary & GPGME_SIGSUM_SYS_ERROR) {
vb@0
  952
              if (result == PEP_VERIFIED
vb@0
  953
                  || result == PEP_VERIFIED_AND_TRUSTED)
vb@0
  954
                result = PEP_UNENCRYPTED;
vb@0
  955
            }
vb@0
  956
            else {
vb@0
  957
              // do nothing
vb@0
  958
            }
vb@0
  959
          }
vb@0
  960
        } while ((gpgme_signature = gpgme_signature->next));
vb@0
  961
        *keylist = _keylist;
vb@0
  962
      } else {
vb@0
  963
        result = PEP_UNENCRYPTED;
vb@0
  964
      }
vb@0
  965
      break;
vb@0
  966
    }
vb@0
  967
    break;
vb@0
  968
  case GPG_ERR_NO_DATA:
vb@0
  969
    result = PEP_DECRYPT_WRONG_FORMAT;
vb@0
  970
    break;
vb@0
  971
  case GPG_ERR_INV_VALUE:
vb@0
  972
  default:
vb@0
  973
    result = PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@0
  974
    break;
vb@0
  975
  }
vb@0
  976
vb@0
  977
  _session->gpgme_data_release(d_text);
vb@0
  978
  _session->gpgme_data_release(d_sig);
vb@0
  979
vb@0
  980
  return result;
vb@0
  981
}
vb@0
  982
vb@0
  983
DYNAMIC_API PEP_STATUS encrypt_and_sign(
vb@0
  984
    PEP_SESSION session, const stringlist_t *keylist, const char *ptext,
vb@0
  985
    size_t psize, char **ctext, size_t *csize
vb@0
  986
  )
vb@0
  987
{
vb@0
  988
	pEpSession *_session = (pEpSession *) session;
vb@0
  989
vb@0
  990
	PEP_STATUS result;
vb@0
  991
	gpgme_error_t gpgme_error;
vb@0
  992
	gpgme_data_t plain, cipher;
vb@0
  993
	gpgme_key_t *rcpt;
vb@0
  994
	gpgme_encrypt_flags_t flags;
vb@0
  995
	const stringlist_t *_keylist;
vb@0
  996
  int i, j;
vb@0
  997
vb@0
  998
	assert(_session);
vb@0
  999
	assert(keylist);
vb@0
 1000
	assert(ptext);
vb@0
 1001
	assert(psize);
vb@0
 1002
	assert(ctext);
vb@0
 1003
	assert(csize);
vb@0
 1004
vb@0
 1005
	*ctext = NULL;
vb@0
 1006
	*csize = 0;
vb@0
 1007
vb@0
 1008
  gpgme_error = _session->gpgme_data_new_from_mem(&plain, ptext, psize, 0);
vb@0
 1009
	assert(gpgme_error == GPG_ERR_NO_ERROR);
vb@0
 1010
	if (gpgme_error != GPG_ERR_NO_ERROR) {
vb@0
 1011
		if (gpgme_error == GPG_ERR_ENOMEM)
vb@0
 1012
			return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@0
 1013
		else
vb@0
 1014
			return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@0
 1015
	}
vb@0
 1016
vb@0
 1017
	gpgme_error = _session->gpgme_data_new(&cipher);
vb@0
 1018
	assert(gpgme_error == GPG_ERR_NO_ERROR);
vb@0
 1019
	if (gpgme_error != GPG_ERR_NO_ERROR) {
vb@0
 1020
		_session->gpgme_data_release(plain);
vb@0
 1021
		if (gpgme_error == GPG_ERR_ENOMEM)
vb@0
 1022
			return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@0
 1023
		else
vb@0
 1024
			return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@0
 1025
	}
vb@0
 1026
vb@0
 1027
  rcpt = (gpgme_key_t *) calloc(stringlist_length(keylist) + 1,
vb@0
 1028
      sizeof(gpgme_key_t));
vb@0
 1029
	assert(rcpt);
vb@0
 1030
	if (rcpt == NULL) {
vb@0
 1031
		_session->gpgme_data_release(plain);
vb@0
 1032
		_session->gpgme_data_release(cipher);
vb@0
 1033
		return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@0
 1034
	}
vb@0
 1035
vb@0
 1036
  for (_keylist=keylist, i=0; _keylist!=NULL; _keylist=_keylist->next, i++) {
vb@0
 1037
		assert(_keylist->value);
vb@0
 1038
    gpgme_error = _session->gpgme_get_key(_session->ctx, _keylist->value,
vb@0
 1039
        &rcpt[i], 0);
vb@0
 1040
		assert(gpgme_error != GPG_ERR_ENOMEM);
vb@0
 1041
vb@0
 1042
		switch (gpgme_error) {
vb@0
 1043
		case GPG_ERR_ENOMEM:
vb@0
 1044
      for (j=0; j<i; j++)
vb@0
 1045
        _session->gpgme_key_unref(rcpt[j]);
vb@0
 1046
			free(rcpt);
vb@0
 1047
			_session->gpgme_data_release(plain);
vb@0
 1048
			_session->gpgme_data_release(cipher);
vb@0
 1049
			return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@0
 1050
		case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@0
 1051
			break;
vb@0
 1052
		case GPG_ERR_EOF:
vb@0
 1053
      for (j=0; j<i; j++)
vb@0
 1054
        _session->gpgme_key_unref(rcpt[j]);
vb@0
 1055
			free(rcpt);
vb@0
 1056
			_session->gpgme_data_release(plain);
vb@0
 1057
			_session->gpgme_data_release(cipher);
vb@0
 1058
			return PEP_KEY_NOT_FOUND;
vb@0
 1059
		case GPG_ERR_AMBIGUOUS_NAME:
vb@0
 1060
      for (j=0; j<i; j++)
vb@0
 1061
        _session->gpgme_key_unref(rcpt[j]);
vb@0
 1062
			free(rcpt);
vb@0
 1063
			_session->gpgme_data_release(plain);
vb@0
 1064
			_session->gpgme_data_release(cipher);
vb@0
 1065
			return PEP_KEY_HAS_AMBIG_NAME;
vb@0
 1066
    default: // GPG_ERR_INV_VALUE if CTX or R_KEY is not a valid pointer or
vb@0
 1067
         // FPR is not a fingerprint or key ID
vb@0
 1068
      for (j=0; j<i; j++)
vb@0
 1069
        _session->gpgme_key_unref(rcpt[j]);
vb@0
 1070
			free(rcpt);
vb@0
 1071
			_session->gpgme_data_release(plain);
vb@0
 1072
			_session->gpgme_data_release(cipher);
vb@0
 1073
			return PEP_GET_KEY_FAILED;
vb@0
 1074
		}
vb@0
 1075
	}
vb@0
 1076
vb@0
 1077
	// TODO: remove that and replace with proper key management
vb@0
 1078
	flags = GPGME_ENCRYPT_ALWAYS_TRUST;
vb@0
 1079
vb@0
 1080
  gpgme_error = _session->gpgme_op_encrypt_sign(_session->ctx, rcpt, flags,
vb@0
 1081
      plain, cipher);
vb@0
 1082
	switch (gpgme_error) {
vb@0
 1083
	case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@0
 1084
		{
vb@0
 1085
      char *_buffer = NULL;
vb@0
 1086
			size_t reading;
vb@0
 1087
      size_t length = _session->gpgme_data_seek(cipher, 0, SEEK_END);
vb@0
 1088
      assert(length != -1);
vb@0
 1089
			_session->gpgme_data_seek(cipher, 0, SEEK_SET);
vb@0
 1090
vb@0
 1091
			// TODO: make things less memory consuming
vb@0
 1092
      // the following algorithm allocates a buffer for the complete text
vb@0
 1093
vb@0
 1094
      _buffer = (char *) malloc(length + 1);
vb@0
 1095
      assert(_buffer);
vb@0
 1096
      if (_buffer == NULL) {
vb@0
 1097
        for (j=0; j<stringlist_length(keylist); j++)
vb@0
 1098
          _session->gpgme_key_unref(rcpt[j]);
vb@0
 1099
        free(rcpt);
vb@0
 1100
        _session->gpgme_data_release(plain);
vb@0
 1101
        _session->gpgme_data_release(cipher);
vb@0
 1102
        return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@0
 1103
      }
vb@0
 1104
vb@0
 1105
      reading = _session->gpgme_data_read(cipher, _buffer, length);
vb@0
 1106
			assert(length == reading);
vb@0
 1107
vb@0
 1108
			*ctext = _buffer;
vb@0
 1109
			*csize = reading;
vb@0
 1110
			(*ctext)[*csize] = 0; // safeguard for naive users
vb@0
 1111
			result = PEP_STATUS_OK;
vb@0
 1112
			break;
vb@0
 1113
		}
vb@0
 1114
	default:
vb@0
 1115
		result = PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@0
 1116
	}
vb@0
 1117
vb@0
 1118
  for (j=0; j<stringlist_length(keylist); j++)
vb@0
 1119
    _session->gpgme_key_unref(rcpt[j]);
vb@0
 1120
	free(rcpt);
vb@0
 1121
	_session->gpgme_data_release(plain);
vb@0
 1122
	_session->gpgme_data_release(cipher);
vb@0
 1123
	return result;
vb@0
 1124
}
vb@0
 1125
vb@0
 1126
DYNAMIC_API PEP_STATUS log_event(
vb@0
 1127
    PEP_SESSION session, const char *title, const char *entity,
vb@0
 1128
    const char *description, const char *comment
vb@0
 1129
  )
vb@0
 1130
{
vb@0
 1131
	pEpSession *_session = (pEpSession *) session;
vb@0
 1132
	PEP_STATUS status = PEP_STATUS_OK;
vb@0
 1133
	int result;
vb@0
 1134
vb@0
 1135
	assert(_session);
vb@0
 1136
	assert(title);
vb@0
 1137
	assert(entity);
vb@0
 1138
vb@0
 1139
	sqlite3_reset(_session->log);
vb@0
 1140
	sqlite3_bind_text(_session->log, 1, title, -1, SQLITE_STATIC);
vb@0
 1141
	sqlite3_bind_text(_session->log, 2, entity, -1, SQLITE_STATIC);
vb@0
 1142
	if (description)
vb@0
 1143
    sqlite3_bind_text(_session->log, 3, description, -1, SQLITE_STATIC);
vb@0
 1144
	else
vb@0
 1145
		sqlite3_bind_null(_session->log, 3);
vb@0
 1146
	if (comment)
vb@0
 1147
		sqlite3_bind_text(_session->log, 4, comment, -1, SQLITE_STATIC);
vb@0
 1148
	else
vb@0
 1149
		sqlite3_bind_null(_session->log, 4);
vb@0
 1150
	do {
vb@0
 1151
		result = sqlite3_step(_session->log);
vb@0
 1152
		assert(result == SQLITE_DONE || result == SQLITE_BUSY);
vb@0
 1153
		if (result != SQLITE_DONE && result != SQLITE_BUSY)
vb@0
 1154
			status = PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@0
 1155
	} while (result == SQLITE_BUSY);
vb@0
 1156
	sqlite3_reset(_session->log);
vb@0
 1157
vb@0
 1158
	return status;
vb@0
 1159
}
vb@0
 1160
vb@0
 1161
DYNAMIC_API PEP_STATUS safeword(
vb@0
 1162
      PEP_SESSION session, uint16_t value, const char *lang,
vb@0
 1163
      char **word, size_t *wsize
vb@0
 1164
    )
vb@0
 1165
{
vb@0
 1166
	pEpSession *_session = (pEpSession *) session;
vb@0
 1167
	PEP_STATUS status = PEP_STATUS_OK;
vb@0
 1168
	int result;
vb@0
 1169
vb@0
 1170
	assert(_session);
vb@0
 1171
	assert(word);
vb@0
 1172
	assert(wsize);
vb@0
 1173
vb@0
 1174
	*word = NULL;
vb@0
 1175
	*wsize = 0;
vb@0
 1176
vb@0
 1177
	if (lang == NULL)
vb@0
 1178
		lang = "en";
vb@0
 1179
vb@0
 1180
	assert((lang[0] >= 'A' && lang[0] <= 'Z')
vb@0
 1181
      || (lang[0] >= 'a' && lang[0] <= 'z'));
vb@0
 1182
	assert((lang[1] >= 'A' && lang[1] <= 'Z')
vb@0
 1183
      || (lang[1] >= 'a' && lang[1] <= 'z'));
vb@0
 1184
	assert(lang[2] == 0);
vb@0
 1185
vb@0
 1186
	sqlite3_reset(_session->safeword);
vb@0
 1187
  sqlite3_bind_text(_session->safeword, 1, lang, -1, SQLITE_STATIC);
vb@0
 1188
	sqlite3_bind_int(_session->safeword, 2, value);
vb@0
 1189
vb@0
 1190
	result = sqlite3_step(_session->safeword);
vb@0
 1191
	if (result == SQLITE_ROW) {
vb@0
 1192
    *word = strdup((const char *) sqlite3_column_text(_session->safeword,
vb@0
 1193
          1));
vb@0
 1194
		if (*word)
vb@0
 1195
      *wsize = sqlite3_column_bytes(_session->safeword, 1);
vb@0
 1196
		else
vb@0
 1197
			status = PEP_SAFEWORD_NOT_FOUND;
vb@0
 1198
	} else
vb@0
 1199
		status = PEP_SAFEWORD_NOT_FOUND;
vb@0
 1200
vb@0
 1201
	sqlite3_reset(_session->safeword);
vb@0
 1202
	return status;
vb@0
 1203
}
vb@0
 1204
vb@0
 1205
DYNAMIC_API PEP_STATUS safewords(
vb@0
 1206
    PEP_SESSION session, const char *fingerprint, const char *lang,
vb@0
 1207
    char **words, size_t *wsize, int max_words
vb@0
 1208
  )
vb@0
 1209
{
vb@0
 1210
	const char *source = fingerprint;
vb@0
 1211
	char *buffer = calloc(1, MAX_SAFEWORDS_SPACE);
vb@0
 1212
	char *dest = buffer;
vb@0
 1213
	size_t fsize;
vb@0
 1214
  PEP_STATUS _status;
vb@0
 1215
vb@0
 1216
	assert(session);
vb@0
 1217
	assert(fingerprint);
vb@0
 1218
	assert(words);
vb@0
 1219
	assert(wsize);
vb@0
 1220
	assert(max_words >= 0);
vb@0
 1221
vb@0
 1222
	*words = NULL;
vb@0
 1223
	*wsize = 0;
vb@0
 1224
vb@0
 1225
  assert(buffer);
vb@0
 1226
  if (buffer == NULL)
vb@0
 1227
    return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@0
 1228
vb@0
 1229
	fsize = strlen(fingerprint);
vb@0
 1230
vb@0
 1231
	if (lang == NULL)
vb@0
 1232
		lang = "en";
vb@0
 1233
vb@0
 1234
	assert((lang[0] >= 'A' && lang[0] <= 'Z')
vb@0
 1235
      || (lang[0] >= 'a' && lang[0] <= 'z'));
vb@0
 1236
	assert((lang[1] >= 'A' && lang[1] <= 'Z')
vb@0
 1237
      || (lang[1] >= 'a' && lang[1] <= 'z'));
vb@0
 1238
	assert(lang[2] == 0);
vb@0
 1239
vb@0
 1240
	int n_words = 0;
vb@0
 1241
	while (source < fingerprint + fsize) {
vb@0
 1242
		uint16_t value;
vb@0
 1243
		char *word;
vb@0
 1244
		size_t _wsize;
vb@0
 1245
		int j;
vb@0
 1246
vb@0
 1247
    for (value=0, j=0; j < 4 && source < fingerprint + fsize; ) {
vb@0
 1248
			if (*source >= 'a' && *source <= 'f')
vb@0
 1249
				value += (*source - 'a' + 10) << (3 - j++) * 4;
vb@0
 1250
			else if (*source >= 'A' && *source <= 'F')
vb@0
 1251
				value += (*source - 'A' + 10) << (3 - j++) * 4;
vb@0
 1252
			else if (*source >= '0' && *source <= '9')
vb@0
 1253
				value += (*source - '0') << (3 - j++) * 4;
vb@0
 1254
			
vb@0
 1255
			source++;
vb@0
 1256
		}
vb@0
 1257
vb@0
 1258
		_status = safeword(session, value, lang, &word, &_wsize);
vb@0
 1259
    if (_status == PEP_OUT_OF_MEMORY) {
vb@0
 1260
      free(buffer);
vb@0
 1261
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@0
 1262
    }
vb@0
 1263
		if (word == NULL) {
vb@0
 1264
      free(buffer);
vb@0
 1265
			return PEP_SAFEWORD_NOT_FOUND;
vb@0
 1266
    }
vb@0
 1267
vb@0
 1268
		if (dest + _wsize < buffer + MAX_SAFEWORDS_SPACE - 1) {
vb@0
 1269
			strncpy(dest, word, _wsize);
vb@0
 1270
      free(word);
vb@0
 1271
			dest += _wsize;
vb@0
 1272
		}
vb@0
 1273
		else {
vb@0
 1274
      free(word);
vb@0
 1275
			break; // buffer full
vb@0
 1276
    }
vb@0
 1277
vb@0
 1278
		if (source < fingerprint + fsize
vb@0
 1279
        && dest + _wsize < buffer + MAX_SAFEWORDS_SPACE - 1)
vb@0
 1280
			*dest++ = ' ';
vb@0
 1281
vb@0
 1282
		++n_words;
vb@0
 1283
		if (max_words && n_words >= max_words)
vb@0
 1284
			break;
vb@0
 1285
	}
vb@0
 1286
vb@0
 1287
	*words = buffer;
vb@0
 1288
	*wsize = dest - buffer;
vb@0
 1289
	return PEP_STATUS_OK;
vb@0
 1290
}
vb@0
 1291
vb@0
 1292
pEp_identity *new_identity(
vb@0
 1293
    const char *address, const char *fpr, const char *user_id,
vb@0
 1294
    const char *username
vb@0
 1295
  )
vb@0
 1296
{
vb@0
 1297
  pEp_identity *result = calloc(1, sizeof(pEp_identity));
vb@0
 1298
  assert(result);
vb@0
 1299
  if (result) {
vb@0
 1300
    if (address) {
vb@0
 1301
      result->address = strdup(address);
vb@0
 1302
      assert(result->address);
vb@0
 1303
      if (result->address == NULL) {
vb@0
 1304
        free(result);
vb@0
 1305
        return NULL;
vb@0
 1306
      }
vb@0
 1307
      result->address_size = strlen(address);
vb@0
 1308
    }
vb@0
 1309
    if (fpr) {
vb@0
 1310
      result->fpr = strdup(fpr);
vb@0
 1311
      assert(result->fpr);
vb@0
 1312
      if (result->fpr == NULL) {
vb@0
 1313
        free_identity(result);
vb@0
 1314
        return NULL;
vb@0
 1315
      }
vb@0
 1316
      result->fpr_size = strlen(fpr);
vb@0
 1317
    }
vb@0
 1318
    if (user_id) {
vb@0
 1319
      result->user_id = strdup(user_id);
vb@0
 1320
      assert(result->user_id);
vb@0
 1321
      if (result->user_id == NULL) {
vb@0
 1322
        free_identity(result);
vb@0
 1323
        return NULL;
vb@0
 1324
      }
vb@0
 1325
      result->user_id_size = strlen(user_id);
vb@0
 1326
    }
vb@0
 1327
    if (username) {
vb@0
 1328
      result->username = strdup(username);
vb@0
 1329
      assert(result->username);
vb@0
 1330
      if (result->username == NULL) {
vb@0
 1331
        free_identity(result);
vb@0
 1332
        return NULL;
vb@0
 1333
      }
vb@0
 1334
      result->username_size = strlen(username);
vb@0
 1335
    }
vb@0
 1336
    result->struct_size = sizeof(pEp_identity);
vb@0
 1337
  }
vb@0
 1338
  return result;
vb@0
 1339
}
vb@0
 1340
vb@0
 1341
void free_identity(pEp_identity *identity)
vb@0
 1342
{
vb@0
 1343
  if (identity) {
vb@0
 1344
    free(identity->address);
vb@0
 1345
    free(identity->fpr);
vb@0
 1346
    free(identity->user_id);
vb@0
 1347
    free(identity->username);
vb@0
 1348
    free(identity);
vb@0
 1349
  }
vb@0
 1350
}
vb@0
 1351
vb@0
 1352
DYNAMIC_API PEP_STATUS get_identity(
vb@0
 1353
    PEP_SESSION session, const char *address,
vb@0
 1354
    pEp_identity **identity
vb@0
 1355
  )
vb@0
 1356
{
vb@0
 1357
	pEpSession *_session = (pEpSession *) session;
vb@0
 1358
	PEP_STATUS status = PEP_STATUS_OK;
vb@0
 1359
	static pEp_identity *_identity;
vb@0
 1360
	int result;
vb@0
 1361
	const char *_lang;
vb@0
 1362
vb@0
 1363
	assert(session);
vb@0
 1364
	assert(address);
vb@8
 1365
  assert(address[0]);
vb@0
 1366
vb@0
 1367
  sqlite3_reset(_session->get_identity);
vb@0
 1368
  sqlite3_bind_text(_session->get_identity, 1, address, -1, SQLITE_STATIC);
vb@0
 1369
vb@0
 1370
  result = sqlite3_step(_session->get_identity);
vb@0
 1371
	switch (result) {
vb@0
 1372
	case SQLITE_ROW:
vb@0
 1373
    _identity = new_identity(
vb@0
 1374
        address,
vb@0
 1375
        (const char *) sqlite3_column_text(_session->get_identity, 0),
vb@0
 1376
        (const char *) sqlite3_column_text(_session->get_identity, 1),
vb@0
 1377
        (const char *) sqlite3_column_text(_session->get_identity, 2)
vb@0
 1378
        );
vb@0
 1379
    assert(_identity);
vb@0
 1380
    if (_identity == NULL)
vb@0
 1381
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@0
 1382
vb@0
 1383
    _identity->comm_type = (PEP_comm_type) sqlite3_column_int(_session->get_identity, 3);
vb@0
 1384
    _lang = (const char *) sqlite3_column_text(_session->get_identity, 4);
vb@0
 1385
    if (_lang && _lang[0]) {
vb@0
 1386
			assert(_lang[0] >= 'a' && _lang[0] <= 'z');
vb@0
 1387
			assert(_lang[1] >= 'a' && _lang[1] <= 'z');
vb@0
 1388
			assert(_lang[2] == 0);
vb@0
 1389
			_identity->lang[0] = _lang[0];
vb@0
 1390
			_identity->lang[1] = _lang[1];
vb@0
 1391
      _identity->lang[2] = 0;
vb@0
 1392
		}
vb@0
 1393
		*identity = _identity;
vb@0
 1394
		break;
vb@0
 1395
	default:
vb@0
 1396
    status = PEP_CANNOT_FIND_IDENTITY;
vb@0
 1397
		*identity = NULL;
vb@0
 1398
	}
vb@0
 1399
vb@0
 1400
  sqlite3_reset(_session->get_identity);
vb@0
 1401
	return status;
vb@0
 1402
}
vb@0
 1403
vb@0
 1404
DYNAMIC_API PEP_STATUS set_identity(
vb@0
 1405
    PEP_SESSION session, const pEp_identity *identity
vb@0
 1406
  )
vb@0
 1407
{
vb@0
 1408
	pEpSession *_session = (pEpSession *) session;
vb@0
 1409
	int result;
vb@0
 1410
vb@0
 1411
	assert(session);
vb@0
 1412
	assert(identity);
vb@0
 1413
	assert(identity->address);
vb@0
 1414
	assert(identity->fpr);
vb@0
 1415
	assert(identity->user_id);
vb@0
 1416
	assert(identity->username);
vb@0
 1417
vb@0
 1418
	sqlite3_exec(_session->db, "BEGIN ;", NULL, NULL, NULL);
vb@0
 1419
vb@0
 1420
	sqlite3_reset(_session->set_person);
vb@0
 1421
  sqlite3_bind_text(_session->set_person, 1, identity->user_id, -1,
vb@0
 1422
      SQLITE_STATIC);
vb@0
 1423
  sqlite3_bind_text(_session->set_person, 2, identity->username, -1,
vb@0
 1424
      SQLITE_STATIC);
vb@0
 1425
	if (identity->lang[0])
vb@0
 1426
    sqlite3_bind_text(_session->set_person, 3, identity->lang, 1,
vb@0
 1427
        SQLITE_STATIC);
vb@0
 1428
	else
vb@0
 1429
		sqlite3_bind_null(_session->set_person, 3);
vb@0
 1430
	result = sqlite3_step(_session->set_person);
vb@0
 1431
	sqlite3_reset(_session->set_person);
vb@0
 1432
	if (result != SQLITE_DONE) {
vb@0
 1433
		sqlite3_exec(_session->db, "ROLLBACK ;", NULL, NULL, NULL);
vb@0
 1434
		return PEP_CANNOT_SET_PERSON;
vb@0
 1435
	}
vb@0
 1436
vb@0
 1437
	sqlite3_reset(_session->set_pgp_keypair);
vb@0
 1438
  sqlite3_bind_text(_session->set_pgp_keypair, 1, identity->fpr, -1,
vb@0
 1439
      SQLITE_STATIC);
vb@0
 1440
	result = sqlite3_step(_session->set_pgp_keypair);
vb@0
 1441
	sqlite3_reset(_session->set_pgp_keypair);
vb@0
 1442
	if (result != SQLITE_DONE) {
vb@0
 1443
		sqlite3_exec(_session->db, "ROLLBACK ;", NULL, NULL, NULL);
vb@0
 1444
		return PEP_CANNOT_SET_PGP_KEYPAIR;
vb@0
 1445
	}
vb@0
 1446
vb@0
 1447
	sqlite3_reset(_session->set_identity);
vb@0
 1448
  sqlite3_bind_text(_session->set_identity, 1, identity->address, -1,
vb@0
 1449
      SQLITE_STATIC);
vb@0
 1450
  sqlite3_bind_text(_session->set_identity, 2, identity->fpr, -1,
vb@0
 1451
      SQLITE_STATIC);
vb@0
 1452
  sqlite3_bind_text(_session->set_identity, 3, identity->user_id, -1,
vb@0
 1453
      SQLITE_STATIC);
vb@0
 1454
	result = sqlite3_step(_session->set_identity);
vb@0
 1455
	sqlite3_reset(_session->set_identity);
vb@0
 1456
	if (result != SQLITE_DONE) {
vb@0
 1457
		sqlite3_exec(_session->db, "ROLLBACK ;", NULL, NULL, NULL);
vb@0
 1458
		return PEP_CANNOT_SET_IDENTITY;
vb@0
 1459
	}
vb@0
 1460
vb@0
 1461
	sqlite3_reset(_session->set_trust);
vb@0
 1462
  sqlite3_bind_text(_session->set_trust, 1, identity->user_id, -1,
vb@0
 1463
      SQLITE_STATIC);
vb@0
 1464
  sqlite3_bind_text(_session->set_trust, 2, identity->fpr, -1,
vb@0
 1465
      SQLITE_STATIC);
vb@0
 1466
	sqlite3_bind_int(_session->set_trust, 3, identity->comm_type);
vb@0
 1467
	result = sqlite3_step(_session->set_trust);
vb@0
 1468
	sqlite3_reset(_session->set_trust);
vb@0
 1469
	if (result != SQLITE_DONE) {
vb@0
 1470
		sqlite3_exec(_session->db, "ROLLBACK ;", NULL, NULL, NULL);
vb@0
 1471
		return PEP_CANNOT_SET_IDENTITY;
vb@0
 1472
	}
vb@0
 1473
vb@0
 1474
  result = sqlite3_exec(_session->db, "COMMIT ;", NULL, NULL, NULL);
vb@0
 1475
	if (result == SQLITE_OK)
vb@0
 1476
		return PEP_STATUS_OK;
vb@0
 1477
	else
vb@0
 1478
		return PEP_COMMIT_FAILED;
vb@0
 1479
}
vb@0
 1480
vb@0
 1481
DYNAMIC_API PEP_STATUS generate_keypair(
vb@0
 1482
    PEP_SESSION session, pEp_identity *identity
vb@0
 1483
  )
vb@0
 1484
{
vb@0
 1485
	pEpSession *_session = (pEpSession *) session;
vb@0
 1486
	gpgme_error_t gpgme_error;
vb@0
 1487
  char *parms;
vb@0
 1488
  const char *template =
vb@0
 1489
    "<GnupgKeyParms format=\"internal\">\n"
vb@0
 1490
    "Key-Type: RSA\n"
vb@0
 1491
    "Key-Length: 4096\n"
vb@0
 1492
    "Name-Real: %s\n"
vb@0
 1493
    "Name-Email: %s\n"
vb@0
 1494
    /* "Passphrase: %s\n" */
vb@0
 1495
    "Expire-Date: 1y\n"
vb@0
 1496
    "</GnupgKeyParms>\n";
vb@0
 1497
  int result;
vb@0
 1498
  gpgme_genkey_result_t gpgme_genkey_result;
vb@0
 1499
vb@0
 1500
  assert(session);
vb@0
 1501
  assert(identity);
vb@0
 1502
  assert(identity->address);
vb@0
 1503
  assert(identity->fpr == NULL);
vb@0
 1504
  assert(identity->username);
vb@0
 1505
  
vb@0
 1506
  parms = calloc(1, PARMS_MAX);
vb@0
 1507
  assert(parms);
vb@0
 1508
  if (parms == NULL)
vb@0
 1509
    return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@0
 1510
vb@0
 1511
  result = snprintf(parms, PARMS_MAX, template, identity->username,
vb@0
 1512
      identity->address); // , _session->passphrase);
vb@0
 1513
  assert(result < PARMS_MAX);
vb@0
 1514
  if (result >= PARMS_MAX) {
vb@0
 1515
    free(parms);
vb@0
 1516
    return PEP_BUFFER_TOO_SMALL;
vb@0
 1517
  }
vb@0
 1518
vb@0
 1519
  gpgme_error = _session->gpgme_op_genkey(_session->ctx, parms, NULL, NULL);
vb@0
 1520
  free(parms);
vb@0
 1521
vb@0
 1522
  switch (gpgme_error) {
vb@0
 1523
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@0
 1524
    break;
vb@0
 1525
  case GPG_ERR_INV_VALUE:
vb@0
 1526
    return PEP_ILLEGAL_VALUE;
vb@0
 1527
  case GPG_ERR_GENERAL:
vb@0
 1528
    return PEP_CANNOT_CREATE_KEY;
vb@0
 1529
  default:
vb@0
 1530
    assert(0);
vb@0
 1531
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@0
 1532
  }
vb@0
 1533
vb@0
 1534
  gpgme_genkey_result = _session->gpgme_op_genkey_result(_session->ctx);
vb@0
 1535
  assert(gpgme_genkey_result);
vb@0
 1536
  assert(gpgme_genkey_result->fpr);
vb@0
 1537
vb@0
 1538
  identity->fpr = strdup(gpgme_genkey_result->fpr);
vb@0
 1539
vb@0
 1540
  return PEP_STATUS_OK;
vb@0
 1541
}
vb@0
 1542
vb@0
 1543
PEP_STATUS delete_keypair(PEP_SESSION session, const char *fpr)
vb@0
 1544
{
vb@0
 1545
	pEpSession *_session = (pEpSession *) session;
vb@0
 1546
	gpgme_error_t gpgme_error;
vb@0
 1547
  gpgme_key_t key;
vb@0
 1548
vb@0
 1549
  assert(session);
vb@0
 1550
  assert(fpr);
vb@0
 1551
vb@0
 1552
  gpgme_error = _session->gpgme_get_key(_session->ctx, fpr, &key, 0);
vb@0
 1553
  assert(gpgme_error != GPG_ERR_ENOMEM);
vb@0
 1554
  switch (gpgme_error) {
vb@0
 1555
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@0
 1556
    break;
vb@0
 1557
  case GPG_ERR_EOF:
vb@0
 1558
    return PEP_KEY_NOT_FOUND;
vb@0
 1559
  case GPG_ERR_INV_VALUE:
vb@0
 1560
    return PEP_ILLEGAL_VALUE;
vb@0
 1561
  case GPG_ERR_AMBIGUOUS_NAME:
vb@0
 1562
    return PEP_KEY_HAS_AMBIG_NAME;
vb@0
 1563
  case GPG_ERR_ENOMEM:
vb@0
 1564
    return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@0
 1565
  default:
vb@0
 1566
    assert(0);
vb@0
 1567
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@0
 1568
  }
vb@0
 1569
vb@0
 1570
  gpgme_error = _session->gpgme_op_delete(_session->ctx, key, 1);
vb@0
 1571
  _session->gpgme_key_unref(key);
vb@0
 1572
  switch (gpgme_error) {
vb@0
 1573
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@0
 1574
    break;
vb@0
 1575
  case GPG_ERR_INV_VALUE:
vb@0
 1576
    assert(0);
vb@0
 1577
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@0
 1578
  case GPG_ERR_NO_PUBKEY:
vb@0
 1579
    assert(0);
vb@0
 1580
    return PEP_KEY_NOT_FOUND;
vb@0
 1581
  case GPG_ERR_AMBIGUOUS_NAME:
vb@0
 1582
    assert(0);
vb@0
 1583
    return PEP_KEY_HAS_AMBIG_NAME;
vb@0
 1584
  default:
vb@0
 1585
    assert(0);
vb@0
 1586
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@0
 1587
  }
vb@0
 1588
vb@0
 1589
  return PEP_STATUS_OK;
vb@0
 1590
}
vb@0
 1591
vb@0
 1592
PEP_STATUS import_key(PEP_SESSION session, const char *key_data, size_t size)
vb@0
 1593
{
vb@0
 1594
	pEpSession *_session = (pEpSession *) session;
vb@0
 1595
	gpgme_error_t gpgme_error;
vb@0
 1596
  gpgme_data_t dh;
vb@0
 1597
vb@0
 1598
  assert(session);
vb@0
 1599
  assert(key_data);
vb@0
 1600
vb@0
 1601
  gpgme_error = _session->gpgme_data_new_from_mem(&dh, key_data, size, 0);
vb@0
 1602
  assert(gpgme_error != GPG_ERR_ENOMEM);
vb@0
 1603
  switch (gpgme_error) {
vb@0
 1604
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@0
 1605
    break;
vb@0
 1606
  case GPG_ERR_ENOMEM:
vb@0
 1607
    return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@0
 1608
  case GPG_ERR_INV_VALUE:
vb@0
 1609
    assert(0);
vb@0
 1610
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@0
 1611
  default:
vb@0
 1612
    assert(0);
vb@0
 1613
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@0
 1614
  }
vb@0
 1615
vb@0
 1616
  gpgme_error = _session->gpgme_op_import(_session->ctx, dh);
vb@0
 1617
  switch (gpgme_error) {
vb@0
 1618
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@0
 1619
    break;
vb@0
 1620
  case GPG_ERR_INV_VALUE:
vb@0
 1621
    assert(0);
vb@0
 1622
    _session->gpgme_data_release(dh);
vb@0
 1623
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@0
 1624
  case GPG_ERR_NO_DATA:
vb@0
 1625
    _session->gpgme_data_release(dh);
vb@0
 1626
    return PEP_ILLEGAL_VALUE;
vb@0
 1627
  default:
vb@0
 1628
    assert(0);
vb@0
 1629
    _session->gpgme_data_release(dh);
vb@0
 1630
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@0
 1631
  }
vb@0
 1632
vb@0
 1633
  _session->gpgme_data_release(dh);
vb@0
 1634
  return PEP_STATUS_OK;
vb@0
 1635
}
vb@0
 1636
vb@0
 1637
PEP_STATUS export_key(
vb@0
 1638
    PEP_SESSION session, const char *fpr, char **key_data, size_t *size
vb@0
 1639
  )
vb@0
 1640
{
vb@0
 1641
	pEpSession *_session = (pEpSession *) session;
vb@0
 1642
	gpgme_error_t gpgme_error;
vb@0
 1643
  gpgme_data_t dh;
vb@0
 1644
  size_t _size;
vb@0
 1645
  char *buffer;
vb@0
 1646
  int reading;
vb@0
 1647
vb@0
 1648
  assert(session);
vb@0
 1649
  assert(fpr);
vb@0
 1650
  assert(key_data);
vb@0
 1651
  assert(size);
vb@0
 1652
vb@0
 1653
  gpgme_error = _session->gpgme_data_new(&dh);
vb@0
 1654
  assert(gpgme_error != GPG_ERR_ENOMEM);
vb@0
 1655
  switch (gpgme_error) {
vb@0
 1656
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@0
 1657
    break;
vb@0
 1658
  case GPG_ERR_ENOMEM:
vb@0
 1659
    return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@0
 1660
  case GPG_ERR_INV_VALUE:
vb@0
 1661
    assert(0);
vb@0
 1662
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@0
 1663
  default:
vb@0
 1664
    assert(0);
vb@0
 1665
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@0
 1666
  }
vb@0
 1667
vb@0
 1668
  gpgme_error = _session->gpgme_op_export(_session->ctx, fpr,
vb@0
 1669
      GPGME_EXPORT_MODE_MINIMAL, dh);
vb@0
 1670
  switch (gpgme_error) {
vb@0
 1671
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@0
 1672
    break;
vb@0
 1673
  case GPG_ERR_EOF:
vb@0
 1674
    _session->gpgme_data_release(dh);
vb@0
 1675
    return PEP_KEY_NOT_FOUND;
vb@0
 1676
  case GPG_ERR_INV_VALUE:
vb@0
 1677
    assert(0);
vb@0
 1678
    _session->gpgme_data_release(dh);
vb@0
 1679
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@0
 1680
  default:
vb@0
 1681
    assert(0);
vb@0
 1682
    _session->gpgme_data_release(dh);
vb@0
 1683
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@0
 1684
  };
vb@0
 1685
vb@0
 1686
  _size = _session->gpgme_data_seek(dh, 0, SEEK_END);
vb@0
 1687
  assert(_size != -1);
vb@0
 1688
  _session->gpgme_data_seek(dh, 0, SEEK_SET);
vb@0
 1689
vb@0
 1690
  buffer = malloc(_size + 1);
vb@0
 1691
  assert(buffer);
vb@0
 1692
  if (buffer == NULL) {
vb@0
 1693
    _session->gpgme_data_release(dh);
vb@0
 1694
    return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@0
 1695
  }
vb@0
 1696
vb@0
 1697
  reading = _session->gpgme_data_read(dh, buffer, _size);
vb@0
 1698
  assert(_size == reading);
vb@0
 1699
vb@0
 1700
  // safeguard for the naive user
vb@0
 1701
  buffer[_size] = 0;
vb@0
 1702
vb@0
 1703
  *key_data = buffer;
vb@0
 1704
  *size = _size;
vb@0
 1705
vb@0
 1706
  _session->gpgme_data_release(dh);
vb@0
 1707
  return PEP_STATUS_OK;
vb@0
 1708
}
vb@0
 1709
vb@0
 1710
static void _switch_mode(pEpSession *_session, gpgme_keylist_mode_t remove_mode,
vb@0
 1711
    gpgme_keylist_mode_t add_mode)
vb@0
 1712
{
vb@0
 1713
	gpgme_error_t gpgme_error;
vb@0
 1714
  gpgme_keylist_mode_t mode;
vb@0
 1715
vb@0
 1716
  mode = _session->gpgme_get_keylist_mode(_session->ctx);
vb@0
 1717
vb@0
 1718
  mode &= ~remove_mode;
vb@0
 1719
  mode |= add_mode;
vb@0
 1720
vb@0
 1721
  gpgme_error = _session->gpgme_set_keylist_mode(_session->ctx, mode);
vb@0
 1722
  assert(gpgme_error == GPG_ERR_NO_ERROR);
vb@0
 1723
}
vb@0
 1724
vb@0
 1725
PEP_STATUS recv_key(PEP_SESSION session, const char *pattern)
vb@0
 1726
{
vb@0
 1727
	pEpSession *_session = (pEpSession *) session;
vb@0
 1728
	gpgme_error_t gpgme_error;
vb@0
 1729
  gpgme_key_t key;
vb@0
 1730
vb@0
 1731
  assert(session);
vb@0
 1732
  assert(pattern);
vb@0
 1733
vb@0
 1734
  _switch_mode(_session, GPGME_KEYLIST_MODE_LOCAL, GPGME_KEYLIST_MODE_EXTERN);
vb@0
 1735
vb@0
 1736
  gpgme_error = _session->gpgme_op_keylist_start(_session->ctx, pattern, 0);
vb@0
 1737
  switch (gpgme_error) {
vb@0
 1738
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@0
 1739
    break;
vb@0
 1740
  case GPG_ERR_INV_VALUE:
vb@0
 1741
    assert(0);
vb@0
 1742
    _switch_mode(_session, GPGME_KEYLIST_MODE_EXTERN,
vb@0
 1743
        GPGME_KEYLIST_MODE_LOCAL);
vb@0
 1744
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@0
 1745
  default:
vb@0
 1746
    _switch_mode(_session, GPGME_KEYLIST_MODE_EXTERN,
vb@0
 1747
        GPGME_KEYLIST_MODE_LOCAL);
vb@0
 1748
    return PEP_GET_KEY_FAILED;
vb@0
 1749
  };
vb@0
 1750
vb@0
 1751
  do {
vb@0
 1752
    gpgme_error = _session->gpgme_op_keylist_next(_session->ctx, &key);
vb@0
 1753
    assert(gpgme_error != GPG_ERR_INV_VALUE);
vb@0
 1754
    switch (gpgme_error) {
vb@0
 1755
    case GPG_ERR_EOF:
vb@0
 1756
      break;
vb@0
 1757
    case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@0
 1758
      {
vb@0
 1759
        gpgme_error_t gpgme_error;
vb@0
 1760
        gpgme_key_t keys[2];
vb@0
 1761
vb@0
 1762
        keys[0] = key;
vb@0
 1763
        keys[1] = NULL;
vb@0
 1764
vb@0
 1765
        gpgme_error = _session->gpgme_op_import_keys(_session->ctx, keys);
vb@0
 1766
        _session->gpgme_key_unref(key);
vb@0
 1767
        assert(gpgme_error != GPG_ERR_INV_VALUE);
vb@0
 1768
        assert(gpgme_error != GPG_ERR_CONFLICT);
vb@0
 1769
      }
vb@0
 1770
      break;
vb@0
 1771
    case GPG_ERR_ENOMEM:
vb@0
 1772
      _switch_mode(_session, GPGME_KEYLIST_MODE_EXTERN,
vb@0
 1773
          GPGME_KEYLIST_MODE_LOCAL);
vb@0
 1774
      _session->gpgme_op_keylist_end(_session->ctx);
vb@0
 1775
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@0
 1776
    default:
vb@0
 1777
      // BUG: GPGME returns an illegal value instead of GPG_ERR_EOF after
vb@0
 1778
      // reading first key
vb@0
 1779
#ifndef NDEBUG
vb@0
 1780
      fprintf(stderr, "warning: unknown result 0x%x of"
vb@0
 1781
          " gpgme_op_keylist_next()\n", gpgme_error);
vb@0
 1782
#endif
vb@0
 1783
      gpgme_error = GPG_ERR_EOF;
vb@0
 1784
      break;
vb@0
 1785
    };
vb@0
 1786
  } while (gpgme_error != GPG_ERR_EOF);
vb@0
 1787
vb@0
 1788
  _session->gpgme_op_keylist_end(_session->ctx);
vb@0
 1789
  _switch_mode(_session, GPGME_KEYLIST_MODE_EXTERN,
vb@0
 1790
      GPGME_KEYLIST_MODE_LOCAL);
vb@0
 1791
  return PEP_STATUS_OK;
vb@0
 1792
}
vb@0
 1793
vb@0
 1794
DYNAMIC_API PEP_STATUS find_keys(
vb@0
 1795
    PEP_SESSION session, const char *pattern, stringlist_t **keylist
vb@0
 1796
  )
vb@0
 1797
{
vb@0
 1798
	pEpSession *_session = (pEpSession *) session;
vb@0
 1799
	gpgme_error_t gpgme_error;
vb@0
 1800
  gpgme_key_t key;
vb@0
 1801
  stringlist_t *_keylist;
vb@0
 1802
  char *fpr;
vb@0
 1803
vb@0
 1804
  assert(session);
vb@0
 1805
  assert(pattern);
vb@0
 1806
  assert(keylist);
vb@0
 1807
vb@0
 1808
  *keylist = NULL;
vb@0
 1809
vb@0
 1810
  gpgme_error = _session->gpgme_op_keylist_start(_session->ctx, pattern, 0);
vb@0
 1811
  switch (gpgme_error) {
vb@0
 1812
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@0
 1813
    break;
vb@0
 1814
  case GPG_ERR_INV_VALUE:
vb@0
 1815
    assert(0);
vb@0
 1816
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@0
 1817
  default:
vb@0
 1818
    return PEP_GET_KEY_FAILED;
vb@0
 1819
  };
vb@0
 1820
vb@0
 1821
  _keylist = new_stringlist(NULL);
vb@0
 1822
  stringlist_t *_k = _keylist;
vb@0
 1823
vb@0
 1824
  do {
vb@0
 1825
    gpgme_error = _session->gpgme_op_keylist_next(_session->ctx, &key);
vb@0
 1826
    assert(gpgme_error != GPG_ERR_INV_VALUE);
vb@0
 1827
    switch (gpgme_error) {
vb@0
 1828
    case GPG_ERR_EOF:
vb@0
 1829
      break;
vb@0
 1830
    case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@0
 1831
      assert(key);
vb@0
 1832
      assert(key->subkeys);
vb@0
 1833
      fpr = key->subkeys->fpr;
vb@0
 1834
      assert(fpr);
vb@0
 1835
      _k = stringlist_add(_k, fpr);
vb@0
 1836
      assert(_k);
vb@0
 1837
      if (_k != NULL)
vb@0
 1838
        break;
vb@0
 1839
    case GPG_ERR_ENOMEM:
vb@0
 1840
      free_stringlist(_keylist);
vb@0
 1841
      _session->gpgme_op_keylist_end(_session->ctx);
vb@0
 1842
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@0
 1843
    default:
vb@0
 1844
      // BUG: GPGME returns an illegal value instead of GPG_ERR_EOF after
vb@0
 1845
      // reading first key
vb@0
 1846
#ifndef NDEBUG
vb@0
 1847
      fprintf(stderr, "warning: unknown result 0x%x of"
vb@0
 1848
          " gpgme_op_keylist_next()\n", gpgme_error);
vb@0
 1849
#endif
vb@0
 1850
      gpgme_error = GPG_ERR_EOF;
vb@0
 1851
      break;
vb@0
 1852
    };
vb@0
 1853
  } while (gpgme_error != GPG_ERR_EOF);
vb@0
 1854
vb@0
 1855
  _session->gpgme_op_keylist_end(_session->ctx);
vb@0
 1856
  *keylist = _keylist;
vb@0
 1857
  return PEP_STATUS_OK;
vb@0
 1858
}
vb@0
 1859
vb@0
 1860
PEP_STATUS send_key(PEP_SESSION session, const char *pattern)
vb@0
 1861
{
vb@0
 1862
	pEpSession *_session = (pEpSession *) session;
vb@0
 1863
	gpgme_error_t gpgme_error;
vb@0
 1864
vb@8
 1865
  assert(session);
vb@8
 1866
  assert(pattern);
vb@8
 1867
vb@0
 1868
  gpgme_error = _session->gpgme_op_export(_session->ctx, pattern,
vb@0
 1869
      GPGME_EXPORT_MODE_EXTERN, NULL);
vb@0
 1870
  assert(gpgme_error != GPG_ERR_INV_VALUE);
vb@0
 1871
  if (gpgme_error == GPG_ERR_NO_ERROR)
vb@0
 1872
    return PEP_STATUS_OK;
vb@0
 1873
  else
vb@0
 1874
    return PEP_CANNOT_SEND_KEY;
vb@0
 1875
}
vb@0
 1876
vb@0
 1877
void pEp_free(void *p)
vb@0
 1878
{
vb@0
 1879
  free(p);
vb@0
 1880
}
vb@0
 1881
vb@8
 1882
DYNAMIC_API PEP_STATUS get_trust(PEP_SESSION session, pEp_identity *identity)
vb@8
 1883
{
vb@8
 1884
  pEpSession *_session = (pEpSession *) session;
vb@8
 1885
  PEP_STATUS status = PEP_STATUS_OK;
vb@8
 1886
  int result;
vb@8
 1887
vb@8
 1888
  assert(session);
vb@8
 1889
  assert(identity);
vb@8
 1890
  assert(identity->user_id);
vb@8
 1891
  assert(identity->user_id[0]);
vb@8
 1892
  assert(identity->fpr);
vb@8
 1893
  assert(identity->fpr[0]);
vb@8
 1894
vb@8
 1895
  identity->comm_type = PEP_ct_unknown;
vb@8
 1896
vb@8
 1897
  sqlite3_reset(_session->get_trust);
vb@8
 1898
  sqlite3_bind_text(_session->get_trust, 1, identity->user_id, -1, SQLITE_STATIC);
vb@8
 1899
  sqlite3_bind_text(_session->get_trust, 2, identity->fpr, -1, SQLITE_STATIC);
vb@8
 1900
vb@8
 1901
  result = sqlite3_step(_session->get_trust);
vb@8
 1902
  switch (result) {
vb@8
 1903
  case SQLITE_ROW: {
vb@8
 1904
    const char * user_id = (const char *) sqlite3_column_text(_session->get_trust, 1);
vb@8
 1905
    int comm_type = (PEP_comm_type) sqlite3_column_int(_session->get_trust, 2);
vb@8
 1906
vb@8
 1907
    if (strcmp(user_id, identity->user_id) != 0) {
vb@8
 1908
      free(identity->user_id);
vb@8
 1909
      identity->user_id = strdup(user_id);
vb@8
 1910
      assert(identity->user_id);
vb@8
 1911
      if (identity->user_id == NULL)
vb@8
 1912
        return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@8
 1913
    }
vb@8
 1914
    identity->comm_type = comm_type;
vb@8
 1915
    break;
vb@8
 1916
  }
vb@8
 1917
 
vb@8
 1918
  default:
vb@8
 1919
    status = PEP_CANNOT_FIND_IDENTITY;
vb@8
 1920
  }
vb@8
 1921
vb@8
 1922
  sqlite3_reset(_session->get_trust);
vb@8
 1923
  return status;
vb@9
 1924
}
vb@9
 1925
vb@9
 1926
DYNAMIC_API PEP_STATUS get_key_rating(
vb@9
 1927
  PEP_SESSION session,
vb@9
 1928
  const char *fpr,
vb@9
 1929
  PEP_comm_type *comm_type
vb@9
 1930
  )
vb@9
 1931
{
vb@9
 1932
  pEpSession *_session = (pEpSession *) session;
vb@9
 1933
  PEP_STATUS status = PEP_STATUS_OK;
vb@9
 1934
  gpgme_error_t gpgme_error;
vb@9
 1935
  gpgme_key_t key;
vb@9
 1936
vb@9
 1937
  assert(session);
vb@9
 1938
  assert(fpr);
vb@9
 1939
  assert(comm_type);
vb@9
 1940
  
vb@9
 1941
  *comm_type = PEP_ct_unknown;
vb@9
 1942
vb@9
 1943
  gpgme_error = _session->gpgme_op_keylist_start(_session->ctx, fpr, 0);
vb@9
 1944
  switch (gpgme_error) {
vb@9
 1945
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@9
 1946
    break;
vb@9
 1947
  case GPG_ERR_INV_VALUE:
vb@9
 1948
    assert(0);
vb@9
 1949
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@9
 1950
  default:
vb@9
 1951
    return PEP_GET_KEY_FAILED;
vb@9
 1952
  };
vb@9
 1953
vb@9
 1954
  gpgme_error = _session->gpgme_op_keylist_next(_session->ctx, &key);
vb@9
 1955
  assert(gpgme_error != GPG_ERR_INV_VALUE);
vb@9
 1956
vb@9
 1957
  switch (key->protocol) {
vb@9
 1958
  case GPGME_PROTOCOL_OpenPGP:
vb@9
 1959
  case GPGME_PROTOCOL_DEFAULT:
vb@9
 1960
    *comm_type = PEP_ct_OpenPGP_unconfirmed;
vb@9
 1961
    break;
vb@9
 1962
  case GPGME_PROTOCOL_CMS:
vb@9
 1963
    *comm_type = PEP_ct_CMS_unconfirmed;
vb@9
 1964
    break;
vb@9
 1965
  default:
vb@9
 1966
    *comm_type = PEP_ct_unknown;
vb@9
 1967
    _session->gpgme_op_keylist_end(_session->ctx);
vb@9
 1968
    return PEP_STATUS_OK;
vb@9
 1969
  }
vb@9
 1970
vb@9
 1971
  switch (gpgme_error) {
vb@9
 1972
  case GPG_ERR_EOF:
vb@9
 1973
    break;
vb@9
 1974
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@9
 1975
    assert(key);
vb@9
 1976
    assert(key->subkeys);
vb@9
 1977
    for (gpgme_subkey_t sk = key->subkeys; sk != NULL; sk = sk->next) {
vb@9
 1978
      if (sk->length < 1024)
vb@9
 1979
        *comm_type = PEP_ct_key_too_short;
vb@9
 1980
      else if (
vb@9
 1981
        (
vb@9
 1982
            (sk->pubkey_algo == GPGME_PK_RSA)
vb@9
 1983
          || (sk->pubkey_algo == GPGME_PK_RSA_E)
vb@9
 1984
          || (sk->pubkey_algo == GPGME_PK_RSA_S)
vb@9
 1985
        )
vb@9
 1986
        && sk->length == 1024
vb@9
 1987
      )
vb@9
 1988
        *comm_type = PEP_ct_OpenPGP_1024_RSA_unconfirmed;
vb@9
 1989
vb@9
 1990
      if (sk->invalid) {
vb@9
 1991
        *comm_type = PEP_ct_key_b0rken;
vb@9
 1992
        break;
vb@9
 1993
      }
vb@9
 1994
      if (sk->expired) {
vb@9
 1995
        *comm_type = PEP_ct_key_expired;
vb@9
 1996
        break;
vb@9
 1997
      }
vb@9
 1998
      if (sk->revoked) {
vb@9
 1999
        *comm_type = PEP_ct_key_revoked;
vb@9
 2000
        break;
vb@9
 2001
      }
vb@9
 2002
    }
vb@9
 2003
    break;
vb@9
 2004
  case GPG_ERR_ENOMEM:
vb@9
 2005
    _session->gpgme_op_keylist_end(_session->ctx);
vb@10
 2006
    *comm_type = PEP_ct_unknown;
vb@9
 2007
    return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@9
 2008
  default:
vb@9
 2009
    // BUG: GPGME returns an illegal value instead of GPG_ERR_EOF after
vb@9
 2010
    // reading first key
vb@9
 2011
#ifndef NDEBUG
vb@9
 2012
    fprintf(stderr, "warning: unknown result 0x%x of"
vb@9
 2013
      " gpgme_op_keylist_next()\n", gpgme_error);
vb@9
 2014
#endif
vb@9
 2015
    gpgme_error = GPG_ERR_EOF;
vb@9
 2016
    break;
vb@9
 2017
  };
vb@9
 2018
vb@9
 2019
  _session->gpgme_op_keylist_end(_session->ctx);
vb@9
 2020
vb@9
 2021
  return status;
vb@8
 2022
}