test/src/engine_tests/SyncTests.cc
author Volker Birk <vb@pep.foundation>
Wed, 22 Aug 2018 20:01:29 +0200
branchsync
changeset 2873 ceaa29b309ef
parent 2871 4593a7b8b6a8
child 2874 45531079b073
permissions -rw-r--r--
sync thread for test
vb@2852
   1
// This file is under GNU General Public License 3.0
vb@2852
   2
// see LICENSE.txt
vb@2852
   3
vb@2852
   4
#include <stdlib.h>
vb@2852
   5
#include <string>
vb@2873
   6
#include <thread>
vb@2852
   7
vb@2852
   8
#include "pEpEngine.h"
vb@2852
   9
#include "sync_api.h"
vb@2871
  10
vb@2871
  11
#include "pEp_internal.h"
vb@2871
  12
#include "KeySync_fsm.h"
vb@2852
  13
vb@2852
  14
#include "EngineTestSessionSuite.h"
vb@2852
  15
#include "SyncTests.h"
vb@2852
  16
vb@2852
  17
#include "locked_queue.hh"
vb@2852
  18
vb@2852
  19
using namespace std;
vb@2852
  20
vb@2852
  21
class Sync_Adapter {
vb@2852
  22
public:
vb@2852
  23
  utility::locked_queue< Sync_event_t * > q;
vb@2852
  24
vb@2852
  25
  static PEP_STATUS notifyHandshake(
vb@2871
  26
      void *obj,
vb@2871
  27
      pEp_identity *me,
vb@2871
  28
      pEp_identity *partner,
vb@2871
  29
      sync_handshake_signal signal
vb@2871
  30
    )
vb@2852
  31
  {
vb@2852
  32
    return PEP_STATUS_OK;
vb@2852
  33
  }
vb@2852
  34
vb@2852
  35
  static int inject_sync_event(SYNC_EVENT ev, void *management)
vb@2852
  36
  {
vb@2853
  37
    auto adapter = static_cast< Sync_Adapter *>(management);
vb@2853
  38
    adapter->q.push_front(ev);
vb@2852
  39
    return 0;
vb@2852
  40
  }
vb@2864
  41
vb@2852
  42
  static Sync_event_t *retrieve_next_sync_event(void *management)
vb@2852
  43
  {
vb@2853
  44
    auto adapter = static_cast< Sync_Adapter *>(management);
vb@2873
  45
    while (adapter->q.empty()) {
vb@2873
  46
      sleep(1);
vb@2873
  47
    }
vb@2873
  48
    Sync_event_t *result = adapter->q.pop_front();
vb@2873
  49
    if (result)
vb@2873
  50
      cout << "retrieving sync event\n";
vb@2873
  51
    else
vb@2873
  52
      cout << "retrieving shutdown\n";
vb@2873
  53
    return result;
vb@2852
  54
  }
vb@2871
  55
vb@2871
  56
  static PEP_STATUS messageToSend(void *obj, struct _message *msg)
vb@2871
  57
  {
vb@2871
  58
    assert(msg);
vb@2873
  59
    cout << "messageToSend\n";
vb@2871
  60
    return PEP_STATUS_OK;
vb@2871
  61
  }
vb@2873
  62
vb@2873
  63
  static void sync_thread(PEP_SESSION session, Sync_Adapter *adapter)
vb@2873
  64
  {
vb@2873
  65
    cout << "sync_thread: startup\n";
vb@2873
  66
    do_sync_protocol(session, adapter);
vb@2873
  67
    cout << "sync_thread: shutdown\n";
vb@2873
  68
  }
vb@2852
  69
};
vb@2852
  70
vb@2852
  71
SyncTests::SyncTests(string suitename, string test_home_dir) :
vb@2852
  72
  EngineTestSessionSuite::EngineTestSessionSuite(suitename, test_home_dir) {
vb@2852
  73
  add_test_to_suite(std::pair<std::string, void (Test::Suite::*)()>(string("SyncTests::check_sync"),
vb@2852
  74
                                   static_cast<Func>(&SyncTests::check_sync)));
vb@2852
  75
}
vb@2852
  76
vb@2871
  77
void SyncTests::check_sync()
vb@2871
  78
{
vb@2852
  79
  Sync_Adapter adapter;
vb@2871
  80
  PEP_SESSION sync = NULL;
vb@2873
  81
  thread *sync_thread;
vb@2852
  82
vb@2871
  83
  PEP_STATUS status = init(&sync, Sync_Adapter::messageToSend);
vb@2871
  84
  TEST_ASSERT(status == PEP_STATUS_OK);
vb@2871
  85
vb@2871
  86
  status = register_sync_callbacks(
vb@2871
  87
      sync,
vb@2852
  88
      &adapter.q,
vb@2852
  89
      Sync_Adapter::notifyHandshake,
vb@2852
  90
      Sync_Adapter::inject_sync_event,
vb@2852
  91
      Sync_Adapter::retrieve_next_sync_event
vb@2852
  92
    );
vb@2871
  93
  TEST_ASSERT(status == PEP_STATUS_OK);
vb@2873
  94
  TEST_ASSERT(sync->sync_state.keysync.state == Sole);
vb@2852
  95
vb@2873
  96
  cout << "creating thread for sync\n";
vb@2873
  97
  sync_thread = new thread(Sync_Adapter::sync_thread, sync, &adapter);
vb@2873
  98
 
vb@2873
  99
  cout << "sending shutdown to sync thread\n";
vb@2873
  100
  adapter.q.push_front(nullptr);
vb@2873
  101
  sync_thread->join();
vb@2871
  102
vb@2871
  103
  unregister_sync_callbacks(sync);
vb@2871
  104
  release(sync);
vb@2852
  105
}
vb@2852
  106