src/pgp_gpg.c
author vb
Tue, 24 Feb 2015 02:19:11 +0100
changeset 74 c94f9b9cb7f2
parent 66 805bfae3cdc4
child 76 6da29caa5dae
permissions -rw-r--r--
...
vb@24
   1
#include "pgp_gpg.h"
vb@24
   2
#include "pEp_internal.h"
vb@24
   3
vb@62
   4
#include "wrappers.h"
vb@62
   5
vb@45
   6
#define _GPGERR(X) ((X) & 0xffffL)
vb@45
   7
vb@74
   8
void *gpgme;
vb@74
   9
struct gpg_s gpg;
vb@74
  10
vb@24
  11
static bool ensure_keyserver()
vb@24
  12
{
vb@24
  13
  static char buf[MAX_LINELENGTH];
vb@24
  14
  int n;
vb@62
  15
  FILE *f;
vb@62
  16
  int r;
vb@62
  17
vb@62
  18
  f = Fopen(gpg_conf(), "r");
vb@63
  19
  assert(f);
vb@63
  20
  if (f == NULL && errno == ENOMEM)
vb@62
  21
    return false;
vb@24
  22
vb@24
  23
  if (f != NULL) {
vb@62
  24
    do {
vb@62
  25
      char * s;
vb@62
  26
vb@63
  27
      s = Fgets(buf, MAX_LINELENGTH, f);
vb@62
  28
      assert(s);
vb@62
  29
      if (s == NULL)
vb@62
  30
        return false;
vb@62
  31
vb@24
  32
      if (s && !feof(f)) {
vb@24
  33
        char * t = strtok(s, " ");
vb@24
  34
        if (t && strcmp(t, "keyserver") == 0) {
vb@63
  35
          r = Fclose(f);
vb@62
  36
          assert(r == 0);
vb@24
  37
          return true;
vb@24
  38
        }
vb@24
  39
      }
vb@62
  40
    } while (!feof(f));
vb@63
  41
    f = Freopen(gpg_conf(), "a", f);
vb@24
  42
  }
vb@24
  43
  else {
vb@63
  44
    f = Fopen(gpg_conf(), "w");
vb@24
  45
  }
vb@24
  46
vb@24
  47
  assert(f);
vb@24
  48
  if (f == NULL)
vb@24
  49
    return false;
vb@24
  50
vb@63
  51
  n = Fprintf(f, "keyserver %s\n", DEFAULT_KEYSERVER);
vb@24
  52
  assert(n >= 0);
vb@62
  53
vb@63
  54
  r = Fclose(f);
vb@62
  55
  assert(r == 0);
vb@24
  56
vb@24
  57
  return true;
vb@24
  58
}
vb@24
  59
vb@62
  60
PEP_STATUS pgp_init(PEP_SESSION session, bool in_first)
vb@24
  61
{
vb@66
  62
  PEP_STATUS status = PEP_STATUS_OK;
vb@24
  63
  gpgme_error_t gpgme_error;
vb@62
  64
  bool bResult;
vb@62
  65
  
vb@62
  66
  if (in_first) {
vb@62
  67
    bResult = ensure_keyserver();
vb@62
  68
    assert(bResult);
vb@24
  69
vb@62
  70
    gpgme = dlopen(LIBGPGME, RTLD_LAZY);
vb@62
  71
    if (gpgme == NULL) {
vb@66
  72
      status = PEP_INIT_CANNOT_LOAD_GPGME;
vb@66
  73
      goto pep_error;
vb@62
  74
    }
vb@62
  75
vb@62
  76
    memset(&gpg, 0, sizeof(struct gpg_s));
vb@62
  77
vb@62
  78
    gpg.gpgme_set_locale
vb@62
  79
      = (gpgme_set_locale_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  80
      "gpgme_set_locale");
vb@62
  81
    assert(gpg.gpgme_set_locale);
vb@62
  82
vb@62
  83
    gpg.gpgme_check
vb@62
  84
      = (gpgme_check_version_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  85
      "gpgme_check_version");
vb@62
  86
    assert(gpg.gpgme_check);
vb@62
  87
vb@62
  88
    gpg.gpgme_new
vb@62
  89
      = (gpgme_new_t) (intptr_t) dlsym(gpgme, "gpgme_new");
vb@62
  90
    assert(gpg.gpgme_new);
vb@62
  91
vb@62
  92
    gpg.gpgme_release
vb@62
  93
      = (gpgme_release_t) (intptr_t) dlsym(gpgme, "gpgme_release");
vb@62
  94
    assert(gpg.gpgme_release);
vb@62
  95
vb@62
  96
    gpg.gpgme_set_protocol
vb@62
  97
      = (gpgme_set_protocol_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  98
      "gpgme_set_protocol");
vb@62
  99
    assert(gpg.gpgme_set_protocol);
vb@62
  100
vb@62
  101
    gpg.gpgme_set_armor
vb@62
  102
      = (gpgme_set_armor_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  103
      "gpgme_set_armor");
vb@62
  104
    assert(gpg.gpgme_set_armor);
vb@62
  105
vb@62
  106
    gpg.gpgme_data_new
vb@62
  107
      = (gpgme_data_new_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  108
      "gpgme_data_new");
vb@62
  109
    assert(gpg.gpgme_data_new);
vb@62
  110
vb@62
  111
    gpg.gpgme_data_new_from_mem
vb@62
  112
      = (gpgme_data_new_from_mem_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  113
      "gpgme_data_new_from_mem");
vb@62
  114
    assert(gpg.gpgme_data_new_from_mem);
vb@62
  115
vb@62
  116
    gpg.gpgme_data_release
vb@62
  117
      = (gpgme_data_release_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  118
      "gpgme_data_release");
vb@62
  119
    assert(gpg.gpgme_data_release);
vb@62
  120
vb@62
  121
    gpg.gpgme_data_identify
vb@62
  122
      = (gpgme_data_identify_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  123
      "gpgme_data_identify");
vb@62
  124
    assert(gpg.gpgme_data_identify);
vb@62
  125
vb@62
  126
    gpg.gpgme_data_seek
vb@62
  127
      = (gpgme_data_seek_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  128
      "gpgme_data_seek");
vb@62
  129
    assert(gpg.gpgme_data_seek);
vb@62
  130
vb@62
  131
    gpg.gpgme_data_read
vb@62
  132
      = (gpgme_data_read_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  133
      "gpgme_data_read");
vb@62
  134
    assert(gpg.gpgme_data_read);
vb@62
  135
vb@62
  136
    gpg.gpgme_op_decrypt
vb@62
  137
      = (gpgme_op_decrypt_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  138
      "gpgme_op_decrypt");
vb@62
  139
    assert(gpg.gpgme_op_decrypt);
vb@62
  140
vb@62
  141
    gpg.gpgme_op_verify
vb@62
  142
      = (gpgme_op_verify_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  143
      "gpgme_op_verify");
vb@62
  144
    assert(gpg.gpgme_op_verify);
vb@62
  145
vb@62
  146
    gpg.gpgme_op_decrypt_verify
vb@62
  147
      = (gpgme_op_decrypt_verify_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  148
      "gpgme_op_decrypt_verify");
vb@62
  149
    assert(gpg.gpgme_op_decrypt_verify);
vb@62
  150
vb@62
  151
    gpg.gpgme_op_decrypt_result
vb@62
  152
      = (gpgme_op_decrypt_result_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  153
      "gpgme_op_decrypt_result");
vb@62
  154
    assert(gpg.gpgme_op_decrypt_result);
vb@62
  155
vb@62
  156
    gpg.gpgme_op_encrypt_sign
vb@62
  157
      = (gpgme_op_encrypt_sign_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  158
      "gpgme_op_encrypt_sign");
vb@62
  159
    assert(gpg.gpgme_op_encrypt_sign);
vb@62
  160
vb@62
  161
    gpg.gpgme_op_verify_result
vb@62
  162
      = (gpgme_op_verify_result_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  163
      "gpgme_op_verify_result");
vb@62
  164
    assert(gpg.gpgme_op_verify_result);
vb@62
  165
vb@62
  166
    gpg.gpgme_signers_clear
vb@62
  167
      = (gpgme_signers_clear_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  168
      "gpgme_signers_clear");
vb@62
  169
    assert(gpg.gpgme_signers_clear);
vb@62
  170
vb@62
  171
    gpg.gpgme_signers_add
vb@62
  172
      = (gpgme_signers_add_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  173
      "gpgme_signers_add");
vb@62
  174
    assert(gpg.gpgme_signers_add);
vb@62
  175
vb@62
  176
    gpg.gpgme_get_key
vb@62
  177
      = (gpgme_get_key_t) (intptr_t) dlsym(gpgme, "gpgme_get_key");
vb@62
  178
    assert(gpg.gpgme_get_key);
vb@62
  179
vb@62
  180
    gpg.gpgme_op_genkey
vb@62
  181
      = (gpgme_op_genkey_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  182
      "gpgme_op_genkey");
vb@62
  183
    assert(gpg.gpgme_op_genkey);
vb@62
  184
vb@62
  185
    gpg.gpgme_op_genkey_result
vb@62
  186
      = (gpgme_op_genkey_result_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  187
      "gpgme_op_genkey_result");
vb@62
  188
    assert(gpg.gpgme_op_genkey_result);
vb@62
  189
vb@62
  190
    gpg.gpgme_op_delete = (gpgme_op_delete_t) (intptr_t)
vb@62
  191
      dlsym(gpgme, "gpgme_op_delete");
vb@62
  192
    assert(gpg.gpgme_op_delete);
vb@62
  193
vb@62
  194
    gpg.gpgme_op_import = (gpgme_op_import_t) (intptr_t)
vb@62
  195
      dlsym(gpgme, "gpgme_op_import");
vb@62
  196
    assert(gpg.gpgme_op_import);
vb@62
  197
vb@62
  198
    gpg.gpgme_op_export = (gpgme_op_export_t) (intptr_t)
vb@62
  199
      dlsym(gpgme, "gpgme_op_export");
vb@62
  200
    assert(gpg.gpgme_op_export);
vb@62
  201
vb@62
  202
    gpg.gpgme_set_keylist_mode = (gpgme_set_keylist_mode_t) (intptr_t)
vb@62
  203
      dlsym(gpgme, "gpgme_set_keylist_mode");
vb@62
  204
    assert(gpg.gpgme_set_keylist_mode);
vb@62
  205
vb@62
  206
    gpg.gpgme_get_keylist_mode = (gpgme_get_keylist_mode_t) (intptr_t)
vb@62
  207
      dlsym(gpgme, "gpgme_get_keylist_mode");
vb@62
  208
    assert(gpg.gpgme_get_keylist_mode);
vb@62
  209
vb@62
  210
    gpg.gpgme_op_keylist_start = (gpgme_op_keylist_start_t) (intptr_t)
vb@62
  211
      dlsym(gpgme, "gpgme_op_keylist_start");
vb@62
  212
    assert(gpg.gpgme_op_keylist_start);
vb@62
  213
vb@62
  214
    gpg.gpgme_op_keylist_next = (gpgme_op_keylist_next_t) (intptr_t)
vb@62
  215
      dlsym(gpgme, "gpgme_op_keylist_next");
vb@62
  216
    assert(gpg.gpgme_op_keylist_next);
vb@62
  217
vb@62
  218
    gpg.gpgme_op_keylist_end = (gpgme_op_keylist_end_t) (intptr_t)
vb@62
  219
      dlsym(gpgme, "gpgme_op_keylist_end");
vb@62
  220
    assert(gpg.gpgme_op_keylist_end);
vb@62
  221
vb@62
  222
    gpg.gpgme_op_import_keys = (gpgme_op_import_keys_t) (intptr_t)
vb@62
  223
      dlsym(gpgme, "gpgme_op_import_keys");
vb@62
  224
    assert(gpg.gpgme_op_import_keys);
vb@62
  225
vb@62
  226
    gpg.gpgme_key_ref = (gpgme_key_ref_t) (intptr_t)
vb@62
  227
      dlsym(gpgme, "gpgme_key_ref");
vb@62
  228
    assert(gpg.gpgme_key_ref);
vb@62
  229
vb@62
  230
    gpg.gpgme_key_unref = (gpgme_key_unref_t) (intptr_t)
vb@62
  231
      dlsym(gpgme, "gpgme_key_unref");
vb@62
  232
    assert(gpg.gpgme_key_unref);
vb@62
  233
vb@62
  234
    gpg.version = gpg.gpgme_check(NULL);
vb@62
  235
    
vb@62
  236
    if (strcmp(setlocale(LC_ALL, NULL), "C") == 0)
vb@62
  237
      setlocale(LC_ALL, "");
vb@62
  238
vb@62
  239
    gpg.gpgme_set_locale(NULL, LC_CTYPE, setlocale(LC_CTYPE, NULL));
vb@62
  240
#ifdef LC_MESSAGES // Windoze
vb@62
  241
    gpg.gpgme_set_locale (NULL, LC_MESSAGES, setlocale(LC_MESSAGES, NULL));
vb@62
  242
#endif
vb@24
  243
  }
vb@24
  244
vb@62
  245
  gpgme_error = gpg.gpgme_new(&session->ctx);
vb@45
  246
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
  247
  if (gpgme_error != GPG_ERR_NO_ERROR) {
vb@66
  248
    status = PEP_INIT_GPGME_INIT_FAILED;
vb@66
  249
    goto pep_error;
vb@24
  250
  }
vb@46
  251
  assert(session->ctx);
vb@24
  252
vb@62
  253
  gpgme_error = gpg.gpgme_set_protocol(session->ctx, GPGME_PROTOCOL_OpenPGP);
vb@45
  254
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
  255
  assert(gpgme_error == GPG_ERR_NO_ERROR);
vb@24
  256
vb@62
  257
  gpg.gpgme_set_armor(session->ctx, 1);
vb@24
  258
vb@24
  259
  return PEP_STATUS_OK;
vb@66
  260
vb@66
  261
pep_error:
vb@66
  262
  pgp_release(session, in_first);
vb@66
  263
  return status;
vb@24
  264
}
vb@24
  265
vb@62
  266
void pgp_release(PEP_SESSION session, bool out_last)
vb@24
  267
{
vb@62
  268
  if (session->ctx) {
vb@74
  269
    gpg.gpgme_release(session->ctx);
vb@62
  270
    session->ctx = NULL;
vb@62
  271
  }
vb@62
  272
vb@74
  273
  if (out_last)
vb@74
  274
    if (gpgme)
vb@74
  275
      dlclose(gpgme);
vb@24
  276
}
vb@24
  277
vb@24
  278
PEP_STATUS pgp_decrypt_and_verify(
vb@24
  279
  PEP_SESSION session, const char *ctext, size_t csize,
vb@24
  280
  char **ptext, size_t *psize, stringlist_t **keylist
vb@24
  281
  )
vb@24
  282
{
vb@24
  283
  PEP_STATUS result;
vb@24
  284
  gpgme_error_t gpgme_error;
vb@24
  285
  gpgme_data_t cipher, plain;
vb@24
  286
  gpgme_data_type_t dt;
vb@24
  287
vb@24
  288
  stringlist_t *_keylist = NULL;
vb@24
  289
  int i_key = 0;
vb@24
  290
vb@46
  291
  assert(session);
vb@24
  292
  assert(ctext);
vb@24
  293
  assert(csize);
vb@24
  294
  assert(ptext);
vb@24
  295
  assert(psize);
vb@24
  296
  assert(keylist);
vb@24
  297
vb@24
  298
  *ptext = NULL;
vb@24
  299
  *psize = 0;
vb@24
  300
  *keylist = NULL;
vb@24
  301
vb@74
  302
  gpgme_error = gpg.gpgme_data_new_from_mem(&cipher, ctext, csize, 0);
vb@45
  303
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
  304
  assert(gpgme_error == GPG_ERR_NO_ERROR);
vb@24
  305
  if (gpgme_error != GPG_ERR_NO_ERROR) {
vb@24
  306
    if (gpgme_error == GPG_ERR_ENOMEM)
vb@24
  307
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  308
    else
vb@24
  309
      return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  310
  }
vb@24
  311
vb@74
  312
  gpgme_error = gpg.gpgme_data_new(&plain);
vb@45
  313
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
  314
  assert(gpgme_error == GPG_ERR_NO_ERROR);
vb@24
  315
  if (gpgme_error != GPG_ERR_NO_ERROR) {
vb@74
  316
    gpg.gpgme_data_release(cipher);
vb@24
  317
    if (gpgme_error == GPG_ERR_ENOMEM)
vb@24
  318
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  319
    else
vb@24
  320
      return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  321
  }
vb@24
  322
vb@74
  323
  dt = gpg.gpgme_data_identify(cipher);
vb@24
  324
  switch (dt) {
vb@24
  325
  case GPGME_DATA_TYPE_PGP_SIGNED:
vb@24
  326
  case GPGME_DATA_TYPE_PGP_OTHER:
vb@74
  327
    gpgme_error = gpg.gpgme_op_decrypt_verify(session->ctx, cipher,
vb@24
  328
      plain);
vb@45
  329
    gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
  330
    assert(gpgme_error != GPG_ERR_INV_VALUE);
vb@24
  331
    assert(gpgme_error != GPG_ERR_NO_DATA);
vb@24
  332
vb@24
  333
    switch (gpgme_error) {
vb@24
  334
    case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
  335
    {
vb@24
  336
      gpgme_verify_result_t gpgme_verify_result;
vb@24
  337
      char *_buffer = NULL;
vb@24
  338
      size_t reading;
vb@74
  339
      size_t length = gpg.gpgme_data_seek(plain, 0, SEEK_END);
vb@24
  340
      gpgme_signature_t gpgme_signature;
vb@24
  341
vb@24
  342
      assert(length != -1);
vb@74
  343
      gpg.gpgme_data_seek(plain, 0, SEEK_SET);
vb@24
  344
vb@24
  345
      // TODO: make things less memory consuming
vb@24
  346
      // the following algorithm allocates memory for the complete
vb@24
  347
      // text
vb@24
  348
vb@24
  349
      _buffer = malloc(length + 1);
vb@24
  350
      assert(_buffer);
vb@24
  351
      if (_buffer == NULL) {
vb@74
  352
        gpg.gpgme_data_release(plain);
vb@74
  353
        gpg.gpgme_data_release(cipher);
vb@24
  354
        return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  355
      }
vb@24
  356
vb@74
  357
      reading = gpg.gpgme_data_read(plain, _buffer, length);
vb@24
  358
      assert(length == reading);
vb@24
  359
vb@24
  360
      gpgme_verify_result =
vb@74
  361
        gpg.gpgme_op_verify_result(session->ctx);
vb@24
  362
      assert(gpgme_verify_result);
vb@24
  363
      gpgme_signature = gpgme_verify_result->signatures;
vb@24
  364
vb@24
  365
      if (gpgme_signature) {
vb@24
  366
        stringlist_t *k;
vb@24
  367
        _keylist = new_stringlist(NULL);
vb@24
  368
        assert(_keylist);
vb@24
  369
        if (_keylist == NULL) {
vb@74
  370
          gpg.gpgme_data_release(plain);
vb@74
  371
          gpg.gpgme_data_release(cipher);
vb@24
  372
          free(_buffer);
vb@24
  373
          return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  374
        }
vb@24
  375
        k = _keylist;
vb@24
  376
vb@24
  377
        result = PEP_DECRYPTED_AND_VERIFIED;
vb@24
  378
        do {
vb@24
  379
          switch (gpgme_signature->status) {
vb@24
  380
          case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
  381
            k = stringlist_add(k, gpgme_signature->fpr);
vb@24
  382
            break;
vb@24
  383
          case GPG_ERR_CERT_REVOKED:
vb@24
  384
          case GPG_ERR_BAD_SIGNATURE:
vb@24
  385
            result = PEP_DECRYPT_SIGNATURE_DOES_NOT_MATCH;
vb@24
  386
            break;
vb@24
  387
          case GPG_ERR_SIG_EXPIRED:
vb@24
  388
          case GPG_ERR_KEY_EXPIRED:
vb@24
  389
          case GPG_ERR_NO_PUBKEY:
vb@24
  390
            k = stringlist_add(k, gpgme_signature->fpr);
vb@24
  391
            if (result == PEP_DECRYPTED_AND_VERIFIED)
vb@24
  392
              result = PEP_DECRYPTED;
vb@24
  393
            break;
vb@24
  394
          case GPG_ERR_GENERAL:
vb@24
  395
            break;
vb@24
  396
          default:
vb@24
  397
            if (result == PEP_DECRYPTED_AND_VERIFIED)
vb@24
  398
              result = PEP_DECRYPTED;
vb@24
  399
            break;
vb@24
  400
          }
vb@24
  401
        } while ((gpgme_signature = gpgme_signature->next));
vb@24
  402
      }
vb@24
  403
      else {
vb@24
  404
        result = PEP_DECRYPTED;
vb@24
  405
      }
vb@24
  406
vb@24
  407
      if (result == PEP_DECRYPTED_AND_VERIFIED
vb@24
  408
        || result == PEP_DECRYPTED) {
vb@24
  409
        *ptext = _buffer;
vb@24
  410
        *psize = reading;
vb@24
  411
        (*ptext)[*psize] = 0; // safeguard for naive users
vb@24
  412
        *keylist = _keylist;
vb@24
  413
      }
vb@24
  414
      else {
vb@24
  415
        free_stringlist(_keylist);
vb@24
  416
        free(_buffer);
vb@24
  417
      }
vb@24
  418
      break;
vb@24
  419
    }
vb@24
  420
    case GPG_ERR_DECRYPT_FAILED:
vb@24
  421
      result = PEP_DECRYPT_WRONG_FORMAT;
vb@24
  422
      break;
vb@24
  423
    case GPG_ERR_BAD_PASSPHRASE:
vb@24
  424
      NOT_IMPLEMENTED;
vb@24
  425
    default:
vb@24
  426
    {
vb@74
  427
      gpgme_decrypt_result_t gpgme_decrypt_result = gpg.gpgme_op_decrypt_result(session->ctx);
vb@24
  428
      result = PEP_DECRYPT_NO_KEY;
vb@24
  429
vb@24
  430
      if (gpgme_decrypt_result != NULL) {
vb@24
  431
        if (gpgme_decrypt_result->unsupported_algorithm)
vb@24
  432
          *keylist = new_stringlist(gpgme_decrypt_result->unsupported_algorithm);
vb@24
  433
        else
vb@24
  434
          *keylist = new_stringlist("");
vb@24
  435
        assert(*keylist);
vb@24
  436
        if (*keylist == NULL) {
vb@24
  437
          result = PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  438
          break;
vb@24
  439
        }
vb@24
  440
        stringlist_t *_keylist = *keylist;
vb@24
  441
        for (gpgme_recipient_t r = gpgme_decrypt_result->recipients; r != NULL; r = r->next) {
vb@24
  442
          _keylist = stringlist_add(_keylist, r->keyid);
vb@24
  443
          assert(_keylist);
vb@24
  444
          if (_keylist == NULL) {
vb@24
  445
            free_stringlist(*keylist);
vb@24
  446
            *keylist = NULL;
vb@24
  447
            result = PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  448
            break;
vb@24
  449
          }
vb@24
  450
        }
vb@24
  451
        if (result == PEP_OUT_OF_MEMORY)
vb@24
  452
          break;
vb@24
  453
      }
vb@24
  454
    }
vb@24
  455
    }
vb@24
  456
    break;
vb@24
  457
vb@24
  458
  default:
vb@24
  459
    result = PEP_DECRYPT_WRONG_FORMAT;
vb@24
  460
  }
vb@24
  461
vb@74
  462
  gpg.gpgme_data_release(plain);
vb@74
  463
  gpg.gpgme_data_release(cipher);
vb@24
  464
  return result;
vb@24
  465
}
vb@24
  466
vb@24
  467
PEP_STATUS pgp_verify_text(
vb@24
  468
  PEP_SESSION session, const char *text, size_t size,
vb@24
  469
  const char *signature, size_t sig_size, stringlist_t **keylist
vb@24
  470
  )
vb@24
  471
{
vb@24
  472
  PEP_STATUS result;
vb@24
  473
  gpgme_error_t gpgme_error;
vb@24
  474
  gpgme_data_t d_text, d_sig;
vb@24
  475
  stringlist_t *_keylist;
vb@24
  476
vb@24
  477
  assert(session);
vb@24
  478
  assert(text);
vb@24
  479
  assert(size);
vb@24
  480
  assert(signature);
vb@24
  481
  assert(sig_size);
vb@24
  482
  assert(keylist);
vb@24
  483
vb@24
  484
  *keylist = NULL;
vb@24
  485
vb@74
  486
  gpgme_error = gpg.gpgme_data_new_from_mem(&d_text, text, size, 0);
vb@45
  487
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
  488
  assert(gpgme_error == GPG_ERR_NO_ERROR);
vb@24
  489
  if (gpgme_error != GPG_ERR_NO_ERROR) {
vb@24
  490
    if (gpgme_error == GPG_ERR_ENOMEM)
vb@24
  491
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  492
    else
vb@24
  493
      return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  494
  }
vb@24
  495
vb@74
  496
  gpgme_error = gpg.gpgme_data_new_from_mem(&d_sig, signature, sig_size, 0);
vb@45
  497
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
  498
  assert(gpgme_error == GPG_ERR_NO_ERROR);
vb@24
  499
  if (gpgme_error != GPG_ERR_NO_ERROR) {
vb@74
  500
    gpg.gpgme_data_release(d_text);
vb@24
  501
    if (gpgme_error == GPG_ERR_ENOMEM)
vb@24
  502
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  503
    else
vb@24
  504
      return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  505
  }
vb@24
  506
vb@74
  507
  gpgme_error = gpg.gpgme_op_verify(session->ctx, d_sig, d_text, NULL);
vb@45
  508
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
  509
  assert(gpgme_error != GPG_ERR_INV_VALUE);
vb@24
  510
vb@24
  511
  switch (gpgme_error) {
vb@24
  512
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
  513
  {
vb@24
  514
    gpgme_verify_result_t gpgme_verify_result;
vb@24
  515
    gpgme_signature_t gpgme_signature;
vb@24
  516
vb@24
  517
    gpgme_verify_result =
vb@74
  518
      gpg.gpgme_op_verify_result(session->ctx);
vb@24
  519
    assert(gpgme_verify_result);
vb@24
  520
    gpgme_signature = gpgme_verify_result->signatures;
vb@24
  521
vb@24
  522
    if (gpgme_signature) {
vb@24
  523
      stringlist_t *k;
vb@24
  524
      _keylist = new_stringlist(NULL);
vb@24
  525
      assert(_keylist);
vb@24
  526
      if (_keylist == NULL) {
vb@74
  527
        gpg.gpgme_data_release(d_text);
vb@74
  528
        gpg.gpgme_data_release(d_sig);
vb@24
  529
        return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  530
      }
vb@24
  531
      k = _keylist;
vb@24
  532
vb@24
  533
      result = PEP_VERIFIED;
vb@24
  534
      do {
vb@24
  535
        k = stringlist_add(k, gpgme_signature->fpr);
vb@24
  536
        if (k == NULL) {
vb@24
  537
          free_stringlist(_keylist);
vb@74
  538
          gpg.gpgme_data_release(d_text);
vb@74
  539
          gpg.gpgme_data_release(d_sig);
vb@24
  540
          return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  541
        }
vb@24
  542
        if (gpgme_signature->summary & GPGME_SIGSUM_RED) {
vb@24
  543
          if (gpgme_signature->summary & GPGME_SIGSUM_KEY_EXPIRED
vb@24
  544
            || gpgme_signature->summary & GPGME_SIGSUM_SIG_EXPIRED) {
vb@24
  545
            if (result == PEP_VERIFIED
vb@24
  546
              || result == PEP_VERIFIED_AND_TRUSTED)
vb@24
  547
              result = PEP_UNENCRYPTED;
vb@24
  548
          }
vb@24
  549
          else {
vb@24
  550
            result = PEP_DECRYPT_SIGNATURE_DOES_NOT_MATCH;
vb@24
  551
            break;
vb@24
  552
          }
vb@24
  553
        }
vb@24
  554
        else {
vb@24
  555
          if (gpgme_signature->summary & GPGME_SIGSUM_VALID) {
vb@24
  556
            if (result == PEP_VERIFIED)
vb@24
  557
              result = PEP_VERIFIED_AND_TRUSTED;
vb@24
  558
          }
vb@24
  559
          if (gpgme_signature->summary & GPGME_SIGSUM_GREEN) {
vb@24
  560
            // good
vb@24
  561
          }
vb@24
  562
          else if (gpgme_signature->summary & GPGME_SIGSUM_KEY_MISSING) {
vb@24
  563
            result = PEP_VERIFY_NO_KEY;
vb@24
  564
          }
vb@24
  565
          else if (gpgme_signature->summary & GPGME_SIGSUM_SYS_ERROR) {
vb@24
  566
            if (result == PEP_VERIFIED
vb@24
  567
              || result == PEP_VERIFIED_AND_TRUSTED)
vb@24
  568
              result = PEP_UNENCRYPTED;
vb@24
  569
          }
vb@24
  570
          else {
vb@24
  571
            // do nothing
vb@24
  572
          }
vb@24
  573
        }
vb@24
  574
      } while ((gpgme_signature = gpgme_signature->next));
vb@24
  575
      *keylist = _keylist;
vb@24
  576
    }
vb@24
  577
    else {
vb@24
  578
      result = PEP_UNENCRYPTED;
vb@24
  579
    }
vb@24
  580
    break;
vb@24
  581
  }
vb@24
  582
    break;
vb@24
  583
  case GPG_ERR_NO_DATA:
vb@24
  584
    result = PEP_DECRYPT_WRONG_FORMAT;
vb@24
  585
    break;
vb@24
  586
  case GPG_ERR_INV_VALUE:
vb@24
  587
  default:
vb@24
  588
    result = PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  589
    break;
vb@24
  590
  }
vb@24
  591
vb@74
  592
  gpg.gpgme_data_release(d_text);
vb@74
  593
  gpg.gpgme_data_release(d_sig);
vb@24
  594
vb@24
  595
  return result;
vb@24
  596
}
vb@24
  597
vb@24
  598
PEP_STATUS pgp_encrypt_and_sign(
vb@24
  599
  PEP_SESSION session, const stringlist_t *keylist, const char *ptext,
vb@24
  600
  size_t psize, char **ctext, size_t *csize
vb@24
  601
  )
vb@24
  602
{
vb@24
  603
  PEP_STATUS result;
vb@24
  604
  gpgme_error_t gpgme_error;
vb@24
  605
  gpgme_data_t plain, cipher;
vb@24
  606
  gpgme_key_t *rcpt;
vb@24
  607
  gpgme_encrypt_flags_t flags;
vb@24
  608
  const stringlist_t *_keylist;
vb@24
  609
  int i, j;
vb@24
  610
vb@46
  611
  assert(session);
vb@24
  612
  assert(keylist);
vb@24
  613
  assert(ptext);
vb@24
  614
  assert(psize);
vb@24
  615
  assert(ctext);
vb@24
  616
  assert(csize);
vb@24
  617
vb@24
  618
  *ctext = NULL;
vb@24
  619
  *csize = 0;
vb@24
  620
vb@74
  621
  gpgme_error = gpg.gpgme_data_new_from_mem(&plain, ptext, psize, 0);
vb@45
  622
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
  623
  assert(gpgme_error == GPG_ERR_NO_ERROR);
vb@24
  624
  if (gpgme_error != GPG_ERR_NO_ERROR) {
vb@24
  625
    if (gpgme_error == GPG_ERR_ENOMEM)
vb@24
  626
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  627
    else
vb@24
  628
      return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  629
  }
vb@24
  630
vb@74
  631
  gpgme_error = gpg.gpgme_data_new(&cipher);
vb@45
  632
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
  633
  assert(gpgme_error == GPG_ERR_NO_ERROR);
vb@24
  634
  if (gpgme_error != GPG_ERR_NO_ERROR) {
vb@74
  635
    gpg.gpgme_data_release(plain);
vb@24
  636
    if (gpgme_error == GPG_ERR_ENOMEM)
vb@24
  637
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  638
    else
vb@24
  639
      return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  640
  }
vb@24
  641
vb@24
  642
  rcpt = (gpgme_key_t *) calloc(stringlist_length(keylist) + 1,
vb@24
  643
    sizeof(gpgme_key_t));
vb@24
  644
  assert(rcpt);
vb@24
  645
  if (rcpt == NULL) {
vb@74
  646
    gpg.gpgme_data_release(plain);
vb@74
  647
    gpg.gpgme_data_release(cipher);
vb@24
  648
    return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  649
  }
vb@24
  650
vb@74
  651
  gpg.gpgme_signers_clear(session->ctx);
vb@24
  652
vb@24
  653
  for (_keylist = keylist, i = 0; _keylist != NULL; _keylist = _keylist->next, i++) {
vb@24
  654
    assert(_keylist->value);
vb@74
  655
    gpgme_error = gpg.gpgme_get_key(session->ctx, _keylist->value,
vb@24
  656
      &rcpt[i], 0);
vb@45
  657
    gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
  658
    assert(gpgme_error != GPG_ERR_ENOMEM);
vb@24
  659
vb@24
  660
    switch (gpgme_error) {
vb@24
  661
    case GPG_ERR_ENOMEM:
vb@24
  662
      for (j = 0; j<i; j++)
vb@74
  663
        gpg.gpgme_key_unref(rcpt[j]);
vb@24
  664
      free(rcpt);
vb@74
  665
      gpg.gpgme_data_release(plain);
vb@74
  666
      gpg.gpgme_data_release(cipher);
vb@24
  667
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  668
    case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
  669
      if (i == 0) {
vb@74
  670
        gpgme_error_t _gpgme_error = gpg.gpgme_signers_add(session->ctx, rcpt[0]);
vb@45
  671
        _gpgme_error = _GPGERR(_gpgme_error);
vb@24
  672
        assert(_gpgme_error == GPG_ERR_NO_ERROR);
vb@24
  673
      }
vb@24
  674
      break;
vb@24
  675
    case GPG_ERR_EOF:
vb@24
  676
      for (j = 0; j<i; j++)
vb@74
  677
        gpg.gpgme_key_unref(rcpt[j]);
vb@24
  678
      free(rcpt);
vb@74
  679
      gpg.gpgme_data_release(plain);
vb@74
  680
      gpg.gpgme_data_release(cipher);
vb@24
  681
      return PEP_KEY_NOT_FOUND;
vb@24
  682
    case GPG_ERR_AMBIGUOUS_NAME:
vb@24
  683
      for (j = 0; j<i; j++)
vb@74
  684
        gpg.gpgme_key_unref(rcpt[j]);
vb@24
  685
      free(rcpt);
vb@74
  686
      gpg.gpgme_data_release(plain);
vb@74
  687
      gpg.gpgme_data_release(cipher);
vb@24
  688
      return PEP_KEY_HAS_AMBIG_NAME;
vb@24
  689
    default: // GPG_ERR_INV_VALUE if CTX or R_KEY is not a valid pointer or
vb@24
  690
      // FPR is not a fingerprint or key ID
vb@24
  691
      for (j = 0; j<i; j++)
vb@74
  692
        gpg.gpgme_key_unref(rcpt[j]);
vb@24
  693
      free(rcpt);
vb@74
  694
      gpg.gpgme_data_release(plain);
vb@74
  695
      gpg.gpgme_data_release(cipher);
vb@24
  696
      return PEP_GET_KEY_FAILED;
vb@24
  697
    }
vb@24
  698
  }
vb@24
  699
vb@24
  700
  // TODO: remove that and replace with proper key management
vb@24
  701
  flags = GPGME_ENCRYPT_ALWAYS_TRUST;
vb@24
  702
vb@74
  703
  gpgme_error = gpg.gpgme_op_encrypt_sign(session->ctx, rcpt, flags,
vb@24
  704
    plain, cipher);
vb@45
  705
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
  706
  switch (gpgme_error) {
vb@24
  707
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
  708
  {
vb@24
  709
    char *_buffer = NULL;
vb@24
  710
    size_t reading;
vb@74
  711
    size_t length = gpg.gpgme_data_seek(cipher, 0, SEEK_END);
vb@24
  712
    assert(length != -1);
vb@74
  713
    gpg.gpgme_data_seek(cipher, 0, SEEK_SET);
vb@24
  714
vb@24
  715
    // TODO: make things less memory consuming
vb@24
  716
    // the following algorithm allocates a buffer for the complete text
vb@24
  717
vb@24
  718
    _buffer = (char *) malloc(length + 1);
vb@24
  719
    assert(_buffer);
vb@24
  720
    if (_buffer == NULL) {
vb@24
  721
      for (j = 0; j<stringlist_length(keylist); j++)
vb@74
  722
        gpg.gpgme_key_unref(rcpt[j]);
vb@24
  723
      free(rcpt);
vb@74
  724
      gpg.gpgme_data_release(plain);
vb@74
  725
      gpg.gpgme_data_release(cipher);
vb@24
  726
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  727
    }
vb@24
  728
vb@74
  729
    reading = gpg.gpgme_data_read(cipher, _buffer, length);
vb@24
  730
    assert(length == reading);
vb@24
  731
vb@24
  732
    *ctext = _buffer;
vb@24
  733
    *csize = reading;
vb@24
  734
    (*ctext)[*csize] = 0; // safeguard for naive users
vb@24
  735
    result = PEP_STATUS_OK;
vb@24
  736
    break;
vb@24
  737
  }
vb@24
  738
  default:
vb@24
  739
    result = PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  740
  }
vb@24
  741
vb@24
  742
  for (j = 0; j<stringlist_length(keylist); j++)
vb@74
  743
    gpg.gpgme_key_unref(rcpt[j]);
vb@24
  744
  free(rcpt);
vb@74
  745
  gpg.gpgme_data_release(plain);
vb@74
  746
  gpg.gpgme_data_release(cipher);
vb@24
  747
  return result;
vb@24
  748
}
vb@24
  749
vb@24
  750
PEP_STATUS pgp_generate_keypair(
vb@24
  751
  PEP_SESSION session, pEp_identity *identity
vb@24
  752
  )
vb@24
  753
{
vb@24
  754
  gpgme_error_t gpgme_error;
vb@24
  755
  char *parms;
vb@24
  756
  const char *template =
vb@24
  757
    "<GnupgKeyParms format=\"internal\">\n"
vb@24
  758
    "Key-Type: RSA\n"
vb@24
  759
    "Key-Length: 4096\n"
vb@24
  760
    "Name-Real: %s\n"
vb@24
  761
    "Name-Email: %s\n"
vb@24
  762
    /* "Passphrase: %s\n" */
vb@24
  763
    "Expire-Date: 1y\n"
vb@24
  764
    "</GnupgKeyParms>\n";
vb@24
  765
  int result;
vb@24
  766
  gpgme_genkey_result_t gpgme_genkey_result;
vb@24
  767
vb@24
  768
  assert(session);
vb@24
  769
  assert(identity);
vb@24
  770
  assert(identity->address);
vb@24
  771
  assert(identity->fpr == NULL);
vb@24
  772
  assert(identity->username);
vb@24
  773
vb@24
  774
  parms = calloc(1, PARMS_MAX);
vb@24
  775
  assert(parms);
vb@24
  776
  if (parms == NULL)
vb@24
  777
    return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  778
vb@24
  779
  result = snprintf(parms, PARMS_MAX, template, identity->username,
vb@46
  780
    identity->address); // , session->passphrase);
vb@24
  781
  assert(result < PARMS_MAX);
vb@24
  782
  if (result >= PARMS_MAX) {
vb@24
  783
    free(parms);
vb@24
  784
    return PEP_BUFFER_TOO_SMALL;
vb@24
  785
  }
vb@24
  786
vb@74
  787
  gpgme_error = gpg.gpgme_op_genkey(session->ctx, parms, NULL, NULL);
vb@45
  788
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
  789
  free(parms);
vb@24
  790
vb@24
  791
  switch (gpgme_error) {
vb@24
  792
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
  793
    break;
vb@24
  794
  case GPG_ERR_INV_VALUE:
vb@24
  795
    return PEP_ILLEGAL_VALUE;
vb@24
  796
  case GPG_ERR_GENERAL:
vb@24
  797
    return PEP_CANNOT_CREATE_KEY;
vb@24
  798
  default:
vb@24
  799
    assert(0);
vb@24
  800
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  801
  }
vb@24
  802
vb@74
  803
  gpgme_genkey_result = gpg.gpgme_op_genkey_result(session->ctx);
vb@24
  804
  assert(gpgme_genkey_result);
vb@24
  805
  assert(gpgme_genkey_result->fpr);
vb@24
  806
vb@24
  807
  identity->fpr = strdup(gpgme_genkey_result->fpr);
vb@24
  808
vb@24
  809
  return PEP_STATUS_OK;
vb@24
  810
}
vb@24
  811
vb@24
  812
PEP_STATUS pgp_delete_keypair(PEP_SESSION session, const char *fpr)
vb@24
  813
{
vb@24
  814
  gpgme_error_t gpgme_error;
vb@24
  815
  gpgme_key_t key;
vb@24
  816
vb@24
  817
  assert(session);
vb@24
  818
  assert(fpr);
vb@24
  819
vb@74
  820
  gpgme_error = gpg.gpgme_get_key(session->ctx, fpr, &key, 0);
vb@45
  821
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
  822
  assert(gpgme_error != GPG_ERR_ENOMEM);
vb@24
  823
  switch (gpgme_error) {
vb@24
  824
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
  825
    break;
vb@24
  826
  case GPG_ERR_EOF:
vb@24
  827
    return PEP_KEY_NOT_FOUND;
vb@24
  828
  case GPG_ERR_INV_VALUE:
vb@24
  829
    return PEP_ILLEGAL_VALUE;
vb@24
  830
  case GPG_ERR_AMBIGUOUS_NAME:
vb@24
  831
    return PEP_KEY_HAS_AMBIG_NAME;
vb@24
  832
  case GPG_ERR_ENOMEM:
vb@24
  833
    return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  834
  default:
vb@24
  835
    assert(0);
vb@24
  836
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  837
  }
vb@24
  838
vb@74
  839
  gpgme_error = gpg.gpgme_op_delete(session->ctx, key, 1);
vb@45
  840
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@74
  841
  gpg.gpgme_key_unref(key);
vb@24
  842
  switch (gpgme_error) {
vb@24
  843
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
  844
    break;
vb@24
  845
  case GPG_ERR_INV_VALUE:
vb@24
  846
    assert(0);
vb@24
  847
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  848
  case GPG_ERR_NO_PUBKEY:
vb@24
  849
    assert(0);
vb@24
  850
    return PEP_KEY_NOT_FOUND;
vb@24
  851
  case GPG_ERR_AMBIGUOUS_NAME:
vb@24
  852
    assert(0);
vb@24
  853
    return PEP_KEY_HAS_AMBIG_NAME;
vb@24
  854
  default:
vb@24
  855
    assert(0);
vb@24
  856
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  857
  }
vb@24
  858
vb@24
  859
  return PEP_STATUS_OK;
vb@24
  860
}
vb@24
  861
vb@24
  862
PEP_STATUS pgp_import_key(PEP_SESSION session, const char *key_data, size_t size)
vb@24
  863
{
vb@24
  864
  gpgme_error_t gpgme_error;
vb@24
  865
  gpgme_data_t dh;
vb@24
  866
vb@24
  867
  assert(session);
vb@24
  868
  assert(key_data);
vb@24
  869
vb@74
  870
  gpgme_error = gpg.gpgme_data_new_from_mem(&dh, key_data, size, 0);
vb@45
  871
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
  872
  assert(gpgme_error != GPG_ERR_ENOMEM);
vb@24
  873
  switch (gpgme_error) {
vb@24
  874
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
  875
    break;
vb@24
  876
  case GPG_ERR_ENOMEM:
vb@24
  877
    return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  878
  case GPG_ERR_INV_VALUE:
vb@24
  879
    assert(0);
vb@24
  880
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  881
  default:
vb@24
  882
    assert(0);
vb@24
  883
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  884
  }
vb@24
  885
vb@74
  886
  gpgme_error = gpg.gpgme_op_import(session->ctx, dh);
vb@45
  887
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
  888
  switch (gpgme_error) {
vb@24
  889
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
  890
    break;
vb@24
  891
  case GPG_ERR_INV_VALUE:
vb@24
  892
    assert(0);
vb@74
  893
    gpg.gpgme_data_release(dh);
vb@24
  894
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  895
  case GPG_ERR_NO_DATA:
vb@74
  896
    gpg.gpgme_data_release(dh);
vb@24
  897
    return PEP_ILLEGAL_VALUE;
vb@24
  898
  default:
vb@24
  899
    assert(0);
vb@74
  900
    gpg.gpgme_data_release(dh);
vb@24
  901
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  902
  }
vb@24
  903
vb@74
  904
  gpg.gpgme_data_release(dh);
vb@24
  905
  return PEP_STATUS_OK;
vb@24
  906
}
vb@24
  907
vb@24
  908
PEP_STATUS pgp_export_key(
vb@24
  909
  PEP_SESSION session, const char *fpr, char **key_data, size_t *size
vb@24
  910
  )
vb@24
  911
{
vb@24
  912
  gpgme_error_t gpgme_error;
vb@24
  913
  gpgme_data_t dh;
vb@24
  914
  size_t _size;
vb@24
  915
  char *buffer;
vb@24
  916
  int reading;
vb@24
  917
vb@24
  918
  assert(session);
vb@24
  919
  assert(fpr);
vb@24
  920
  assert(key_data);
vb@24
  921
  assert(size);
vb@24
  922
vb@74
  923
  gpgme_error = gpg.gpgme_data_new(&dh);
vb@45
  924
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
  925
  assert(gpgme_error != GPG_ERR_ENOMEM);
vb@24
  926
  switch (gpgme_error) {
vb@24
  927
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
  928
    break;
vb@24
  929
  case GPG_ERR_ENOMEM:
vb@24
  930
    return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  931
  case GPG_ERR_INV_VALUE:
vb@24
  932
    assert(0);
vb@24
  933
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  934
  default:
vb@24
  935
    assert(0);
vb@24
  936
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  937
  }
vb@24
  938
vb@74
  939
  gpgme_error = gpg.gpgme_op_export(session->ctx, fpr,
vb@24
  940
    GPGME_EXPORT_MODE_MINIMAL, dh);
vb@45
  941
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
  942
  switch (gpgme_error) {
vb@24
  943
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
  944
    break;
vb@24
  945
  case GPG_ERR_EOF:
vb@74
  946
    gpg.gpgme_data_release(dh);
vb@24
  947
    return PEP_KEY_NOT_FOUND;
vb@24
  948
  case GPG_ERR_INV_VALUE:
vb@24
  949
    assert(0);
vb@74
  950
    gpg.gpgme_data_release(dh);
vb@24
  951
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  952
  default:
vb@24
  953
    assert(0);
vb@74
  954
    gpg.gpgme_data_release(dh);
vb@24
  955
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  956
  };
vb@24
  957
vb@74
  958
  _size = gpg.gpgme_data_seek(dh, 0, SEEK_END);
vb@24
  959
  assert(_size != -1);
vb@74
  960
  gpg.gpgme_data_seek(dh, 0, SEEK_SET);
vb@24
  961
vb@24
  962
  buffer = malloc(_size + 1);
vb@24
  963
  assert(buffer);
vb@24
  964
  if (buffer == NULL) {
vb@74
  965
    gpg.gpgme_data_release(dh);
vb@24
  966
    return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  967
  }
vb@24
  968
vb@74
  969
  reading = gpg.gpgme_data_read(dh, buffer, _size);
vb@24
  970
  assert(_size == reading);
vb@24
  971
vb@24
  972
  // safeguard for the naive user
vb@24
  973
  buffer[_size] = 0;
vb@24
  974
vb@24
  975
  *key_data = buffer;
vb@24
  976
  *size = _size;
vb@24
  977
vb@74
  978
  gpg.gpgme_data_release(dh);
vb@24
  979
  return PEP_STATUS_OK;
vb@24
  980
}
vb@24
  981
vb@46
  982
static void _switch_mode(pEpSession *session, gpgme_keylist_mode_t remove_mode,
vb@24
  983
  gpgme_keylist_mode_t add_mode)
vb@24
  984
{
vb@24
  985
  gpgme_error_t gpgme_error;
vb@24
  986
  gpgme_keylist_mode_t mode;
vb@24
  987
vb@74
  988
  mode = gpg.gpgme_get_keylist_mode(session->ctx);
vb@24
  989
vb@24
  990
  mode &= ~remove_mode;
vb@24
  991
  mode |= add_mode;
vb@24
  992
vb@74
  993
  gpgme_error = gpg.gpgme_set_keylist_mode(session->ctx, mode);
vb@45
  994
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
  995
  assert(gpgme_error == GPG_ERR_NO_ERROR);
vb@24
  996
}
vb@24
  997
vb@24
  998
PEP_STATUS pgp_recv_key(PEP_SESSION session, const char *pattern)
vb@24
  999
{
vb@24
 1000
  gpgme_error_t gpgme_error;
vb@24
 1001
  gpgme_key_t key;
vb@24
 1002
vb@24
 1003
  assert(session);
vb@24
 1004
  assert(pattern);
vb@24
 1005
vb@46
 1006
  _switch_mode(session, GPGME_KEYLIST_MODE_LOCAL, GPGME_KEYLIST_MODE_EXTERN);
vb@24
 1007
vb@74
 1008
  gpgme_error = gpg.gpgme_op_keylist_start(session->ctx, pattern, 0);
vb@45
 1009
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
 1010
  switch (gpgme_error) {
vb@24
 1011
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
 1012
    break;
vb@24
 1013
  case GPG_ERR_INV_VALUE:
vb@24
 1014
    assert(0);
vb@47
 1015
    _switch_mode(session, GPGME_KEYLIST_MODE_EXTERN, GPGME_KEYLIST_MODE_LOCAL);
vb@24
 1016
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
 1017
  default:
vb@47
 1018
    _switch_mode(session, GPGME_KEYLIST_MODE_EXTERN, GPGME_KEYLIST_MODE_LOCAL);
vb@24
 1019
    return PEP_GET_KEY_FAILED;
vb@24
 1020
  };
vb@24
 1021
vb@47
 1022
  gpgme_ctx_t import_ctx;
vb@74
 1023
  gpgme_error = gpg.gpgme_new(&import_ctx);
vb@47
 1024
  assert(gpgme_error == GPG_ERR_NO_ERROR);
vb@47
 1025
vb@24
 1026
  do {
vb@74
 1027
    gpgme_error = gpg.gpgme_op_keylist_next(session->ctx, &key);
vb@45
 1028
    gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
 1029
    assert(gpgme_error != GPG_ERR_INV_VALUE);
vb@24
 1030
    switch (gpgme_error) {
vb@24
 1031
    case GPG_ERR_EOF:
vb@24
 1032
      break;
vb@24
 1033
    case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
 1034
    {
vb@24
 1035
      gpgme_error_t gpgme_error;
vb@24
 1036
      gpgme_key_t keys[2];
vb@24
 1037
vb@24
 1038
      keys[0] = key;
vb@24
 1039
      keys[1] = NULL;
vb@24
 1040
vb@74
 1041
      gpgme_error = gpg.gpgme_op_import_keys(import_ctx, keys);
vb@45
 1042
      gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@74
 1043
      gpg.gpgme_key_unref(key);
vb@24
 1044
      assert(gpgme_error != GPG_ERR_INV_VALUE);
vb@24
 1045
      assert(gpgme_error != GPG_ERR_CONFLICT);
vb@24
 1046
    }
vb@24
 1047
      break;
vb@24
 1048
    case GPG_ERR_ENOMEM:
vb@74
 1049
      gpg.gpgme_op_keylist_end(session->ctx);
vb@74
 1050
      gpg.gpgme_release(import_ctx);
vb@47
 1051
      _switch_mode(session, GPGME_KEYLIST_MODE_EXTERN, GPGME_KEYLIST_MODE_LOCAL);
vb@24
 1052
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
 1053
    default:
vb@74
 1054
      gpg.gpgme_op_keylist_end(session->ctx);
vb@74
 1055
      gpg.gpgme_release(import_ctx);
vb@47
 1056
      _switch_mode(session, GPGME_KEYLIST_MODE_EXTERN, GPGME_KEYLIST_MODE_LOCAL);
vb@46
 1057
      return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
 1058
    };
vb@24
 1059
  } while (gpgme_error != GPG_ERR_EOF);
vb@24
 1060
vb@74
 1061
  gpg.gpgme_op_keylist_end(session->ctx);
vb@74
 1062
  gpg.gpgme_release(import_ctx);
vb@47
 1063
  _switch_mode(session, GPGME_KEYLIST_MODE_EXTERN, GPGME_KEYLIST_MODE_LOCAL);
vb@24
 1064
  return PEP_STATUS_OK;
vb@24
 1065
}
vb@24
 1066
vb@24
 1067
PEP_STATUS pgp_find_keys(
vb@24
 1068
  PEP_SESSION session, const char *pattern, stringlist_t **keylist
vb@24
 1069
  )
vb@24
 1070
{
vb@24
 1071
  gpgme_error_t gpgme_error;
vb@24
 1072
  gpgme_key_t key;
vb@24
 1073
  stringlist_t *_keylist;
vb@24
 1074
  char *fpr;
vb@24
 1075
vb@24
 1076
  assert(session);
vb@24
 1077
  assert(pattern);
vb@24
 1078
  assert(keylist);
vb@24
 1079
vb@24
 1080
  *keylist = NULL;
vb@24
 1081
vb@74
 1082
  gpgme_error = gpg.gpgme_op_keylist_start(session->ctx, pattern, 0);
vb@45
 1083
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
 1084
  switch (gpgme_error) {
vb@24
 1085
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
 1086
    break;
vb@24
 1087
  case GPG_ERR_INV_VALUE:
vb@24
 1088
    assert(0);
vb@24
 1089
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
 1090
  default:
vb@74
 1091
    gpg.gpgme_op_keylist_end(session->ctx);
vb@24
 1092
    return PEP_GET_KEY_FAILED;
vb@24
 1093
  };
vb@24
 1094
vb@24
 1095
  _keylist = new_stringlist(NULL);
vb@24
 1096
  stringlist_t *_k = _keylist;
vb@24
 1097
vb@24
 1098
  do {
vb@74
 1099
    gpgme_error = gpg.gpgme_op_keylist_next(session->ctx, &key);
vb@45
 1100
    gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
 1101
    assert(gpgme_error != GPG_ERR_INV_VALUE);
vb@24
 1102
    switch (gpgme_error) {
vb@24
 1103
    case GPG_ERR_EOF:
vb@24
 1104
      break;
vb@24
 1105
    case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
 1106
      assert(key);
vb@24
 1107
      assert(key->subkeys);
vb@24
 1108
      fpr = key->subkeys->fpr;
vb@24
 1109
      assert(fpr);
vb@24
 1110
      _k = stringlist_add(_k, fpr);
vb@24
 1111
      assert(_k);
vb@24
 1112
      if (_k != NULL)
vb@24
 1113
        break;
vb@24
 1114
    case GPG_ERR_ENOMEM:
vb@24
 1115
      free_stringlist(_keylist);
vb@74
 1116
      gpg.gpgme_op_keylist_end(session->ctx);
vb@24
 1117
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
 1118
    default:
vb@74
 1119
      gpg.gpgme_op_keylist_end(session->ctx);
vb@46
 1120
      return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
 1121
    };
vb@24
 1122
  } while (gpgme_error != GPG_ERR_EOF);
vb@24
 1123
vb@74
 1124
  gpg.gpgme_op_keylist_end(session->ctx);
vb@24
 1125
  *keylist = _keylist;
vb@24
 1126
  return PEP_STATUS_OK;
vb@24
 1127
}
vb@24
 1128
vb@24
 1129
PEP_STATUS pgp_send_key(PEP_SESSION session, const char *pattern)
vb@24
 1130
{
vb@24
 1131
  gpgme_error_t gpgme_error;
vb@24
 1132
vb@24
 1133
  assert(session);
vb@24
 1134
  assert(pattern);
vb@24
 1135
vb@74
 1136
  gpgme_error = gpg.gpgme_op_export(session->ctx, pattern,
vb@24
 1137
    GPGME_EXPORT_MODE_EXTERN, NULL);
vb@45
 1138
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
 1139
  assert(gpgme_error != GPG_ERR_INV_VALUE);
vb@24
 1140
  if (gpgme_error == GPG_ERR_NO_ERROR)
vb@24
 1141
    return PEP_STATUS_OK;
vb@24
 1142
  else
vb@24
 1143
    return PEP_CANNOT_SEND_KEY;
vb@24
 1144
}
vb@24
 1145
vb@24
 1146
vb@24
 1147
PEP_STATUS pgp_get_key_rating(
vb@24
 1148
  PEP_SESSION session,
vb@24
 1149
  const char *fpr,
vb@24
 1150
  PEP_comm_type *comm_type
vb@24
 1151
  )
vb@24
 1152
{
vb@24
 1153
  PEP_STATUS status = PEP_STATUS_OK;
vb@24
 1154
  gpgme_error_t gpgme_error;
vb@24
 1155
  gpgme_key_t key;
vb@24
 1156
vb@24
 1157
  assert(session);
vb@24
 1158
  assert(fpr);
vb@24
 1159
  assert(comm_type);
vb@24
 1160
vb@24
 1161
  *comm_type = PEP_ct_unknown;
vb@24
 1162
vb@74
 1163
  gpgme_error = gpg.gpgme_op_keylist_start(session->ctx, fpr, 0);
vb@45
 1164
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
 1165
  switch (gpgme_error) {
vb@24
 1166
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
 1167
    break;
vb@24
 1168
  case GPG_ERR_INV_VALUE:
vb@24
 1169
    assert(0);
vb@24
 1170
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
 1171
  default:
vb@24
 1172
    return PEP_GET_KEY_FAILED;
vb@24
 1173
  };
vb@24
 1174
vb@74
 1175
  gpgme_error = gpg.gpgme_op_keylist_next(session->ctx, &key);
vb@45
 1176
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
 1177
  assert(gpgme_error != GPG_ERR_INV_VALUE);
vb@24
 1178
vb@24
 1179
  if (key == NULL) {
vb@74
 1180
    gpg.gpgme_op_keylist_end(session->ctx);
vb@24
 1181
    return PEP_KEY_NOT_FOUND;
vb@24
 1182
  }
vb@24
 1183
vb@24
 1184
  switch (key->protocol) {
vb@24
 1185
  case GPGME_PROTOCOL_OpenPGP:
vb@24
 1186
  case GPGME_PROTOCOL_DEFAULT:
vb@24
 1187
    *comm_type = PEP_ct_OpenPGP_unconfirmed;
vb@24
 1188
    break;
vb@24
 1189
  case GPGME_PROTOCOL_CMS:
vb@24
 1190
    *comm_type = PEP_ct_CMS_unconfirmed;
vb@24
 1191
    break;
vb@24
 1192
  default:
vb@24
 1193
    *comm_type = PEP_ct_unknown;
vb@74
 1194
    gpg.gpgme_op_keylist_end(session->ctx);
vb@24
 1195
    return PEP_STATUS_OK;
vb@24
 1196
  }
vb@24
 1197
vb@24
 1198
  switch (gpgme_error) {
vb@24
 1199
  case GPG_ERR_EOF:
vb@24
 1200
    break;
vb@24
 1201
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
 1202
    assert(key);
vb@24
 1203
    assert(key->subkeys);
vb@24
 1204
    for (gpgme_subkey_t sk = key->subkeys; sk != NULL; sk = sk->next) {
vb@24
 1205
      if (sk->length < 1024)
vb@24
 1206
        *comm_type = PEP_ct_key_too_short;
vb@24
 1207
      else if (
vb@24
 1208
        (
vb@24
 1209
        (sk->pubkey_algo == GPGME_PK_RSA)
vb@24
 1210
        || (sk->pubkey_algo == GPGME_PK_RSA_E)
vb@24
 1211
        || (sk->pubkey_algo == GPGME_PK_RSA_S)
vb@24
 1212
        )
vb@24
 1213
        && sk->length == 1024
vb@24
 1214
        )
vb@24
 1215
        *comm_type = PEP_ct_OpenPGP_1024_RSA_unconfirmed;
vb@24
 1216
vb@24
 1217
      if (sk->invalid) {
vb@24
 1218
        *comm_type = PEP_ct_key_b0rken;
vb@24
 1219
        break;
vb@24
 1220
      }
vb@24
 1221
      if (sk->expired) {
vb@24
 1222
        *comm_type = PEP_ct_key_expired;
vb@24
 1223
        break;
vb@24
 1224
      }
vb@24
 1225
      if (sk->revoked) {
vb@24
 1226
        *comm_type = PEP_ct_key_revoked;
vb@24
 1227
        break;
vb@24
 1228
      }
vb@24
 1229
    }
vb@24
 1230
    break;
vb@24
 1231
  case GPG_ERR_ENOMEM:
vb@74
 1232
    gpg.gpgme_op_keylist_end(session->ctx);
vb@24
 1233
    *comm_type = PEP_ct_unknown;
vb@24
 1234
    return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
 1235
  default:
vb@74
 1236
    gpg.gpgme_op_keylist_end(session->ctx);
vb@46
 1237
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
 1238
  };
vb@24
 1239
vb@74
 1240
  gpg.gpgme_op_keylist_end(session->ctx);
vb@24
 1241
vb@24
 1242
  return status;
vb@24
 1243
}