test/mime_test.cc
author Volker Birk <vb@pep-project.org>
Sun, 29 Mar 2015 21:03:41 +0200
changeset 159 ad6d0993d1ab
parent 147 b03a10242e4c
child 165 f0894860af4a
permissions -rw-r--r--
char conversion to utf-8
vb@159
   1
#include "platform.h"
vb@159
   2
vb@69
   3
#include <iostream>
vb@89
   4
#include <fstream>
vb@69
   5
#include <string>
vb@69
   6
#include <assert.h>
vb@159
   7
vb@69
   8
#include "mime.h"
vb@69
   9
vb@69
  10
using namespace std;
vb@69
  11
vb@69
  12
int main() {
vb@69
  13
  cout << "\n*** mime_test ***\n\n";
vb@69
  14
vb@69
  15
  PEP_SESSION session;
vb@69
  16
  
vb@69
  17
  cout << "calling init()\n";
vb@69
  18
  PEP_STATUS status1 = init(&session);  
vb@69
  19
  assert(status1 == PEP_STATUS_OK);
vb@69
  20
  assert(session);
vb@69
  21
  cout << "init() completed.\n";
vb@69
  22
vb@69
  23
  // mime test code
vb@69
  24
vb@89
  25
  // testing multipart/alternative
vb@69
  26
vb@89
  27
  message *msg2 = new_message(PEP_dir_incoming,
vb@94
  28
      new_identity("vb@dingens.org", NULL, NULL, "Volker Birk"),
vb@94
  29
      new_identity_list(new_identity("trischa@dingens.org", NULL, NULL, "Patricia Bädnar")),
vb@89
  30
      "my sübject");
vb@89
  31
  assert(msg2);
vb@89
  32
  string text2 = "my mèssage to yoü";
vb@89
  33
  msg2->longmsg = strdup(text2.c_str());
vb@89
  34
  string html2 = "<html><body><p>my message to you</p></body></html>";
vb@89
  35
  msg2->longmsg_formatted = strdup(html2.c_str());
vb@89
  36
  assert(msg2->longmsg_formatted);
vb@89
  37
vb@69
  38
  cout << "encoding message…\n";
vb@69
  39
  char *result2;
vb@113
  40
  PEP_STATUS status2 = mime_encode_message(msg2, false, &result2);
vb@69
  41
  assert(result2);
vb@69
  42
  assert(status2 == PEP_STATUS_OK);
vb@69
  43
vb@69
  44
  cout << "result:\n";
vb@69
  45
  cout << result2 << "\n";
vb@69
  46
vb@69
  47
  free(result2);
vb@89
  48
  free_message(msg2);
vb@69
  49
vb@94
  50
  cout << "opening mime_sample.txt for reading\n";
vb@94
  51
  ifstream inFile3 ("mime_sample.txt");
vb@94
  52
  assert(inFile3.is_open());
vb@94
  53
vb@94
  54
  string mimetext3;
vb@94
  55
vb@94
  56
  cout << "reading mime sample\n";
vb@94
  57
  while (!inFile3.eof()) {
vb@94
  58
    static string line;
vb@94
  59
    getline(inFile3, line);
vb@94
  60
    mimetext3 += line + "\n";
vb@94
  61
  }
vb@94
  62
  inFile3.close();
vb@94
  63
vb@147
  64
  cout << "decoding message…\n";
vb@94
  65
  message *msg3;
vb@94
  66
  PEP_STATUS status3 = mime_decode_message(mimetext3.c_str(), &msg3);
vb@147
  67
  assert(status3 == PEP_STATUS_OK);
vb@147
  68
  assert(msg3);
vb@147
  69
  cout << "decoded.\n\n";
vb@147
  70
  cout << "Subject: " << msg3->shortmsg << "\n\n";
vb@147
  71
  if (msg3->longmsg)
vb@147
  72
    cout << msg3->longmsg << "\n\n";
vb@147
  73
  if (msg3->longmsg_formatted)
vb@147
  74
    cout << msg3->longmsg_formatted << "\n\n";
vb@159
  75
  bloblist_t *_b;
vb@159
  76
  for (_b = msg3->attachments; _b; _b = _b->next) {
vb@159
  77
    cout << "attachment of type " << _b->mime_type << "\n";
vb@159
  78
    if (_b->filename) {
vb@159
  79
      cout << "filename: " << _b->filename << "\n";
vb@159
  80
      unlink(_b->filename);
vb@159
  81
      ofstream outFile3(_b->filename);
vb@159
  82
      outFile3.write(_b->data, _b->size);
vb@159
  83
      outFile3.close();
vb@159
  84
    }
vb@159
  85
  }
vb@147
  86
vb@147
  87
  free_message(msg3);
vb@94
  88
vb@69
  89
  cout << "calling release()\n";
vb@69
  90
  release(session);
vb@69
  91
  return 0;
vb@69
  92
}
vb@69
  93