src/pgp_gpg.c
author vb
Sat, 21 Feb 2015 16:55:43 +0100
changeset 62 ad5e484720e1
parent 47 5ed7e8a4f0c2
child 63 f5b2641f4ae7
permissions -rw-r--r--
signal() and init()
vb@62
   1
#include <errno.h>
vb@62
   2
vb@24
   3
#include "pgp_gpg.h"
vb@24
   4
#include "pEp_internal.h"
vb@24
   5
vb@62
   6
#include "wrappers.h"
vb@62
   7
vb@45
   8
#define _GPGERR(X) ((X) & 0xffffL)
vb@45
   9
vb@24
  10
static bool ensure_keyserver()
vb@24
  11
{
vb@24
  12
  static char buf[MAX_LINELENGTH];
vb@24
  13
  int n;
vb@62
  14
  FILE *f;
vb@62
  15
  int r;
vb@62
  16
vb@62
  17
  f = Fopen(gpg_conf(), "r");
vb@62
  18
  if (errno == ENOMEM)
vb@62
  19
    return false;
vb@24
  20
vb@24
  21
  if (f != NULL) {
vb@62
  22
    do {
vb@62
  23
      char * s;
vb@62
  24
vb@62
  25
      do {
vb@62
  26
        s = fgets(buf, MAX_LINELENGTH, f);
vb@62
  27
      } while (s == NULL && !feof(f) && errno == EINTR);
vb@62
  28
vb@62
  29
      assert(s);
vb@62
  30
      if (s == NULL)
vb@62
  31
        return false;
vb@62
  32
vb@24
  33
      if (s && !feof(f)) {
vb@24
  34
        char * t = strtok(s, " ");
vb@24
  35
        if (t && strcmp(t, "keyserver") == 0) {
vb@62
  36
          do {
vb@62
  37
            r = fclose(f);
vb@62
  38
          } while (r == -1 && errno == EINTR);
vb@62
  39
          assert(r == 0);
vb@24
  40
          return true;
vb@24
  41
        }
vb@24
  42
      }
vb@62
  43
    } while (!feof(f));
vb@62
  44
    do {
vb@62
  45
      f = freopen(gpg_conf(), "a", f);
vb@62
  46
    } while (f == NULL && errno == EINTR);
vb@24
  47
  }
vb@24
  48
  else {
vb@62
  49
    do {
vb@62
  50
      f = fopen(gpg_conf(), "w");
vb@62
  51
    } while (f == NULL && errno == EINTR);
vb@24
  52
  }
vb@24
  53
vb@24
  54
  assert(f);
vb@24
  55
  if (f == NULL)
vb@24
  56
    return false;
vb@24
  57
vb@62
  58
  do {
vb@62
  59
    n = fprintf(f, "keyserver %s\n", DEFAULT_KEYSERVER);
vb@62
  60
  } while (n < 0 && errno == EINTR);
vb@24
  61
  assert(n >= 0);
vb@62
  62
vb@62
  63
  do {
vb@62
  64
    r = fclose(f);
vb@62
  65
  } while (r == -1 && errno == EINTR);
vb@62
  66
  assert(r == 0);
vb@24
  67
vb@24
  68
  return true;
vb@24
  69
}
vb@24
  70
vb@62
  71
PEP_STATUS pgp_init(PEP_SESSION session, bool in_first)
vb@24
  72
{
vb@62
  73
  static struct gpg_s gpg;
vb@62
  74
  static void *gpgme;
vb@24
  75
  gpgme_error_t gpgme_error;
vb@62
  76
  bool bResult;
vb@62
  77
  
vb@62
  78
  if (in_first) {
vb@62
  79
    bResult = ensure_keyserver();
vb@62
  80
    assert(bResult);
vb@24
  81
vb@62
  82
    gpgme = dlopen(LIBGPGME, RTLD_LAZY);
vb@62
  83
    if (gpgme == NULL) {
vb@62
  84
      return PEP_INIT_CANNOT_LOAD_GPGME;
vb@62
  85
    }
vb@62
  86
vb@62
  87
    memset(&gpg, 0, sizeof(struct gpg_s));
vb@62
  88
vb@62
  89
    gpg.gpgme_set_locale
vb@62
  90
      = (gpgme_set_locale_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  91
      "gpgme_set_locale");
vb@62
  92
    assert(gpg.gpgme_set_locale);
vb@62
  93
vb@62
  94
    gpg.gpgme_check
vb@62
  95
      = (gpgme_check_version_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  96
      "gpgme_check_version");
vb@62
  97
    assert(gpg.gpgme_check);
vb@62
  98
vb@62
  99
    gpg.gpgme_new
vb@62
  100
      = (gpgme_new_t) (intptr_t) dlsym(gpgme, "gpgme_new");
vb@62
  101
    assert(gpg.gpgme_new);
vb@62
  102
vb@62
  103
    gpg.gpgme_release
vb@62
  104
      = (gpgme_release_t) (intptr_t) dlsym(gpgme, "gpgme_release");
vb@62
  105
    assert(gpg.gpgme_release);
vb@62
  106
vb@62
  107
    gpg.gpgme_set_protocol
vb@62
  108
      = (gpgme_set_protocol_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  109
      "gpgme_set_protocol");
vb@62
  110
    assert(gpg.gpgme_set_protocol);
vb@62
  111
vb@62
  112
    gpg.gpgme_set_armor
vb@62
  113
      = (gpgme_set_armor_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  114
      "gpgme_set_armor");
vb@62
  115
    assert(gpg.gpgme_set_armor);
vb@62
  116
vb@62
  117
    gpg.gpgme_data_new
vb@62
  118
      = (gpgme_data_new_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  119
      "gpgme_data_new");
vb@62
  120
    assert(gpg.gpgme_data_new);
vb@62
  121
vb@62
  122
    gpg.gpgme_data_new_from_mem
vb@62
  123
      = (gpgme_data_new_from_mem_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  124
      "gpgme_data_new_from_mem");
vb@62
  125
    assert(gpg.gpgme_data_new_from_mem);
vb@62
  126
vb@62
  127
    gpg.gpgme_data_release
vb@62
  128
      = (gpgme_data_release_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  129
      "gpgme_data_release");
vb@62
  130
    assert(gpg.gpgme_data_release);
vb@62
  131
vb@62
  132
    gpg.gpgme_data_identify
vb@62
  133
      = (gpgme_data_identify_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  134
      "gpgme_data_identify");
vb@62
  135
    assert(gpg.gpgme_data_identify);
vb@62
  136
vb@62
  137
    gpg.gpgme_data_seek
vb@62
  138
      = (gpgme_data_seek_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  139
      "gpgme_data_seek");
vb@62
  140
    assert(gpg.gpgme_data_seek);
vb@62
  141
vb@62
  142
    gpg.gpgme_data_read
vb@62
  143
      = (gpgme_data_read_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  144
      "gpgme_data_read");
vb@62
  145
    assert(gpg.gpgme_data_read);
vb@62
  146
vb@62
  147
    gpg.gpgme_op_decrypt
vb@62
  148
      = (gpgme_op_decrypt_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  149
      "gpgme_op_decrypt");
vb@62
  150
    assert(gpg.gpgme_op_decrypt);
vb@62
  151
vb@62
  152
    gpg.gpgme_op_verify
vb@62
  153
      = (gpgme_op_verify_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  154
      "gpgme_op_verify");
vb@62
  155
    assert(gpg.gpgme_op_verify);
vb@62
  156
vb@62
  157
    gpg.gpgme_op_decrypt_verify
vb@62
  158
      = (gpgme_op_decrypt_verify_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  159
      "gpgme_op_decrypt_verify");
vb@62
  160
    assert(gpg.gpgme_op_decrypt_verify);
vb@62
  161
vb@62
  162
    gpg.gpgme_op_decrypt_result
vb@62
  163
      = (gpgme_op_decrypt_result_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  164
      "gpgme_op_decrypt_result");
vb@62
  165
    assert(gpg.gpgme_op_decrypt_result);
vb@62
  166
vb@62
  167
    gpg.gpgme_op_encrypt_sign
vb@62
  168
      = (gpgme_op_encrypt_sign_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  169
      "gpgme_op_encrypt_sign");
vb@62
  170
    assert(gpg.gpgme_op_encrypt_sign);
vb@62
  171
vb@62
  172
    gpg.gpgme_op_verify_result
vb@62
  173
      = (gpgme_op_verify_result_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  174
      "gpgme_op_verify_result");
vb@62
  175
    assert(gpg.gpgme_op_verify_result);
vb@62
  176
vb@62
  177
    gpg.gpgme_signers_clear
vb@62
  178
      = (gpgme_signers_clear_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  179
      "gpgme_signers_clear");
vb@62
  180
    assert(gpg.gpgme_signers_clear);
vb@62
  181
vb@62
  182
    gpg.gpgme_signers_add
vb@62
  183
      = (gpgme_signers_add_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  184
      "gpgme_signers_add");
vb@62
  185
    assert(gpg.gpgme_signers_add);
vb@62
  186
vb@62
  187
    gpg.gpgme_get_key
vb@62
  188
      = (gpgme_get_key_t) (intptr_t) dlsym(gpgme, "gpgme_get_key");
vb@62
  189
    assert(gpg.gpgme_get_key);
vb@62
  190
vb@62
  191
    gpg.gpgme_op_genkey
vb@62
  192
      = (gpgme_op_genkey_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  193
      "gpgme_op_genkey");
vb@62
  194
    assert(gpg.gpgme_op_genkey);
vb@62
  195
vb@62
  196
    gpg.gpgme_op_genkey_result
vb@62
  197
      = (gpgme_op_genkey_result_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  198
      "gpgme_op_genkey_result");
vb@62
  199
    assert(gpg.gpgme_op_genkey_result);
vb@62
  200
vb@62
  201
    gpg.gpgme_op_delete = (gpgme_op_delete_t) (intptr_t)
vb@62
  202
      dlsym(gpgme, "gpgme_op_delete");
vb@62
  203
    assert(gpg.gpgme_op_delete);
vb@62
  204
vb@62
  205
    gpg.gpgme_op_import = (gpgme_op_import_t) (intptr_t)
vb@62
  206
      dlsym(gpgme, "gpgme_op_import");
vb@62
  207
    assert(gpg.gpgme_op_import);
vb@62
  208
vb@62
  209
    gpg.gpgme_op_export = (gpgme_op_export_t) (intptr_t)
vb@62
  210
      dlsym(gpgme, "gpgme_op_export");
vb@62
  211
    assert(gpg.gpgme_op_export);
vb@62
  212
vb@62
  213
    gpg.gpgme_set_keylist_mode = (gpgme_set_keylist_mode_t) (intptr_t)
vb@62
  214
      dlsym(gpgme, "gpgme_set_keylist_mode");
vb@62
  215
    assert(gpg.gpgme_set_keylist_mode);
vb@62
  216
vb@62
  217
    gpg.gpgme_get_keylist_mode = (gpgme_get_keylist_mode_t) (intptr_t)
vb@62
  218
      dlsym(gpgme, "gpgme_get_keylist_mode");
vb@62
  219
    assert(gpg.gpgme_get_keylist_mode);
vb@62
  220
vb@62
  221
    gpg.gpgme_op_keylist_start = (gpgme_op_keylist_start_t) (intptr_t)
vb@62
  222
      dlsym(gpgme, "gpgme_op_keylist_start");
vb@62
  223
    assert(gpg.gpgme_op_keylist_start);
vb@62
  224
vb@62
  225
    gpg.gpgme_op_keylist_next = (gpgme_op_keylist_next_t) (intptr_t)
vb@62
  226
      dlsym(gpgme, "gpgme_op_keylist_next");
vb@62
  227
    assert(gpg.gpgme_op_keylist_next);
vb@62
  228
vb@62
  229
    gpg.gpgme_op_keylist_end = (gpgme_op_keylist_end_t) (intptr_t)
vb@62
  230
      dlsym(gpgme, "gpgme_op_keylist_end");
vb@62
  231
    assert(gpg.gpgme_op_keylist_end);
vb@62
  232
vb@62
  233
    gpg.gpgme_op_import_keys = (gpgme_op_import_keys_t) (intptr_t)
vb@62
  234
      dlsym(gpgme, "gpgme_op_import_keys");
vb@62
  235
    assert(gpg.gpgme_op_import_keys);
vb@62
  236
vb@62
  237
    gpg.gpgme_key_ref = (gpgme_key_ref_t) (intptr_t)
vb@62
  238
      dlsym(gpgme, "gpgme_key_ref");
vb@62
  239
    assert(gpg.gpgme_key_ref);
vb@62
  240
vb@62
  241
    gpg.gpgme_key_unref = (gpgme_key_unref_t) (intptr_t)
vb@62
  242
      dlsym(gpgme, "gpgme_key_unref");
vb@62
  243
    assert(gpg.gpgme_key_unref);
vb@62
  244
vb@62
  245
    gpg.version = gpg.gpgme_check(NULL);
vb@62
  246
    
vb@62
  247
    if (strcmp(setlocale(LC_ALL, NULL), "C") == 0)
vb@62
  248
      setlocale(LC_ALL, "");
vb@62
  249
vb@62
  250
    gpg.gpgme_set_locale(NULL, LC_CTYPE, setlocale(LC_CTYPE, NULL));
vb@62
  251
#ifdef LC_MESSAGES // Windoze
vb@62
  252
    gpg.gpgme_set_locale (NULL, LC_MESSAGES, setlocale(LC_MESSAGES, NULL));
vb@62
  253
#endif
vb@24
  254
  }
vb@24
  255
vb@62
  256
  session->gpg = &gpg;
vb@24
  257
vb@62
  258
  gpgme_error = gpg.gpgme_new(&session->ctx);
vb@45
  259
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
  260
  if (gpgme_error != GPG_ERR_NO_ERROR) {
vb@24
  261
    return PEP_INIT_GPGME_INIT_FAILED;
vb@24
  262
  }
vb@46
  263
  assert(session->ctx);
vb@24
  264
vb@62
  265
  gpgme_error = gpg.gpgme_set_protocol(session->ctx, GPGME_PROTOCOL_OpenPGP);
vb@45
  266
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
  267
  assert(gpgme_error == GPG_ERR_NO_ERROR);
vb@24
  268
vb@62
  269
  gpg.gpgme_set_armor(session->ctx, 1);
vb@24
  270
vb@24
  271
  return PEP_STATUS_OK;
vb@24
  272
}
vb@24
  273
vb@62
  274
void pgp_release(PEP_SESSION session, bool out_last)
vb@24
  275
{
vb@62
  276
  if (session->ctx) {
vb@62
  277
    session->gpg->gpgme_release(session->ctx);
vb@62
  278
    session->ctx = NULL;
vb@62
  279
  }
vb@62
  280
vb@62
  281
  if (out_last) {
vb@62
  282
    if (session->gpgme) {
vb@62
  283
      dlclose(session->gpgme);
vb@62
  284
      session->gpgme = NULL;
vb@62
  285
    }
vb@62
  286
  }
vb@24
  287
}
vb@24
  288
vb@24
  289
PEP_STATUS pgp_decrypt_and_verify(
vb@24
  290
  PEP_SESSION session, const char *ctext, size_t csize,
vb@24
  291
  char **ptext, size_t *psize, stringlist_t **keylist
vb@24
  292
  )
vb@24
  293
{
vb@24
  294
  PEP_STATUS result;
vb@24
  295
  gpgme_error_t gpgme_error;
vb@24
  296
  gpgme_data_t cipher, plain;
vb@24
  297
  gpgme_data_type_t dt;
vb@24
  298
vb@24
  299
  stringlist_t *_keylist = NULL;
vb@24
  300
  int i_key = 0;
vb@24
  301
vb@46
  302
  assert(session);
vb@24
  303
  assert(ctext);
vb@24
  304
  assert(csize);
vb@24
  305
  assert(ptext);
vb@24
  306
  assert(psize);
vb@24
  307
  assert(keylist);
vb@24
  308
vb@24
  309
  *ptext = NULL;
vb@24
  310
  *psize = 0;
vb@24
  311
  *keylist = NULL;
vb@24
  312
vb@62
  313
  gpgme_error = session->gpg->gpgme_data_new_from_mem(&cipher, ctext, csize, 0);
vb@45
  314
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
  315
  assert(gpgme_error == GPG_ERR_NO_ERROR);
vb@24
  316
  if (gpgme_error != GPG_ERR_NO_ERROR) {
vb@24
  317
    if (gpgme_error == GPG_ERR_ENOMEM)
vb@24
  318
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  319
    else
vb@24
  320
      return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  321
  }
vb@24
  322
vb@62
  323
  gpgme_error = session->gpg->gpgme_data_new(&plain);
vb@45
  324
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
  325
  assert(gpgme_error == GPG_ERR_NO_ERROR);
vb@24
  326
  if (gpgme_error != GPG_ERR_NO_ERROR) {
vb@62
  327
    session->gpg->gpgme_data_release(cipher);
vb@24
  328
    if (gpgme_error == GPG_ERR_ENOMEM)
vb@24
  329
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  330
    else
vb@24
  331
      return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  332
  }
vb@24
  333
vb@62
  334
  dt = session->gpg->gpgme_data_identify(cipher);
vb@24
  335
  switch (dt) {
vb@24
  336
  case GPGME_DATA_TYPE_PGP_SIGNED:
vb@24
  337
  case GPGME_DATA_TYPE_PGP_OTHER:
vb@62
  338
    gpgme_error = session->gpg->gpgme_op_decrypt_verify(session->ctx, cipher,
vb@24
  339
      plain);
vb@45
  340
    gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
  341
    assert(gpgme_error != GPG_ERR_INV_VALUE);
vb@24
  342
    assert(gpgme_error != GPG_ERR_NO_DATA);
vb@24
  343
vb@24
  344
    switch (gpgme_error) {
vb@24
  345
    case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
  346
    {
vb@24
  347
      gpgme_verify_result_t gpgme_verify_result;
vb@24
  348
      char *_buffer = NULL;
vb@24
  349
      size_t reading;
vb@62
  350
      size_t length = session->gpg->gpgme_data_seek(plain, 0, SEEK_END);
vb@24
  351
      gpgme_signature_t gpgme_signature;
vb@24
  352
vb@24
  353
      assert(length != -1);
vb@62
  354
      session->gpg->gpgme_data_seek(plain, 0, SEEK_SET);
vb@24
  355
vb@24
  356
      // TODO: make things less memory consuming
vb@24
  357
      // the following algorithm allocates memory for the complete
vb@24
  358
      // text
vb@24
  359
vb@24
  360
      _buffer = malloc(length + 1);
vb@24
  361
      assert(_buffer);
vb@24
  362
      if (_buffer == NULL) {
vb@62
  363
        session->gpg->gpgme_data_release(plain);
vb@62
  364
        session->gpg->gpgme_data_release(cipher);
vb@24
  365
        return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  366
      }
vb@24
  367
vb@62
  368
      reading = session->gpg->gpgme_data_read(plain, _buffer, length);
vb@24
  369
      assert(length == reading);
vb@24
  370
vb@24
  371
      gpgme_verify_result =
vb@62
  372
        session->gpg->gpgme_op_verify_result(session->ctx);
vb@24
  373
      assert(gpgme_verify_result);
vb@24
  374
      gpgme_signature = gpgme_verify_result->signatures;
vb@24
  375
vb@24
  376
      if (gpgme_signature) {
vb@24
  377
        stringlist_t *k;
vb@24
  378
        _keylist = new_stringlist(NULL);
vb@24
  379
        assert(_keylist);
vb@24
  380
        if (_keylist == NULL) {
vb@62
  381
          session->gpg->gpgme_data_release(plain);
vb@62
  382
          session->gpg->gpgme_data_release(cipher);
vb@24
  383
          free(_buffer);
vb@24
  384
          return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  385
        }
vb@24
  386
        k = _keylist;
vb@24
  387
vb@24
  388
        result = PEP_DECRYPTED_AND_VERIFIED;
vb@24
  389
        do {
vb@24
  390
          switch (gpgme_signature->status) {
vb@24
  391
          case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
  392
            k = stringlist_add(k, gpgme_signature->fpr);
vb@24
  393
            break;
vb@24
  394
          case GPG_ERR_CERT_REVOKED:
vb@24
  395
          case GPG_ERR_BAD_SIGNATURE:
vb@24
  396
            result = PEP_DECRYPT_SIGNATURE_DOES_NOT_MATCH;
vb@24
  397
            break;
vb@24
  398
          case GPG_ERR_SIG_EXPIRED:
vb@24
  399
          case GPG_ERR_KEY_EXPIRED:
vb@24
  400
          case GPG_ERR_NO_PUBKEY:
vb@24
  401
            k = stringlist_add(k, gpgme_signature->fpr);
vb@24
  402
            if (result == PEP_DECRYPTED_AND_VERIFIED)
vb@24
  403
              result = PEP_DECRYPTED;
vb@24
  404
            break;
vb@24
  405
          case GPG_ERR_GENERAL:
vb@24
  406
            break;
vb@24
  407
          default:
vb@24
  408
            if (result == PEP_DECRYPTED_AND_VERIFIED)
vb@24
  409
              result = PEP_DECRYPTED;
vb@24
  410
            break;
vb@24
  411
          }
vb@24
  412
        } while ((gpgme_signature = gpgme_signature->next));
vb@24
  413
      }
vb@24
  414
      else {
vb@24
  415
        result = PEP_DECRYPTED;
vb@24
  416
      }
vb@24
  417
vb@24
  418
      if (result == PEP_DECRYPTED_AND_VERIFIED
vb@24
  419
        || result == PEP_DECRYPTED) {
vb@24
  420
        *ptext = _buffer;
vb@24
  421
        *psize = reading;
vb@24
  422
        (*ptext)[*psize] = 0; // safeguard for naive users
vb@24
  423
        *keylist = _keylist;
vb@24
  424
      }
vb@24
  425
      else {
vb@24
  426
        free_stringlist(_keylist);
vb@24
  427
        free(_buffer);
vb@24
  428
      }
vb@24
  429
      break;
vb@24
  430
    }
vb@24
  431
    case GPG_ERR_DECRYPT_FAILED:
vb@24
  432
      result = PEP_DECRYPT_WRONG_FORMAT;
vb@24
  433
      break;
vb@24
  434
    case GPG_ERR_BAD_PASSPHRASE:
vb@24
  435
      NOT_IMPLEMENTED;
vb@24
  436
    default:
vb@24
  437
    {
vb@62
  438
      gpgme_decrypt_result_t gpgme_decrypt_result = session->gpg->gpgme_op_decrypt_result(session->ctx);
vb@24
  439
      result = PEP_DECRYPT_NO_KEY;
vb@24
  440
vb@24
  441
      if (gpgme_decrypt_result != NULL) {
vb@24
  442
        if (gpgme_decrypt_result->unsupported_algorithm)
vb@24
  443
          *keylist = new_stringlist(gpgme_decrypt_result->unsupported_algorithm);
vb@24
  444
        else
vb@24
  445
          *keylist = new_stringlist("");
vb@24
  446
        assert(*keylist);
vb@24
  447
        if (*keylist == NULL) {
vb@24
  448
          result = PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  449
          break;
vb@24
  450
        }
vb@24
  451
        stringlist_t *_keylist = *keylist;
vb@24
  452
        for (gpgme_recipient_t r = gpgme_decrypt_result->recipients; r != NULL; r = r->next) {
vb@24
  453
          _keylist = stringlist_add(_keylist, r->keyid);
vb@24
  454
          assert(_keylist);
vb@24
  455
          if (_keylist == NULL) {
vb@24
  456
            free_stringlist(*keylist);
vb@24
  457
            *keylist = NULL;
vb@24
  458
            result = PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  459
            break;
vb@24
  460
          }
vb@24
  461
        }
vb@24
  462
        if (result == PEP_OUT_OF_MEMORY)
vb@24
  463
          break;
vb@24
  464
      }
vb@24
  465
    }
vb@24
  466
    }
vb@24
  467
    break;
vb@24
  468
vb@24
  469
  default:
vb@24
  470
    result = PEP_DECRYPT_WRONG_FORMAT;
vb@24
  471
  }
vb@24
  472
vb@62
  473
  session->gpg->gpgme_data_release(plain);
vb@62
  474
  session->gpg->gpgme_data_release(cipher);
vb@24
  475
  return result;
vb@24
  476
}
vb@24
  477
vb@24
  478
PEP_STATUS pgp_verify_text(
vb@24
  479
  PEP_SESSION session, const char *text, size_t size,
vb@24
  480
  const char *signature, size_t sig_size, stringlist_t **keylist
vb@24
  481
  )
vb@24
  482
{
vb@24
  483
  PEP_STATUS result;
vb@24
  484
  gpgme_error_t gpgme_error;
vb@24
  485
  gpgme_data_t d_text, d_sig;
vb@24
  486
  stringlist_t *_keylist;
vb@24
  487
vb@24
  488
  assert(session);
vb@24
  489
  assert(text);
vb@24
  490
  assert(size);
vb@24
  491
  assert(signature);
vb@24
  492
  assert(sig_size);
vb@24
  493
  assert(keylist);
vb@24
  494
vb@24
  495
  *keylist = NULL;
vb@24
  496
vb@62
  497
  gpgme_error = session->gpg->gpgme_data_new_from_mem(&d_text, text, size, 0);
vb@45
  498
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
  499
  assert(gpgme_error == GPG_ERR_NO_ERROR);
vb@24
  500
  if (gpgme_error != GPG_ERR_NO_ERROR) {
vb@24
  501
    if (gpgme_error == GPG_ERR_ENOMEM)
vb@24
  502
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  503
    else
vb@24
  504
      return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  505
  }
vb@24
  506
vb@62
  507
  gpgme_error = session->gpg->gpgme_data_new_from_mem(&d_sig, signature, sig_size, 0);
vb@45
  508
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
  509
  assert(gpgme_error == GPG_ERR_NO_ERROR);
vb@24
  510
  if (gpgme_error != GPG_ERR_NO_ERROR) {
vb@62
  511
    session->gpg->gpgme_data_release(d_text);
vb@24
  512
    if (gpgme_error == GPG_ERR_ENOMEM)
vb@24
  513
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  514
    else
vb@24
  515
      return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  516
  }
vb@24
  517
vb@62
  518
  gpgme_error = session->gpg->gpgme_op_verify(session->ctx, d_sig, d_text, NULL);
vb@45
  519
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
  520
  assert(gpgme_error != GPG_ERR_INV_VALUE);
vb@24
  521
vb@24
  522
  switch (gpgme_error) {
vb@24
  523
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
  524
  {
vb@24
  525
    gpgme_verify_result_t gpgme_verify_result;
vb@24
  526
    gpgme_signature_t gpgme_signature;
vb@24
  527
vb@24
  528
    gpgme_verify_result =
vb@62
  529
      session->gpg->gpgme_op_verify_result(session->ctx);
vb@24
  530
    assert(gpgme_verify_result);
vb@24
  531
    gpgme_signature = gpgme_verify_result->signatures;
vb@24
  532
vb@24
  533
    if (gpgme_signature) {
vb@24
  534
      stringlist_t *k;
vb@24
  535
      _keylist = new_stringlist(NULL);
vb@24
  536
      assert(_keylist);
vb@24
  537
      if (_keylist == NULL) {
vb@62
  538
        session->gpg->gpgme_data_release(d_text);
vb@62
  539
        session->gpg->gpgme_data_release(d_sig);
vb@24
  540
        return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  541
      }
vb@24
  542
      k = _keylist;
vb@24
  543
vb@24
  544
      result = PEP_VERIFIED;
vb@24
  545
      do {
vb@24
  546
        k = stringlist_add(k, gpgme_signature->fpr);
vb@24
  547
        if (k == NULL) {
vb@24
  548
          free_stringlist(_keylist);
vb@62
  549
          session->gpg->gpgme_data_release(d_text);
vb@62
  550
          session->gpg->gpgme_data_release(d_sig);
vb@24
  551
          return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  552
        }
vb@24
  553
        if (gpgme_signature->summary & GPGME_SIGSUM_RED) {
vb@24
  554
          if (gpgme_signature->summary & GPGME_SIGSUM_KEY_EXPIRED
vb@24
  555
            || gpgme_signature->summary & GPGME_SIGSUM_SIG_EXPIRED) {
vb@24
  556
            if (result == PEP_VERIFIED
vb@24
  557
              || result == PEP_VERIFIED_AND_TRUSTED)
vb@24
  558
              result = PEP_UNENCRYPTED;
vb@24
  559
          }
vb@24
  560
          else {
vb@24
  561
            result = PEP_DECRYPT_SIGNATURE_DOES_NOT_MATCH;
vb@24
  562
            break;
vb@24
  563
          }
vb@24
  564
        }
vb@24
  565
        else {
vb@24
  566
          if (gpgme_signature->summary & GPGME_SIGSUM_VALID) {
vb@24
  567
            if (result == PEP_VERIFIED)
vb@24
  568
              result = PEP_VERIFIED_AND_TRUSTED;
vb@24
  569
          }
vb@24
  570
          if (gpgme_signature->summary & GPGME_SIGSUM_GREEN) {
vb@24
  571
            // good
vb@24
  572
          }
vb@24
  573
          else if (gpgme_signature->summary & GPGME_SIGSUM_KEY_MISSING) {
vb@24
  574
            result = PEP_VERIFY_NO_KEY;
vb@24
  575
          }
vb@24
  576
          else if (gpgme_signature->summary & GPGME_SIGSUM_SYS_ERROR) {
vb@24
  577
            if (result == PEP_VERIFIED
vb@24
  578
              || result == PEP_VERIFIED_AND_TRUSTED)
vb@24
  579
              result = PEP_UNENCRYPTED;
vb@24
  580
          }
vb@24
  581
          else {
vb@24
  582
            // do nothing
vb@24
  583
          }
vb@24
  584
        }
vb@24
  585
      } while ((gpgme_signature = gpgme_signature->next));
vb@24
  586
      *keylist = _keylist;
vb@24
  587
    }
vb@24
  588
    else {
vb@24
  589
      result = PEP_UNENCRYPTED;
vb@24
  590
    }
vb@24
  591
    break;
vb@24
  592
  }
vb@24
  593
    break;
vb@24
  594
  case GPG_ERR_NO_DATA:
vb@24
  595
    result = PEP_DECRYPT_WRONG_FORMAT;
vb@24
  596
    break;
vb@24
  597
  case GPG_ERR_INV_VALUE:
vb@24
  598
  default:
vb@24
  599
    result = PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  600
    break;
vb@24
  601
  }
vb@24
  602
vb@62
  603
  session->gpg->gpgme_data_release(d_text);
vb@62
  604
  session->gpg->gpgme_data_release(d_sig);
vb@24
  605
vb@24
  606
  return result;
vb@24
  607
}
vb@24
  608
vb@24
  609
PEP_STATUS pgp_encrypt_and_sign(
vb@24
  610
  PEP_SESSION session, const stringlist_t *keylist, const char *ptext,
vb@24
  611
  size_t psize, char **ctext, size_t *csize
vb@24
  612
  )
vb@24
  613
{
vb@24
  614
  PEP_STATUS result;
vb@24
  615
  gpgme_error_t gpgme_error;
vb@24
  616
  gpgme_data_t plain, cipher;
vb@24
  617
  gpgme_key_t *rcpt;
vb@24
  618
  gpgme_encrypt_flags_t flags;
vb@24
  619
  const stringlist_t *_keylist;
vb@24
  620
  int i, j;
vb@24
  621
vb@46
  622
  assert(session);
vb@24
  623
  assert(keylist);
vb@24
  624
  assert(ptext);
vb@24
  625
  assert(psize);
vb@24
  626
  assert(ctext);
vb@24
  627
  assert(csize);
vb@24
  628
vb@24
  629
  *ctext = NULL;
vb@24
  630
  *csize = 0;
vb@24
  631
vb@62
  632
  gpgme_error = session->gpg->gpgme_data_new_from_mem(&plain, ptext, psize, 0);
vb@45
  633
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
  634
  assert(gpgme_error == GPG_ERR_NO_ERROR);
vb@24
  635
  if (gpgme_error != GPG_ERR_NO_ERROR) {
vb@24
  636
    if (gpgme_error == GPG_ERR_ENOMEM)
vb@24
  637
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  638
    else
vb@24
  639
      return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  640
  }
vb@24
  641
vb@62
  642
  gpgme_error = session->gpg->gpgme_data_new(&cipher);
vb@45
  643
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
  644
  assert(gpgme_error == GPG_ERR_NO_ERROR);
vb@24
  645
  if (gpgme_error != GPG_ERR_NO_ERROR) {
vb@62
  646
    session->gpg->gpgme_data_release(plain);
vb@24
  647
    if (gpgme_error == GPG_ERR_ENOMEM)
vb@24
  648
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  649
    else
vb@24
  650
      return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  651
  }
vb@24
  652
vb@24
  653
  rcpt = (gpgme_key_t *) calloc(stringlist_length(keylist) + 1,
vb@24
  654
    sizeof(gpgme_key_t));
vb@24
  655
  assert(rcpt);
vb@24
  656
  if (rcpt == NULL) {
vb@62
  657
    session->gpg->gpgme_data_release(plain);
vb@62
  658
    session->gpg->gpgme_data_release(cipher);
vb@24
  659
    return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  660
  }
vb@24
  661
vb@62
  662
  session->gpg->gpgme_signers_clear(session->ctx);
vb@24
  663
vb@24
  664
  for (_keylist = keylist, i = 0; _keylist != NULL; _keylist = _keylist->next, i++) {
vb@24
  665
    assert(_keylist->value);
vb@62
  666
    gpgme_error = session->gpg->gpgme_get_key(session->ctx, _keylist->value,
vb@24
  667
      &rcpt[i], 0);
vb@45
  668
    gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
  669
    assert(gpgme_error != GPG_ERR_ENOMEM);
vb@24
  670
vb@24
  671
    switch (gpgme_error) {
vb@24
  672
    case GPG_ERR_ENOMEM:
vb@24
  673
      for (j = 0; j<i; j++)
vb@62
  674
        session->gpg->gpgme_key_unref(rcpt[j]);
vb@24
  675
      free(rcpt);
vb@62
  676
      session->gpg->gpgme_data_release(plain);
vb@62
  677
      session->gpg->gpgme_data_release(cipher);
vb@24
  678
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  679
    case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
  680
      if (i == 0) {
vb@62
  681
        gpgme_error_t _gpgme_error = session->gpg->gpgme_signers_add(session->ctx, rcpt[0]);
vb@45
  682
        _gpgme_error = _GPGERR(_gpgme_error);
vb@24
  683
        assert(_gpgme_error == GPG_ERR_NO_ERROR);
vb@24
  684
      }
vb@24
  685
      break;
vb@24
  686
    case GPG_ERR_EOF:
vb@24
  687
      for (j = 0; j<i; j++)
vb@62
  688
        session->gpg->gpgme_key_unref(rcpt[j]);
vb@24
  689
      free(rcpt);
vb@62
  690
      session->gpg->gpgme_data_release(plain);
vb@62
  691
      session->gpg->gpgme_data_release(cipher);
vb@24
  692
      return PEP_KEY_NOT_FOUND;
vb@24
  693
    case GPG_ERR_AMBIGUOUS_NAME:
vb@24
  694
      for (j = 0; j<i; j++)
vb@62
  695
        session->gpg->gpgme_key_unref(rcpt[j]);
vb@24
  696
      free(rcpt);
vb@62
  697
      session->gpg->gpgme_data_release(plain);
vb@62
  698
      session->gpg->gpgme_data_release(cipher);
vb@24
  699
      return PEP_KEY_HAS_AMBIG_NAME;
vb@24
  700
    default: // GPG_ERR_INV_VALUE if CTX or R_KEY is not a valid pointer or
vb@24
  701
      // FPR is not a fingerprint or key ID
vb@24
  702
      for (j = 0; j<i; j++)
vb@62
  703
        session->gpg->gpgme_key_unref(rcpt[j]);
vb@24
  704
      free(rcpt);
vb@62
  705
      session->gpg->gpgme_data_release(plain);
vb@62
  706
      session->gpg->gpgme_data_release(cipher);
vb@24
  707
      return PEP_GET_KEY_FAILED;
vb@24
  708
    }
vb@24
  709
  }
vb@24
  710
vb@24
  711
  // TODO: remove that and replace with proper key management
vb@24
  712
  flags = GPGME_ENCRYPT_ALWAYS_TRUST;
vb@24
  713
vb@62
  714
  gpgme_error = session->gpg->gpgme_op_encrypt_sign(session->ctx, rcpt, flags,
vb@24
  715
    plain, cipher);
vb@45
  716
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
  717
  switch (gpgme_error) {
vb@24
  718
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
  719
  {
vb@24
  720
    char *_buffer = NULL;
vb@24
  721
    size_t reading;
vb@62
  722
    size_t length = session->gpg->gpgme_data_seek(cipher, 0, SEEK_END);
vb@24
  723
    assert(length != -1);
vb@62
  724
    session->gpg->gpgme_data_seek(cipher, 0, SEEK_SET);
vb@24
  725
vb@24
  726
    // TODO: make things less memory consuming
vb@24
  727
    // the following algorithm allocates a buffer for the complete text
vb@24
  728
vb@24
  729
    _buffer = (char *) malloc(length + 1);
vb@24
  730
    assert(_buffer);
vb@24
  731
    if (_buffer == NULL) {
vb@24
  732
      for (j = 0; j<stringlist_length(keylist); j++)
vb@62
  733
        session->gpg->gpgme_key_unref(rcpt[j]);
vb@24
  734
      free(rcpt);
vb@62
  735
      session->gpg->gpgme_data_release(plain);
vb@62
  736
      session->gpg->gpgme_data_release(cipher);
vb@24
  737
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  738
    }
vb@24
  739
vb@62
  740
    reading = session->gpg->gpgme_data_read(cipher, _buffer, length);
vb@24
  741
    assert(length == reading);
vb@24
  742
vb@24
  743
    *ctext = _buffer;
vb@24
  744
    *csize = reading;
vb@24
  745
    (*ctext)[*csize] = 0; // safeguard for naive users
vb@24
  746
    result = PEP_STATUS_OK;
vb@24
  747
    break;
vb@24
  748
  }
vb@24
  749
  default:
vb@24
  750
    result = PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  751
  }
vb@24
  752
vb@24
  753
  for (j = 0; j<stringlist_length(keylist); j++)
vb@62
  754
    session->gpg->gpgme_key_unref(rcpt[j]);
vb@24
  755
  free(rcpt);
vb@62
  756
  session->gpg->gpgme_data_release(plain);
vb@62
  757
  session->gpg->gpgme_data_release(cipher);
vb@24
  758
  return result;
vb@24
  759
}
vb@24
  760
vb@24
  761
PEP_STATUS pgp_generate_keypair(
vb@24
  762
  PEP_SESSION session, pEp_identity *identity
vb@24
  763
  )
vb@24
  764
{
vb@24
  765
  gpgme_error_t gpgme_error;
vb@24
  766
  char *parms;
vb@24
  767
  const char *template =
vb@24
  768
    "<GnupgKeyParms format=\"internal\">\n"
vb@24
  769
    "Key-Type: RSA\n"
vb@24
  770
    "Key-Length: 4096\n"
vb@24
  771
    "Name-Real: %s\n"
vb@24
  772
    "Name-Email: %s\n"
vb@24
  773
    /* "Passphrase: %s\n" */
vb@24
  774
    "Expire-Date: 1y\n"
vb@24
  775
    "</GnupgKeyParms>\n";
vb@24
  776
  int result;
vb@24
  777
  gpgme_genkey_result_t gpgme_genkey_result;
vb@24
  778
vb@24
  779
  assert(session);
vb@24
  780
  assert(identity);
vb@24
  781
  assert(identity->address);
vb@24
  782
  assert(identity->fpr == NULL);
vb@24
  783
  assert(identity->username);
vb@24
  784
vb@24
  785
  parms = calloc(1, PARMS_MAX);
vb@24
  786
  assert(parms);
vb@24
  787
  if (parms == NULL)
vb@24
  788
    return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  789
vb@24
  790
  result = snprintf(parms, PARMS_MAX, template, identity->username,
vb@46
  791
    identity->address); // , session->passphrase);
vb@24
  792
  assert(result < PARMS_MAX);
vb@24
  793
  if (result >= PARMS_MAX) {
vb@24
  794
    free(parms);
vb@24
  795
    return PEP_BUFFER_TOO_SMALL;
vb@24
  796
  }
vb@24
  797
vb@62
  798
  gpgme_error = session->gpg->gpgme_op_genkey(session->ctx, parms, NULL, NULL);
vb@45
  799
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
  800
  free(parms);
vb@24
  801
vb@24
  802
  switch (gpgme_error) {
vb@24
  803
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
  804
    break;
vb@24
  805
  case GPG_ERR_INV_VALUE:
vb@24
  806
    return PEP_ILLEGAL_VALUE;
vb@24
  807
  case GPG_ERR_GENERAL:
vb@24
  808
    return PEP_CANNOT_CREATE_KEY;
vb@24
  809
  default:
vb@24
  810
    assert(0);
vb@24
  811
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  812
  }
vb@24
  813
vb@62
  814
  gpgme_genkey_result = session->gpg->gpgme_op_genkey_result(session->ctx);
vb@24
  815
  assert(gpgme_genkey_result);
vb@24
  816
  assert(gpgme_genkey_result->fpr);
vb@24
  817
vb@24
  818
  identity->fpr = strdup(gpgme_genkey_result->fpr);
vb@24
  819
vb@24
  820
  return PEP_STATUS_OK;
vb@24
  821
}
vb@24
  822
vb@24
  823
PEP_STATUS pgp_delete_keypair(PEP_SESSION session, const char *fpr)
vb@24
  824
{
vb@24
  825
  gpgme_error_t gpgme_error;
vb@24
  826
  gpgme_key_t key;
vb@24
  827
vb@24
  828
  assert(session);
vb@24
  829
  assert(fpr);
vb@24
  830
vb@62
  831
  gpgme_error = session->gpg->gpgme_get_key(session->ctx, fpr, &key, 0);
vb@45
  832
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
  833
  assert(gpgme_error != GPG_ERR_ENOMEM);
vb@24
  834
  switch (gpgme_error) {
vb@24
  835
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
  836
    break;
vb@24
  837
  case GPG_ERR_EOF:
vb@24
  838
    return PEP_KEY_NOT_FOUND;
vb@24
  839
  case GPG_ERR_INV_VALUE:
vb@24
  840
    return PEP_ILLEGAL_VALUE;
vb@24
  841
  case GPG_ERR_AMBIGUOUS_NAME:
vb@24
  842
    return PEP_KEY_HAS_AMBIG_NAME;
vb@24
  843
  case GPG_ERR_ENOMEM:
vb@24
  844
    return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  845
  default:
vb@24
  846
    assert(0);
vb@24
  847
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  848
  }
vb@24
  849
vb@62
  850
  gpgme_error = session->gpg->gpgme_op_delete(session->ctx, key, 1);
vb@45
  851
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@62
  852
  session->gpg->gpgme_key_unref(key);
vb@24
  853
  switch (gpgme_error) {
vb@24
  854
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
  855
    break;
vb@24
  856
  case GPG_ERR_INV_VALUE:
vb@24
  857
    assert(0);
vb@24
  858
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  859
  case GPG_ERR_NO_PUBKEY:
vb@24
  860
    assert(0);
vb@24
  861
    return PEP_KEY_NOT_FOUND;
vb@24
  862
  case GPG_ERR_AMBIGUOUS_NAME:
vb@24
  863
    assert(0);
vb@24
  864
    return PEP_KEY_HAS_AMBIG_NAME;
vb@24
  865
  default:
vb@24
  866
    assert(0);
vb@24
  867
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  868
  }
vb@24
  869
vb@24
  870
  return PEP_STATUS_OK;
vb@24
  871
}
vb@24
  872
vb@24
  873
PEP_STATUS pgp_import_key(PEP_SESSION session, const char *key_data, size_t size)
vb@24
  874
{
vb@24
  875
  gpgme_error_t gpgme_error;
vb@24
  876
  gpgme_data_t dh;
vb@24
  877
vb@24
  878
  assert(session);
vb@24
  879
  assert(key_data);
vb@24
  880
vb@62
  881
  gpgme_error = session->gpg->gpgme_data_new_from_mem(&dh, key_data, size, 0);
vb@45
  882
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
  883
  assert(gpgme_error != GPG_ERR_ENOMEM);
vb@24
  884
  switch (gpgme_error) {
vb@24
  885
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
  886
    break;
vb@24
  887
  case GPG_ERR_ENOMEM:
vb@24
  888
    return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  889
  case GPG_ERR_INV_VALUE:
vb@24
  890
    assert(0);
vb@24
  891
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  892
  default:
vb@24
  893
    assert(0);
vb@24
  894
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  895
  }
vb@24
  896
vb@62
  897
  gpgme_error = session->gpg->gpgme_op_import(session->ctx, dh);
vb@45
  898
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
  899
  switch (gpgme_error) {
vb@24
  900
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
  901
    break;
vb@24
  902
  case GPG_ERR_INV_VALUE:
vb@24
  903
    assert(0);
vb@62
  904
    session->gpg->gpgme_data_release(dh);
vb@24
  905
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  906
  case GPG_ERR_NO_DATA:
vb@62
  907
    session->gpg->gpgme_data_release(dh);
vb@24
  908
    return PEP_ILLEGAL_VALUE;
vb@24
  909
  default:
vb@24
  910
    assert(0);
vb@62
  911
    session->gpg->gpgme_data_release(dh);
vb@24
  912
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  913
  }
vb@24
  914
vb@62
  915
  session->gpg->gpgme_data_release(dh);
vb@24
  916
  return PEP_STATUS_OK;
vb@24
  917
}
vb@24
  918
vb@24
  919
PEP_STATUS pgp_export_key(
vb@24
  920
  PEP_SESSION session, const char *fpr, char **key_data, size_t *size
vb@24
  921
  )
vb@24
  922
{
vb@24
  923
  gpgme_error_t gpgme_error;
vb@24
  924
  gpgme_data_t dh;
vb@24
  925
  size_t _size;
vb@24
  926
  char *buffer;
vb@24
  927
  int reading;
vb@24
  928
vb@24
  929
  assert(session);
vb@24
  930
  assert(fpr);
vb@24
  931
  assert(key_data);
vb@24
  932
  assert(size);
vb@24
  933
vb@62
  934
  gpgme_error = session->gpg->gpgme_data_new(&dh);
vb@45
  935
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
  936
  assert(gpgme_error != GPG_ERR_ENOMEM);
vb@24
  937
  switch (gpgme_error) {
vb@24
  938
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
  939
    break;
vb@24
  940
  case GPG_ERR_ENOMEM:
vb@24
  941
    return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  942
  case GPG_ERR_INV_VALUE:
vb@24
  943
    assert(0);
vb@24
  944
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  945
  default:
vb@24
  946
    assert(0);
vb@24
  947
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  948
  }
vb@24
  949
vb@62
  950
  gpgme_error = session->gpg->gpgme_op_export(session->ctx, fpr,
vb@24
  951
    GPGME_EXPORT_MODE_MINIMAL, dh);
vb@45
  952
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
  953
  switch (gpgme_error) {
vb@24
  954
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
  955
    break;
vb@24
  956
  case GPG_ERR_EOF:
vb@62
  957
    session->gpg->gpgme_data_release(dh);
vb@24
  958
    return PEP_KEY_NOT_FOUND;
vb@24
  959
  case GPG_ERR_INV_VALUE:
vb@24
  960
    assert(0);
vb@62
  961
    session->gpg->gpgme_data_release(dh);
vb@24
  962
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  963
  default:
vb@24
  964
    assert(0);
vb@62
  965
    session->gpg->gpgme_data_release(dh);
vb@24
  966
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  967
  };
vb@24
  968
vb@62
  969
  _size = session->gpg->gpgme_data_seek(dh, 0, SEEK_END);
vb@24
  970
  assert(_size != -1);
vb@62
  971
  session->gpg->gpgme_data_seek(dh, 0, SEEK_SET);
vb@24
  972
vb@24
  973
  buffer = malloc(_size + 1);
vb@24
  974
  assert(buffer);
vb@24
  975
  if (buffer == NULL) {
vb@62
  976
    session->gpg->gpgme_data_release(dh);
vb@24
  977
    return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  978
  }
vb@24
  979
vb@62
  980
  reading = session->gpg->gpgme_data_read(dh, buffer, _size);
vb@24
  981
  assert(_size == reading);
vb@24
  982
vb@24
  983
  // safeguard for the naive user
vb@24
  984
  buffer[_size] = 0;
vb@24
  985
vb@24
  986
  *key_data = buffer;
vb@24
  987
  *size = _size;
vb@24
  988
vb@62
  989
  session->gpg->gpgme_data_release(dh);
vb@24
  990
  return PEP_STATUS_OK;
vb@24
  991
}
vb@24
  992
vb@46
  993
static void _switch_mode(pEpSession *session, gpgme_keylist_mode_t remove_mode,
vb@24
  994
  gpgme_keylist_mode_t add_mode)
vb@24
  995
{
vb@24
  996
  gpgme_error_t gpgme_error;
vb@24
  997
  gpgme_keylist_mode_t mode;
vb@24
  998
vb@62
  999
  mode = session->gpg->gpgme_get_keylist_mode(session->ctx);
vb@24
 1000
vb@24
 1001
  mode &= ~remove_mode;
vb@24
 1002
  mode |= add_mode;
vb@24
 1003
vb@62
 1004
  gpgme_error = session->gpg->gpgme_set_keylist_mode(session->ctx, mode);
vb@45
 1005
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
 1006
  assert(gpgme_error == GPG_ERR_NO_ERROR);
vb@24
 1007
}
vb@24
 1008
vb@24
 1009
PEP_STATUS pgp_recv_key(PEP_SESSION session, const char *pattern)
vb@24
 1010
{
vb@24
 1011
  gpgme_error_t gpgme_error;
vb@24
 1012
  gpgme_key_t key;
vb@24
 1013
vb@24
 1014
  assert(session);
vb@24
 1015
  assert(pattern);
vb@24
 1016
vb@46
 1017
  _switch_mode(session, GPGME_KEYLIST_MODE_LOCAL, GPGME_KEYLIST_MODE_EXTERN);
vb@24
 1018
vb@62
 1019
  gpgme_error = session->gpg->gpgme_op_keylist_start(session->ctx, pattern, 0);
vb@45
 1020
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
 1021
  switch (gpgme_error) {
vb@24
 1022
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
 1023
    break;
vb@24
 1024
  case GPG_ERR_INV_VALUE:
vb@24
 1025
    assert(0);
vb@47
 1026
    _switch_mode(session, GPGME_KEYLIST_MODE_EXTERN, GPGME_KEYLIST_MODE_LOCAL);
vb@24
 1027
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
 1028
  default:
vb@47
 1029
    _switch_mode(session, GPGME_KEYLIST_MODE_EXTERN, GPGME_KEYLIST_MODE_LOCAL);
vb@24
 1030
    return PEP_GET_KEY_FAILED;
vb@24
 1031
  };
vb@24
 1032
vb@47
 1033
  gpgme_ctx_t import_ctx;
vb@62
 1034
  gpgme_error = session->gpg->gpgme_new(&import_ctx);
vb@47
 1035
  assert(gpgme_error == GPG_ERR_NO_ERROR);
vb@47
 1036
vb@24
 1037
  do {
vb@62
 1038
    gpgme_error = session->gpg->gpgme_op_keylist_next(session->ctx, &key);
vb@45
 1039
    gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
 1040
    assert(gpgme_error != GPG_ERR_INV_VALUE);
vb@24
 1041
    switch (gpgme_error) {
vb@24
 1042
    case GPG_ERR_EOF:
vb@24
 1043
      break;
vb@24
 1044
    case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
 1045
    {
vb@24
 1046
      gpgme_error_t gpgme_error;
vb@24
 1047
      gpgme_key_t keys[2];
vb@24
 1048
vb@24
 1049
      keys[0] = key;
vb@24
 1050
      keys[1] = NULL;
vb@24
 1051
vb@62
 1052
      gpgme_error = session->gpg->gpgme_op_import_keys(import_ctx, keys);
vb@45
 1053
      gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@62
 1054
      session->gpg->gpgme_key_unref(key);
vb@24
 1055
      assert(gpgme_error != GPG_ERR_INV_VALUE);
vb@24
 1056
      assert(gpgme_error != GPG_ERR_CONFLICT);
vb@24
 1057
    }
vb@24
 1058
      break;
vb@24
 1059
    case GPG_ERR_ENOMEM:
vb@62
 1060
      session->gpg->gpgme_op_keylist_end(session->ctx);
vb@62
 1061
      session->gpg->gpgme_release(import_ctx);
vb@47
 1062
      _switch_mode(session, GPGME_KEYLIST_MODE_EXTERN, GPGME_KEYLIST_MODE_LOCAL);
vb@24
 1063
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
 1064
    default:
vb@62
 1065
      session->gpg->gpgme_op_keylist_end(session->ctx);
vb@62
 1066
      session->gpg->gpgme_release(import_ctx);
vb@47
 1067
      _switch_mode(session, GPGME_KEYLIST_MODE_EXTERN, GPGME_KEYLIST_MODE_LOCAL);
vb@46
 1068
      return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
 1069
    };
vb@24
 1070
  } while (gpgme_error != GPG_ERR_EOF);
vb@24
 1071
vb@62
 1072
  session->gpg->gpgme_op_keylist_end(session->ctx);
vb@62
 1073
  session->gpg->gpgme_release(import_ctx);
vb@47
 1074
  _switch_mode(session, GPGME_KEYLIST_MODE_EXTERN, GPGME_KEYLIST_MODE_LOCAL);
vb@24
 1075
  return PEP_STATUS_OK;
vb@24
 1076
}
vb@24
 1077
vb@24
 1078
PEP_STATUS pgp_find_keys(
vb@24
 1079
  PEP_SESSION session, const char *pattern, stringlist_t **keylist
vb@24
 1080
  )
vb@24
 1081
{
vb@24
 1082
  gpgme_error_t gpgme_error;
vb@24
 1083
  gpgme_key_t key;
vb@24
 1084
  stringlist_t *_keylist;
vb@24
 1085
  char *fpr;
vb@24
 1086
vb@24
 1087
  assert(session);
vb@24
 1088
  assert(pattern);
vb@24
 1089
  assert(keylist);
vb@24
 1090
vb@24
 1091
  *keylist = NULL;
vb@24
 1092
vb@62
 1093
  gpgme_error = session->gpg->gpgme_op_keylist_start(session->ctx, pattern, 0);
vb@45
 1094
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
 1095
  switch (gpgme_error) {
vb@24
 1096
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
 1097
    break;
vb@24
 1098
  case GPG_ERR_INV_VALUE:
vb@24
 1099
    assert(0);
vb@24
 1100
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
 1101
  default:
vb@62
 1102
    session->gpg->gpgme_op_keylist_end(session->ctx);
vb@24
 1103
    return PEP_GET_KEY_FAILED;
vb@24
 1104
  };
vb@24
 1105
vb@24
 1106
  _keylist = new_stringlist(NULL);
vb@24
 1107
  stringlist_t *_k = _keylist;
vb@24
 1108
vb@24
 1109
  do {
vb@62
 1110
    gpgme_error = session->gpg->gpgme_op_keylist_next(session->ctx, &key);
vb@45
 1111
    gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
 1112
    assert(gpgme_error != GPG_ERR_INV_VALUE);
vb@24
 1113
    switch (gpgme_error) {
vb@24
 1114
    case GPG_ERR_EOF:
vb@24
 1115
      break;
vb@24
 1116
    case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
 1117
      assert(key);
vb@24
 1118
      assert(key->subkeys);
vb@24
 1119
      fpr = key->subkeys->fpr;
vb@24
 1120
      assert(fpr);
vb@24
 1121
      _k = stringlist_add(_k, fpr);
vb@24
 1122
      assert(_k);
vb@24
 1123
      if (_k != NULL)
vb@24
 1124
        break;
vb@24
 1125
    case GPG_ERR_ENOMEM:
vb@24
 1126
      free_stringlist(_keylist);
vb@62
 1127
      session->gpg->gpgme_op_keylist_end(session->ctx);
vb@24
 1128
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
 1129
    default:
vb@62
 1130
      session->gpg->gpgme_op_keylist_end(session->ctx);
vb@46
 1131
      return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
 1132
    };
vb@24
 1133
  } while (gpgme_error != GPG_ERR_EOF);
vb@24
 1134
vb@62
 1135
  session->gpg->gpgme_op_keylist_end(session->ctx);
vb@24
 1136
  *keylist = _keylist;
vb@24
 1137
  return PEP_STATUS_OK;
vb@24
 1138
}
vb@24
 1139
vb@24
 1140
PEP_STATUS pgp_send_key(PEP_SESSION session, const char *pattern)
vb@24
 1141
{
vb@24
 1142
  gpgme_error_t gpgme_error;
vb@24
 1143
vb@24
 1144
  assert(session);
vb@24
 1145
  assert(pattern);
vb@24
 1146
vb@62
 1147
  gpgme_error = session->gpg->gpgme_op_export(session->ctx, pattern,
vb@24
 1148
    GPGME_EXPORT_MODE_EXTERN, NULL);
vb@45
 1149
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
 1150
  assert(gpgme_error != GPG_ERR_INV_VALUE);
vb@24
 1151
  if (gpgme_error == GPG_ERR_NO_ERROR)
vb@24
 1152
    return PEP_STATUS_OK;
vb@24
 1153
  else
vb@24
 1154
    return PEP_CANNOT_SEND_KEY;
vb@24
 1155
}
vb@24
 1156
vb@24
 1157
vb@24
 1158
PEP_STATUS pgp_get_key_rating(
vb@24
 1159
  PEP_SESSION session,
vb@24
 1160
  const char *fpr,
vb@24
 1161
  PEP_comm_type *comm_type
vb@24
 1162
  )
vb@24
 1163
{
vb@24
 1164
  PEP_STATUS status = PEP_STATUS_OK;
vb@24
 1165
  gpgme_error_t gpgme_error;
vb@24
 1166
  gpgme_key_t key;
vb@24
 1167
vb@24
 1168
  assert(session);
vb@24
 1169
  assert(fpr);
vb@24
 1170
  assert(comm_type);
vb@24
 1171
vb@24
 1172
  *comm_type = PEP_ct_unknown;
vb@24
 1173
vb@62
 1174
  gpgme_error = session->gpg->gpgme_op_keylist_start(session->ctx, fpr, 0);
vb@45
 1175
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
 1176
  switch (gpgme_error) {
vb@24
 1177
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
 1178
    break;
vb@24
 1179
  case GPG_ERR_INV_VALUE:
vb@24
 1180
    assert(0);
vb@24
 1181
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
 1182
  default:
vb@24
 1183
    return PEP_GET_KEY_FAILED;
vb@24
 1184
  };
vb@24
 1185
vb@62
 1186
  gpgme_error = session->gpg->gpgme_op_keylist_next(session->ctx, &key);
vb@45
 1187
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
 1188
  assert(gpgme_error != GPG_ERR_INV_VALUE);
vb@24
 1189
vb@24
 1190
  if (key == NULL) {
vb@62
 1191
    session->gpg->gpgme_op_keylist_end(session->ctx);
vb@24
 1192
    return PEP_KEY_NOT_FOUND;
vb@24
 1193
  }
vb@24
 1194
vb@24
 1195
  switch (key->protocol) {
vb@24
 1196
  case GPGME_PROTOCOL_OpenPGP:
vb@24
 1197
  case GPGME_PROTOCOL_DEFAULT:
vb@24
 1198
    *comm_type = PEP_ct_OpenPGP_unconfirmed;
vb@24
 1199
    break;
vb@24
 1200
  case GPGME_PROTOCOL_CMS:
vb@24
 1201
    *comm_type = PEP_ct_CMS_unconfirmed;
vb@24
 1202
    break;
vb@24
 1203
  default:
vb@24
 1204
    *comm_type = PEP_ct_unknown;
vb@62
 1205
    session->gpg->gpgme_op_keylist_end(session->ctx);
vb@24
 1206
    return PEP_STATUS_OK;
vb@24
 1207
  }
vb@24
 1208
vb@24
 1209
  switch (gpgme_error) {
vb@24
 1210
  case GPG_ERR_EOF:
vb@24
 1211
    break;
vb@24
 1212
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
 1213
    assert(key);
vb@24
 1214
    assert(key->subkeys);
vb@24
 1215
    for (gpgme_subkey_t sk = key->subkeys; sk != NULL; sk = sk->next) {
vb@24
 1216
      if (sk->length < 1024)
vb@24
 1217
        *comm_type = PEP_ct_key_too_short;
vb@24
 1218
      else if (
vb@24
 1219
        (
vb@24
 1220
        (sk->pubkey_algo == GPGME_PK_RSA)
vb@24
 1221
        || (sk->pubkey_algo == GPGME_PK_RSA_E)
vb@24
 1222
        || (sk->pubkey_algo == GPGME_PK_RSA_S)
vb@24
 1223
        )
vb@24
 1224
        && sk->length == 1024
vb@24
 1225
        )
vb@24
 1226
        *comm_type = PEP_ct_OpenPGP_1024_RSA_unconfirmed;
vb@24
 1227
vb@24
 1228
      if (sk->invalid) {
vb@24
 1229
        *comm_type = PEP_ct_key_b0rken;
vb@24
 1230
        break;
vb@24
 1231
      }
vb@24
 1232
      if (sk->expired) {
vb@24
 1233
        *comm_type = PEP_ct_key_expired;
vb@24
 1234
        break;
vb@24
 1235
      }
vb@24
 1236
      if (sk->revoked) {
vb@24
 1237
        *comm_type = PEP_ct_key_revoked;
vb@24
 1238
        break;
vb@24
 1239
      }
vb@24
 1240
    }
vb@24
 1241
    break;
vb@24
 1242
  case GPG_ERR_ENOMEM:
vb@62
 1243
    session->gpg->gpgme_op_keylist_end(session->ctx);
vb@24
 1244
    *comm_type = PEP_ct_unknown;
vb@24
 1245
    return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
 1246
  default:
vb@62
 1247
    session->gpg->gpgme_op_keylist_end(session->ctx);
vb@46
 1248
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
 1249
  };
vb@24
 1250
vb@62
 1251
  session->gpg->gpgme_op_keylist_end(session->ctx);
vb@24
 1252
vb@24
 1253
  return status;
vb@24
 1254
}