src/message_api.c
author Volker Birk <vb@pep-project.org>
Fri, 08 May 2015 10:27:54 +0200
changeset 258 8e8eec84418b
parent 256 0232e3d7d77c
child 259 71d6c073fda4
permissions -rw-r--r--
cryptotech
vb@125
   1
#include "pEp_internal.h"
vb@37
   2
#include "message_api.h"
vb@37
   3
vb@130
   4
#include "platform.h"
vb@220
   5
#include "mime.h"
vb@85
   6
vb@37
   7
#include <assert.h>
vb@37
   8
#include <string.h>
vb@39
   9
#include <stdlib.h>
vb@39
  10
vb@190
  11
#ifndef MIN
vb@190
  12
#define MIN(A, B) ((B) > (A) ? (A) : (B))
vb@190
  13
#endif
vb@190
  14
vb@235
  15
vb@235
  16
static bool string_equality(const char *s1, const char *s2)
vb@235
  17
{
vb@235
  18
  if (s1 == NULL || s2 == NULL)
vb@235
  19
    return false;
vb@235
  20
vb@235
  21
  assert(s1 && s2);
vb@235
  22
vb@235
  23
  return strcmp(s1, s2) == 0;
vb@235
  24
}
vb@235
  25
vb@235
  26
static bool is_mime_type(const bloblist_t *bl, const char *mt)
vb@235
  27
{
vb@235
  28
  assert(mt);
vb@235
  29
vb@235
  30
  return bl && string_equality(bl->mime_type, mt);
vb@235
  31
}
vb@235
  32
vb@235
  33
static bool is_fileending(const bloblist_t *bl, const char *fe)
vb@235
  34
{
vb@235
  35
  assert(fe);
vb@235
  36
vb@235
  37
  if (bl == NULL || bl->filename == NULL)
vb@235
  38
    return false;
vb@235
  39
vb@235
  40
  assert(bl && bl->filename);
vb@235
  41
vb@235
  42
  size_t fe_len = strlen(fe);
vb@235
  43
  size_t fn_len = strlen(bl->filename);
vb@235
  44
vb@235
  45
  if (fn_len <= fe_len)
vb@235
  46
    return false;
vb@235
  47
vb@235
  48
  assert(fn_len > fe_len);
vb@235
  49
vb@235
  50
  return strcmp(bl->filename + (fn_len - fe_len), fe) == 0;
vb@235
  51
}
vb@235
  52
vb@235
  53
void import_attached_keys(PEP_SESSION session, const message *msg)
vb@235
  54
{
vb@236
  55
  assert(session);
vb@235
  56
  assert(msg);
vb@235
  57
vb@235
  58
  bloblist_t *bl;
vb@235
  59
  for (bl = msg->attachments; bl && bl->data; bl = bl->next) {
vb@235
  60
    assert(bl && bl->data && bl->size);
vb@235
  61
vb@235
  62
    if (bl->mime_type == NULL ||
vb@235
  63
          is_mime_type(bl, "application/octet-stream")) {
vb@235
  64
      if (is_fileending(bl, ".pgp") || is_fileending(bl, ".gpg") ||
vb@235
  65
          is_fileending(bl, ".key") ||
vb@235
  66
          string_equality(bl->filename, "key.asc"))
vb@235
  67
        import_key(session, bl->data, bl->size);
vb@235
  68
    }
vb@235
  69
    else if (is_mime_type(bl, "application/pgp-keys")) {
vb@235
  70
      import_key(session, bl->data, bl->size);
vb@235
  71
    }
vb@235
  72
    else if (is_mime_type(bl, "text/plain")) {
vb@235
  73
      if (is_fileending(bl, ".pgp") || is_fileending(bl, ".gpg") ||
vb@235
  74
          is_fileending(bl, ".key") || is_fileending(bl, ".asc"))
vb@235
  75
        import_key(session, bl->data, bl->size);
vb@235
  76
    }
vb@235
  77
  }
vb@235
  78
}
vb@235
  79
vb@236
  80
void attach_own_key(PEP_SESSION session, message *msg)
vb@236
  81
{
vb@236
  82
  char *keydata;
vb@236
  83
  size_t size;
vb@236
  84
  bloblist_t *bl;
vb@236
  85
vb@236
  86
  assert(session);
vb@236
  87
  assert(msg);
vb@236
  88
vb@236
  89
  if (msg->dir == PEP_dir_incoming)
vb@236
  90
    return;
vb@236
  91
vb@236
  92
  assert(msg->from && msg->from->fpr);
vb@236
  93
  if (msg->from == NULL || msg->from->fpr == NULL)
vb@236
  94
    return;
vb@236
  95
vb@236
  96
  PEP_STATUS status = export_key(session, msg->from->fpr, &keydata, &size);
vb@236
  97
  assert(status == PEP_STATUS_OK);
vb@236
  98
  if (status != PEP_STATUS_OK)
vb@236
  99
    return;
vb@236
  100
  assert(size);
vb@236
  101
vb@236
  102
  bl = bloblist_add(msg->attachments, keydata, size, "application/pgp-keys",
vb@236
  103
      "pEp_key.asc");
vb@236
  104
  if (bl)
vb@236
  105
    msg->attachments = bl;
vb@236
  106
}
vb@236
  107
vb@258
  108
PEP_cryptotech determine_encryption_format(message *msg)
vb@250
  109
{
vb@250
  110
  assert(msg);
vb@250
  111
vb@258
  112
  if (is_PGP_message_text(msg->longmsg)) {
vb@250
  113
    msg->enc_format = PEP_enc_pieces;
vb@258
  114
    return PEP_crypt_OpenPGP;
vb@258
  115
  }
vb@250
  116
  else if (msg->attachments && msg->attachments->next &&
vb@250
  117
      is_mime_type(msg->attachments, "multipart/encrypted") &&
vb@250
  118
      is_PGP_message_text(msg->attachments->next->data)
vb@258
  119
    ) {
vb@250
  120
    msg->enc_format = PEP_enc_PGP_MIME;
vb@258
  121
    return PEP_crypt_OpenPGP;
vb@258
  122
  }
vb@258
  123
  else {
vb@258
  124
    msg->enc_format = PEP_enc_none;
vb@258
  125
    return PEP_crypt_none;
vb@258
  126
  }
vb@250
  127
}
vb@250
  128
vb@83
  129
static char * combine_short_and_long(const char *shortmsg, const char *longmsg)
vb@62
  130
{
vb@62
  131
  char * ptext;
vb@81
  132
vb@83
  133
  assert(shortmsg);
vb@83
  134
  assert(strcmp(shortmsg, "pEp") != 0);
vb@62
  135
vb@83
  136
  if (longmsg == NULL)
vb@63
  137
    longmsg = "";
vb@63
  138
vb@83
  139
  ptext = calloc(1, strlen(shortmsg) + strlen(longmsg) + 12);
vb@109
  140
  assert(ptext);
vb@62
  141
  if (ptext == NULL)
vb@62
  142
    return NULL;
vb@62
  143
vb@85
  144
  strcpy(ptext, "Subject: ");
vb@83
  145
  strcat(ptext, shortmsg);
vb@62
  146
  strcat(ptext, "\n\n");
vb@63
  147
  strcat(ptext, longmsg);
vb@62
  148
vb@62
  149
  return ptext;
vb@62
  150
}
vb@44
  151
vb@82
  152
static int seperate_short_and_long(const char *src, char **shortmsg, char **longmsg)
vb@82
  153
{
vb@82
  154
  char *_shortmsg = NULL;
vb@82
  155
  char *_longmsg = NULL;
vb@82
  156
vb@82
  157
  assert(src);
vb@82
  158
  assert(shortmsg);
vb@82
  159
  assert(longmsg);
vb@82
  160
vb@82
  161
  *shortmsg = NULL;
vb@82
  162
  *longmsg = NULL;
vb@82
  163
vb@85
  164
  if (strncasecmp(src, "subject: ", 9) == 0) {
vb@82
  165
    char *line_end = strchr(src, '\n');
vb@82
  166
    
vb@82
  167
    if (line_end == NULL) {
vb@82
  168
      _shortmsg = strdup(src + 9);
vb@82
  169
      if (_shortmsg == NULL)
vb@82
  170
        goto enomem;
vb@82
  171
      // _longmsg = NULL;
vb@82
  172
    }
vb@82
  173
    else {
vb@82
  174
      size_t n = line_end - src;
vb@166
  175
vb@82
  176
      if (*(line_end - 1) == '\r')
vb@166
  177
        _shortmsg = strndup(src + 9, n - 10);
vb@82
  178
      else
vb@166
  179
        _shortmsg = strndup(src + 9, n - 9);
vb@166
  180
vb@82
  181
      if (_shortmsg == NULL)
vb@82
  182
        goto enomem;
vb@166
  183
vb@166
  184
      while (*(src + n) && (*(src + n) == '\n' || *(src + n) == '\r'))
vb@166
  185
        ++n;
vb@166
  186
vb@166
  187
      if (*(src + n)) {
vb@166
  188
        _longmsg = strdup(src + n);
vb@166
  189
        if (_longmsg == NULL)
vb@166
  190
          goto enomem;
vb@166
  191
      }
vb@82
  192
    }
vb@82
  193
  }
vb@82
  194
  else {
vb@113
  195
    _shortmsg = strdup("");
vb@82
  196
    if (_shortmsg == NULL)
vb@82
  197
      goto enomem;
vb@82
  198
    _longmsg = strdup(src);
vb@82
  199
    if (_longmsg == NULL)
vb@82
  200
      goto enomem;
vb@82
  201
  }
vb@82
  202
  
vb@82
  203
  *shortmsg = _shortmsg;
vb@82
  204
  *longmsg = _longmsg;
vb@82
  205
vb@82
  206
  return 0;
vb@82
  207
vb@82
  208
enomem:
vb@82
  209
  free(_shortmsg);
vb@82
  210
  free(_longmsg);
vb@82
  211
vb@82
  212
  return -1;
vb@82
  213
}
vb@82
  214
vb@113
  215
static PEP_STATUS copy_fields(message *dst, const message *src)
vb@113
  216
{
vb@164
  217
  assert(dst);
vb@164
  218
  assert(src);
vb@164
  219
vb@113
  220
  free_timestamp(dst->sent);
vb@113
  221
  dst->sent = NULL;
vb@113
  222
  if (src->sent) {
vb@113
  223
    dst->sent = timestamp_dup(src->sent);
vb@113
  224
    if (dst->sent == NULL)
vb@113
  225
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@113
  226
  }
vb@113
  227
vb@113
  228
  free_timestamp(dst->recv);
vb@113
  229
  dst->recv = NULL;
vb@113
  230
  if (src->recv) {
vb@113
  231
    dst->recv = timestamp_dup(src->recv);
vb@113
  232
    if (dst->recv == NULL)
vb@113
  233
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@113
  234
  }
vb@113
  235
vb@113
  236
  free_identity(dst->from);
vb@113
  237
  dst->from = NULL;
vb@113
  238
  if (src->from) {
vb@113
  239
    dst->from = identity_dup(src->from);
vb@113
  240
    if (dst->from == NULL)
vb@113
  241
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@113
  242
  }
vb@113
  243
vb@113
  244
  free_identity_list(dst->to);
vb@113
  245
  dst->to = NULL;
vb@113
  246
  if (src->to) {
vb@113
  247
    dst->to = identity_list_dup(src->to);
vb@113
  248
    if (dst->to == NULL)
vb@113
  249
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@113
  250
  }
vb@113
  251
vb@113
  252
  free_identity(dst->recv_by);
vb@113
  253
  dst->recv_by = NULL;
vb@113
  254
  if (src->recv_by) {
vb@113
  255
    dst->recv_by = identity_dup(src->recv_by);
vb@113
  256
    if (dst->recv_by == NULL)
vb@113
  257
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@113
  258
  }
vb@113
  259
vb@113
  260
  free_identity_list(dst->cc);
vb@113
  261
  dst->cc = NULL;
vb@113
  262
  if (src->cc) {
vb@113
  263
    dst->cc = identity_list_dup(src->cc);
vb@113
  264
    if (dst->cc == NULL)
vb@113
  265
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@113
  266
  }
vb@113
  267
vb@113
  268
  free_identity_list(dst->bcc);
vb@113
  269
  dst->bcc = NULL;
vb@113
  270
  if (src->bcc) {
vb@113
  271
    dst->bcc = identity_list_dup(src->bcc);
vb@113
  272
    if (dst->bcc == NULL)
vb@113
  273
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@113
  274
  }
vb@113
  275
vb@113
  276
  free_identity_list(dst->reply_to);
vb@113
  277
  dst->reply_to = NULL;
vb@113
  278
  if (src->reply_to) {
vb@113
  279
    dst->reply_to = identity_list_dup(src->reply_to);
vb@113
  280
    if (dst->reply_to == NULL)
vb@113
  281
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@113
  282
  }
vb@113
  283
vb@113
  284
  free_stringlist(dst->in_reply_to);
vb@113
  285
  dst->in_reply_to = NULL;
vb@113
  286
  if (src->in_reply_to) {
vb@113
  287
    dst->in_reply_to = stringlist_dup(src->in_reply_to);
vb@113
  288
    if (dst->in_reply_to == NULL)
vb@113
  289
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@113
  290
  }
vb@113
  291
vb@113
  292
  free_stringlist(dst->references);
vb@113
  293
  dst->references = NULL;
vb@113
  294
  if (src->references) {
vb@113
  295
    dst->references = stringlist_dup(src->references);
vb@113
  296
    if (dst->references == NULL)
vb@113
  297
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@113
  298
  }
vb@113
  299
vb@113
  300
  free_stringlist(dst->keywords);
vb@113
  301
  dst->keywords = NULL;
vb@113
  302
  if (src->keywords) {
vb@113
  303
    dst->keywords = stringlist_dup(src->keywords);
vb@113
  304
    if (dst->keywords == NULL)
vb@113
  305
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@113
  306
  }
vb@113
  307
vb@113
  308
  free(dst->comments);
vb@113
  309
  dst->comments = NULL;
vb@113
  310
  if (src->comments) {
vb@113
  311
    dst->comments = strdup(src->comments);
vb@113
  312
    assert(dst->comments);
vb@113
  313
    if (dst->comments == NULL)
vb@113
  314
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@113
  315
  }
vb@113
  316
vb@113
  317
  return PEP_STATUS_OK;
vb@113
  318
}
vb@113
  319
vb@81
  320
static message * clone_to_empty_message(const message * src)
vb@80
  321
{
vb@113
  322
  PEP_STATUS status;
vb@80
  323
  message * msg = NULL;
vb@80
  324
vb@81
  325
  assert(src);
vb@81
  326
vb@113
  327
  msg = calloc(1, sizeof(message));
vb@113
  328
  assert(msg);
vb@80
  329
  if (msg == NULL)
vb@80
  330
    goto enomem;
vb@80
  331
vb@82
  332
  msg->dir = src->dir;
vb@82
  333
vb@113
  334
  status = copy_fields(msg, src);
vb@113
  335
  if (status != PEP_STATUS_OK)
vb@113
  336
    goto enomem;
vb@81
  337
vb@80
  338
  return msg;
vb@80
  339
vb@80
  340
enomem:
vb@113
  341
  free_message(msg);
vb@80
  342
  return NULL;
vb@80
  343
}
vb@80
  344
vb@48
  345
DYNAMIC_API PEP_STATUS encrypt_message(
vb@37
  346
    PEP_SESSION session,
vb@113
  347
    message *src,
vb@37
  348
    stringlist_t * extra,
vb@38
  349
    message **dst,
vb@81
  350
    PEP_enc_format enc_format
vb@37
  351
  )
vb@37
  352
{
vb@37
  353
  PEP_STATUS status = PEP_STATUS_OK;
vb@63
  354
  message * msg = NULL;
vb@63
  355
  stringlist_t * keys = NULL;
vb@113
  356
  bool free_src = false;
vb@37
  357
vb@37
  358
  assert(session);
vb@37
  359
  assert(src);
vb@37
  360
  assert(dst);
vb@81
  361
  assert(enc_format >= PEP_enc_pieces);
vb@81
  362
vb@191
  363
  if (!(session && src && dst && (enc_format >= PEP_enc_pieces)))
vb@191
  364
    return PEP_ILLEGAL_VALUE;
vb@191
  365
vb@37
  366
  *dst = NULL;
vb@67
  367
vb@250
  368
  determine_encryption_format(src);
vb@235
  369
  import_attached_keys(session, src);
vb@235
  370
vb@81
  371
  if (src->enc_format >= PEP_enc_pieces) {
vb@81
  372
    if (src->enc_format == enc_format) {
vb@113
  373
      assert(0); // the message is encrypted this way already
vb@81
  374
      msg = message_dup(src);
vb@81
  375
      if (msg == NULL)
vb@81
  376
        goto enomem;
vb@81
  377
      *dst = msg;
vb@81
  378
      return PEP_STATUS_OK;
vb@81
  379
    }
vb@81
  380
    else {
vb@113
  381
      // decrypt and re-encrypt again
vb@113
  382
      message * _dst = NULL;
vb@241
  383
      stringlist_t *_keylist = NULL;
vb@113
  384
      PEP_MIME_format mime = (enc_format == PEP_enc_PEP) ? PEP_MIME :
vb@113
  385
          PEP_MIME_fields_omitted;
vb@113
  386
vb@251
  387
      PEP_color color;
vb@251
  388
      status = decrypt_message(session, src, mime, &_dst, &_keylist, &color);
vb@113
  389
      if (status != PEP_STATUS_OK)
vb@113
  390
        goto pep_error;
vb@241
  391
      free_stringlist(_keylist);
vb@113
  392
vb@113
  393
      src = _dst;
vb@113
  394
      free_src = true;
vb@81
  395
    }
vb@67
  396
  }
vb@37
  397
vb@236
  398
  status = myself(session, src->from);
vb@236
  399
  if (status != PEP_STATUS_OK)
vb@236
  400
    goto pep_error;
vb@236
  401
vb@81
  402
  msg = clone_to_empty_message(src);
vb@80
  403
  if (msg == NULL)
vb@63
  404
    goto enomem;
vb@40
  405
vb@80
  406
  keys = new_stringlist(src->from->fpr);
vb@63
  407
  if (keys == NULL)
vb@63
  408
    goto enomem;
vb@37
  409
vb@39
  410
  stringlist_t *_k = keys;
vb@39
  411
vb@39
  412
  if (extra) {
vb@39
  413
    _k = stringlist_append(_k, extra);
vb@63
  414
    if (_k == NULL)
vb@63
  415
      goto enomem;
vb@37
  416
  }
vb@39
  417
vb@39
  418
  bool dest_keys_found = false;
vb@37
  419
  identity_list * _il;
vb@80
  420
  for (_il = msg->to; _il && _il->ident; _il = _il->next) {
vb@63
  421
    PEP_STATUS status = update_identity(session, _il->ident);
vb@63
  422
    if (status != PEP_STATUS_OK)
vb@63
  423
      goto pep_error;
vb@63
  424
vb@37
  425
    if (_il->ident->fpr) {
vb@39
  426
      dest_keys_found = true;
vb@39
  427
      _k = stringlist_add(_k, _il->ident->fpr);
vb@63
  428
      if (_k == NULL)
vb@63
  429
        goto enomem;
vb@37
  430
    }
vb@37
  431
    else
vb@37
  432
      status = PEP_KEY_NOT_FOUND;
vb@37
  433
  }
vb@37
  434
vb@39
  435
  if (dest_keys_found) {
vb@38
  436
    char *ptext;
vb@37
  437
    char *ctext = NULL;
vb@37
  438
    size_t csize = 0;
vb@37
  439
vb@81
  440
    switch (enc_format) {
vb@112
  441
    case PEP_enc_PGP_MIME: {
vb@62
  442
      bool free_ptext = false;
vb@64
  443
vb@112
  444
      msg->enc_format = PEP_enc_PGP_MIME;
vb@37
  445
vb@113
  446
      if (src->mime == PEP_MIME) {
vb@113
  447
        message *_src = NULL;
vb@113
  448
        assert(src->longmsg);
vb@113
  449
        status = mime_decode_message(src->longmsg, &_src);
vb@113
  450
        if (status != PEP_STATUS_OK)
vb@113
  451
          goto pep_error;
vb@113
  452
        if (free_src)
vb@113
  453
          free_message(src);
vb@113
  454
        src = _src;
vb@113
  455
        free_src = true;
vb@62
  456
      }
vb@62
  457
vb@113
  458
      if (src->mime == PEP_MIME_none) {
vb@113
  459
        if (src->shortmsg && strcmp(src->shortmsg, "pEp") != 0) {
vb@113
  460
          ptext = combine_short_and_long(src->shortmsg, src->longmsg);
vb@113
  461
          if (ptext == NULL)
vb@113
  462
            goto enomem;
vb@113
  463
          free_ptext = true;
vb@113
  464
        }
vb@113
  465
        else if (src->longmsg) {
vb@113
  466
          ptext = src->longmsg;
vb@113
  467
        }
vb@125
  468
        else {
vb@125
  469
          ptext = "pEp";
vb@125
  470
        }
vb@113
  471
vb@113
  472
        message *_src = calloc(1, sizeof(message));
vb@89
  473
        assert(_src);
vb@89
  474
        if (_src == NULL)
vb@89
  475
          goto enomem;
vb@89
  476
        _src->longmsg = ptext;
vb@113
  477
        _src->longmsg_formatted = src->longmsg_formatted;
vb@113
  478
        _src->attachments = src->attachments;
vb@113
  479
        _src->enc_format = PEP_enc_PGP_MIME;
vb@113
  480
        status = mime_encode_message(_src, true, &ptext);
vb@67
  481
        assert(status == PEP_STATUS_OK);
vb@67
  482
        if (free_ptext)
vb@89
  483
          free(_src->longmsg);
vb@89
  484
        free(_src);
vb@67
  485
        assert(ptext);
vb@67
  486
        if (ptext == NULL)
vb@67
  487
          goto pep_error;
vb@67
  488
        free_ptext = true;
vb@67
  489
      }
vb@113
  490
      else /* if (src->mime == PEP_MIME_fields_omitted) */ {
vb@67
  491
        ptext = src->longmsg;
vb@67
  492
      }
vb@67
  493
vb@67
  494
      status = encrypt_and_sign(session, keys, ptext, strlen(ptext),
vb@67
  495
          &ctext, &csize);
vb@62
  496
      if (free_ptext)
vb@62
  497
        free(ptext);
vb@113
  498
      if (ctext == NULL)
vb@63
  499
        goto pep_error;
vb@113
  500
vb@113
  501
      msg->longmsg = strdup(ctext);
vb@113
  502
      if (msg->longmsg == NULL)
vb@113
  503
        goto enomem;
vb@62
  504
    }
vb@63
  505
    break;
vb@62
  506
vb@62
  507
    case PEP_enc_pieces:
vb@64
  508
      msg->enc_format = PEP_enc_pieces;
vb@64
  509
vb@63
  510
      if (src->shortmsg && strcmp(src->shortmsg, "pEp") != 0) {
vb@83
  511
        ptext = combine_short_and_long(src->shortmsg, src->longmsg);
vb@63
  512
        if (ptext == NULL)
vb@63
  513
          goto enomem;
vb@63
  514
vb@39
  515
        status = encrypt_and_sign(session, keys, ptext, strlen(ptext),
vb@39
  516
            &ctext, &csize);
vb@40
  517
        free(ptext);
vb@38
  518
        if (ctext) {
vb@40
  519
          msg->longmsg = strdup(ctext);
vb@64
  520
          if (msg->longmsg == NULL)
vb@63
  521
            goto enomem;
vb@38
  522
        }
vb@38
  523
        else {
vb@63
  524
          goto pep_error;
vb@38
  525
        }
vb@38
  526
      }
vb@38
  527
      else if (src->longmsg) {
vb@38
  528
        ptext = src->longmsg;
vb@39
  529
        status = encrypt_and_sign(session, keys, ptext, strlen(ptext),
vb@39
  530
            &ctext, &csize);
vb@38
  531
        if (ctext) {
vb@40
  532
          msg->longmsg = strdup(ctext);
vb@64
  533
          if (msg->longmsg == NULL)
vb@63
  534
            goto enomem;
vb@38
  535
        }
vb@38
  536
        else {
vb@63
  537
          goto pep_error;
vb@38
  538
        }
vb@38
  539
      }
vb@63
  540
vb@63
  541
      if (msg->longmsg_formatted) {
vb@38
  542
        ptext = src->longmsg_formatted;
vb@39
  543
        status = encrypt_and_sign(session, keys, ptext, strlen(ptext),
vb@39
  544
            &ctext, &csize);
vb@38
  545
        if (ctext) {
vb@40
  546
          msg->longmsg_formatted = strdup(ctext);
vb@63
  547
          if (msg->longmsg_formatted == NULL)
vb@63
  548
            goto enomem;
vb@63
  549
        }
vb@63
  550
        else {
vb@63
  551
          goto pep_error;
vb@63
  552
        }
vb@63
  553
      }
vb@63
  554
vb@63
  555
      if (src->attachments) {
vb@63
  556
        bloblist_t *_s;
vb@63
  557
        bloblist_t *_d = new_bloblist(NULL, 0, NULL, NULL);
vb@63
  558
        if (_d == NULL)
vb@63
  559
          goto enomem;
vb@63
  560
vb@63
  561
        msg->attachments = _d;
vb@63
  562
        for (_s = src->attachments; _s && _s->data; _s = _s->next) {
vb@63
  563
          int psize = _s->size;
vb@63
  564
          ptext = _s->data;
vb@63
  565
          status = encrypt_and_sign(session, keys, ptext, psize,
vb@63
  566
              &ctext, &csize);
vb@63
  567
          if (ctext) {
vb@63
  568
            char * _c = strdup(ctext);
vb@63
  569
            if (_c == NULL)
vb@63
  570
              goto enomem;
vb@63
  571
vb@63
  572
            _d = bloblist_add(_d, _c, csize, _s->mime_type,
vb@113
  573
                _s->filename);
vb@63
  574
            if (_d == NULL)
vb@63
  575
              goto enomem;
vb@63
  576
          }
vb@63
  577
          else {
vb@63
  578
            goto pep_error;
vb@40
  579
          }
vb@38
  580
        }
vb@38
  581
      }
vb@38
  582
      break;
vb@38
  583
vb@81
  584
    case PEP_enc_PEP:
vb@81
  585
      // TODO: implement
vb@81
  586
      NOT_IMPLEMENTED
vb@81
  587
vb@38
  588
    default:
vb@38
  589
      assert(0);
vb@63
  590
      status = PEP_ILLEGAL_VALUE;
vb@63
  591
      goto pep_error;
vb@37
  592
    }
vb@37
  593
  }
vb@37
  594
vb@37
  595
  free_stringlist(keys);
vb@113
  596
  if (free_src)
vb@113
  597
    free_message(src);
vb@63
  598
vb@64
  599
  if (msg->shortmsg == NULL)
vb@64
  600
    msg->shortmsg = strdup("pEp");
vb@64
  601
vb@236
  602
  attach_own_key(session, msg);
vb@235
  603
vb@63
  604
  *dst = msg;
vb@63
  605
  return PEP_STATUS_OK;
vb@63
  606
vb@63
  607
enomem:
vb@63
  608
  status = PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@63
  609
vb@63
  610
pep_error:
vb@63
  611
  free_stringlist(keys);
vb@63
  612
  free_message(msg);
vb@113
  613
  if (free_src)
vb@113
  614
    free_message(src);
vb@63
  615
vb@37
  616
  return status;
vb@37
  617
}
vb@37
  618
vb@113
  619
static bool is_encrypted_attachment(const bloblist_t *blob)
vb@113
  620
{
vb@113
  621
  char *ext;
vb@113
  622
 
vb@113
  623
  assert(blob);
vb@113
  624
vb@113
  625
  if (blob->filename == NULL)
vb@113
  626
    return false;
vb@113
  627
vb@113
  628
  ext = strrchr(blob->filename, '.');
vb@113
  629
  if (ext == NULL)
vb@113
  630
    return false;
vb@113
  631
vb@113
  632
  if (strcmp(blob->mime_type, "application/octet-stream")) {
vb@113
  633
    if (strcmp(ext, ".pgp") == 0 || strcmp(ext, ".gpg") == 0 ||
vb@113
  634
        strcmp(ext, ".asc") == 0)
vb@113
  635
      return true;
vb@113
  636
  }
vb@164
  637
  else if (strcmp(blob->mime_type, "text/plain")) {
vb@113
  638
    if (strcmp(ext, ".asc") == 0)
vb@113
  639
      return true;
vb@113
  640
  }
vb@113
  641
vb@113
  642
  return false;
vb@113
  643
}
vb@113
  644
vb@113
  645
static bool is_encrypted_html_attachment(const bloblist_t *blob)
vb@113
  646
{
vb@113
  647
  assert(blob);
vb@113
  648
  assert(blob->filename);
vb@113
  649
vb@113
  650
  if (strncmp(blob->filename, "PGPexch.htm.", 12) == 0) {
vb@113
  651
    if (strcmp(blob->filename + 11, ".pgp") == 0 ||
vb@113
  652
        strcmp(blob->filename + 11, ".asc") == 0)
vb@113
  653
      return true;
vb@113
  654
  }
vb@113
  655
vb@113
  656
  return false;
vb@113
  657
}
vb@113
  658
vb@159
  659
static char * without_double_ending(const char *filename)
vb@113
  660
{
vb@113
  661
  char *ext;
vb@113
  662
vb@113
  663
  assert(filename);
vb@113
  664
vb@113
  665
  ext = strrchr(filename, '.');
vb@113
  666
  if (ext == NULL)
vb@113
  667
    return NULL;
vb@113
  668
vb@113
  669
  return strndup(filename, ext - filename);
vb@113
  670
}
vb@113
  671
vb@251
  672
static PEP_color decrypt_color(PEP_STATUS status)
vb@251
  673
{
vb@251
  674
  switch (status) {
vb@251
  675
    case PEP_UNENCRYPTED:
vb@251
  676
    case PEP_VERIFIED:
vb@251
  677
    case PEP_VERIFY_NO_KEY:
vb@251
  678
    case PEP_VERIFIED_AND_TRUSTED:
vb@251
  679
      return PEP_rating_unencrypted;
vb@251
  680
vb@251
  681
    case PEP_DECRYPTED:
vb@251
  682
      return PEP_rating_unreliable;
vb@251
  683
vb@251
  684
    case PEP_DECRYPTED_AND_VERIFIED:
vb@251
  685
      return PEP_rating_reliable;
vb@251
  686
vb@251
  687
    case PEP_DECRYPT_WRONG_FORMAT:
vb@251
  688
    case PEP_DECRYPT_NO_KEY:
vb@251
  689
    case PEP_CANNOT_DECRYPT_UNKNOWN:
vb@251
  690
      return PEP_rating_cannot_decrypt;
vb@251
  691
vb@251
  692
    default:
vb@251
  693
      return PEP_rating_undefined;
vb@251
  694
  }
vb@251
  695
}
vb@251
  696
vb@251
  697
static PEP_color _rating(PEP_comm_type ct)
vb@251
  698
{
vb@251
  699
  if (ct == PEP_ct_unknown)
vb@251
  700
    return PEP_rating_undefined;
vb@251
  701
vb@251
  702
  else if (ct == PEP_ct_compromized)
vb@251
  703
    return PEP_rating_under_attack;
vb@251
  704
vb@251
  705
  else if (ct >= PEP_ct_confirmed_enc_anon)
vb@251
  706
    return PEP_rating_trusted_and_anonymized;
vb@251
  707
vb@251
  708
  else if (ct >= PEP_ct_strong_encryption)
vb@251
  709
    return PEP_rating_trusted;
vb@251
  710
vb@251
  711
  else if (ct >= PEP_ct_strong_but_unconfirmed && ct < PEP_ct_confirmed)
vb@251
  712
    return PEP_rating_reliable;
vb@251
  713
  
vb@251
  714
  else if (ct == PEP_ct_no_encryption || ct == PEP_ct_no_encrypted_channel)
vb@251
  715
    return PEP_rating_unencrypted;
vb@251
  716
vb@251
  717
  else
vb@251
  718
    return PEP_rating_unreliable;
vb@251
  719
}
vb@251
  720
vb@251
  721
static PEP_color key_color(PEP_SESSION session, const char *fpr) {
vb@251
  722
  PEP_comm_type comm_type = PEP_ct_unknown;
vb@251
  723
vb@251
  724
  assert(session);
vb@251
  725
  assert(fpr);
vb@251
  726
vb@251
  727
  PEP_STATUS status = get_key_rating(session, fpr, &comm_type);
vb@251
  728
  if (status != PEP_STATUS_OK)
vb@251
  729
    return PEP_rating_undefined;
vb@251
  730
vb@251
  731
  return _rating(comm_type);
vb@251
  732
}
vb@251
  733
vb@251
  734
static PEP_color keylist_color(PEP_SESSION session, stringlist_t *keylist)
vb@251
  735
{
vb@251
  736
  PEP_color color = PEP_rating_reliable;
vb@251
  737
vb@251
  738
  assert(keylist && keylist->value);
vb@251
  739
  if (keylist == NULL || keylist->value == NULL)
vb@251
  740
    return PEP_rating_unencrypted;
vb@251
  741
vb@251
  742
  stringlist_t *_kl;
vb@251
  743
  for (_kl = keylist; _kl && _kl->value; _kl = _kl->next) {
vb@251
  744
    PEP_comm_type ct;
vb@251
  745
    PEP_STATUS status;
vb@251
  746
    PEP_color _color;
vb@251
  747
vb@251
  748
    _color = key_color(session, _kl->value);
vb@251
  749
    if (_color == PEP_rating_under_attack)
vb@251
  750
      return PEP_rating_under_attack;
vb@251
  751
vb@251
  752
    color = MIN(color, _color);
vb@251
  753
vb@251
  754
    status = least_trust(session, _kl->value, &ct);
vb@251
  755
    if (status != PEP_STATUS_OK)
vb@251
  756
      return PEP_rating_undefined;
vb@251
  757
vb@251
  758
    _color = _rating(ct);
vb@251
  759
    if (_color == PEP_rating_under_attack)
vb@251
  760
      return PEP_rating_under_attack;
vb@251
  761
vb@251
  762
    color = MIN(color, _color);
vb@251
  763
  }
vb@251
  764
vb@251
  765
  return color;
vb@251
  766
}
vb@251
  767
vb@48
  768
DYNAMIC_API PEP_STATUS decrypt_message(
vb@37
  769
    PEP_SESSION session,
vb@113
  770
    message *src,
vb@113
  771
    PEP_MIME_format mime,
vb@241
  772
    message **dst,
vb@251
  773
    stringlist_t **keylist,
vb@251
  774
    PEP_color *color
vb@37
  775
  )
vb@37
  776
{
vb@37
  777
  PEP_STATUS status = PEP_STATUS_OK;
vb@73
  778
  message *msg = NULL;
vb@112
  779
  char *ctext;
vb@112
  780
  size_t csize;
vb@112
  781
  char *ptext;
vb@112
  782
  size_t psize;
vb@241
  783
  stringlist_t *_keylist = NULL;
vb@113
  784
  bool free_src = false;
vb@37
  785
vb@74
  786
  assert(session);
vb@74
  787
  assert(src);
vb@74
  788
  assert(dst);
vb@241
  789
  assert(keylist);
vb@251
  790
  assert(color);
vb@73
  791
vb@251
  792
  if (!(session && src && dst && keylist && color))
vb@191
  793
    return PEP_ILLEGAL_VALUE;
vb@191
  794
vb@74
  795
  *dst = NULL;
vb@251
  796
  *keylist = NULL;
vb@251
  797
  *color = PEP_rating_undefined;
vb@81
  798
 
vb@250
  799
  determine_encryption_format(src);
vb@235
  800
  import_attached_keys(session, src);
vb@235
  801
vb@113
  802
  if (src->mime == PEP_MIME_fields_omitted || src->mime == PEP_MIME) {
vb@113
  803
    message *_src = NULL;
vb@113
  804
    status = mime_decode_message(src->longmsg, &_src);
vb@113
  805
    if (status != PEP_STATUS_OK)
vb@113
  806
      goto pep_error;
vb@81
  807
vb@113
  808
    if ( src->mime == PEP_MIME_fields_omitted) {
vb@113
  809
      status = copy_fields(_src, src);
vb@113
  810
      if (status != PEP_STATUS_OK) {
vb@113
  811
        free_message(_src);
vb@113
  812
        goto pep_error;
vb@113
  813
      }
vb@113
  814
    }
vb@113
  815
vb@113
  816
    src = _src;
vb@113
  817
    free_src = true;
vb@113
  818
  }
vb@113
  819
vb@119
  820
  // src message is not MIME encoded (any more)
vb@113
  821
  assert(src->mime == PEP_MIME_none);
vb@113
  822
vb@117
  823
  if (!is_PGP_message_text(src->longmsg)) {
vb@117
  824
    status = PEP_UNENCRYPTED;
vb@117
  825
  }
vb@258
  826
  else {
vb@258
  827
    ctext = src->longmsg;
vb@258
  828
    csize = strlen(src->longmsg);
vb@117
  829
vb@258
  830
    status = decrypt_and_verify(session, ctext, csize, &ptext, &psize,
vb@258
  831
        &_keylist);
vb@258
  832
    if (status > PEP_CANNOT_DECRYPT_UNKNOWN)
vb@258
  833
      goto pep_error;
vb@258
  834
  }
vb@113
  835
vb@256
  836
  *color = decrypt_color(status);
vb@256
  837
  if (*color != PEP_rating_under_attack && _keylist) {
vb@251
  838
    PEP_color _color = keylist_color(session, _keylist);
vb@251
  839
    if (_color == PEP_rating_under_attack)
vb@251
  840
      *color = PEP_rating_under_attack;
vb@251
  841
    else
vb@251
  842
      *color = MIN(*color, _color);
vb@251
  843
  }
vb@251
  844
vb@256
  845
  if (ptext) {
vb@256
  846
    switch (src->enc_format) {
vb@256
  847
      case PEP_enc_PGP_MIME:
vb@256
  848
        status = mime_decode_message(ptext, &msg);
vb@113
  849
        if (status != PEP_STATUS_OK)
vb@113
  850
          goto pep_error;
vb@113
  851
vb@256
  852
        break;
vb@256
  853
vb@256
  854
      case PEP_enc_pieces:
vb@256
  855
        msg = clone_to_empty_message(src);
vb@256
  856
        if (msg == NULL)
vb@113
  857
          goto enomem;
vb@113
  858
vb@256
  859
        msg->longmsg = strdup(ptext);
vb@256
  860
        if (msg->longmsg == NULL)
vb@256
  861
          goto enomem;
vb@256
  862
vb@256
  863
        bloblist_t *_m = msg->attachments;
vb@256
  864
        bloblist_t *_s;
vb@256
  865
        for (_s = src->attachments; _s; _s = _s->next) {
vb@256
  866
          if (is_encrypted_attachment(_s)) {
vb@256
  867
            stringlist_t *_keylist = NULL;
vb@256
  868
            ctext = _s->data;
vb@256
  869
            csize = _s->size;
vb@256
  870
vb@256
  871
            status = decrypt_and_verify(session, ctext, csize,
vb@256
  872
                &ptext, &psize, &_keylist);
vb@256
  873
            if (ptext == NULL)
vb@256
  874
              goto pep_error;
vb@256
  875
            free_stringlist(_keylist);
vb@256
  876
vb@256
  877
            if (is_encrypted_html_attachment(_s)) {
vb@256
  878
              msg->longmsg_formatted = strdup(ptext);
vb@256
  879
              if (msg->longmsg_formatted == NULL)
vb@256
  880
                goto pep_error;
vb@256
  881
            }
vb@256
  882
            else {
vb@256
  883
              char * mime_type = "application/octet-stream";
vb@256
  884
              char * filename =
vb@256
  885
                  without_double_ending(_s->filename);
vb@256
  886
              if (filename == NULL)
vb@256
  887
                goto enomem;
vb@256
  888
vb@256
  889
              _m = bloblist_add(_m, ptext, psize, mime_type,
vb@256
  890
                  filename);
vb@256
  891
              if (_m == NULL)
vb@256
  892
                goto enomem;
vb@256
  893
vb@256
  894
              if (msg->attachments == NULL)
vb@256
  895
                msg->attachments = _m;
vb@256
  896
            }
vb@256
  897
          }
vb@256
  898
        }
vb@256
  899
vb@256
  900
        break;
vb@256
  901
vb@256
  902
      default:
vb@256
  903
        // BUG: must implement more
vb@256
  904
        NOT_IMPLEMENTED
vb@256
  905
    }
vb@256
  906
vb@256
  907
    switch (src->enc_format) {
vb@256
  908
      case PEP_enc_PGP_MIME:
vb@256
  909
      case PEP_enc_pieces:
vb@256
  910
        status = copy_fields(msg, src);
vb@256
  911
        if (status != PEP_STATUS_OK)
vb@256
  912
          goto pep_error;
vb@256
  913
vb@256
  914
        if (src->shortmsg && strcmp(src->shortmsg, "pEp") != 0) {
vb@256
  915
          free(msg->shortmsg);
vb@256
  916
          msg->shortmsg = strdup(src->shortmsg);
vb@256
  917
          if (msg->shortmsg == NULL)
vb@256
  918
            goto enomem;
vb@256
  919
        }
vb@256
  920
vb@256
  921
        if (msg->shortmsg == NULL || strcmp(msg->shortmsg, "pEp") == 0)
vb@256
  922
        {
vb@256
  923
          char * shortmsg;
vb@256
  924
          char * longmsg;
vb@256
  925
vb@256
  926
          int r = seperate_short_and_long(msg->longmsg, &shortmsg,
vb@256
  927
              &longmsg);
vb@256
  928
          if (r == -1)
vb@256
  929
            goto enomem;
vb@256
  930
vb@256
  931
          free(msg->shortmsg);
vb@256
  932
          free(msg->longmsg);
vb@256
  933
vb@256
  934
          msg->shortmsg = shortmsg;
vb@256
  935
          msg->longmsg = longmsg;
vb@256
  936
        }
vb@256
  937
        else {
vb@256
  938
          msg->shortmsg = strdup(src->shortmsg);
vb@256
  939
          if (msg->shortmsg == NULL)
vb@256
  940
            goto enomem;
vb@256
  941
          msg->longmsg = ptext;
vb@256
  942
        }
vb@256
  943
        break;
vb@256
  944
vb@256
  945
      default:
vb@256
  946
        // BUG: must implement more
vb@256
  947
        NOT_IMPLEMENTED
vb@256
  948
    }
vb@256
  949
vb@256
  950
    switch (mime) {
vb@256
  951
      case PEP_MIME_none:
vb@256
  952
        break;
vb@256
  953
vb@256
  954
      case PEP_MIME:
vb@256
  955
      case PEP_MIME_fields_omitted:
vb@256
  956
        {
vb@256
  957
          char *text = NULL;
vb@256
  958
          status = mime_encode_message(msg,
vb@256
  959
              mime == PEP_MIME_fields_omitted, &text);
vb@256
  960
          if (status != PEP_STATUS_OK)
vb@256
  961
            goto pep_error;
vb@256
  962
vb@256
  963
          message *_msg = clone_to_empty_message(msg);
vb@256
  964
          if (_msg == NULL) {
vb@256
  965
            free(text);
vb@256
  966
            goto enomem;
vb@256
  967
          }
vb@256
  968
          _msg->longmsg = text;
vb@256
  969
          _msg->shortmsg = strdup(msg->shortmsg);
vb@256
  970
          if (msg->shortmsg == NULL)
vb@256
  971
            goto enomem;
vb@256
  972
vb@256
  973
          free_message(msg);
vb@256
  974
          msg = _msg;
vb@256
  975
        }
vb@256
  976
        break;
vb@256
  977
    }
vb@256
  978
vb@256
  979
    import_attached_keys(session, msg);
vb@113
  980
  }
vb@113
  981
vb@113
  982
  if (free_src)
vb@113
  983
    free_message(src);
vb@235
  984
vb@74
  985
  *dst = msg;
vb@241
  986
  *keylist = _keylist;
vb@241
  987
vb@74
  988
  return PEP_STATUS_OK;
vb@73
  989
vb@73
  990
enomem:
vb@73
  991
  status = PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@73
  992
vb@73
  993
pep_error:
vb@73
  994
  free_message(msg);
vb@241
  995
  free_stringlist(_keylist);
vb@113
  996
  if (free_src)
vb@113
  997
    free_message(src);
vb@39
  998
vb@37
  999
  return status;
vb@37
 1000
}
vb@37
 1001
vb@190
 1002
static PEP_comm_type _get_comm_type(
vb@190
 1003
    PEP_SESSION session,
vb@190
 1004
    PEP_comm_type max_comm_type,
vb@190
 1005
    pEp_identity *ident
vb@190
 1006
  )
vb@190
 1007
{
vb@190
 1008
  PEP_STATUS status = update_identity(session, ident);
vb@190
 1009
vb@190
 1010
  if (max_comm_type == PEP_ct_compromized)
vb@190
 1011
    return PEP_ct_compromized;
vb@190
 1012
vb@190
 1013
  if (status == PEP_STATUS_OK) {
vb@190
 1014
    if (ident->comm_type == PEP_ct_compromized)
vb@190
 1015
      return PEP_ct_compromized;
vb@190
 1016
    else
vb@190
 1017
      return MIN(max_comm_type, ident->comm_type);
vb@190
 1018
  }
vb@190
 1019
  else {
vb@190
 1020
    return PEP_ct_unknown;
vb@190
 1021
  }
vb@190
 1022
}
vb@190
 1023
vb@251
 1024
DYNAMIC_API PEP_STATUS outgoing_message_color(
vb@190
 1025
    PEP_SESSION session,
vb@190
 1026
    message *msg,
vb@232
 1027
    PEP_color *color
vb@190
 1028
  )
vb@190
 1029
{
vb@190
 1030
  PEP_STATUS status = PEP_STATUS_OK;
vb@190
 1031
  PEP_comm_type max_comm_type = PEP_ct_pEp;
vb@190
 1032
  bool comm_type_determined = false;
vb@190
 1033
  identity_list * il;
vb@190
 1034
vb@190
 1035
  assert(session);
vb@190
 1036
  assert(msg);
vb@251
 1037
  assert(msg->from);
vb@251
 1038
  assert(msg->dir == PEP_dir_outgoing);
vb@190
 1039
  assert(color);
vb@190
 1040
vb@191
 1041
  if (!(session && msg && color))
vb@191
 1042
    return PEP_ILLEGAL_VALUE;
vb@191
 1043
vb@251
 1044
  if (msg->from == NULL || msg->dir != PEP_dir_outgoing)
vb@251
 1045
    return PEP_ILLEGAL_VALUE;
vb@251
 1046
vb@237
 1047
  *color = PEP_rating_undefined;
vb@190
 1048
vb@190
 1049
  assert(msg->from);
vb@190
 1050
  if (msg->from == NULL)
vb@190
 1051
    return PEP_ILLEGAL_VALUE;
vb@190
 1052
vb@251
 1053
  status = myself(session, msg->from);
vb@251
 1054
  if (status != PEP_STATUS_OK)
vb@251
 1055
    return status;
vb@251
 1056
vb@251
 1057
  for (il = msg->to; il != NULL; il = il->next) {
vb@251
 1058
    if (il->ident) {
vb@251
 1059
      max_comm_type = _get_comm_type(session, max_comm_type,
vb@251
 1060
          il->ident);
vb@190
 1061
      comm_type_determined = true;
vb@251
 1062
    }
vb@251
 1063
  }
vb@190
 1064
vb@251
 1065
  for (il = msg->cc; il != NULL; il = il->next) {
vb@251
 1066
    if (il->ident) {
vb@251
 1067
      max_comm_type = _get_comm_type(session, max_comm_type,
vb@251
 1068
          il->ident);
vb@251
 1069
      comm_type_determined = true;
vb@251
 1070
    }
vb@190
 1071
  }
vb@190
 1072
vb@190
 1073
  if (comm_type_determined == false)
vb@237
 1074
    *color = PEP_rating_undefined;
vb@190
 1075
  else
vb@239
 1076
    *color = _rating(max_comm_type);
vb@190
 1077
vb@190
 1078
  return PEP_STATUS_OK;
vb@190
 1079
}
vb@190
 1080
vb@240
 1081
DYNAMIC_API PEP_STATUS identity_color(
vb@239
 1082
    PEP_SESSION session,
vb@239
 1083
    pEp_identity *ident,
vb@239
 1084
    PEP_color *color
vb@239
 1085
  )
vb@239
 1086
{
vb@239
 1087
  PEP_STATUS status = PEP_STATUS_OK;
vb@239
 1088
vb@239
 1089
  assert(session);
vb@239
 1090
  assert(ident);
vb@239
 1091
  assert(color);
vb@239
 1092
vb@239
 1093
  if (!(session && ident && color))
vb@239
 1094
    return PEP_ILLEGAL_VALUE;
vb@239
 1095
vb@239
 1096
  if (ident->me)
vb@239
 1097
    status = myself(session, ident);
vb@239
 1098
  else
vb@239
 1099
    status = update_identity(session, ident);
vb@239
 1100
vb@239
 1101
  if (status == PEP_STATUS_OK)
vb@239
 1102
    *color = _rating(ident->comm_type);
vb@239
 1103
vb@239
 1104
  return status;
vb@239
 1105
}
vb@239
 1106