src/pgp_gpg.c
author vb
Sun, 22 Feb 2015 15:49:02 +0100
changeset 66 805bfae3cdc4
parent 63 f5b2641f4ae7
child 74 c94f9b9cb7f2
permissions -rw-r--r--
Makefile stuff
vb@24
   1
#include "pgp_gpg.h"
vb@24
   2
#include "pEp_internal.h"
vb@24
   3
vb@62
   4
#include "wrappers.h"
vb@62
   5
vb@45
   6
#define _GPGERR(X) ((X) & 0xffffL)
vb@45
   7
vb@24
   8
static bool ensure_keyserver()
vb@24
   9
{
vb@24
  10
  static char buf[MAX_LINELENGTH];
vb@24
  11
  int n;
vb@62
  12
  FILE *f;
vb@62
  13
  int r;
vb@62
  14
vb@62
  15
  f = Fopen(gpg_conf(), "r");
vb@63
  16
  assert(f);
vb@63
  17
  if (f == NULL && errno == ENOMEM)
vb@62
  18
    return false;
vb@24
  19
vb@24
  20
  if (f != NULL) {
vb@62
  21
    do {
vb@62
  22
      char * s;
vb@62
  23
vb@63
  24
      s = Fgets(buf, MAX_LINELENGTH, f);
vb@62
  25
      assert(s);
vb@62
  26
      if (s == NULL)
vb@62
  27
        return false;
vb@62
  28
vb@24
  29
      if (s && !feof(f)) {
vb@24
  30
        char * t = strtok(s, " ");
vb@24
  31
        if (t && strcmp(t, "keyserver") == 0) {
vb@63
  32
          r = Fclose(f);
vb@62
  33
          assert(r == 0);
vb@24
  34
          return true;
vb@24
  35
        }
vb@24
  36
      }
vb@62
  37
    } while (!feof(f));
vb@63
  38
    f = Freopen(gpg_conf(), "a", f);
vb@24
  39
  }
vb@24
  40
  else {
vb@63
  41
    f = Fopen(gpg_conf(), "w");
vb@24
  42
  }
vb@24
  43
vb@24
  44
  assert(f);
vb@24
  45
  if (f == NULL)
vb@24
  46
    return false;
vb@24
  47
vb@63
  48
  n = Fprintf(f, "keyserver %s\n", DEFAULT_KEYSERVER);
vb@24
  49
  assert(n >= 0);
vb@62
  50
vb@63
  51
  r = Fclose(f);
vb@62
  52
  assert(r == 0);
vb@24
  53
vb@24
  54
  return true;
vb@24
  55
}
vb@24
  56
vb@62
  57
PEP_STATUS pgp_init(PEP_SESSION session, bool in_first)
vb@24
  58
{
vb@66
  59
  PEP_STATUS status = PEP_STATUS_OK;
vb@62
  60
  static struct gpg_s gpg;
vb@62
  61
  static void *gpgme;
vb@24
  62
  gpgme_error_t gpgme_error;
vb@62
  63
  bool bResult;
vb@62
  64
  
vb@62
  65
  if (in_first) {
vb@62
  66
    bResult = ensure_keyserver();
vb@62
  67
    assert(bResult);
vb@24
  68
vb@62
  69
    gpgme = dlopen(LIBGPGME, RTLD_LAZY);
vb@62
  70
    if (gpgme == NULL) {
vb@66
  71
      status = PEP_INIT_CANNOT_LOAD_GPGME;
vb@66
  72
      goto pep_error;
vb@62
  73
    }
vb@62
  74
vb@62
  75
    memset(&gpg, 0, sizeof(struct gpg_s));
vb@62
  76
vb@62
  77
    gpg.gpgme_set_locale
vb@62
  78
      = (gpgme_set_locale_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  79
      "gpgme_set_locale");
vb@62
  80
    assert(gpg.gpgme_set_locale);
vb@62
  81
vb@62
  82
    gpg.gpgme_check
vb@62
  83
      = (gpgme_check_version_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  84
      "gpgme_check_version");
vb@62
  85
    assert(gpg.gpgme_check);
vb@62
  86
vb@62
  87
    gpg.gpgme_new
vb@62
  88
      = (gpgme_new_t) (intptr_t) dlsym(gpgme, "gpgme_new");
vb@62
  89
    assert(gpg.gpgme_new);
vb@62
  90
vb@62
  91
    gpg.gpgme_release
vb@62
  92
      = (gpgme_release_t) (intptr_t) dlsym(gpgme, "gpgme_release");
vb@62
  93
    assert(gpg.gpgme_release);
vb@62
  94
vb@62
  95
    gpg.gpgme_set_protocol
vb@62
  96
      = (gpgme_set_protocol_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  97
      "gpgme_set_protocol");
vb@62
  98
    assert(gpg.gpgme_set_protocol);
vb@62
  99
vb@62
  100
    gpg.gpgme_set_armor
vb@62
  101
      = (gpgme_set_armor_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  102
      "gpgme_set_armor");
vb@62
  103
    assert(gpg.gpgme_set_armor);
vb@62
  104
vb@62
  105
    gpg.gpgme_data_new
vb@62
  106
      = (gpgme_data_new_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  107
      "gpgme_data_new");
vb@62
  108
    assert(gpg.gpgme_data_new);
vb@62
  109
vb@62
  110
    gpg.gpgme_data_new_from_mem
vb@62
  111
      = (gpgme_data_new_from_mem_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  112
      "gpgme_data_new_from_mem");
vb@62
  113
    assert(gpg.gpgme_data_new_from_mem);
vb@62
  114
vb@62
  115
    gpg.gpgme_data_release
vb@62
  116
      = (gpgme_data_release_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  117
      "gpgme_data_release");
vb@62
  118
    assert(gpg.gpgme_data_release);
vb@62
  119
vb@62
  120
    gpg.gpgme_data_identify
vb@62
  121
      = (gpgme_data_identify_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  122
      "gpgme_data_identify");
vb@62
  123
    assert(gpg.gpgme_data_identify);
vb@62
  124
vb@62
  125
    gpg.gpgme_data_seek
vb@62
  126
      = (gpgme_data_seek_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  127
      "gpgme_data_seek");
vb@62
  128
    assert(gpg.gpgme_data_seek);
vb@62
  129
vb@62
  130
    gpg.gpgme_data_read
vb@62
  131
      = (gpgme_data_read_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  132
      "gpgme_data_read");
vb@62
  133
    assert(gpg.gpgme_data_read);
vb@62
  134
vb@62
  135
    gpg.gpgme_op_decrypt
vb@62
  136
      = (gpgme_op_decrypt_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  137
      "gpgme_op_decrypt");
vb@62
  138
    assert(gpg.gpgme_op_decrypt);
vb@62
  139
vb@62
  140
    gpg.gpgme_op_verify
vb@62
  141
      = (gpgme_op_verify_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  142
      "gpgme_op_verify");
vb@62
  143
    assert(gpg.gpgme_op_verify);
vb@62
  144
vb@62
  145
    gpg.gpgme_op_decrypt_verify
vb@62
  146
      = (gpgme_op_decrypt_verify_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  147
      "gpgme_op_decrypt_verify");
vb@62
  148
    assert(gpg.gpgme_op_decrypt_verify);
vb@62
  149
vb@62
  150
    gpg.gpgme_op_decrypt_result
vb@62
  151
      = (gpgme_op_decrypt_result_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  152
      "gpgme_op_decrypt_result");
vb@62
  153
    assert(gpg.gpgme_op_decrypt_result);
vb@62
  154
vb@62
  155
    gpg.gpgme_op_encrypt_sign
vb@62
  156
      = (gpgme_op_encrypt_sign_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  157
      "gpgme_op_encrypt_sign");
vb@62
  158
    assert(gpg.gpgme_op_encrypt_sign);
vb@62
  159
vb@62
  160
    gpg.gpgme_op_verify_result
vb@62
  161
      = (gpgme_op_verify_result_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  162
      "gpgme_op_verify_result");
vb@62
  163
    assert(gpg.gpgme_op_verify_result);
vb@62
  164
vb@62
  165
    gpg.gpgme_signers_clear
vb@62
  166
      = (gpgme_signers_clear_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  167
      "gpgme_signers_clear");
vb@62
  168
    assert(gpg.gpgme_signers_clear);
vb@62
  169
vb@62
  170
    gpg.gpgme_signers_add
vb@62
  171
      = (gpgme_signers_add_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  172
      "gpgme_signers_add");
vb@62
  173
    assert(gpg.gpgme_signers_add);
vb@62
  174
vb@62
  175
    gpg.gpgme_get_key
vb@62
  176
      = (gpgme_get_key_t) (intptr_t) dlsym(gpgme, "gpgme_get_key");
vb@62
  177
    assert(gpg.gpgme_get_key);
vb@62
  178
vb@62
  179
    gpg.gpgme_op_genkey
vb@62
  180
      = (gpgme_op_genkey_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  181
      "gpgme_op_genkey");
vb@62
  182
    assert(gpg.gpgme_op_genkey);
vb@62
  183
vb@62
  184
    gpg.gpgme_op_genkey_result
vb@62
  185
      = (gpgme_op_genkey_result_t) (intptr_t) dlsym(gpgme,
vb@62
  186
      "gpgme_op_genkey_result");
vb@62
  187
    assert(gpg.gpgme_op_genkey_result);
vb@62
  188
vb@62
  189
    gpg.gpgme_op_delete = (gpgme_op_delete_t) (intptr_t)
vb@62
  190
      dlsym(gpgme, "gpgme_op_delete");
vb@62
  191
    assert(gpg.gpgme_op_delete);
vb@62
  192
vb@62
  193
    gpg.gpgme_op_import = (gpgme_op_import_t) (intptr_t)
vb@62
  194
      dlsym(gpgme, "gpgme_op_import");
vb@62
  195
    assert(gpg.gpgme_op_import);
vb@62
  196
vb@62
  197
    gpg.gpgme_op_export = (gpgme_op_export_t) (intptr_t)
vb@62
  198
      dlsym(gpgme, "gpgme_op_export");
vb@62
  199
    assert(gpg.gpgme_op_export);
vb@62
  200
vb@62
  201
    gpg.gpgme_set_keylist_mode = (gpgme_set_keylist_mode_t) (intptr_t)
vb@62
  202
      dlsym(gpgme, "gpgme_set_keylist_mode");
vb@62
  203
    assert(gpg.gpgme_set_keylist_mode);
vb@62
  204
vb@62
  205
    gpg.gpgme_get_keylist_mode = (gpgme_get_keylist_mode_t) (intptr_t)
vb@62
  206
      dlsym(gpgme, "gpgme_get_keylist_mode");
vb@62
  207
    assert(gpg.gpgme_get_keylist_mode);
vb@62
  208
vb@62
  209
    gpg.gpgme_op_keylist_start = (gpgme_op_keylist_start_t) (intptr_t)
vb@62
  210
      dlsym(gpgme, "gpgme_op_keylist_start");
vb@62
  211
    assert(gpg.gpgme_op_keylist_start);
vb@62
  212
vb@62
  213
    gpg.gpgme_op_keylist_next = (gpgme_op_keylist_next_t) (intptr_t)
vb@62
  214
      dlsym(gpgme, "gpgme_op_keylist_next");
vb@62
  215
    assert(gpg.gpgme_op_keylist_next);
vb@62
  216
vb@62
  217
    gpg.gpgme_op_keylist_end = (gpgme_op_keylist_end_t) (intptr_t)
vb@62
  218
      dlsym(gpgme, "gpgme_op_keylist_end");
vb@62
  219
    assert(gpg.gpgme_op_keylist_end);
vb@62
  220
vb@62
  221
    gpg.gpgme_op_import_keys = (gpgme_op_import_keys_t) (intptr_t)
vb@62
  222
      dlsym(gpgme, "gpgme_op_import_keys");
vb@62
  223
    assert(gpg.gpgme_op_import_keys);
vb@62
  224
vb@62
  225
    gpg.gpgme_key_ref = (gpgme_key_ref_t) (intptr_t)
vb@62
  226
      dlsym(gpgme, "gpgme_key_ref");
vb@62
  227
    assert(gpg.gpgme_key_ref);
vb@62
  228
vb@62
  229
    gpg.gpgme_key_unref = (gpgme_key_unref_t) (intptr_t)
vb@62
  230
      dlsym(gpgme, "gpgme_key_unref");
vb@62
  231
    assert(gpg.gpgme_key_unref);
vb@62
  232
vb@62
  233
    gpg.version = gpg.gpgme_check(NULL);
vb@62
  234
    
vb@62
  235
    if (strcmp(setlocale(LC_ALL, NULL), "C") == 0)
vb@62
  236
      setlocale(LC_ALL, "");
vb@62
  237
vb@62
  238
    gpg.gpgme_set_locale(NULL, LC_CTYPE, setlocale(LC_CTYPE, NULL));
vb@62
  239
#ifdef LC_MESSAGES // Windoze
vb@62
  240
    gpg.gpgme_set_locale (NULL, LC_MESSAGES, setlocale(LC_MESSAGES, NULL));
vb@62
  241
#endif
vb@24
  242
  }
vb@24
  243
vb@62
  244
  session->gpg = &gpg;
vb@24
  245
vb@62
  246
  gpgme_error = gpg.gpgme_new(&session->ctx);
vb@45
  247
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
  248
  if (gpgme_error != GPG_ERR_NO_ERROR) {
vb@66
  249
    status = PEP_INIT_GPGME_INIT_FAILED;
vb@66
  250
    goto pep_error;
vb@24
  251
  }
vb@46
  252
  assert(session->ctx);
vb@24
  253
vb@62
  254
  gpgme_error = gpg.gpgme_set_protocol(session->ctx, GPGME_PROTOCOL_OpenPGP);
vb@45
  255
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
  256
  assert(gpgme_error == GPG_ERR_NO_ERROR);
vb@24
  257
vb@62
  258
  gpg.gpgme_set_armor(session->ctx, 1);
vb@24
  259
vb@24
  260
  return PEP_STATUS_OK;
vb@66
  261
vb@66
  262
pep_error:
vb@66
  263
  pgp_release(session, in_first);
vb@66
  264
  return status;
vb@24
  265
}
vb@24
  266
vb@62
  267
void pgp_release(PEP_SESSION session, bool out_last)
vb@24
  268
{
vb@62
  269
  if (session->ctx) {
vb@62
  270
    session->gpg->gpgme_release(session->ctx);
vb@62
  271
    session->ctx = NULL;
vb@62
  272
  }
vb@62
  273
vb@62
  274
  if (out_last) {
vb@62
  275
    if (session->gpgme) {
vb@62
  276
      dlclose(session->gpgme);
vb@62
  277
      session->gpgme = NULL;
vb@62
  278
    }
vb@62
  279
  }
vb@24
  280
}
vb@24
  281
vb@24
  282
PEP_STATUS pgp_decrypt_and_verify(
vb@24
  283
  PEP_SESSION session, const char *ctext, size_t csize,
vb@24
  284
  char **ptext, size_t *psize, stringlist_t **keylist
vb@24
  285
  )
vb@24
  286
{
vb@24
  287
  PEP_STATUS result;
vb@24
  288
  gpgme_error_t gpgme_error;
vb@24
  289
  gpgme_data_t cipher, plain;
vb@24
  290
  gpgme_data_type_t dt;
vb@24
  291
vb@24
  292
  stringlist_t *_keylist = NULL;
vb@24
  293
  int i_key = 0;
vb@24
  294
vb@46
  295
  assert(session);
vb@24
  296
  assert(ctext);
vb@24
  297
  assert(csize);
vb@24
  298
  assert(ptext);
vb@24
  299
  assert(psize);
vb@24
  300
  assert(keylist);
vb@24
  301
vb@24
  302
  *ptext = NULL;
vb@24
  303
  *psize = 0;
vb@24
  304
  *keylist = NULL;
vb@24
  305
vb@62
  306
  gpgme_error = session->gpg->gpgme_data_new_from_mem(&cipher, ctext, csize, 0);
vb@45
  307
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
  308
  assert(gpgme_error == GPG_ERR_NO_ERROR);
vb@24
  309
  if (gpgme_error != GPG_ERR_NO_ERROR) {
vb@24
  310
    if (gpgme_error == GPG_ERR_ENOMEM)
vb@24
  311
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  312
    else
vb@24
  313
      return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  314
  }
vb@24
  315
vb@62
  316
  gpgme_error = session->gpg->gpgme_data_new(&plain);
vb@45
  317
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
  318
  assert(gpgme_error == GPG_ERR_NO_ERROR);
vb@24
  319
  if (gpgme_error != GPG_ERR_NO_ERROR) {
vb@62
  320
    session->gpg->gpgme_data_release(cipher);
vb@24
  321
    if (gpgme_error == GPG_ERR_ENOMEM)
vb@24
  322
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  323
    else
vb@24
  324
      return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  325
  }
vb@24
  326
vb@62
  327
  dt = session->gpg->gpgme_data_identify(cipher);
vb@24
  328
  switch (dt) {
vb@24
  329
  case GPGME_DATA_TYPE_PGP_SIGNED:
vb@24
  330
  case GPGME_DATA_TYPE_PGP_OTHER:
vb@62
  331
    gpgme_error = session->gpg->gpgme_op_decrypt_verify(session->ctx, cipher,
vb@24
  332
      plain);
vb@45
  333
    gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
  334
    assert(gpgme_error != GPG_ERR_INV_VALUE);
vb@24
  335
    assert(gpgme_error != GPG_ERR_NO_DATA);
vb@24
  336
vb@24
  337
    switch (gpgme_error) {
vb@24
  338
    case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
  339
    {
vb@24
  340
      gpgme_verify_result_t gpgme_verify_result;
vb@24
  341
      char *_buffer = NULL;
vb@24
  342
      size_t reading;
vb@62
  343
      size_t length = session->gpg->gpgme_data_seek(plain, 0, SEEK_END);
vb@24
  344
      gpgme_signature_t gpgme_signature;
vb@24
  345
vb@24
  346
      assert(length != -1);
vb@62
  347
      session->gpg->gpgme_data_seek(plain, 0, SEEK_SET);
vb@24
  348
vb@24
  349
      // TODO: make things less memory consuming
vb@24
  350
      // the following algorithm allocates memory for the complete
vb@24
  351
      // text
vb@24
  352
vb@24
  353
      _buffer = malloc(length + 1);
vb@24
  354
      assert(_buffer);
vb@24
  355
      if (_buffer == NULL) {
vb@62
  356
        session->gpg->gpgme_data_release(plain);
vb@62
  357
        session->gpg->gpgme_data_release(cipher);
vb@24
  358
        return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  359
      }
vb@24
  360
vb@62
  361
      reading = session->gpg->gpgme_data_read(plain, _buffer, length);
vb@24
  362
      assert(length == reading);
vb@24
  363
vb@24
  364
      gpgme_verify_result =
vb@62
  365
        session->gpg->gpgme_op_verify_result(session->ctx);
vb@24
  366
      assert(gpgme_verify_result);
vb@24
  367
      gpgme_signature = gpgme_verify_result->signatures;
vb@24
  368
vb@24
  369
      if (gpgme_signature) {
vb@24
  370
        stringlist_t *k;
vb@24
  371
        _keylist = new_stringlist(NULL);
vb@24
  372
        assert(_keylist);
vb@24
  373
        if (_keylist == NULL) {
vb@62
  374
          session->gpg->gpgme_data_release(plain);
vb@62
  375
          session->gpg->gpgme_data_release(cipher);
vb@24
  376
          free(_buffer);
vb@24
  377
          return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  378
        }
vb@24
  379
        k = _keylist;
vb@24
  380
vb@24
  381
        result = PEP_DECRYPTED_AND_VERIFIED;
vb@24
  382
        do {
vb@24
  383
          switch (gpgme_signature->status) {
vb@24
  384
          case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
  385
            k = stringlist_add(k, gpgme_signature->fpr);
vb@24
  386
            break;
vb@24
  387
          case GPG_ERR_CERT_REVOKED:
vb@24
  388
          case GPG_ERR_BAD_SIGNATURE:
vb@24
  389
            result = PEP_DECRYPT_SIGNATURE_DOES_NOT_MATCH;
vb@24
  390
            break;
vb@24
  391
          case GPG_ERR_SIG_EXPIRED:
vb@24
  392
          case GPG_ERR_KEY_EXPIRED:
vb@24
  393
          case GPG_ERR_NO_PUBKEY:
vb@24
  394
            k = stringlist_add(k, gpgme_signature->fpr);
vb@24
  395
            if (result == PEP_DECRYPTED_AND_VERIFIED)
vb@24
  396
              result = PEP_DECRYPTED;
vb@24
  397
            break;
vb@24
  398
          case GPG_ERR_GENERAL:
vb@24
  399
            break;
vb@24
  400
          default:
vb@24
  401
            if (result == PEP_DECRYPTED_AND_VERIFIED)
vb@24
  402
              result = PEP_DECRYPTED;
vb@24
  403
            break;
vb@24
  404
          }
vb@24
  405
        } while ((gpgme_signature = gpgme_signature->next));
vb@24
  406
      }
vb@24
  407
      else {
vb@24
  408
        result = PEP_DECRYPTED;
vb@24
  409
      }
vb@24
  410
vb@24
  411
      if (result == PEP_DECRYPTED_AND_VERIFIED
vb@24
  412
        || result == PEP_DECRYPTED) {
vb@24
  413
        *ptext = _buffer;
vb@24
  414
        *psize = reading;
vb@24
  415
        (*ptext)[*psize] = 0; // safeguard for naive users
vb@24
  416
        *keylist = _keylist;
vb@24
  417
      }
vb@24
  418
      else {
vb@24
  419
        free_stringlist(_keylist);
vb@24
  420
        free(_buffer);
vb@24
  421
      }
vb@24
  422
      break;
vb@24
  423
    }
vb@24
  424
    case GPG_ERR_DECRYPT_FAILED:
vb@24
  425
      result = PEP_DECRYPT_WRONG_FORMAT;
vb@24
  426
      break;
vb@24
  427
    case GPG_ERR_BAD_PASSPHRASE:
vb@24
  428
      NOT_IMPLEMENTED;
vb@24
  429
    default:
vb@24
  430
    {
vb@62
  431
      gpgme_decrypt_result_t gpgme_decrypt_result = session->gpg->gpgme_op_decrypt_result(session->ctx);
vb@24
  432
      result = PEP_DECRYPT_NO_KEY;
vb@24
  433
vb@24
  434
      if (gpgme_decrypt_result != NULL) {
vb@24
  435
        if (gpgme_decrypt_result->unsupported_algorithm)
vb@24
  436
          *keylist = new_stringlist(gpgme_decrypt_result->unsupported_algorithm);
vb@24
  437
        else
vb@24
  438
          *keylist = new_stringlist("");
vb@24
  439
        assert(*keylist);
vb@24
  440
        if (*keylist == NULL) {
vb@24
  441
          result = PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  442
          break;
vb@24
  443
        }
vb@24
  444
        stringlist_t *_keylist = *keylist;
vb@24
  445
        for (gpgme_recipient_t r = gpgme_decrypt_result->recipients; r != NULL; r = r->next) {
vb@24
  446
          _keylist = stringlist_add(_keylist, r->keyid);
vb@24
  447
          assert(_keylist);
vb@24
  448
          if (_keylist == NULL) {
vb@24
  449
            free_stringlist(*keylist);
vb@24
  450
            *keylist = NULL;
vb@24
  451
            result = PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  452
            break;
vb@24
  453
          }
vb@24
  454
        }
vb@24
  455
        if (result == PEP_OUT_OF_MEMORY)
vb@24
  456
          break;
vb@24
  457
      }
vb@24
  458
    }
vb@24
  459
    }
vb@24
  460
    break;
vb@24
  461
vb@24
  462
  default:
vb@24
  463
    result = PEP_DECRYPT_WRONG_FORMAT;
vb@24
  464
  }
vb@24
  465
vb@62
  466
  session->gpg->gpgme_data_release(plain);
vb@62
  467
  session->gpg->gpgme_data_release(cipher);
vb@24
  468
  return result;
vb@24
  469
}
vb@24
  470
vb@24
  471
PEP_STATUS pgp_verify_text(
vb@24
  472
  PEP_SESSION session, const char *text, size_t size,
vb@24
  473
  const char *signature, size_t sig_size, stringlist_t **keylist
vb@24
  474
  )
vb@24
  475
{
vb@24
  476
  PEP_STATUS result;
vb@24
  477
  gpgme_error_t gpgme_error;
vb@24
  478
  gpgme_data_t d_text, d_sig;
vb@24
  479
  stringlist_t *_keylist;
vb@24
  480
vb@24
  481
  assert(session);
vb@24
  482
  assert(text);
vb@24
  483
  assert(size);
vb@24
  484
  assert(signature);
vb@24
  485
  assert(sig_size);
vb@24
  486
  assert(keylist);
vb@24
  487
vb@24
  488
  *keylist = NULL;
vb@24
  489
vb@62
  490
  gpgme_error = session->gpg->gpgme_data_new_from_mem(&d_text, text, size, 0);
vb@45
  491
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
  492
  assert(gpgme_error == GPG_ERR_NO_ERROR);
vb@24
  493
  if (gpgme_error != GPG_ERR_NO_ERROR) {
vb@24
  494
    if (gpgme_error == GPG_ERR_ENOMEM)
vb@24
  495
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  496
    else
vb@24
  497
      return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  498
  }
vb@24
  499
vb@62
  500
  gpgme_error = session->gpg->gpgme_data_new_from_mem(&d_sig, signature, sig_size, 0);
vb@45
  501
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
  502
  assert(gpgme_error == GPG_ERR_NO_ERROR);
vb@24
  503
  if (gpgme_error != GPG_ERR_NO_ERROR) {
vb@62
  504
    session->gpg->gpgme_data_release(d_text);
vb@24
  505
    if (gpgme_error == GPG_ERR_ENOMEM)
vb@24
  506
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  507
    else
vb@24
  508
      return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  509
  }
vb@24
  510
vb@62
  511
  gpgme_error = session->gpg->gpgme_op_verify(session->ctx, d_sig, d_text, NULL);
vb@45
  512
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
  513
  assert(gpgme_error != GPG_ERR_INV_VALUE);
vb@24
  514
vb@24
  515
  switch (gpgme_error) {
vb@24
  516
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
  517
  {
vb@24
  518
    gpgme_verify_result_t gpgme_verify_result;
vb@24
  519
    gpgme_signature_t gpgme_signature;
vb@24
  520
vb@24
  521
    gpgme_verify_result =
vb@62
  522
      session->gpg->gpgme_op_verify_result(session->ctx);
vb@24
  523
    assert(gpgme_verify_result);
vb@24
  524
    gpgme_signature = gpgme_verify_result->signatures;
vb@24
  525
vb@24
  526
    if (gpgme_signature) {
vb@24
  527
      stringlist_t *k;
vb@24
  528
      _keylist = new_stringlist(NULL);
vb@24
  529
      assert(_keylist);
vb@24
  530
      if (_keylist == NULL) {
vb@62
  531
        session->gpg->gpgme_data_release(d_text);
vb@62
  532
        session->gpg->gpgme_data_release(d_sig);
vb@24
  533
        return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  534
      }
vb@24
  535
      k = _keylist;
vb@24
  536
vb@24
  537
      result = PEP_VERIFIED;
vb@24
  538
      do {
vb@24
  539
        k = stringlist_add(k, gpgme_signature->fpr);
vb@24
  540
        if (k == NULL) {
vb@24
  541
          free_stringlist(_keylist);
vb@62
  542
          session->gpg->gpgme_data_release(d_text);
vb@62
  543
          session->gpg->gpgme_data_release(d_sig);
vb@24
  544
          return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  545
        }
vb@24
  546
        if (gpgme_signature->summary & GPGME_SIGSUM_RED) {
vb@24
  547
          if (gpgme_signature->summary & GPGME_SIGSUM_KEY_EXPIRED
vb@24
  548
            || gpgme_signature->summary & GPGME_SIGSUM_SIG_EXPIRED) {
vb@24
  549
            if (result == PEP_VERIFIED
vb@24
  550
              || result == PEP_VERIFIED_AND_TRUSTED)
vb@24
  551
              result = PEP_UNENCRYPTED;
vb@24
  552
          }
vb@24
  553
          else {
vb@24
  554
            result = PEP_DECRYPT_SIGNATURE_DOES_NOT_MATCH;
vb@24
  555
            break;
vb@24
  556
          }
vb@24
  557
        }
vb@24
  558
        else {
vb@24
  559
          if (gpgme_signature->summary & GPGME_SIGSUM_VALID) {
vb@24
  560
            if (result == PEP_VERIFIED)
vb@24
  561
              result = PEP_VERIFIED_AND_TRUSTED;
vb@24
  562
          }
vb@24
  563
          if (gpgme_signature->summary & GPGME_SIGSUM_GREEN) {
vb@24
  564
            // good
vb@24
  565
          }
vb@24
  566
          else if (gpgme_signature->summary & GPGME_SIGSUM_KEY_MISSING) {
vb@24
  567
            result = PEP_VERIFY_NO_KEY;
vb@24
  568
          }
vb@24
  569
          else if (gpgme_signature->summary & GPGME_SIGSUM_SYS_ERROR) {
vb@24
  570
            if (result == PEP_VERIFIED
vb@24
  571
              || result == PEP_VERIFIED_AND_TRUSTED)
vb@24
  572
              result = PEP_UNENCRYPTED;
vb@24
  573
          }
vb@24
  574
          else {
vb@24
  575
            // do nothing
vb@24
  576
          }
vb@24
  577
        }
vb@24
  578
      } while ((gpgme_signature = gpgme_signature->next));
vb@24
  579
      *keylist = _keylist;
vb@24
  580
    }
vb@24
  581
    else {
vb@24
  582
      result = PEP_UNENCRYPTED;
vb@24
  583
    }
vb@24
  584
    break;
vb@24
  585
  }
vb@24
  586
    break;
vb@24
  587
  case GPG_ERR_NO_DATA:
vb@24
  588
    result = PEP_DECRYPT_WRONG_FORMAT;
vb@24
  589
    break;
vb@24
  590
  case GPG_ERR_INV_VALUE:
vb@24
  591
  default:
vb@24
  592
    result = PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  593
    break;
vb@24
  594
  }
vb@24
  595
vb@62
  596
  session->gpg->gpgme_data_release(d_text);
vb@62
  597
  session->gpg->gpgme_data_release(d_sig);
vb@24
  598
vb@24
  599
  return result;
vb@24
  600
}
vb@24
  601
vb@24
  602
PEP_STATUS pgp_encrypt_and_sign(
vb@24
  603
  PEP_SESSION session, const stringlist_t *keylist, const char *ptext,
vb@24
  604
  size_t psize, char **ctext, size_t *csize
vb@24
  605
  )
vb@24
  606
{
vb@24
  607
  PEP_STATUS result;
vb@24
  608
  gpgme_error_t gpgme_error;
vb@24
  609
  gpgme_data_t plain, cipher;
vb@24
  610
  gpgme_key_t *rcpt;
vb@24
  611
  gpgme_encrypt_flags_t flags;
vb@24
  612
  const stringlist_t *_keylist;
vb@24
  613
  int i, j;
vb@24
  614
vb@46
  615
  assert(session);
vb@24
  616
  assert(keylist);
vb@24
  617
  assert(ptext);
vb@24
  618
  assert(psize);
vb@24
  619
  assert(ctext);
vb@24
  620
  assert(csize);
vb@24
  621
vb@24
  622
  *ctext = NULL;
vb@24
  623
  *csize = 0;
vb@24
  624
vb@62
  625
  gpgme_error = session->gpg->gpgme_data_new_from_mem(&plain, ptext, psize, 0);
vb@45
  626
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
  627
  assert(gpgme_error == GPG_ERR_NO_ERROR);
vb@24
  628
  if (gpgme_error != GPG_ERR_NO_ERROR) {
vb@24
  629
    if (gpgme_error == GPG_ERR_ENOMEM)
vb@24
  630
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  631
    else
vb@24
  632
      return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  633
  }
vb@24
  634
vb@62
  635
  gpgme_error = session->gpg->gpgme_data_new(&cipher);
vb@45
  636
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
  637
  assert(gpgme_error == GPG_ERR_NO_ERROR);
vb@24
  638
  if (gpgme_error != GPG_ERR_NO_ERROR) {
vb@62
  639
    session->gpg->gpgme_data_release(plain);
vb@24
  640
    if (gpgme_error == GPG_ERR_ENOMEM)
vb@24
  641
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  642
    else
vb@24
  643
      return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  644
  }
vb@24
  645
vb@24
  646
  rcpt = (gpgme_key_t *) calloc(stringlist_length(keylist) + 1,
vb@24
  647
    sizeof(gpgme_key_t));
vb@24
  648
  assert(rcpt);
vb@24
  649
  if (rcpt == NULL) {
vb@62
  650
    session->gpg->gpgme_data_release(plain);
vb@62
  651
    session->gpg->gpgme_data_release(cipher);
vb@24
  652
    return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  653
  }
vb@24
  654
vb@62
  655
  session->gpg->gpgme_signers_clear(session->ctx);
vb@24
  656
vb@24
  657
  for (_keylist = keylist, i = 0; _keylist != NULL; _keylist = _keylist->next, i++) {
vb@24
  658
    assert(_keylist->value);
vb@62
  659
    gpgme_error = session->gpg->gpgme_get_key(session->ctx, _keylist->value,
vb@24
  660
      &rcpt[i], 0);
vb@45
  661
    gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
  662
    assert(gpgme_error != GPG_ERR_ENOMEM);
vb@24
  663
vb@24
  664
    switch (gpgme_error) {
vb@24
  665
    case GPG_ERR_ENOMEM:
vb@24
  666
      for (j = 0; j<i; j++)
vb@62
  667
        session->gpg->gpgme_key_unref(rcpt[j]);
vb@24
  668
      free(rcpt);
vb@62
  669
      session->gpg->gpgme_data_release(plain);
vb@62
  670
      session->gpg->gpgme_data_release(cipher);
vb@24
  671
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  672
    case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
  673
      if (i == 0) {
vb@62
  674
        gpgme_error_t _gpgme_error = session->gpg->gpgme_signers_add(session->ctx, rcpt[0]);
vb@45
  675
        _gpgme_error = _GPGERR(_gpgme_error);
vb@24
  676
        assert(_gpgme_error == GPG_ERR_NO_ERROR);
vb@24
  677
      }
vb@24
  678
      break;
vb@24
  679
    case GPG_ERR_EOF:
vb@24
  680
      for (j = 0; j<i; j++)
vb@62
  681
        session->gpg->gpgme_key_unref(rcpt[j]);
vb@24
  682
      free(rcpt);
vb@62
  683
      session->gpg->gpgme_data_release(plain);
vb@62
  684
      session->gpg->gpgme_data_release(cipher);
vb@24
  685
      return PEP_KEY_NOT_FOUND;
vb@24
  686
    case GPG_ERR_AMBIGUOUS_NAME:
vb@24
  687
      for (j = 0; j<i; j++)
vb@62
  688
        session->gpg->gpgme_key_unref(rcpt[j]);
vb@24
  689
      free(rcpt);
vb@62
  690
      session->gpg->gpgme_data_release(plain);
vb@62
  691
      session->gpg->gpgme_data_release(cipher);
vb@24
  692
      return PEP_KEY_HAS_AMBIG_NAME;
vb@24
  693
    default: // GPG_ERR_INV_VALUE if CTX or R_KEY is not a valid pointer or
vb@24
  694
      // FPR is not a fingerprint or key ID
vb@24
  695
      for (j = 0; j<i; j++)
vb@62
  696
        session->gpg->gpgme_key_unref(rcpt[j]);
vb@24
  697
      free(rcpt);
vb@62
  698
      session->gpg->gpgme_data_release(plain);
vb@62
  699
      session->gpg->gpgme_data_release(cipher);
vb@24
  700
      return PEP_GET_KEY_FAILED;
vb@24
  701
    }
vb@24
  702
  }
vb@24
  703
vb@24
  704
  // TODO: remove that and replace with proper key management
vb@24
  705
  flags = GPGME_ENCRYPT_ALWAYS_TRUST;
vb@24
  706
vb@62
  707
  gpgme_error = session->gpg->gpgme_op_encrypt_sign(session->ctx, rcpt, flags,
vb@24
  708
    plain, cipher);
vb@45
  709
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
  710
  switch (gpgme_error) {
vb@24
  711
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
  712
  {
vb@24
  713
    char *_buffer = NULL;
vb@24
  714
    size_t reading;
vb@62
  715
    size_t length = session->gpg->gpgme_data_seek(cipher, 0, SEEK_END);
vb@24
  716
    assert(length != -1);
vb@62
  717
    session->gpg->gpgme_data_seek(cipher, 0, SEEK_SET);
vb@24
  718
vb@24
  719
    // TODO: make things less memory consuming
vb@24
  720
    // the following algorithm allocates a buffer for the complete text
vb@24
  721
vb@24
  722
    _buffer = (char *) malloc(length + 1);
vb@24
  723
    assert(_buffer);
vb@24
  724
    if (_buffer == NULL) {
vb@24
  725
      for (j = 0; j<stringlist_length(keylist); j++)
vb@62
  726
        session->gpg->gpgme_key_unref(rcpt[j]);
vb@24
  727
      free(rcpt);
vb@62
  728
      session->gpg->gpgme_data_release(plain);
vb@62
  729
      session->gpg->gpgme_data_release(cipher);
vb@24
  730
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  731
    }
vb@24
  732
vb@62
  733
    reading = session->gpg->gpgme_data_read(cipher, _buffer, length);
vb@24
  734
    assert(length == reading);
vb@24
  735
vb@24
  736
    *ctext = _buffer;
vb@24
  737
    *csize = reading;
vb@24
  738
    (*ctext)[*csize] = 0; // safeguard for naive users
vb@24
  739
    result = PEP_STATUS_OK;
vb@24
  740
    break;
vb@24
  741
  }
vb@24
  742
  default:
vb@24
  743
    result = PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  744
  }
vb@24
  745
vb@24
  746
  for (j = 0; j<stringlist_length(keylist); j++)
vb@62
  747
    session->gpg->gpgme_key_unref(rcpt[j]);
vb@24
  748
  free(rcpt);
vb@62
  749
  session->gpg->gpgme_data_release(plain);
vb@62
  750
  session->gpg->gpgme_data_release(cipher);
vb@24
  751
  return result;
vb@24
  752
}
vb@24
  753
vb@24
  754
PEP_STATUS pgp_generate_keypair(
vb@24
  755
  PEP_SESSION session, pEp_identity *identity
vb@24
  756
  )
vb@24
  757
{
vb@24
  758
  gpgme_error_t gpgme_error;
vb@24
  759
  char *parms;
vb@24
  760
  const char *template =
vb@24
  761
    "<GnupgKeyParms format=\"internal\">\n"
vb@24
  762
    "Key-Type: RSA\n"
vb@24
  763
    "Key-Length: 4096\n"
vb@24
  764
    "Name-Real: %s\n"
vb@24
  765
    "Name-Email: %s\n"
vb@24
  766
    /* "Passphrase: %s\n" */
vb@24
  767
    "Expire-Date: 1y\n"
vb@24
  768
    "</GnupgKeyParms>\n";
vb@24
  769
  int result;
vb@24
  770
  gpgme_genkey_result_t gpgme_genkey_result;
vb@24
  771
vb@24
  772
  assert(session);
vb@24
  773
  assert(identity);
vb@24
  774
  assert(identity->address);
vb@24
  775
  assert(identity->fpr == NULL);
vb@24
  776
  assert(identity->username);
vb@24
  777
vb@24
  778
  parms = calloc(1, PARMS_MAX);
vb@24
  779
  assert(parms);
vb@24
  780
  if (parms == NULL)
vb@24
  781
    return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  782
vb@24
  783
  result = snprintf(parms, PARMS_MAX, template, identity->username,
vb@46
  784
    identity->address); // , session->passphrase);
vb@24
  785
  assert(result < PARMS_MAX);
vb@24
  786
  if (result >= PARMS_MAX) {
vb@24
  787
    free(parms);
vb@24
  788
    return PEP_BUFFER_TOO_SMALL;
vb@24
  789
  }
vb@24
  790
vb@62
  791
  gpgme_error = session->gpg->gpgme_op_genkey(session->ctx, parms, NULL, NULL);
vb@45
  792
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
  793
  free(parms);
vb@24
  794
vb@24
  795
  switch (gpgme_error) {
vb@24
  796
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
  797
    break;
vb@24
  798
  case GPG_ERR_INV_VALUE:
vb@24
  799
    return PEP_ILLEGAL_VALUE;
vb@24
  800
  case GPG_ERR_GENERAL:
vb@24
  801
    return PEP_CANNOT_CREATE_KEY;
vb@24
  802
  default:
vb@24
  803
    assert(0);
vb@24
  804
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  805
  }
vb@24
  806
vb@62
  807
  gpgme_genkey_result = session->gpg->gpgme_op_genkey_result(session->ctx);
vb@24
  808
  assert(gpgme_genkey_result);
vb@24
  809
  assert(gpgme_genkey_result->fpr);
vb@24
  810
vb@24
  811
  identity->fpr = strdup(gpgme_genkey_result->fpr);
vb@24
  812
vb@24
  813
  return PEP_STATUS_OK;
vb@24
  814
}
vb@24
  815
vb@24
  816
PEP_STATUS pgp_delete_keypair(PEP_SESSION session, const char *fpr)
vb@24
  817
{
vb@24
  818
  gpgme_error_t gpgme_error;
vb@24
  819
  gpgme_key_t key;
vb@24
  820
vb@24
  821
  assert(session);
vb@24
  822
  assert(fpr);
vb@24
  823
vb@62
  824
  gpgme_error = session->gpg->gpgme_get_key(session->ctx, fpr, &key, 0);
vb@45
  825
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
  826
  assert(gpgme_error != GPG_ERR_ENOMEM);
vb@24
  827
  switch (gpgme_error) {
vb@24
  828
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
  829
    break;
vb@24
  830
  case GPG_ERR_EOF:
vb@24
  831
    return PEP_KEY_NOT_FOUND;
vb@24
  832
  case GPG_ERR_INV_VALUE:
vb@24
  833
    return PEP_ILLEGAL_VALUE;
vb@24
  834
  case GPG_ERR_AMBIGUOUS_NAME:
vb@24
  835
    return PEP_KEY_HAS_AMBIG_NAME;
vb@24
  836
  case GPG_ERR_ENOMEM:
vb@24
  837
    return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  838
  default:
vb@24
  839
    assert(0);
vb@24
  840
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  841
  }
vb@24
  842
vb@62
  843
  gpgme_error = session->gpg->gpgme_op_delete(session->ctx, key, 1);
vb@45
  844
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@62
  845
  session->gpg->gpgme_key_unref(key);
vb@24
  846
  switch (gpgme_error) {
vb@24
  847
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
  848
    break;
vb@24
  849
  case GPG_ERR_INV_VALUE:
vb@24
  850
    assert(0);
vb@24
  851
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  852
  case GPG_ERR_NO_PUBKEY:
vb@24
  853
    assert(0);
vb@24
  854
    return PEP_KEY_NOT_FOUND;
vb@24
  855
  case GPG_ERR_AMBIGUOUS_NAME:
vb@24
  856
    assert(0);
vb@24
  857
    return PEP_KEY_HAS_AMBIG_NAME;
vb@24
  858
  default:
vb@24
  859
    assert(0);
vb@24
  860
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  861
  }
vb@24
  862
vb@24
  863
  return PEP_STATUS_OK;
vb@24
  864
}
vb@24
  865
vb@24
  866
PEP_STATUS pgp_import_key(PEP_SESSION session, const char *key_data, size_t size)
vb@24
  867
{
vb@24
  868
  gpgme_error_t gpgme_error;
vb@24
  869
  gpgme_data_t dh;
vb@24
  870
vb@24
  871
  assert(session);
vb@24
  872
  assert(key_data);
vb@24
  873
vb@62
  874
  gpgme_error = session->gpg->gpgme_data_new_from_mem(&dh, key_data, size, 0);
vb@45
  875
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
  876
  assert(gpgme_error != GPG_ERR_ENOMEM);
vb@24
  877
  switch (gpgme_error) {
vb@24
  878
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
  879
    break;
vb@24
  880
  case GPG_ERR_ENOMEM:
vb@24
  881
    return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  882
  case GPG_ERR_INV_VALUE:
vb@24
  883
    assert(0);
vb@24
  884
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  885
  default:
vb@24
  886
    assert(0);
vb@24
  887
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  888
  }
vb@24
  889
vb@62
  890
  gpgme_error = session->gpg->gpgme_op_import(session->ctx, dh);
vb@45
  891
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
  892
  switch (gpgme_error) {
vb@24
  893
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
  894
    break;
vb@24
  895
  case GPG_ERR_INV_VALUE:
vb@24
  896
    assert(0);
vb@62
  897
    session->gpg->gpgme_data_release(dh);
vb@24
  898
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  899
  case GPG_ERR_NO_DATA:
vb@62
  900
    session->gpg->gpgme_data_release(dh);
vb@24
  901
    return PEP_ILLEGAL_VALUE;
vb@24
  902
  default:
vb@24
  903
    assert(0);
vb@62
  904
    session->gpg->gpgme_data_release(dh);
vb@24
  905
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  906
  }
vb@24
  907
vb@62
  908
  session->gpg->gpgme_data_release(dh);
vb@24
  909
  return PEP_STATUS_OK;
vb@24
  910
}
vb@24
  911
vb@24
  912
PEP_STATUS pgp_export_key(
vb@24
  913
  PEP_SESSION session, const char *fpr, char **key_data, size_t *size
vb@24
  914
  )
vb@24
  915
{
vb@24
  916
  gpgme_error_t gpgme_error;
vb@24
  917
  gpgme_data_t dh;
vb@24
  918
  size_t _size;
vb@24
  919
  char *buffer;
vb@24
  920
  int reading;
vb@24
  921
vb@24
  922
  assert(session);
vb@24
  923
  assert(fpr);
vb@24
  924
  assert(key_data);
vb@24
  925
  assert(size);
vb@24
  926
vb@62
  927
  gpgme_error = session->gpg->gpgme_data_new(&dh);
vb@45
  928
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
  929
  assert(gpgme_error != GPG_ERR_ENOMEM);
vb@24
  930
  switch (gpgme_error) {
vb@24
  931
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
  932
    break;
vb@24
  933
  case GPG_ERR_ENOMEM:
vb@24
  934
    return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  935
  case GPG_ERR_INV_VALUE:
vb@24
  936
    assert(0);
vb@24
  937
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  938
  default:
vb@24
  939
    assert(0);
vb@24
  940
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  941
  }
vb@24
  942
vb@62
  943
  gpgme_error = session->gpg->gpgme_op_export(session->ctx, fpr,
vb@24
  944
    GPGME_EXPORT_MODE_MINIMAL, dh);
vb@45
  945
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
  946
  switch (gpgme_error) {
vb@24
  947
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
  948
    break;
vb@24
  949
  case GPG_ERR_EOF:
vb@62
  950
    session->gpg->gpgme_data_release(dh);
vb@24
  951
    return PEP_KEY_NOT_FOUND;
vb@24
  952
  case GPG_ERR_INV_VALUE:
vb@24
  953
    assert(0);
vb@62
  954
    session->gpg->gpgme_data_release(dh);
vb@24
  955
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  956
  default:
vb@24
  957
    assert(0);
vb@62
  958
    session->gpg->gpgme_data_release(dh);
vb@24
  959
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  960
  };
vb@24
  961
vb@62
  962
  _size = session->gpg->gpgme_data_seek(dh, 0, SEEK_END);
vb@24
  963
  assert(_size != -1);
vb@62
  964
  session->gpg->gpgme_data_seek(dh, 0, SEEK_SET);
vb@24
  965
vb@24
  966
  buffer = malloc(_size + 1);
vb@24
  967
  assert(buffer);
vb@24
  968
  if (buffer == NULL) {
vb@62
  969
    session->gpg->gpgme_data_release(dh);
vb@24
  970
    return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  971
  }
vb@24
  972
vb@62
  973
  reading = session->gpg->gpgme_data_read(dh, buffer, _size);
vb@24
  974
  assert(_size == reading);
vb@24
  975
vb@24
  976
  // safeguard for the naive user
vb@24
  977
  buffer[_size] = 0;
vb@24
  978
vb@24
  979
  *key_data = buffer;
vb@24
  980
  *size = _size;
vb@24
  981
vb@62
  982
  session->gpg->gpgme_data_release(dh);
vb@24
  983
  return PEP_STATUS_OK;
vb@24
  984
}
vb@24
  985
vb@46
  986
static void _switch_mode(pEpSession *session, gpgme_keylist_mode_t remove_mode,
vb@24
  987
  gpgme_keylist_mode_t add_mode)
vb@24
  988
{
vb@24
  989
  gpgme_error_t gpgme_error;
vb@24
  990
  gpgme_keylist_mode_t mode;
vb@24
  991
vb@62
  992
  mode = session->gpg->gpgme_get_keylist_mode(session->ctx);
vb@24
  993
vb@24
  994
  mode &= ~remove_mode;
vb@24
  995
  mode |= add_mode;
vb@24
  996
vb@62
  997
  gpgme_error = session->gpg->gpgme_set_keylist_mode(session->ctx, mode);
vb@45
  998
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
  999
  assert(gpgme_error == GPG_ERR_NO_ERROR);
vb@24
 1000
}
vb@24
 1001
vb@24
 1002
PEP_STATUS pgp_recv_key(PEP_SESSION session, const char *pattern)
vb@24
 1003
{
vb@24
 1004
  gpgme_error_t gpgme_error;
vb@24
 1005
  gpgme_key_t key;
vb@24
 1006
vb@24
 1007
  assert(session);
vb@24
 1008
  assert(pattern);
vb@24
 1009
vb@46
 1010
  _switch_mode(session, GPGME_KEYLIST_MODE_LOCAL, GPGME_KEYLIST_MODE_EXTERN);
vb@24
 1011
vb@62
 1012
  gpgme_error = session->gpg->gpgme_op_keylist_start(session->ctx, pattern, 0);
vb@45
 1013
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
 1014
  switch (gpgme_error) {
vb@24
 1015
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
 1016
    break;
vb@24
 1017
  case GPG_ERR_INV_VALUE:
vb@24
 1018
    assert(0);
vb@47
 1019
    _switch_mode(session, GPGME_KEYLIST_MODE_EXTERN, GPGME_KEYLIST_MODE_LOCAL);
vb@24
 1020
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
 1021
  default:
vb@47
 1022
    _switch_mode(session, GPGME_KEYLIST_MODE_EXTERN, GPGME_KEYLIST_MODE_LOCAL);
vb@24
 1023
    return PEP_GET_KEY_FAILED;
vb@24
 1024
  };
vb@24
 1025
vb@47
 1026
  gpgme_ctx_t import_ctx;
vb@62
 1027
  gpgme_error = session->gpg->gpgme_new(&import_ctx);
vb@47
 1028
  assert(gpgme_error == GPG_ERR_NO_ERROR);
vb@47
 1029
vb@24
 1030
  do {
vb@62
 1031
    gpgme_error = session->gpg->gpgme_op_keylist_next(session->ctx, &key);
vb@45
 1032
    gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
 1033
    assert(gpgme_error != GPG_ERR_INV_VALUE);
vb@24
 1034
    switch (gpgme_error) {
vb@24
 1035
    case GPG_ERR_EOF:
vb@24
 1036
      break;
vb@24
 1037
    case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
 1038
    {
vb@24
 1039
      gpgme_error_t gpgme_error;
vb@24
 1040
      gpgme_key_t keys[2];
vb@24
 1041
vb@24
 1042
      keys[0] = key;
vb@24
 1043
      keys[1] = NULL;
vb@24
 1044
vb@62
 1045
      gpgme_error = session->gpg->gpgme_op_import_keys(import_ctx, keys);
vb@45
 1046
      gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@62
 1047
      session->gpg->gpgme_key_unref(key);
vb@24
 1048
      assert(gpgme_error != GPG_ERR_INV_VALUE);
vb@24
 1049
      assert(gpgme_error != GPG_ERR_CONFLICT);
vb@24
 1050
    }
vb@24
 1051
      break;
vb@24
 1052
    case GPG_ERR_ENOMEM:
vb@62
 1053
      session->gpg->gpgme_op_keylist_end(session->ctx);
vb@62
 1054
      session->gpg->gpgme_release(import_ctx);
vb@47
 1055
      _switch_mode(session, GPGME_KEYLIST_MODE_EXTERN, GPGME_KEYLIST_MODE_LOCAL);
vb@24
 1056
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
 1057
    default:
vb@62
 1058
      session->gpg->gpgme_op_keylist_end(session->ctx);
vb@62
 1059
      session->gpg->gpgme_release(import_ctx);
vb@47
 1060
      _switch_mode(session, GPGME_KEYLIST_MODE_EXTERN, GPGME_KEYLIST_MODE_LOCAL);
vb@46
 1061
      return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
 1062
    };
vb@24
 1063
  } while (gpgme_error != GPG_ERR_EOF);
vb@24
 1064
vb@62
 1065
  session->gpg->gpgme_op_keylist_end(session->ctx);
vb@62
 1066
  session->gpg->gpgme_release(import_ctx);
vb@47
 1067
  _switch_mode(session, GPGME_KEYLIST_MODE_EXTERN, GPGME_KEYLIST_MODE_LOCAL);
vb@24
 1068
  return PEP_STATUS_OK;
vb@24
 1069
}
vb@24
 1070
vb@24
 1071
PEP_STATUS pgp_find_keys(
vb@24
 1072
  PEP_SESSION session, const char *pattern, stringlist_t **keylist
vb@24
 1073
  )
vb@24
 1074
{
vb@24
 1075
  gpgme_error_t gpgme_error;
vb@24
 1076
  gpgme_key_t key;
vb@24
 1077
  stringlist_t *_keylist;
vb@24
 1078
  char *fpr;
vb@24
 1079
vb@24
 1080
  assert(session);
vb@24
 1081
  assert(pattern);
vb@24
 1082
  assert(keylist);
vb@24
 1083
vb@24
 1084
  *keylist = NULL;
vb@24
 1085
vb@62
 1086
  gpgme_error = session->gpg->gpgme_op_keylist_start(session->ctx, pattern, 0);
vb@45
 1087
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
 1088
  switch (gpgme_error) {
vb@24
 1089
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
 1090
    break;
vb@24
 1091
  case GPG_ERR_INV_VALUE:
vb@24
 1092
    assert(0);
vb@24
 1093
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
 1094
  default:
vb@62
 1095
    session->gpg->gpgme_op_keylist_end(session->ctx);
vb@24
 1096
    return PEP_GET_KEY_FAILED;
vb@24
 1097
  };
vb@24
 1098
vb@24
 1099
  _keylist = new_stringlist(NULL);
vb@24
 1100
  stringlist_t *_k = _keylist;
vb@24
 1101
vb@24
 1102
  do {
vb@62
 1103
    gpgme_error = session->gpg->gpgme_op_keylist_next(session->ctx, &key);
vb@45
 1104
    gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
 1105
    assert(gpgme_error != GPG_ERR_INV_VALUE);
vb@24
 1106
    switch (gpgme_error) {
vb@24
 1107
    case GPG_ERR_EOF:
vb@24
 1108
      break;
vb@24
 1109
    case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
 1110
      assert(key);
vb@24
 1111
      assert(key->subkeys);
vb@24
 1112
      fpr = key->subkeys->fpr;
vb@24
 1113
      assert(fpr);
vb@24
 1114
      _k = stringlist_add(_k, fpr);
vb@24
 1115
      assert(_k);
vb@24
 1116
      if (_k != NULL)
vb@24
 1117
        break;
vb@24
 1118
    case GPG_ERR_ENOMEM:
vb@24
 1119
      free_stringlist(_keylist);
vb@62
 1120
      session->gpg->gpgme_op_keylist_end(session->ctx);
vb@24
 1121
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
 1122
    default:
vb@62
 1123
      session->gpg->gpgme_op_keylist_end(session->ctx);
vb@46
 1124
      return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
 1125
    };
vb@24
 1126
  } while (gpgme_error != GPG_ERR_EOF);
vb@24
 1127
vb@62
 1128
  session->gpg->gpgme_op_keylist_end(session->ctx);
vb@24
 1129
  *keylist = _keylist;
vb@24
 1130
  return PEP_STATUS_OK;
vb@24
 1131
}
vb@24
 1132
vb@24
 1133
PEP_STATUS pgp_send_key(PEP_SESSION session, const char *pattern)
vb@24
 1134
{
vb@24
 1135
  gpgme_error_t gpgme_error;
vb@24
 1136
vb@24
 1137
  assert(session);
vb@24
 1138
  assert(pattern);
vb@24
 1139
vb@62
 1140
  gpgme_error = session->gpg->gpgme_op_export(session->ctx, pattern,
vb@24
 1141
    GPGME_EXPORT_MODE_EXTERN, NULL);
vb@45
 1142
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
 1143
  assert(gpgme_error != GPG_ERR_INV_VALUE);
vb@24
 1144
  if (gpgme_error == GPG_ERR_NO_ERROR)
vb@24
 1145
    return PEP_STATUS_OK;
vb@24
 1146
  else
vb@24
 1147
    return PEP_CANNOT_SEND_KEY;
vb@24
 1148
}
vb@24
 1149
vb@24
 1150
vb@24
 1151
PEP_STATUS pgp_get_key_rating(
vb@24
 1152
  PEP_SESSION session,
vb@24
 1153
  const char *fpr,
vb@24
 1154
  PEP_comm_type *comm_type
vb@24
 1155
  )
vb@24
 1156
{
vb@24
 1157
  PEP_STATUS status = PEP_STATUS_OK;
vb@24
 1158
  gpgme_error_t gpgme_error;
vb@24
 1159
  gpgme_key_t key;
vb@24
 1160
vb@24
 1161
  assert(session);
vb@24
 1162
  assert(fpr);
vb@24
 1163
  assert(comm_type);
vb@24
 1164
vb@24
 1165
  *comm_type = PEP_ct_unknown;
vb@24
 1166
vb@62
 1167
  gpgme_error = session->gpg->gpgme_op_keylist_start(session->ctx, fpr, 0);
vb@45
 1168
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
 1169
  switch (gpgme_error) {
vb@24
 1170
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
 1171
    break;
vb@24
 1172
  case GPG_ERR_INV_VALUE:
vb@24
 1173
    assert(0);
vb@24
 1174
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
 1175
  default:
vb@24
 1176
    return PEP_GET_KEY_FAILED;
vb@24
 1177
  };
vb@24
 1178
vb@62
 1179
  gpgme_error = session->gpg->gpgme_op_keylist_next(session->ctx, &key);
vb@45
 1180
  gpgme_error = _GPGERR(gpgme_error);
vb@24
 1181
  assert(gpgme_error != GPG_ERR_INV_VALUE);
vb@24
 1182
vb@24
 1183
  if (key == NULL) {
vb@62
 1184
    session->gpg->gpgme_op_keylist_end(session->ctx);
vb@24
 1185
    return PEP_KEY_NOT_FOUND;
vb@24
 1186
  }
vb@24
 1187
vb@24
 1188
  switch (key->protocol) {
vb@24
 1189
  case GPGME_PROTOCOL_OpenPGP:
vb@24
 1190
  case GPGME_PROTOCOL_DEFAULT:
vb@24
 1191
    *comm_type = PEP_ct_OpenPGP_unconfirmed;
vb@24
 1192
    break;
vb@24
 1193
  case GPGME_PROTOCOL_CMS:
vb@24
 1194
    *comm_type = PEP_ct_CMS_unconfirmed;
vb@24
 1195
    break;
vb@24
 1196
  default:
vb@24
 1197
    *comm_type = PEP_ct_unknown;
vb@62
 1198
    session->gpg->gpgme_op_keylist_end(session->ctx);
vb@24
 1199
    return PEP_STATUS_OK;
vb@24
 1200
  }
vb@24
 1201
vb@24
 1202
  switch (gpgme_error) {
vb@24
 1203
  case GPG_ERR_EOF:
vb@24
 1204
    break;
vb@24
 1205
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
 1206
    assert(key);
vb@24
 1207
    assert(key->subkeys);
vb@24
 1208
    for (gpgme_subkey_t sk = key->subkeys; sk != NULL; sk = sk->next) {
vb@24
 1209
      if (sk->length < 1024)
vb@24
 1210
        *comm_type = PEP_ct_key_too_short;
vb@24
 1211
      else if (
vb@24
 1212
        (
vb@24
 1213
        (sk->pubkey_algo == GPGME_PK_RSA)
vb@24
 1214
        || (sk->pubkey_algo == GPGME_PK_RSA_E)
vb@24
 1215
        || (sk->pubkey_algo == GPGME_PK_RSA_S)
vb@24
 1216
        )
vb@24
 1217
        && sk->length == 1024
vb@24
 1218
        )
vb@24
 1219
        *comm_type = PEP_ct_OpenPGP_1024_RSA_unconfirmed;
vb@24
 1220
vb@24
 1221
      if (sk->invalid) {
vb@24
 1222
        *comm_type = PEP_ct_key_b0rken;
vb@24
 1223
        break;
vb@24
 1224
      }
vb@24
 1225
      if (sk->expired) {
vb@24
 1226
        *comm_type = PEP_ct_key_expired;
vb@24
 1227
        break;
vb@24
 1228
      }
vb@24
 1229
      if (sk->revoked) {
vb@24
 1230
        *comm_type = PEP_ct_key_revoked;
vb@24
 1231
        break;
vb@24
 1232
      }
vb@24
 1233
    }
vb@24
 1234
    break;
vb@24
 1235
  case GPG_ERR_ENOMEM:
vb@62
 1236
    session->gpg->gpgme_op_keylist_end(session->ctx);
vb@24
 1237
    *comm_type = PEP_ct_unknown;
vb@24
 1238
    return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
 1239
  default:
vb@62
 1240
    session->gpg->gpgme_op_keylist_end(session->ctx);
vb@46
 1241
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
 1242
  };
vb@24
 1243
vb@62
 1244
  session->gpg->gpgme_op_keylist_end(session->ctx);
vb@24
 1245
vb@24
 1246
  return status;
vb@24
 1247
}