test/src/engine_tests/SyncTests.cc
author Volker Birk <vb@pep.foundation>
Thu, 23 Aug 2018 10:40:58 +0200
branchsync
changeset 2882 76f789a19606
parent 2881 26b451252f73
child 2883 a372b8f58aa1
permissions -rw-r--r--
...
vb@2852
   1
// This file is under GNU General Public License 3.0
vb@2852
   2
// see LICENSE.txt
vb@2852
   3
vb@2852
   4
#include <stdlib.h>
vb@2852
   5
#include <string>
vb@2873
   6
#include <thread>
vb@2852
   7
vb@2852
   8
#include "pEpEngine.h"
vb@2852
   9
#include "sync_api.h"
vb@2871
  10
vb@2871
  11
#include "pEp_internal.h"
vb@2871
  12
#include "KeySync_fsm.h"
vb@2874
  13
#include "Sync_codec.h"
vb@2852
  14
vb@2852
  15
#include "EngineTestSessionSuite.h"
vb@2852
  16
#include "SyncTests.h"
vb@2852
  17
vb@2852
  18
#include "locked_queue.hh"
vb@2852
  19
vb@2852
  20
using namespace std;
vb@2852
  21
vb@2852
  22
class Sync_Adapter {
vb@2852
  23
public:
vb@2852
  24
  utility::locked_queue< Sync_event_t * > q;
vb@2852
  25
vb@2852
  26
  static PEP_STATUS notifyHandshake(
vb@2871
  27
      void *obj,
vb@2871
  28
      pEp_identity *me,
vb@2871
  29
      pEp_identity *partner,
vb@2871
  30
      sync_handshake_signal signal
vb@2871
  31
    )
vb@2852
  32
  {
vb@2852
  33
    return PEP_STATUS_OK;
vb@2852
  34
  }
vb@2852
  35
vb@2852
  36
  static int inject_sync_event(SYNC_EVENT ev, void *management)
vb@2852
  37
  {
vb@2880
  38
    Sync_event_t *_ev = ev;
vb@2881
  39
    cout << "injecting event " << KeySync_event_name(_ev->event) << "\n";
vb@2853
  40
    auto adapter = static_cast< Sync_Adapter *>(management);
vb@2853
  41
    adapter->q.push_front(ev);
vb@2852
  42
    return 0;
vb@2852
  43
  }
vb@2864
  44
vb@2852
  45
  static Sync_event_t *retrieve_next_sync_event(void *management)
vb@2852
  46
  {
vb@2853
  47
    auto adapter = static_cast< Sync_Adapter *>(management);
vb@2873
  48
    while (adapter->q.empty()) {
vb@2873
  49
      sleep(1);
vb@2873
  50
    }
vb@2873
  51
    Sync_event_t *result = adapter->q.pop_front();
vb@2873
  52
    if (result)
vb@2873
  53
      cout << "retrieving sync event\n";
vb@2873
  54
    else
vb@2873
  55
      cout << "retrieving shutdown\n";
vb@2873
  56
    return result;
vb@2852
  57
  }
vb@2871
  58
vb@2871
  59
  static PEP_STATUS messageToSend(void *obj, struct _message *msg)
vb@2871
  60
  {
vb@2876
  61
    assert(msg && msg->attachments);
vb@2874
  62
    
vb@2874
  63
    cout << "sending message:\n";
vb@2874
  64
vb@2876
  65
    for (bloblist_t *b = msg->attachments; b && b->value; b = b->next) {
vb@2876
  66
      if (b->mime_type && strcasecmp(b->mime_type, "application/pEp.sync") == 0) {
vb@2876
  67
        char *text = NULL;
vb@2876
  68
        PEP_STATUS status = PER_to_XER_Sync_msg(msg->attachments->value, msg->attachments->size, &text);
vb@2876
  69
        assert(status == PEP_STATUS_OK);
vb@2876
  70
        cout << text << "\n";
vb@2876
  71
        free(text);
vb@2876
  72
      }
vb@2876
  73
    }
vb@2874
  74
vb@2874
  75
    free_message(msg);
vb@2871
  76
    return PEP_STATUS_OK;
vb@2871
  77
  }
vb@2873
  78
vb@2873
  79
  static void sync_thread(PEP_SESSION session, Sync_Adapter *adapter)
vb@2873
  80
  {
vb@2873
  81
    cout << "sync_thread: startup\n";
vb@2873
  82
    do_sync_protocol(session, adapter);
vb@2873
  83
    cout << "sync_thread: shutdown\n";
vb@2873
  84
  }
vb@2852
  85
};
vb@2852
  86
vb@2852
  87
SyncTests::SyncTests(string suitename, string test_home_dir) :
vb@2852
  88
  EngineTestSessionSuite::EngineTestSessionSuite(suitename, test_home_dir) {
vb@2852
  89
  add_test_to_suite(std::pair<std::string, void (Test::Suite::*)()>(string("SyncTests::check_sync"),
vb@2852
  90
                                   static_cast<Func>(&SyncTests::check_sync)));
vb@2852
  91
}
vb@2852
  92
vb@2871
  93
void SyncTests::check_sync()
vb@2871
  94
{
vb@2852
  95
  Sync_Adapter adapter;
vb@2871
  96
  PEP_SESSION sync = NULL;
vb@2873
  97
  thread *sync_thread;
vb@2875
  98
  PEP_STATUS status = PEP_STATUS_OK;
vb@2871
  99
vb@2876
  100
  pEp_identity *self = new_identity("alice@synctests.pEp", nullptr, "23", "Alice Miller");
vb@2874
  101
  assert(self);
vb@2874
  102
  cout << "setting own identity for " << self->address << "\n";
vb@2874
  103
  status = myself(session, self);
vb@2874
  104
  assert(self->me);
vb@2874
  105
  assert(self->fpr);
vb@2874
  106
  cout << "fpr: " << self->fpr << "\n";
vb@2874
  107
  free_identity(self);
vb@2874
  108
vb@2879
  109
  status = init(&sync, Sync_Adapter::messageToSend, Sync_Adapter::inject_sync_event);
vb@2875
  110
  TEST_ASSERT(status == PEP_STATUS_OK);
vb@2875
  111
vb@2876
  112
  cout << "initialize sync and start first state machine\n";
vb@2871
  113
  status = register_sync_callbacks(
vb@2871
  114
      sync,
vb@2852
  115
      &adapter.q,
vb@2852
  116
      Sync_Adapter::notifyHandshake,
vb@2852
  117
      Sync_Adapter::retrieve_next_sync_event
vb@2852
  118
    );
vb@2871
  119
  TEST_ASSERT(status == PEP_STATUS_OK);
vb@2873
  120
  TEST_ASSERT(sync->sync_state.keysync.state == Sole);
vb@2852
  121
vb@2873
  122
  cout << "creating thread for sync\n";
vb@2873
  123
  sync_thread = new thread(Sync_Adapter::sync_thread, sync, &adapter);
vb@2873
  124
 
vb@2882
  125
  cout << "trigger KeyGen event\n";
vb@2882
  126
  signal_Sync_event(sync, Sync_PR_keysync, KeyGen);
vb@2882
  127
vb@2882
  128
  cout << "waiting for empty queue\n";
vb@2882
  129
  while (!adapter.q.empty()) {
vb@2882
  130
    sleep(1);
vb@2882
  131
  }
vb@2873
  132
  cout << "sending shutdown to sync thread\n";
vb@2873
  133
  adapter.q.push_front(nullptr);
vb@2873
  134
  sync_thread->join();
vb@2871
  135
vb@2871
  136
  unregister_sync_callbacks(sync);
vb@2871
  137
  release(sync);
vb@2852
  138
}
vb@2852
  139