src/sync_send_actions.c
author Volker Birk <vb@pep.foundation>
Wed, 31 Aug 2016 09:09:44 +0200
branchkeysync
changeset 1098 737031f6f0b3
parent 1097 6248fe9519df
child 1161 9a1f9ec6561a
permissions -rw-r--r--
better the other way around ;-)
vb@883
   1
// Send Actions for DeviceState state machine
vb@883
   2
vb@883
   3
#include <assert.h>
vb@883
   4
#include "pEp_internal.h"
vb@883
   5
#include "keymanagement.h"
vb@883
   6
#include "message.h"
vb@883
   7
#include "sync_fsm.h"
vb@883
   8
#include "baseprotocol.h"
vb@883
   9
#include "map_asn1.h"
vb@985
  10
#include "../asn.1/DeviceGroup-Protocol.h"
vb@1047
  11
#include "sync_impl.h"
vb@883
  12
#include "../asn.1/Beacon.h"
vb@883
  13
#include "../asn.1/HandshakeRequest.h"
vb@883
  14
#include "../asn.1/GroupKeys.h"
vb@883
  15
vb@883
  16
vb@883
  17
// sendBeacon() - send Beacon message
vb@883
  18
//
vb@883
  19
// params:
vb@883
  20
//   session (in)    session handle
vb@883
  21
//   state (in)     state the state machine is in
vb@883
  22
//   partner (in)    (must be NULL)
vb@883
  23
//
vb@883
  24
// returns:
vb@883
  25
//   PEP_STATUS_OK or any other value on error
vb@883
  26
vb@883
  27
PEP_STATUS sendBeacon(
vb@883
  28
    PEP_SESSION session,
vb@883
  29
    DeviceState_state state,
vb@939
  30
    Identity partner,
vb@939
  31
    void *extra
vb@883
  32
  )
vb@883
  33
{
vb@1060
  34
  assert(session && state);
vb@1060
  35
  if (!(session && state))
vb@1060
  36
    return PEP_ILLEGAL_VALUE;
vb@1060
  37
vb@883
  38
  PEP_STATUS status = PEP_STATUS_OK;
vb@883
  39
vb@1058
  40
  DeviceGroup_Protocol_t *msg = new_DeviceGroup_Protocol_msg(DeviceGroup_Protocol__payload_PR_beacon);
vb@883
  41
  if (!msg)
vb@883
  42
    goto enomem;
vb@883
  43
vb@1098
  44
  bool encrypted = false;
vb@1097
  45
  status = multicast_self_msg(session, state, msg, encrypted);
vb@883
  46
  if (status != PEP_STATUS_OK)
vb@883
  47
    goto error;
vb@883
  48
vb@1066
  49
  free_DeviceGroup_Protocol_msg(msg);
vb@1091
  50
  free_identity(partner);
vb@1058
  51
  return PEP_STATUS_OK;
vb@883
  52
vb@883
  53
enomem:
vb@883
  54
  status = PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@883
  55
error:
vb@1091
  56
  free_identity(partner);
vb@1058
  57
  free_DeviceGroup_Protocol_msg(msg);
vb@883
  58
  return status;
vb@883
  59
}
vb@883
  60
vb@883
  61
vb@883
  62
// sendHandshakeRequest() - send HandshakeRequest message
vb@883
  63
//
vb@883
  64
// params:
vb@883
  65
//   session (in)    session handle
vb@883
  66
//   state (in)     state the state machine is in
vb@883
  67
//   partner (in)    partner to communicate with
vb@883
  68
//
vb@883
  69
// returns:
vb@883
  70
//   PEP_STATUS_OK or any other value on error
vb@883
  71
vb@883
  72
PEP_STATUS sendHandshakeRequest(
vb@883
  73
    PEP_SESSION session,
vb@883
  74
    DeviceState_state state,
vb@939
  75
    Identity partner,
vb@939
  76
    void *extra
vb@883
  77
  )
vb@883
  78
{
vb@1060
  79
  assert(session && state);
vb@1060
  80
  if (!(session && state))
vb@1060
  81
    return PEP_ILLEGAL_VALUE;
vb@1060
  82
vb@883
  83
  PEP_STATUS status = PEP_STATUS_OK;
vb@883
  84
vb@1058
  85
  DeviceGroup_Protocol_t *msg = new_DeviceGroup_Protocol_msg(DeviceGroup_Protocol__payload_PR_handshakeRequest);
vb@883
  86
  if (!msg)
vb@883
  87
    goto enomem;
vb@883
  88
vb@1098
  89
  bool encrypted = true;
vb@1097
  90
  status = unicast_msg(session, partner, state, msg, encrypted);
vb@883
  91
  if (status != PEP_STATUS_OK)
vb@883
  92
    goto error;
vb@883
  93
vb@1066
  94
  free_DeviceGroup_Protocol_msg(msg);
vb@1091
  95
  free_identity(partner);
vb@1058
  96
  return PEP_STATUS_OK;
vb@883
  97
vb@883
  98
enomem:
vb@883
  99
  status = PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@883
  100
error:
vb@1091
  101
  free_identity(partner);
vb@1058
  102
  free_DeviceGroup_Protocol_msg(msg);
vb@883
  103
  return status;
vb@883
  104
}
vb@883
  105
vb@883
  106
vb@883
  107
// sendGroupKeys() - send GroupKeys message
vb@883
  108
//
vb@883
  109
// params:
vb@883
  110
//   session (in)    session handle
vb@883
  111
//   state (in)     state the state machine is in
vb@883
  112
//   partner (in)    (must be NULL)
vb@883
  113
//
vb@883
  114
// returns:
vb@883
  115
//   PEP_STATUS_OK or any other value on error
vb@883
  116
vb@883
  117
PEP_STATUS sendGroupKeys(
vb@883
  118
    PEP_SESSION session,
vb@883
  119
    DeviceState_state state,
vb@939
  120
    Identity partner,
vb@939
  121
    void *extra
vb@883
  122
  )
vb@883
  123
{
vb@1060
  124
  assert(session && state);
vb@1060
  125
  if (!(session && state))
vb@1060
  126
    return PEP_ILLEGAL_VALUE;
vb@1060
  127
vb@883
  128
  PEP_STATUS status = PEP_STATUS_OK;
vb@1058
  129
  identity_list *kl = new_identity_list(NULL);
vb@883
  130
vb@1058
  131
  DeviceGroup_Protocol_t *msg = new_DeviceGroup_Protocol_msg(DeviceGroup_Protocol__payload_PR_groupKeys);
vb@1058
  132
  if (!msg)
vb@883
  133
    goto enomem;
vb@883
  134
vb@955
  135
  status = own_identities_retrieve(session, &kl);
vb@955
  136
  if (status != PEP_STATUS_OK)
vb@955
  137
    goto error;
vb@1058
  138
  if (IdentityList_from_identity_list(kl, &msg->payload.choice.groupKeys.ownIdentities) == NULL)
vb@955
  139
    goto enomem;
vb@955
  140
vb@1098
  141
  bool encrypted = true;
vb@1097
  142
  status = unicast_msg(session, partner, state, msg, encrypted);
vb@883
  143
  if (status != PEP_STATUS_OK)
vb@883
  144
    goto error;
vb@883
  145
vb@955
  146
  free_identity_list(kl);
vb@1066
  147
  free_DeviceGroup_Protocol_msg(msg);
vb@1091
  148
  free_identity(partner);
vb@1058
  149
  return PEP_STATUS_OK;
vb@883
  150
vb@883
  151
enomem:
vb@883
  152
  status = PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@883
  153
error:
vb@1091
  154
  free_identity(partner);
vb@1058
  155
  free_DeviceGroup_Protocol_msg(msg);
vb@955
  156
  free_identity_list(kl);
vb@883
  157
  return status;
vb@883
  158
}
vb@883
  159