src/message_api.c
author Volker Birk <vb@pep-project.org>
Tue, 05 May 2015 11:48:50 +0200
changeset 242 6736f061c8f8
parent 241 176b70529dc3
child 250 ace6314d8e64
permissions -rw-r--r--
BCC does not count
vb@125
   1
#include "pEp_internal.h"
vb@37
   2
#include "message_api.h"
vb@37
   3
vb@130
   4
#include "platform.h"
vb@220
   5
#include "mime.h"
vb@85
   6
vb@37
   7
#include <assert.h>
vb@37
   8
#include <string.h>
vb@39
   9
#include <stdlib.h>
vb@39
  10
vb@190
  11
#ifndef MIN
vb@190
  12
#define MIN(A, B) ((B) > (A) ? (A) : (B))
vb@190
  13
#endif
vb@190
  14
vb@235
  15
vb@235
  16
static bool string_equality(const char *s1, const char *s2)
vb@235
  17
{
vb@235
  18
  if (s1 == NULL || s2 == NULL)
vb@235
  19
    return false;
vb@235
  20
vb@235
  21
  assert(s1 && s2);
vb@235
  22
vb@235
  23
  return strcmp(s1, s2) == 0;
vb@235
  24
}
vb@235
  25
vb@235
  26
static bool is_mime_type(const bloblist_t *bl, const char *mt)
vb@235
  27
{
vb@235
  28
  assert(mt);
vb@235
  29
vb@235
  30
  return bl && string_equality(bl->mime_type, mt);
vb@235
  31
}
vb@235
  32
vb@235
  33
static bool is_fileending(const bloblist_t *bl, const char *fe)
vb@235
  34
{
vb@235
  35
  assert(fe);
vb@235
  36
vb@235
  37
  if (bl == NULL || bl->filename == NULL)
vb@235
  38
    return false;
vb@235
  39
vb@235
  40
  assert(bl && bl->filename);
vb@235
  41
vb@235
  42
  size_t fe_len = strlen(fe);
vb@235
  43
  size_t fn_len = strlen(bl->filename);
vb@235
  44
vb@235
  45
  if (fn_len <= fe_len)
vb@235
  46
    return false;
vb@235
  47
vb@235
  48
  assert(fn_len > fe_len);
vb@235
  49
vb@235
  50
  return strcmp(bl->filename + (fn_len - fe_len), fe) == 0;
vb@235
  51
}
vb@235
  52
vb@235
  53
void import_attached_keys(PEP_SESSION session, const message *msg)
vb@235
  54
{
vb@236
  55
  assert(session);
vb@235
  56
  assert(msg);
vb@235
  57
vb@235
  58
  bloblist_t *bl;
vb@235
  59
  for (bl = msg->attachments; bl && bl->data; bl = bl->next) {
vb@235
  60
    assert(bl && bl->data && bl->size);
vb@235
  61
vb@235
  62
    if (bl->mime_type == NULL ||
vb@235
  63
          is_mime_type(bl, "application/octet-stream")) {
vb@235
  64
      if (is_fileending(bl, ".pgp") || is_fileending(bl, ".gpg") ||
vb@235
  65
          is_fileending(bl, ".key") ||
vb@235
  66
          string_equality(bl->filename, "key.asc"))
vb@235
  67
        import_key(session, bl->data, bl->size);
vb@235
  68
    }
vb@235
  69
    else if (is_mime_type(bl, "application/pgp-keys")) {
vb@235
  70
      import_key(session, bl->data, bl->size);
vb@235
  71
    }
vb@235
  72
    else if (is_mime_type(bl, "text/plain")) {
vb@235
  73
      if (is_fileending(bl, ".pgp") || is_fileending(bl, ".gpg") ||
vb@235
  74
          is_fileending(bl, ".key") || is_fileending(bl, ".asc"))
vb@235
  75
        import_key(session, bl->data, bl->size);
vb@235
  76
    }
vb@235
  77
  }
vb@235
  78
}
vb@235
  79
vb@236
  80
void attach_own_key(PEP_SESSION session, message *msg)
vb@236
  81
{
vb@236
  82
  char *keydata;
vb@236
  83
  size_t size;
vb@236
  84
  bloblist_t *bl;
vb@236
  85
vb@236
  86
  assert(session);
vb@236
  87
  assert(msg);
vb@236
  88
vb@236
  89
  if (msg->dir == PEP_dir_incoming)
vb@236
  90
    return;
vb@236
  91
vb@236
  92
  assert(msg->from && msg->from->fpr);
vb@236
  93
  if (msg->from == NULL || msg->from->fpr == NULL)
vb@236
  94
    return;
vb@236
  95
vb@236
  96
  PEP_STATUS status = export_key(session, msg->from->fpr, &keydata, &size);
vb@236
  97
  assert(status == PEP_STATUS_OK);
vb@236
  98
  if (status != PEP_STATUS_OK)
vb@236
  99
    return;
vb@236
  100
  assert(size);
vb@236
  101
vb@236
  102
  bl = bloblist_add(msg->attachments, keydata, size, "application/pgp-keys",
vb@236
  103
      "pEp_key.asc");
vb@236
  104
  if (bl)
vb@236
  105
    msg->attachments = bl;
vb@236
  106
}
vb@236
  107
vb@83
  108
static char * combine_short_and_long(const char *shortmsg, const char *longmsg)
vb@62
  109
{
vb@62
  110
  char * ptext;
vb@81
  111
vb@83
  112
  assert(shortmsg);
vb@83
  113
  assert(strcmp(shortmsg, "pEp") != 0);
vb@62
  114
vb@83
  115
  if (longmsg == NULL)
vb@63
  116
    longmsg = "";
vb@63
  117
vb@83
  118
  ptext = calloc(1, strlen(shortmsg) + strlen(longmsg) + 12);
vb@109
  119
  assert(ptext);
vb@62
  120
  if (ptext == NULL)
vb@62
  121
    return NULL;
vb@62
  122
vb@85
  123
  strcpy(ptext, "Subject: ");
vb@83
  124
  strcat(ptext, shortmsg);
vb@62
  125
  strcat(ptext, "\n\n");
vb@63
  126
  strcat(ptext, longmsg);
vb@62
  127
vb@62
  128
  return ptext;
vb@62
  129
}
vb@44
  130
vb@82
  131
static int seperate_short_and_long(const char *src, char **shortmsg, char **longmsg)
vb@82
  132
{
vb@82
  133
  char *_shortmsg = NULL;
vb@82
  134
  char *_longmsg = NULL;
vb@82
  135
vb@82
  136
  assert(src);
vb@82
  137
  assert(shortmsg);
vb@82
  138
  assert(longmsg);
vb@82
  139
vb@82
  140
  *shortmsg = NULL;
vb@82
  141
  *longmsg = NULL;
vb@82
  142
vb@85
  143
  if (strncasecmp(src, "subject: ", 9) == 0) {
vb@82
  144
    char *line_end = strchr(src, '\n');
vb@82
  145
    
vb@82
  146
    if (line_end == NULL) {
vb@82
  147
      _shortmsg = strdup(src + 9);
vb@82
  148
      if (_shortmsg == NULL)
vb@82
  149
        goto enomem;
vb@82
  150
      // _longmsg = NULL;
vb@82
  151
    }
vb@82
  152
    else {
vb@82
  153
      size_t n = line_end - src;
vb@166
  154
vb@82
  155
      if (*(line_end - 1) == '\r')
vb@166
  156
        _shortmsg = strndup(src + 9, n - 10);
vb@82
  157
      else
vb@166
  158
        _shortmsg = strndup(src + 9, n - 9);
vb@166
  159
vb@82
  160
      if (_shortmsg == NULL)
vb@82
  161
        goto enomem;
vb@166
  162
vb@166
  163
      while (*(src + n) && (*(src + n) == '\n' || *(src + n) == '\r'))
vb@166
  164
        ++n;
vb@166
  165
vb@166
  166
      if (*(src + n)) {
vb@166
  167
        _longmsg = strdup(src + n);
vb@166
  168
        if (_longmsg == NULL)
vb@166
  169
          goto enomem;
vb@166
  170
      }
vb@82
  171
    }
vb@82
  172
  }
vb@82
  173
  else {
vb@113
  174
    _shortmsg = strdup("");
vb@82
  175
    if (_shortmsg == NULL)
vb@82
  176
      goto enomem;
vb@82
  177
    _longmsg = strdup(src);
vb@82
  178
    if (_longmsg == NULL)
vb@82
  179
      goto enomem;
vb@82
  180
  }
vb@82
  181
  
vb@82
  182
  *shortmsg = _shortmsg;
vb@82
  183
  *longmsg = _longmsg;
vb@82
  184
vb@82
  185
  return 0;
vb@82
  186
vb@82
  187
enomem:
vb@82
  188
  free(_shortmsg);
vb@82
  189
  free(_longmsg);
vb@82
  190
vb@82
  191
  return -1;
vb@82
  192
}
vb@82
  193
vb@113
  194
static PEP_STATUS copy_fields(message *dst, const message *src)
vb@113
  195
{
vb@164
  196
  assert(dst);
vb@164
  197
  assert(src);
vb@164
  198
vb@113
  199
  free_timestamp(dst->sent);
vb@113
  200
  dst->sent = NULL;
vb@113
  201
  if (src->sent) {
vb@113
  202
    dst->sent = timestamp_dup(src->sent);
vb@113
  203
    if (dst->sent == NULL)
vb@113
  204
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@113
  205
  }
vb@113
  206
vb@113
  207
  free_timestamp(dst->recv);
vb@113
  208
  dst->recv = NULL;
vb@113
  209
  if (src->recv) {
vb@113
  210
    dst->recv = timestamp_dup(src->recv);
vb@113
  211
    if (dst->recv == NULL)
vb@113
  212
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@113
  213
  }
vb@113
  214
vb@113
  215
  free_identity(dst->from);
vb@113
  216
  dst->from = NULL;
vb@113
  217
  if (src->from) {
vb@113
  218
    dst->from = identity_dup(src->from);
vb@113
  219
    if (dst->from == NULL)
vb@113
  220
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@113
  221
  }
vb@113
  222
vb@113
  223
  free_identity_list(dst->to);
vb@113
  224
  dst->to = NULL;
vb@113
  225
  if (src->to) {
vb@113
  226
    dst->to = identity_list_dup(src->to);
vb@113
  227
    if (dst->to == NULL)
vb@113
  228
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@113
  229
  }
vb@113
  230
vb@113
  231
  free_identity(dst->recv_by);
vb@113
  232
  dst->recv_by = NULL;
vb@113
  233
  if (src->recv_by) {
vb@113
  234
    dst->recv_by = identity_dup(src->recv_by);
vb@113
  235
    if (dst->recv_by == NULL)
vb@113
  236
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@113
  237
  }
vb@113
  238
vb@113
  239
  free_identity_list(dst->cc);
vb@113
  240
  dst->cc = NULL;
vb@113
  241
  if (src->cc) {
vb@113
  242
    dst->cc = identity_list_dup(src->cc);
vb@113
  243
    if (dst->cc == NULL)
vb@113
  244
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@113
  245
  }
vb@113
  246
vb@113
  247
  free_identity_list(dst->bcc);
vb@113
  248
  dst->bcc = NULL;
vb@113
  249
  if (src->bcc) {
vb@113
  250
    dst->bcc = identity_list_dup(src->bcc);
vb@113
  251
    if (dst->bcc == NULL)
vb@113
  252
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@113
  253
  }
vb@113
  254
vb@113
  255
  free_identity_list(dst->reply_to);
vb@113
  256
  dst->reply_to = NULL;
vb@113
  257
  if (src->reply_to) {
vb@113
  258
    dst->reply_to = identity_list_dup(src->reply_to);
vb@113
  259
    if (dst->reply_to == NULL)
vb@113
  260
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@113
  261
  }
vb@113
  262
vb@113
  263
  free_stringlist(dst->in_reply_to);
vb@113
  264
  dst->in_reply_to = NULL;
vb@113
  265
  if (src->in_reply_to) {
vb@113
  266
    dst->in_reply_to = stringlist_dup(src->in_reply_to);
vb@113
  267
    if (dst->in_reply_to == NULL)
vb@113
  268
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@113
  269
  }
vb@113
  270
vb@113
  271
  free_stringlist(dst->references);
vb@113
  272
  dst->references = NULL;
vb@113
  273
  if (src->references) {
vb@113
  274
    dst->references = stringlist_dup(src->references);
vb@113
  275
    if (dst->references == NULL)
vb@113
  276
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@113
  277
  }
vb@113
  278
vb@113
  279
  free_stringlist(dst->keywords);
vb@113
  280
  dst->keywords = NULL;
vb@113
  281
  if (src->keywords) {
vb@113
  282
    dst->keywords = stringlist_dup(src->keywords);
vb@113
  283
    if (dst->keywords == NULL)
vb@113
  284
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@113
  285
  }
vb@113
  286
vb@113
  287
  free(dst->comments);
vb@113
  288
  dst->comments = NULL;
vb@113
  289
  if (src->comments) {
vb@113
  290
    dst->comments = strdup(src->comments);
vb@113
  291
    assert(dst->comments);
vb@113
  292
    if (dst->comments == NULL)
vb@113
  293
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@113
  294
  }
vb@113
  295
vb@113
  296
  return PEP_STATUS_OK;
vb@113
  297
}
vb@113
  298
vb@81
  299
static message * clone_to_empty_message(const message * src)
vb@80
  300
{
vb@113
  301
  PEP_STATUS status;
vb@80
  302
  message * msg = NULL;
vb@80
  303
vb@81
  304
  assert(src);
vb@81
  305
vb@113
  306
  msg = calloc(1, sizeof(message));
vb@113
  307
  assert(msg);
vb@80
  308
  if (msg == NULL)
vb@80
  309
    goto enomem;
vb@80
  310
vb@82
  311
  msg->dir = src->dir;
vb@82
  312
vb@113
  313
  status = copy_fields(msg, src);
vb@113
  314
  if (status != PEP_STATUS_OK)
vb@113
  315
    goto enomem;
vb@81
  316
vb@80
  317
  return msg;
vb@80
  318
vb@80
  319
enomem:
vb@113
  320
  free_message(msg);
vb@80
  321
  return NULL;
vb@80
  322
}
vb@80
  323
vb@48
  324
DYNAMIC_API PEP_STATUS encrypt_message(
vb@37
  325
    PEP_SESSION session,
vb@113
  326
    message *src,
vb@37
  327
    stringlist_t * extra,
vb@38
  328
    message **dst,
vb@81
  329
    PEP_enc_format enc_format
vb@37
  330
  )
vb@37
  331
{
vb@37
  332
  PEP_STATUS status = PEP_STATUS_OK;
vb@63
  333
  message * msg = NULL;
vb@63
  334
  stringlist_t * keys = NULL;
vb@113
  335
  bool free_src = false;
vb@37
  336
vb@37
  337
  assert(session);
vb@37
  338
  assert(src);
vb@37
  339
  assert(dst);
vb@81
  340
  assert(enc_format >= PEP_enc_pieces);
vb@81
  341
vb@191
  342
  if (!(session && src && dst && (enc_format >= PEP_enc_pieces)))
vb@191
  343
    return PEP_ILLEGAL_VALUE;
vb@191
  344
vb@37
  345
  *dst = NULL;
vb@67
  346
vb@235
  347
  import_attached_keys(session, src);
vb@235
  348
vb@81
  349
  if (src->enc_format >= PEP_enc_pieces) {
vb@81
  350
    if (src->enc_format == enc_format) {
vb@113
  351
      assert(0); // the message is encrypted this way already
vb@81
  352
      msg = message_dup(src);
vb@81
  353
      if (msg == NULL)
vb@81
  354
        goto enomem;
vb@81
  355
      *dst = msg;
vb@81
  356
      return PEP_STATUS_OK;
vb@81
  357
    }
vb@81
  358
    else {
vb@113
  359
      // decrypt and re-encrypt again
vb@113
  360
      message * _dst = NULL;
vb@241
  361
      stringlist_t *_keylist = NULL;
vb@113
  362
      PEP_MIME_format mime = (enc_format == PEP_enc_PEP) ? PEP_MIME :
vb@113
  363
          PEP_MIME_fields_omitted;
vb@113
  364
vb@241
  365
      status = decrypt_message(session, src, mime, &_dst, &_keylist);
vb@113
  366
      if (status != PEP_STATUS_OK)
vb@113
  367
        goto pep_error;
vb@241
  368
      free_stringlist(_keylist);
vb@113
  369
vb@113
  370
      src = _dst;
vb@113
  371
      free_src = true;
vb@81
  372
    }
vb@67
  373
  }
vb@37
  374
vb@236
  375
  status = myself(session, src->from);
vb@236
  376
  if (status != PEP_STATUS_OK)
vb@236
  377
    goto pep_error;
vb@236
  378
vb@81
  379
  msg = clone_to_empty_message(src);
vb@80
  380
  if (msg == NULL)
vb@63
  381
    goto enomem;
vb@40
  382
vb@80
  383
  keys = new_stringlist(src->from->fpr);
vb@63
  384
  if (keys == NULL)
vb@63
  385
    goto enomem;
vb@37
  386
vb@39
  387
  stringlist_t *_k = keys;
vb@39
  388
vb@39
  389
  if (extra) {
vb@39
  390
    _k = stringlist_append(_k, extra);
vb@63
  391
    if (_k == NULL)
vb@63
  392
      goto enomem;
vb@37
  393
  }
vb@39
  394
vb@39
  395
  bool dest_keys_found = false;
vb@37
  396
  identity_list * _il;
vb@80
  397
  for (_il = msg->to; _il && _il->ident; _il = _il->next) {
vb@63
  398
    PEP_STATUS status = update_identity(session, _il->ident);
vb@63
  399
    if (status != PEP_STATUS_OK)
vb@63
  400
      goto pep_error;
vb@63
  401
vb@37
  402
    if (_il->ident->fpr) {
vb@39
  403
      dest_keys_found = true;
vb@39
  404
      _k = stringlist_add(_k, _il->ident->fpr);
vb@63
  405
      if (_k == NULL)
vb@63
  406
        goto enomem;
vb@37
  407
    }
vb@37
  408
    else
vb@37
  409
      status = PEP_KEY_NOT_FOUND;
vb@37
  410
  }
vb@37
  411
vb@39
  412
  if (dest_keys_found) {
vb@38
  413
    char *ptext;
vb@37
  414
    char *ctext = NULL;
vb@37
  415
    size_t csize = 0;
vb@37
  416
vb@81
  417
    switch (enc_format) {
vb@112
  418
    case PEP_enc_PGP_MIME: {
vb@62
  419
      bool free_ptext = false;
vb@64
  420
vb@112
  421
      msg->enc_format = PEP_enc_PGP_MIME;
vb@37
  422
vb@113
  423
      if (src->mime == PEP_MIME) {
vb@113
  424
        message *_src = NULL;
vb@113
  425
        assert(src->longmsg);
vb@113
  426
        status = mime_decode_message(src->longmsg, &_src);
vb@113
  427
        if (status != PEP_STATUS_OK)
vb@113
  428
          goto pep_error;
vb@113
  429
        if (free_src)
vb@113
  430
          free_message(src);
vb@113
  431
        src = _src;
vb@113
  432
        free_src = true;
vb@62
  433
      }
vb@62
  434
vb@113
  435
      if (src->mime == PEP_MIME_none) {
vb@113
  436
        if (src->shortmsg && strcmp(src->shortmsg, "pEp") != 0) {
vb@113
  437
          ptext = combine_short_and_long(src->shortmsg, src->longmsg);
vb@113
  438
          if (ptext == NULL)
vb@113
  439
            goto enomem;
vb@113
  440
          free_ptext = true;
vb@113
  441
        }
vb@113
  442
        else if (src->longmsg) {
vb@113
  443
          ptext = src->longmsg;
vb@113
  444
        }
vb@125
  445
        else {
vb@125
  446
          ptext = "pEp";
vb@125
  447
        }
vb@113
  448
vb@113
  449
        message *_src = calloc(1, sizeof(message));
vb@89
  450
        assert(_src);
vb@89
  451
        if (_src == NULL)
vb@89
  452
          goto enomem;
vb@89
  453
        _src->longmsg = ptext;
vb@113
  454
        _src->longmsg_formatted = src->longmsg_formatted;
vb@113
  455
        _src->attachments = src->attachments;
vb@113
  456
        _src->enc_format = PEP_enc_PGP_MIME;
vb@113
  457
        status = mime_encode_message(_src, true, &ptext);
vb@67
  458
        assert(status == PEP_STATUS_OK);
vb@67
  459
        if (free_ptext)
vb@89
  460
          free(_src->longmsg);
vb@89
  461
        free(_src);
vb@67
  462
        assert(ptext);
vb@67
  463
        if (ptext == NULL)
vb@67
  464
          goto pep_error;
vb@67
  465
        free_ptext = true;
vb@67
  466
      }
vb@113
  467
      else /* if (src->mime == PEP_MIME_fields_omitted) */ {
vb@67
  468
        ptext = src->longmsg;
vb@67
  469
      }
vb@67
  470
vb@67
  471
      status = encrypt_and_sign(session, keys, ptext, strlen(ptext),
vb@67
  472
          &ctext, &csize);
vb@62
  473
      if (free_ptext)
vb@62
  474
        free(ptext);
vb@113
  475
      if (ctext == NULL)
vb@63
  476
        goto pep_error;
vb@113
  477
vb@113
  478
      msg->longmsg = strdup(ctext);
vb@113
  479
      if (msg->longmsg == NULL)
vb@113
  480
        goto enomem;
vb@62
  481
    }
vb@63
  482
    break;
vb@62
  483
vb@62
  484
    case PEP_enc_pieces:
vb@64
  485
      msg->enc_format = PEP_enc_pieces;
vb@64
  486
vb@63
  487
      if (src->shortmsg && strcmp(src->shortmsg, "pEp") != 0) {
vb@83
  488
        ptext = combine_short_and_long(src->shortmsg, src->longmsg);
vb@63
  489
        if (ptext == NULL)
vb@63
  490
          goto enomem;
vb@63
  491
vb@39
  492
        status = encrypt_and_sign(session, keys, ptext, strlen(ptext),
vb@39
  493
            &ctext, &csize);
vb@40
  494
        free(ptext);
vb@38
  495
        if (ctext) {
vb@40
  496
          msg->longmsg = strdup(ctext);
vb@64
  497
          if (msg->longmsg == NULL)
vb@63
  498
            goto enomem;
vb@38
  499
        }
vb@38
  500
        else {
vb@63
  501
          goto pep_error;
vb@38
  502
        }
vb@38
  503
      }
vb@38
  504
      else if (src->longmsg) {
vb@38
  505
        ptext = src->longmsg;
vb@39
  506
        status = encrypt_and_sign(session, keys, ptext, strlen(ptext),
vb@39
  507
            &ctext, &csize);
vb@38
  508
        if (ctext) {
vb@40
  509
          msg->longmsg = strdup(ctext);
vb@64
  510
          if (msg->longmsg == NULL)
vb@63
  511
            goto enomem;
vb@38
  512
        }
vb@38
  513
        else {
vb@63
  514
          goto pep_error;
vb@38
  515
        }
vb@38
  516
      }
vb@63
  517
vb@63
  518
      if (msg->longmsg_formatted) {
vb@38
  519
        ptext = src->longmsg_formatted;
vb@39
  520
        status = encrypt_and_sign(session, keys, ptext, strlen(ptext),
vb@39
  521
            &ctext, &csize);
vb@38
  522
        if (ctext) {
vb@40
  523
          msg->longmsg_formatted = strdup(ctext);
vb@63
  524
          if (msg->longmsg_formatted == NULL)
vb@63
  525
            goto enomem;
vb@63
  526
        }
vb@63
  527
        else {
vb@63
  528
          goto pep_error;
vb@63
  529
        }
vb@63
  530
      }
vb@63
  531
vb@63
  532
      if (src->attachments) {
vb@63
  533
        bloblist_t *_s;
vb@63
  534
        bloblist_t *_d = new_bloblist(NULL, 0, NULL, NULL);
vb@63
  535
        if (_d == NULL)
vb@63
  536
          goto enomem;
vb@63
  537
vb@63
  538
        msg->attachments = _d;
vb@63
  539
        for (_s = src->attachments; _s && _s->data; _s = _s->next) {
vb@63
  540
          int psize = _s->size;
vb@63
  541
          ptext = _s->data;
vb@63
  542
          status = encrypt_and_sign(session, keys, ptext, psize,
vb@63
  543
              &ctext, &csize);
vb@63
  544
          if (ctext) {
vb@63
  545
            char * _c = strdup(ctext);
vb@63
  546
            if (_c == NULL)
vb@63
  547
              goto enomem;
vb@63
  548
vb@63
  549
            _d = bloblist_add(_d, _c, csize, _s->mime_type,
vb@113
  550
                _s->filename);
vb@63
  551
            if (_d == NULL)
vb@63
  552
              goto enomem;
vb@63
  553
          }
vb@63
  554
          else {
vb@63
  555
            goto pep_error;
vb@40
  556
          }
vb@38
  557
        }
vb@38
  558
      }
vb@38
  559
      break;
vb@38
  560
vb@81
  561
    case PEP_enc_PEP:
vb@81
  562
      // TODO: implement
vb@81
  563
      NOT_IMPLEMENTED
vb@81
  564
vb@38
  565
    default:
vb@38
  566
      assert(0);
vb@63
  567
      status = PEP_ILLEGAL_VALUE;
vb@63
  568
      goto pep_error;
vb@37
  569
    }
vb@37
  570
  }
vb@37
  571
vb@37
  572
  free_stringlist(keys);
vb@113
  573
  if (free_src)
vb@113
  574
    free_message(src);
vb@63
  575
vb@64
  576
  if (msg->shortmsg == NULL)
vb@64
  577
    msg->shortmsg = strdup("pEp");
vb@64
  578
vb@236
  579
  attach_own_key(session, msg);
vb@235
  580
vb@63
  581
  *dst = msg;
vb@63
  582
  return PEP_STATUS_OK;
vb@63
  583
vb@63
  584
enomem:
vb@63
  585
  status = PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@63
  586
vb@63
  587
pep_error:
vb@63
  588
  free_stringlist(keys);
vb@63
  589
  free_message(msg);
vb@113
  590
  if (free_src)
vb@113
  591
    free_message(src);
vb@63
  592
vb@37
  593
  return status;
vb@37
  594
}
vb@37
  595
vb@113
  596
static bool is_encrypted_attachment(const bloblist_t *blob)
vb@113
  597
{
vb@113
  598
  char *ext;
vb@113
  599
 
vb@113
  600
  assert(blob);
vb@113
  601
vb@113
  602
  if (blob->filename == NULL)
vb@113
  603
    return false;
vb@113
  604
vb@113
  605
  ext = strrchr(blob->filename, '.');
vb@113
  606
  if (ext == NULL)
vb@113
  607
    return false;
vb@113
  608
vb@113
  609
  if (strcmp(blob->mime_type, "application/octet-stream")) {
vb@113
  610
    if (strcmp(ext, ".pgp") == 0 || strcmp(ext, ".gpg") == 0 ||
vb@113
  611
        strcmp(ext, ".asc") == 0)
vb@113
  612
      return true;
vb@113
  613
  }
vb@164
  614
  else if (strcmp(blob->mime_type, "text/plain")) {
vb@113
  615
    if (strcmp(ext, ".asc") == 0)
vb@113
  616
      return true;
vb@113
  617
  }
vb@113
  618
vb@113
  619
  return false;
vb@113
  620
}
vb@113
  621
vb@113
  622
static bool is_encrypted_html_attachment(const bloblist_t *blob)
vb@113
  623
{
vb@113
  624
  assert(blob);
vb@113
  625
  assert(blob->filename);
vb@113
  626
vb@113
  627
  if (strncmp(blob->filename, "PGPexch.htm.", 12) == 0) {
vb@113
  628
    if (strcmp(blob->filename + 11, ".pgp") == 0 ||
vb@113
  629
        strcmp(blob->filename + 11, ".asc") == 0)
vb@113
  630
      return true;
vb@113
  631
  }
vb@113
  632
vb@113
  633
  return false;
vb@113
  634
}
vb@113
  635
vb@159
  636
static char * without_double_ending(const char *filename)
vb@113
  637
{
vb@113
  638
  char *ext;
vb@113
  639
vb@113
  640
  assert(filename);
vb@113
  641
vb@113
  642
  ext = strrchr(filename, '.');
vb@113
  643
  if (ext == NULL)
vb@113
  644
    return NULL;
vb@113
  645
vb@113
  646
  return strndup(filename, ext - filename);
vb@113
  647
}
vb@113
  648
vb@48
  649
DYNAMIC_API PEP_STATUS decrypt_message(
vb@37
  650
    PEP_SESSION session,
vb@113
  651
    message *src,
vb@113
  652
    PEP_MIME_format mime,
vb@241
  653
    message **dst,
vb@241
  654
    stringlist_t **keylist
vb@37
  655
  )
vb@37
  656
{
vb@37
  657
  PEP_STATUS status = PEP_STATUS_OK;
vb@73
  658
  message *msg = NULL;
vb@112
  659
  char *ctext;
vb@112
  660
  size_t csize;
vb@112
  661
  char *ptext;
vb@112
  662
  size_t psize;
vb@241
  663
  stringlist_t *_keylist = NULL;
vb@113
  664
  bool free_src = false;
vb@37
  665
vb@74
  666
  assert(session);
vb@74
  667
  assert(src);
vb@74
  668
  assert(dst);
vb@241
  669
  assert(keylist);
vb@73
  670
vb@241
  671
  if (!(session && src && dst && keylist))
vb@191
  672
    return PEP_ILLEGAL_VALUE;
vb@191
  673
vb@74
  674
  *dst = NULL;
vb@81
  675
 
vb@235
  676
  import_attached_keys(session, src);
vb@235
  677
vb@113
  678
  if (src->mime == PEP_MIME_fields_omitted || src->mime == PEP_MIME) {
vb@113
  679
    message *_src = NULL;
vb@113
  680
    status = mime_decode_message(src->longmsg, &_src);
vb@113
  681
    if (status != PEP_STATUS_OK)
vb@113
  682
      goto pep_error;
vb@81
  683
vb@113
  684
    if ( src->mime == PEP_MIME_fields_omitted) {
vb@113
  685
      status = copy_fields(_src, src);
vb@113
  686
      if (status != PEP_STATUS_OK) {
vb@113
  687
        free_message(_src);
vb@113
  688
        goto pep_error;
vb@113
  689
      }
vb@113
  690
    }
vb@113
  691
vb@113
  692
    src = _src;
vb@113
  693
    free_src = true;
vb@113
  694
  }
vb@113
  695
vb@119
  696
  // src message is not MIME encoded (any more)
vb@113
  697
  assert(src->mime == PEP_MIME_none);
vb@113
  698
vb@117
  699
  if (!is_PGP_message_text(src->longmsg)) {
vb@117
  700
    status = PEP_UNENCRYPTED;
vb@117
  701
    goto pep_error;
vb@117
  702
  }
vb@117
  703
vb@113
  704
  ctext = src->longmsg;
vb@113
  705
  csize = strlen(src->longmsg);
vb@113
  706
vb@113
  707
  status = decrypt_and_verify(session, ctext, csize, &ptext, &psize,
vb@241
  708
      &_keylist);
vb@113
  709
  if (ptext == NULL)
vb@113
  710
    goto pep_error;
vb@113
  711
vb@113
  712
  switch (src->enc_format) {
vb@113
  713
    case PEP_enc_PGP_MIME:
vb@113
  714
      status = mime_decode_message(ptext, &msg);
vb@113
  715
      if (status != PEP_STATUS_OK)
vb@113
  716
        goto pep_error;
vb@113
  717
vb@113
  718
      break;
vb@113
  719
vb@113
  720
    case PEP_enc_pieces:
vb@113
  721
      msg = clone_to_empty_message(src);
vb@113
  722
      if (msg == NULL)
vb@113
  723
        goto enomem;
vb@113
  724
vb@113
  725
      msg->longmsg = strdup(ptext);
vb@113
  726
      if (msg->longmsg == NULL)
vb@113
  727
        goto enomem;
vb@113
  728
vb@113
  729
      bloblist_t *_m = msg->attachments;
vb@113
  730
      bloblist_t *_s;
vb@113
  731
      for (_s = src->attachments; _s; _s = _s->next) {
vb@113
  732
        if (is_encrypted_attachment(_s)) {
vb@241
  733
          stringlist_t *_keylist = NULL;
vb@113
  734
          ctext = _s->data;
vb@113
  735
          csize = _s->size;
vb@113
  736
vb@113
  737
          status = decrypt_and_verify(session, ctext, csize, &ptext,
vb@241
  738
              &psize, &_keylist);
vb@113
  739
          if (ptext == NULL)
vb@113
  740
            goto pep_error;
vb@241
  741
          free_stringlist(_keylist);
vb@241
  742
vb@113
  743
          if (is_encrypted_html_attachment(_s)) {
vb@113
  744
            msg->longmsg_formatted = strdup(ptext);
vb@113
  745
            if (msg->longmsg_formatted == NULL)
vb@113
  746
              goto pep_error;
vb@113
  747
          }
vb@113
  748
          else {
vb@113
  749
            char * mime_type = "application/octet-stream";
vb@113
  750
            char * filename = without_double_ending(_s->filename);
vb@113
  751
            if (filename == NULL)
vb@113
  752
              goto enomem;
vb@113
  753
vb@113
  754
            _m = bloblist_add(_m, ptext, psize, mime_type, filename);
vb@113
  755
            if (_m == NULL)
vb@113
  756
              goto enomem;
vb@113
  757
vb@113
  758
            if (msg->attachments == NULL)
vb@113
  759
              msg->attachments = _m;
vb@113
  760
          }
vb@113
  761
        }
vb@82
  762
      }
vb@82
  763
vb@81
  764
      break;
vb@81
  765
vb@81
  766
    default:
vb@113
  767
      // BUG: must implement more
vb@113
  768
      NOT_IMPLEMENTED
vb@81
  769
  }
vb@74
  770
vb@113
  771
  switch (src->enc_format) {
vb@113
  772
    case PEP_enc_PGP_MIME:
vb@113
  773
    case PEP_enc_pieces:
vb@113
  774
      status = copy_fields(msg, src);
vb@113
  775
      if (status != PEP_STATUS_OK)
vb@113
  776
        goto pep_error;
vb@113
  777
vb@166
  778
      if (src->shortmsg && strcmp(src->shortmsg, "pEp") != 0) {
vb@113
  779
        free(msg->shortmsg);
vb@113
  780
        msg->shortmsg = strdup(src->shortmsg);
vb@113
  781
        if (msg->shortmsg == NULL)
vb@113
  782
          goto enomem;
vb@113
  783
      }
vb@113
  784
vb@113
  785
      if (msg->shortmsg == NULL || strcmp(msg->shortmsg, "pEp") == 0)
vb@113
  786
      {
vb@113
  787
        char * shortmsg;
vb@113
  788
        char * longmsg;
vb@113
  789
vb@113
  790
        int r = seperate_short_and_long(msg->longmsg, &shortmsg,
vb@113
  791
            &longmsg);
vb@113
  792
        if (r == -1)
vb@113
  793
          goto enomem;
vb@113
  794
vb@113
  795
        free(msg->shortmsg);
vb@113
  796
        free(msg->longmsg);
vb@113
  797
vb@113
  798
        msg->shortmsg = shortmsg;
vb@113
  799
        msg->longmsg = longmsg;
vb@113
  800
      }
vb@113
  801
      else {
vb@113
  802
        msg->shortmsg = strdup(src->shortmsg);
vb@113
  803
        if (msg->shortmsg == NULL)
vb@113
  804
          goto enomem;
vb@113
  805
        msg->longmsg = ptext;
vb@113
  806
      }
vb@166
  807
      break;
vb@113
  808
vb@113
  809
    default:
vb@113
  810
      // BUG: must implement more
vb@113
  811
      NOT_IMPLEMENTED
vb@113
  812
  }
vb@113
  813
vb@113
  814
  switch (mime) {
vb@113
  815
    case PEP_MIME_none:
vb@113
  816
      break;
vb@113
  817
vb@113
  818
    case PEP_MIME:
vb@113
  819
    case PEP_MIME_fields_omitted:
vb@113
  820
      {
vb@113
  821
        char *text = NULL;
vb@113
  822
        status = mime_encode_message(msg,
vb@113
  823
            mime == PEP_MIME_fields_omitted, &text);
vb@113
  824
        if (status != PEP_STATUS_OK)
vb@113
  825
          goto pep_error;
vb@113
  826
vb@113
  827
        message *_msg = clone_to_empty_message(msg);
vb@113
  828
        if (_msg == NULL) {
vb@113
  829
          free(text);
vb@113
  830
          goto enomem;
vb@113
  831
        }
vb@113
  832
        _msg->longmsg = text;
vb@113
  833
        _msg->shortmsg = strdup(msg->shortmsg);
vb@113
  834
        if (msg->shortmsg == NULL)
vb@113
  835
          goto enomem;
vb@113
  836
vb@113
  837
        free_message(msg);
vb@113
  838
        msg = _msg;
vb@113
  839
      }
vb@167
  840
      break;
vb@113
  841
  }
vb@113
  842
vb@113
  843
  if (free_src)
vb@113
  844
    free_message(src);
vb@235
  845
vb@235
  846
  import_attached_keys(session, msg);
vb@235
  847
vb@74
  848
  *dst = msg;
vb@241
  849
  *keylist = _keylist;
vb@241
  850
vb@74
  851
  return PEP_STATUS_OK;
vb@73
  852
vb@73
  853
enomem:
vb@73
  854
  status = PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@73
  855
vb@73
  856
pep_error:
vb@73
  857
  free_message(msg);
vb@241
  858
  free_stringlist(_keylist);
vb@113
  859
  if (free_src)
vb@113
  860
    free_message(src);
vb@39
  861
vb@37
  862
  return status;
vb@37
  863
}
vb@37
  864
vb@190
  865
static PEP_comm_type _get_comm_type(
vb@190
  866
    PEP_SESSION session,
vb@190
  867
    PEP_comm_type max_comm_type,
vb@190
  868
    pEp_identity *ident
vb@190
  869
  )
vb@190
  870
{
vb@190
  871
  PEP_STATUS status = update_identity(session, ident);
vb@190
  872
vb@190
  873
  if (max_comm_type == PEP_ct_compromized)
vb@190
  874
    return PEP_ct_compromized;
vb@190
  875
vb@190
  876
  if (status == PEP_STATUS_OK) {
vb@190
  877
    if (ident->comm_type == PEP_ct_compromized)
vb@190
  878
      return PEP_ct_compromized;
vb@190
  879
    else
vb@190
  880
      return MIN(max_comm_type, ident->comm_type);
vb@190
  881
  }
vb@190
  882
  else {
vb@190
  883
    return PEP_ct_unknown;
vb@190
  884
  }
vb@190
  885
}
vb@190
  886
vb@239
  887
static PEP_color _rating(PEP_comm_type ct)
vb@239
  888
{
vb@239
  889
  if (ct == PEP_ct_unknown)
vb@239
  890
    return PEP_rating_undefined;
vb@239
  891
vb@239
  892
  else if (ct == PEP_ct_compromized)
vb@239
  893
    return PEP_rating_under_attack;
vb@239
  894
vb@239
  895
  else if (ct >= PEP_ct_confirmed_enc_anon)
vb@239
  896
    return PEP_rating_trusted_and_anonymized;
vb@239
  897
vb@239
  898
  else if (ct >= PEP_ct_strong_encryption)
vb@239
  899
    return PEP_rating_trusted;
vb@239
  900
vb@239
  901
  else if (ct >= PEP_ct_strong_but_unconfirmed && ct < PEP_ct_confirmed)
vb@239
  902
    return PEP_rating_reliable;
vb@239
  903
  
vb@239
  904
  else if (ct == PEP_ct_no_encryption || ct == PEP_ct_no_encrypted_channel)
vb@239
  905
    return PEP_rating_unencrypted;
vb@239
  906
vb@239
  907
  else
vb@239
  908
    return PEP_rating_unreliable;
vb@239
  909
}
vb@239
  910
vb@240
  911
DYNAMIC_API PEP_STATUS message_color(
vb@190
  912
    PEP_SESSION session,
vb@190
  913
    message *msg,
vb@232
  914
    PEP_color *color
vb@190
  915
  )
vb@190
  916
{
vb@190
  917
  PEP_STATUS status = PEP_STATUS_OK;
vb@190
  918
  PEP_comm_type max_comm_type = PEP_ct_pEp;
vb@190
  919
  bool comm_type_determined = false;
vb@190
  920
  identity_list * il;
vb@190
  921
vb@190
  922
  assert(session);
vb@190
  923
  assert(msg);
vb@190
  924
  assert(color);
vb@190
  925
vb@191
  926
  if (!(session && msg && color))
vb@191
  927
    return PEP_ILLEGAL_VALUE;
vb@191
  928
vb@237
  929
  *color = PEP_rating_undefined;
vb@190
  930
vb@190
  931
  assert(msg->from);
vb@190
  932
  if (msg->from == NULL)
vb@190
  933
    return PEP_ILLEGAL_VALUE;
vb@190
  934
vb@190
  935
  switch (msg->dir) {
vb@190
  936
    case PEP_dir_incoming:
vb@190
  937
      status = update_identity(session, msg->from);
vb@190
  938
      if (status != PEP_STATUS_OK)
vb@190
  939
        return status;
vb@190
  940
      max_comm_type = msg->from->comm_type;
vb@190
  941
      comm_type_determined = true;
vb@190
  942
      break;
vb@190
  943
    
vb@190
  944
    case PEP_dir_outgoing:
vb@190
  945
      status = myself(session, msg->from);
vb@190
  946
      if (status != PEP_STATUS_OK)
vb@190
  947
        return status;
vb@190
  948
vb@195
  949
      for (il = msg->to; il != NULL; il = il->next) {
vb@195
  950
        if (il->ident) {
vb@195
  951
          max_comm_type = _get_comm_type(session, max_comm_type,
vb@195
  952
              il->ident);
vb@195
  953
          comm_type_determined = true;
vb@190
  954
        }
vb@190
  955
      }
vb@190
  956
vb@195
  957
      for (il = msg->cc; il != NULL; il = il->next) {
vb@195
  958
        if (il->ident) {
vb@195
  959
          max_comm_type = _get_comm_type(session, max_comm_type,
vb@195
  960
              il->ident);
vb@195
  961
          comm_type_determined = true;
vb@190
  962
        }
vb@190
  963
      }
vb@190
  964
      break;
vb@190
  965
vb@190
  966
    default:
vb@190
  967
      return PEP_ILLEGAL_VALUE;
vb@190
  968
  }
vb@190
  969
vb@190
  970
  if (comm_type_determined == false)
vb@237
  971
    *color = PEP_rating_undefined;
vb@190
  972
  else
vb@239
  973
    *color = _rating(max_comm_type);
vb@190
  974
vb@190
  975
  return PEP_STATUS_OK;
vb@190
  976
}
vb@190
  977
vb@240
  978
DYNAMIC_API PEP_STATUS identity_color(
vb@239
  979
    PEP_SESSION session,
vb@239
  980
    pEp_identity *ident,
vb@239
  981
    PEP_color *color
vb@239
  982
  )
vb@239
  983
{
vb@239
  984
  PEP_STATUS status = PEP_STATUS_OK;
vb@239
  985
vb@239
  986
  assert(session);
vb@239
  987
  assert(ident);
vb@239
  988
  assert(color);
vb@239
  989
vb@239
  990
  if (!(session && ident && color))
vb@239
  991
    return PEP_ILLEGAL_VALUE;
vb@239
  992
vb@239
  993
  if (ident->me)
vb@239
  994
    status = myself(session, ident);
vb@239
  995
  else
vb@239
  996
    status = update_identity(session, ident);
vb@239
  997
vb@239
  998
  if (status == PEP_STATUS_OK)
vb@239
  999
    *color = _rating(ident->comm_type);
vb@239
 1000
vb@239
 1001
  return status;
vb@239
 1002
}
vb@239
 1003