src/message_api.h
author vb
Tue, 30 Dec 2014 13:04:17 +0100
changeset 39 66b5cc6cb987
parent 38 271bea5552dc
child 44 4013b57a6a69
permissions -rw-r--r--
...
vb@39
   1
#pragma once
vb@39
   2
vb@37
   3
#ifdef __cplusplus
vb@37
   4
extern "C" {
vb@37
   5
#endif
vb@37
   6
vb@37
   7
#include "transport.h"
vb@37
   8
vb@39
   9
vb@39
  10
// encrypt_message() - encrypt message in memory
vb@39
  11
//
vb@39
  12
// parameters:
vb@39
  13
//   session       session handle
vb@39
  14
//   src         message to encrypt
vb@39
  15
//   extra        extra keys for encryption
vb@39
  16
//   dst         pointer to encrypted message or NULL on failure
vb@39
  17
//   format       encryption format
vb@39
  18
//
vb@39
  19
// return value:
vb@39
  20
//   error status or PEP_STATUS_OK on success; PEP_KEY_NOT_FOUND if one
vb@39
  21
//   or more keys couldn't be found, but the message could be encrypted
vb@39
  22
//   with other keys
vb@38
  23
vb@37
  24
PEP_STATUS encrypt_message(
vb@37
  25
    PEP_SESSION session,
vb@37
  26
    const message *src,
vb@37
  27
    stringlist_t *extra,
vb@38
  28
    message **dst,
vb@38
  29
    PEP_enc_format format
vb@37
  30
  );
vb@37
  31
vb@39
  32
vb@39
  33
// decrypt_message() - decrypt message in memory
vb@39
  34
//
vb@39
  35
// parameters:
vb@39
  36
//   session       session handle
vb@39
  37
//   src         message to decrypt
vb@39
  38
//   dst         pointer to decrypted message or NULL on failure
vb@39
  39
//
vb@39
  40
// return value:
vb@39
  41
//   error status or PEP_STATUS_OK on success
vb@39
  42
vb@37
  43
PEP_STATUS decrypt_message(
vb@37
  44
    PEP_SESSION session,
vb@37
  45
    const message *src,
vb@37
  46
    message **dst
vb@37
  47
  );
vb@37
  48
vb@37
  49
#ifdef __cplusplus
vb@37
  50
}
vb@37
  51
#endif
vb@37
  52