src/sync.c
author Volker Birk <vb@pep.foundation>
Fri, 02 Sep 2016 16:40:06 +0200
branchkeysync
changeset 1128 51ea505b60e6
parent 1117 afcee607d04d
child 1129 d928a7221b96
permissions -rw-r--r--
adding encode_sync_msg()
vb@572
   1
#include "pEp_internal.h"
vb@572
   2
vb@572
   3
#include <memory.h>
vb@572
   4
#include <assert.h>
vb@572
   5
vb@1116
   6
#include "asn1_helper.h"
vb@951
   7
#include "../asn.1/DeviceGroup-Protocol.h"
vb@951
   8
vb@1043
   9
// receive_sync_msg is defined in the sync_actions
vb@1043
  10
vb@1043
  11
PEP_STATUS receive_sync_msg(
vb@1043
  12
    PEP_SESSION session,
vb@1043
  13
    DeviceGroup_Protocol_t *msg
vb@1043
  14
  );
vb@572
  15
vb@572
  16
DYNAMIC_API PEP_STATUS register_sync_callbacks(
vb@599
  17
    PEP_SESSION session,
vb@599
  18
    void *obj,
vb@597
  19
    messageToSend_t messageToSend,
vb@1043
  20
    showHandshake_t showHandshake,
vb@1043
  21
    inject_sync_msg_t inject_sync_msg,
vb@1043
  22
    retrieve_next_sync_msg_t retrieve_next_sync_msg
vb@572
  23
  )
vb@572
  24
{
vb@1091
  25
  unsigned char uuid[16];
vb@1091
  26
  uuid_generate_random(uuid);
vb@1091
  27
  uuid_unparse_upper(uuid, sync_uuid);
vb@1091
  28
vb@599
  29
  session->sync_obj = obj;
vb@604
  30
  session->messageToSend = messageToSend;
vb@604
  31
  session->showHandshake = showHandshake;
vb@1043
  32
  session->inject_sync_msg = inject_sync_msg;
vb@1043
  33
  session->retrieve_next_sync_msg = retrieve_next_sync_msg;
vb@572
  34
vb@976
  35
  // start state machine
vb@976
  36
  session->sync_state = InitState;
vb@976
  37
  PEP_STATUS status = fsm_DeviceState_inject(session, Init, NULL, NULL);
vb@987
  38
  if (status != PEP_STATUS_OK)
vb@987
  39
    unregister_sync_callbacks(session);
vb@976
  40
vb@976
  41
  return status;
vb@572
  42
}
vb@572
  43
vb@572
  44
DYNAMIC_API void unregister_sync_callbacks(PEP_SESSION session) {
vb@986
  45
  // stop state machine
vb@986
  46
  session->sync_state = DeviceState_state_NONE;
vb@986
  47
vb@986
  48
  // unregister
vb@602
  49
  session->sync_obj = NULL;
vb@604
  50
  session->messageToSend = NULL;
vb@604
  51
  session->showHandshake = NULL;
vb@1043
  52
  session->retrieve_next_sync_msg = NULL;
vb@572
  53
}
vb@572
  54
vb@679
  55
DYNAMIC_API PEP_STATUS deliverHandshakeResult(
vb@609
  56
    PEP_SESSION session,
vb@609
  57
    sync_handshake_result result
vb@609
  58
  )
vb@609
  59
{
vb@609
  60
  assert(session);
vb@609
  61
  if (!session)
vb@609
  62
    return PEP_ILLEGAL_VALUE;
vb@609
  63
vb@1043
  64
  PEP_STATUS status = PEP_STATUS_OK;
vb@1043
  65
vb@609
  66
  switch (result) {
vb@609
  67
    case SYNC_HANDSHAKE_CANCEL:
vb@1043
  68
      status = fsm_DeviceState_inject(session, Cancel, NULL, 0);
vb@609
  69
      break;
vb@609
  70
    case SYNC_HANDSHAKE_ACCEPTED:
vb@1043
  71
      status = fsm_DeviceState_inject(session, HandshakeAccepted, NULL, 0);
vb@609
  72
      break;
vb@609
  73
    case SYNC_HANDSHAKE_REJECTED:
vb@1043
  74
      status = fsm_DeviceState_inject(session, HandshakeRejected, NULL, 0);
vb@609
  75
      break;
vb@609
  76
    default:
vb@609
  77
      return PEP_ILLEGAL_VALUE;
vb@609
  78
  }
vb@609
  79
vb@1043
  80
  return status;
vb@1043
  81
}
vb@1043
  82
vb@1043
  83
DYNAMIC_API PEP_STATUS do_sync_protocol(
vb@1043
  84
    PEP_SESSION session,
vb@1043
  85
    void *management
vb@1043
  86
  )
vb@1043
  87
{
vb@1078
  88
  DeviceGroup_Protocol_t *msg = NULL;
vb@1043
  89
  PEP_STATUS status = PEP_STATUS_OK;
vb@1043
  90
vb@1043
  91
  assert(session && session->retrieve_next_sync_msg);
vb@1043
  92
  assert(management);
vb@1043
  93
vb@1043
  94
  if (!(session && session->retrieve_next_sync_msg) || !management)
vb@1043
  95
    return PEP_ILLEGAL_VALUE;
vb@1043
  96
vb@1043
  97
  log_event(session, "sync_protocol thread started", "pEp sync protocol", NULL, NULL);
vb@1043
  98
vb@1043
  99
  while ((msg = (DeviceGroup_Protocol_t *) session->retrieve_next_sync_msg(management))) 
vb@1043
  100
  {
vb@1043
  101
    if ((status = receive_sync_msg(session, msg) != PEP_STATUS_OK)) {
vb@1043
  102
      char buffer[MAX_LINELENGTH];
vb@1043
  103
      memset(buffer, 0, MAX_LINELENGTH);
vb@1043
  104
      snprintf(buffer, MAX_LINELENGTH, "problem with msg received: %d\n", (int) status);
vb@1043
  105
      log_event(session, buffer, "pEp sync protocol", NULL, NULL);
vb@1043
  106
    }
vb@1043
  107
  }
vb@1043
  108
vb@1043
  109
  log_event(session, "sync_protocol thread shutdown", "pEp sync protocol", NULL, NULL);
vb@1043
  110
vb@609
  111
  return PEP_STATUS_OK;
vb@609
  112
}
vb@609
  113
vb@1116
  114
DYNAMIC_API PEP_STATUS decode_sync_msg(
vb@1116
  115
    const char *data,
vb@1116
  116
    size_t size,
vb@1116
  117
    char **text
vb@1116
  118
  )
vb@1116
  119
{
vb@1116
  120
  PEP_STATUS status = PEP_STATUS_OK;
vb@1116
  121
vb@1116
  122
  assert(data && text);
vb@1116
  123
  if (!(data && text))
vb@1116
  124
    return PEP_ILLEGAL_VALUE;
vb@1116
  125
vb@1116
  126
  *text = NULL;
vb@1116
  127
vb@1116
  128
  DeviceGroup_Protocol_t *msg = NULL;
vb@1116
  129
  uper_decode_complete(NULL, &asn_DEF_DeviceGroup_Protocol, (void **) &msg,
vb@1116
  130
      data, size);
vb@1116
  131
  if (!msg)
vb@1116
  132
    return PEP_SYNC_ILLEGAL_MESSAGE;
vb@1116
  133
vb@1116
  134
  growing_buf_t *dst = new_growing_buf();
vb@1116
  135
  if (!dst) {
vb@1116
  136
    status = PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@1116
  137
    goto the_end;
vb@1116
  138
  }
vb@1116
  139
vb@1116
  140
  asn_enc_rval_t er = xer_encode(&asn_DEF_DeviceGroup_Protocol, msg,
vb@1117
  141
      XER_F_BASIC, (asn_app_consume_bytes_f *) consume_bytes, (void *) dst);
vb@1116
  142
  if (er.encoded == -1) {
vb@1128
  143
    status = PEP_CANNOT_ENCODE;
vb@1116
  144
    goto the_end;
vb@1116
  145
  }
vb@1116
  146
vb@1116
  147
  *text = dst->data;
vb@1116
  148
  dst->data = NULL;
vb@1116
  149
vb@1116
  150
the_end:
vb@1116
  151
  free_growing_buf(dst);
vb@1116
  152
  ASN_STRUCT_FREE(asn_DEF_DeviceGroup_Protocol, msg);
vb@1116
  153
  return status;
vb@1116
  154
}
vb@1116
  155
vb@1128
  156
DYNAMIC_API PEP_STATUS encode_sync_msg(
vb@1128
  157
    const char *text,
vb@1128
  158
    char **data,
vb@1128
  159
    size_t *size
vb@1128
  160
  )
vb@1128
  161
{
vb@1128
  162
  PEP_STATUS status = PEP_STATUS_OK;
vb@1128
  163
vb@1128
  164
  assert(text && data && size);
vb@1128
  165
  if (!(text && data && size))
vb@1128
  166
    return PEP_ILLEGAL_VALUE;
vb@1128
  167
vb@1128
  168
  DeviceGroup_Protocol_t *msg = NULL;
vb@1128
  169
  asn_dec_rval_t dr = xer_decode(NULL, &asn_DEF_DeviceGroup_Protocol,
vb@1128
  170
      (void **) &msg, (const void *) text, strlen(text));
vb@1128
  171
  if (dr.code != RC_OK) {
vb@1128
  172
    status = PEP_SYNC_ILLEGAL_MESSAGE;
vb@1128
  173
    goto the_end;
vb@1128
  174
  }
vb@1128
  175
vb@1128
  176
  char *payload = NULL;
vb@1128
  177
  ssize_t _size = uper_encode_to_new_buffer(&asn_DEF_DeviceGroup_Protocol,
vb@1128
  178
      NULL, msg, (void **) &payload);
vb@1128
  179
  if (_size == -1) {
vb@1128
  180
    status = PEP_CANNOT_ENCODE;
vb@1128
  181
    goto the_end;
vb@1128
  182
  }
vb@1128
  183
vb@1128
  184
  *data = payload;
vb@1128
  185
  *size = (size_t) _size;
vb@1128
  186
vb@1128
  187
the_end:
vb@1128
  188
  ASN_STRUCT_FREE(asn_DEF_DeviceGroup_Protocol, msg);
vb@1128
  189
  return status;
vb@1128
  190
}
vb@1128
  191