test/src/engine_tests/SyncTests.cc
author Volker Birk <vb@pep.foundation>
Wed, 22 Aug 2018 20:51:23 +0200
branchsync
changeset 2874 45531079b073
parent 2873 ceaa29b309ef
child 2875 8e3169c2952a
permissions -rw-r--r--
create own identity
vb@2852
   1
// This file is under GNU General Public License 3.0
vb@2852
   2
// see LICENSE.txt
vb@2852
   3
vb@2852
   4
#include <stdlib.h>
vb@2852
   5
#include <string>
vb@2873
   6
#include <thread>
vb@2852
   7
vb@2852
   8
#include "pEpEngine.h"
vb@2852
   9
#include "sync_api.h"
vb@2871
  10
vb@2871
  11
#include "pEp_internal.h"
vb@2871
  12
#include "KeySync_fsm.h"
vb@2874
  13
#include "Sync_codec.h"
vb@2852
  14
vb@2852
  15
#include "EngineTestSessionSuite.h"
vb@2852
  16
#include "SyncTests.h"
vb@2852
  17
vb@2852
  18
#include "locked_queue.hh"
vb@2852
  19
vb@2852
  20
using namespace std;
vb@2852
  21
vb@2852
  22
class Sync_Adapter {
vb@2852
  23
public:
vb@2852
  24
  utility::locked_queue< Sync_event_t * > q;
vb@2852
  25
vb@2852
  26
  static PEP_STATUS notifyHandshake(
vb@2871
  27
      void *obj,
vb@2871
  28
      pEp_identity *me,
vb@2871
  29
      pEp_identity *partner,
vb@2871
  30
      sync_handshake_signal signal
vb@2871
  31
    )
vb@2852
  32
  {
vb@2852
  33
    return PEP_STATUS_OK;
vb@2852
  34
  }
vb@2852
  35
vb@2852
  36
  static int inject_sync_event(SYNC_EVENT ev, void *management)
vb@2852
  37
  {
vb@2853
  38
    auto adapter = static_cast< Sync_Adapter *>(management);
vb@2853
  39
    adapter->q.push_front(ev);
vb@2852
  40
    return 0;
vb@2852
  41
  }
vb@2864
  42
vb@2852
  43
  static Sync_event_t *retrieve_next_sync_event(void *management)
vb@2852
  44
  {
vb@2853
  45
    auto adapter = static_cast< Sync_Adapter *>(management);
vb@2873
  46
    while (adapter->q.empty()) {
vb@2873
  47
      sleep(1);
vb@2873
  48
    }
vb@2873
  49
    Sync_event_t *result = adapter->q.pop_front();
vb@2873
  50
    if (result)
vb@2873
  51
      cout << "retrieving sync event\n";
vb@2873
  52
    else
vb@2873
  53
      cout << "retrieving shutdown\n";
vb@2873
  54
    return result;
vb@2852
  55
  }
vb@2871
  56
vb@2871
  57
  static PEP_STATUS messageToSend(void *obj, struct _message *msg)
vb@2871
  58
  {
vb@2874
  59
    assert(msg && msg->attachments && msg->attachments->value && msg->attachments->size);
vb@2874
  60
    
vb@2874
  61
    cout << "sending message:\n";
vb@2874
  62
vb@2874
  63
    char *text = NULL;
vb@2874
  64
    PEP_STATUS status = PER_to_XER_Sync_msg(msg->attachments->value, msg->attachments->size, &text);
vb@2874
  65
    assert(status == PEP_STATUS_OK);
vb@2874
  66
    cout << text << "\n";
vb@2874
  67
vb@2874
  68
    free(text);
vb@2874
  69
    free_message(msg);
vb@2871
  70
    return PEP_STATUS_OK;
vb@2871
  71
  }
vb@2873
  72
vb@2873
  73
  static void sync_thread(PEP_SESSION session, Sync_Adapter *adapter)
vb@2873
  74
  {
vb@2873
  75
    cout << "sync_thread: startup\n";
vb@2873
  76
    do_sync_protocol(session, adapter);
vb@2873
  77
    cout << "sync_thread: shutdown\n";
vb@2873
  78
  }
vb@2852
  79
};
vb@2852
  80
vb@2852
  81
SyncTests::SyncTests(string suitename, string test_home_dir) :
vb@2852
  82
  EngineTestSessionSuite::EngineTestSessionSuite(suitename, test_home_dir) {
vb@2852
  83
  add_test_to_suite(std::pair<std::string, void (Test::Suite::*)()>(string("SyncTests::check_sync"),
vb@2852
  84
                                   static_cast<Func>(&SyncTests::check_sync)));
vb@2852
  85
}
vb@2852
  86
vb@2871
  87
void SyncTests::check_sync()
vb@2871
  88
{
vb@2852
  89
  Sync_Adapter adapter;
vb@2871
  90
  PEP_SESSION sync = NULL;
vb@2873
  91
  thread *sync_thread;
vb@2852
  92
vb@2871
  93
  PEP_STATUS status = init(&sync, Sync_Adapter::messageToSend);
vb@2871
  94
  TEST_ASSERT(status == PEP_STATUS_OK);
vb@2871
  95
vb@2874
  96
  pEp_identity *self = new_identity("alice@synctests.pep", nullptr, "23", "Alice Miller");
vb@2874
  97
  assert(self);
vb@2874
  98
  cout << "setting own identity for " << self->address << "\n";
vb@2874
  99
  status = myself(session, self);
vb@2874
  100
  assert(self->me);
vb@2874
  101
  assert(self->fpr);
vb@2874
  102
  cout << "fpr: " << self->fpr << "\n";
vb@2874
  103
  free_identity(self);
vb@2874
  104
vb@2871
  105
  status = register_sync_callbacks(
vb@2871
  106
      sync,
vb@2852
  107
      &adapter.q,
vb@2852
  108
      Sync_Adapter::notifyHandshake,
vb@2852
  109
      Sync_Adapter::inject_sync_event,
vb@2852
  110
      Sync_Adapter::retrieve_next_sync_event
vb@2852
  111
    );
vb@2871
  112
  TEST_ASSERT(status == PEP_STATUS_OK);
vb@2873
  113
  TEST_ASSERT(sync->sync_state.keysync.state == Sole);
vb@2852
  114
vb@2873
  115
  cout << "creating thread for sync\n";
vb@2873
  116
  sync_thread = new thread(Sync_Adapter::sync_thread, sync, &adapter);
vb@2873
  117
 
vb@2873
  118
  cout << "sending shutdown to sync thread\n";
vb@2873
  119
  adapter.q.push_front(nullptr);
vb@2873
  120
  sync_thread->join();
vb@2871
  121
vb@2871
  122
  unregister_sync_callbacks(sync);
vb@2871
  123
  release(sync);
vb@2852
  124
}
vb@2852
  125