sync/gen_statemachine.ysl2
author Volker Birk <vb@pep-project.org>
Thu, 05 May 2016 13:46:01 +0200
changeset 577 26ebb2727295
child 578 b313077e13f2
permissions -rw-r--r--
generator sample of no use
vb@577
   1
// generate state machine code
vb@577
   2
vb@577
   3
// Copyleft (c) 2016, p≡p foundation
vb@577
   4
vb@577
   5
// Written by Volker Birk
vb@577
   6
vb@577
   7
include yslt.yml2
vb@577
   8
vb@577
   9
tstylesheet {
vb@577
  10
  template "/protocol/fsm"
vb@577
  11
  ||
vb@577
  12
  // state machine for «@name»
vb@577
  13
vb@577
  14
  #include "pEpEngine.h"
vb@577
  15
vb@577
  16
vb@577
  17
  void sm_«@name»(«@name»_state state)
vb@577
  18
  {
vb@577
  19
    switch (state) {
vb@577
  20
      `` apply "state"
vb@577
  21
    }
vb@577
  22
  }
vb@577
  23
vb@577
  24
  ||
vb@577
  25
vb@577
  26
  template "state"
vb@577
  27
  ||
vb@577
  28
  case «@name»:
vb@577
  29
    // bla
vb@577
  30
    break;
vb@577
  31
vb@577
  32
  ||
vb@577
  33
}
vb@577
  34
vb@577
  35