src/keymanagement.c
author vb
Fri, 11 Jul 2014 17:43:11 +0200
changeset 8 26cc9f0228f4
parent 0 16f27efbef98
child 10 ead888e73384
permissions -rw-r--r--
moving functionality into pEpEngine
vb@0
   1
#ifndef WIN32 // UNIX
vb@0
   2
#define _POSIX_C_SOURCE 200809L
vb@0
   3
#else
vb@0
   4
#include "platform_windows.h"
vb@0
   5
#endif
vb@0
   6
vb@0
   7
#include <string.h>
vb@0
   8
#include <stdio.h>
vb@0
   9
#include <stdlib.h>
vb@0
  10
#include <assert.h>
vb@0
  11
vb@0
  12
#define _EXPORT_PEP_ENGINE_DLL
vb@0
  13
#include "pEpEngine.h"
vb@0
  14
#include "keymanagement.h"
vb@0
  15
vb@0
  16
#ifndef MIN
vb@0
  17
#define MIN(A, B) ((B) > (A) ? (A) : (B))
vb@0
  18
#endif
vb@0
  19
vb@8
  20
#ifndef EMPTY
vb@8
  21
#define EMPTY(STR) ((STR == NULL) || (STR)[0] == 0)
vb@8
  22
#endif
vb@8
  23
vb@0
  24
DYNAMIC_API PEP_STATUS update_identity(
vb@0
  25
    PEP_SESSION session, pEp_identity * identity
vb@0
  26
  )
vb@0
  27
{
vb@0
  28
  pEp_identity *stored_identity;
vb@0
  29
  PEP_STATUS status;
vb@0
  30
vb@0
  31
  assert(session);
vb@0
  32
  assert(identity);
vb@0
  33
  assert(identity->address);
vb@0
  34
vb@0
  35
  status = get_identity(session, identity->address, &stored_identity);
vb@0
  36
  assert(status != PEP_OUT_OF_MEMORY);
vb@0
  37
  if (status == PEP_OUT_OF_MEMORY)
vb@0
  38
    return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@0
  39
vb@0
  40
  if (stored_identity) {
vb@8
  41
    if (EMPTY(identity->fpr)) {
vb@8
  42
      identity->comm_type = PEP_ct_unknown;
vb@8
  43
vb@8
  44
      stringlist_t *keylist;
vb@8
  45
vb@8
  46
      status = find_keys(session, stored_identity->fpr, &keylist);
vb@8
  47
      assert(status != PEP_OUT_OF_MEMORY);
vb@8
  48
      if (status == PEP_OUT_OF_MEMORY)
vb@8
  49
        return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@8
  50
vb@8
  51
      if (keylist && keylist->value) {
vb@8
  52
        identity->comm_type = stored_identity->comm_type;
vb@8
  53
      }
vb@8
  54
vb@8
  55
      free_stringlist(keylist);
vb@8
  56
vb@8
  57
      identity->fpr = strdup(stored_identity->fpr);
vb@8
  58
      assert(identity->fpr);
vb@8
  59
      if (identity->fpr == NULL)
vb@8
  60
        return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@8
  61
      identity->fpr_size = stored_identity->address_size;
vb@8
  62
    }
vb@8
  63
    else /* !EMPTY(identity->fpr) */ {
vb@8
  64
      stringlist_t *keylist;
vb@8
  65
vb@8
  66
      status = find_keys(session, identity->fpr, &keylist);
vb@8
  67
      assert(status != PEP_OUT_OF_MEMORY);
vb@8
  68
      if (status == PEP_OUT_OF_MEMORY)
vb@8
  69
        return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@8
  70
vb@8
  71
      if (keylist && keylist->value) {
vb@8
  72
        if (identity->comm_type == PEP_ct_unknown) {
vb@8
  73
          if (strcmp(identity->fpr, stored_identity->fpr) == 0) {
vb@8
  74
            identity->comm_type = stored_identity->comm_type;
vb@8
  75
          }
vb@8
  76
          else {
vb@8
  77
            status = get_trust(session, identity);
vb@8
  78
            assert(status != PEP_OUT_OF_MEMORY);
vb@8
  79
            if (status == PEP_OUT_OF_MEMORY)
vb@8
  80
              return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@8
  81
          }
vb@8
  82
        }
vb@8
  83
      }
vb@8
  84
      else
vb@8
  85
        identity->comm_type = PEP_ct_unknown;
vb@8
  86
vb@8
  87
      free_stringlist(keylist);
vb@8
  88
    }
vb@8
  89
vb@8
  90
    if (EMPTY(identity->username)) {
vb@0
  91
      free(identity->username);
vb@0
  92
      identity->username = strdup(stored_identity->username);
vb@8
  93
      assert(identity->username);
vb@8
  94
      if (identity->username == NULL)
vb@8
  95
        return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@8
  96
      identity->username_size = stored_identity->username_size;
vb@0
  97
    }
vb@8
  98
vb@8
  99
    if (EMPTY(identity->user_id)) {
vb@0
  100
      free(identity->user_id);
vb@0
  101
      identity->user_id = strdup(stored_identity->user_id);
vb@8
  102
      assert(identity->user_id);
vb@8
  103
      if (identity->user_id == NULL)
vb@8
  104
        return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@8
  105
      identity->user_id_size = stored_identity->user_id_size;
vb@0
  106
    }
vb@8
  107
vb@8
  108
    if (identity->lang[0] == 0) {
vb@8
  109
      identity->lang[0] = stored_identity->lang[0];
vb@8
  110
      identity->lang[1] = stored_identity->lang[1];
vb@8
  111
      identity->lang[2] = 0;
vb@0
  112
    }
vb@0
  113
  }
vb@8
  114
  else /* stored_identity == NULL */ {
vb@8
  115
    if (identity->fpr && identity->user_id) {
vb@8
  116
      if (identity->comm_type == PEP_ct_unknown) {
vb@8
  117
        status = get_trust(session, identity);
vb@8
  118
        assert(status != PEP_OUT_OF_MEMORY);
vb@8
  119
        if (status == PEP_OUT_OF_MEMORY)
vb@8
  120
          return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@8
  121
      }
vb@8
  122
      if (identity->comm_type != PEP_ct_unknown && EMPTY(identity->username)) {
vb@8
  123
        free(identity->username);
vb@8
  124
        identity->username = strdup("anonymous");
vb@8
  125
        identity->username_size = 10;
vb@8
  126
      }
vb@8
  127
    }
vb@8
  128
    else
vb@8
  129
      identity->comm_type = PEP_ct_unknown;
vb@8
  130
  }
vb@0
  131
vb@8
  132
  status = PEP_STATUS_OK;
vb@0
  133
vb@8
  134
  if (identity->comm_type != PEP_ct_unknown) {
vb@8
  135
    status = set_identity(session, identity);
vb@8
  136
    assert(status == PEP_STATUS_OK);
vb@8
  137
  }
vb@8
  138
vb@8
  139
  return status;
vb@0
  140
}
vb@0
  141
vb@0
  142
DYNAMIC_API PEP_STATUS outgoing_comm_type(
vb@0
  143
    PEP_SESSION session,
vb@0
  144
    const stringlist_t *addresses,
vb@0
  145
    PEP_comm_type *comm_type
vb@0
  146
  )
vb@0
  147
{
vb@0
  148
  const stringlist_t *l;
vb@0
  149
vb@0
  150
  assert(session);
vb@0
  151
  assert(addresses);
vb@0
  152
  assert(addresses->value);
vb@0
  153
  assert(comm_type);
vb@0
  154
vb@0
  155
  *comm_type = PEP_ct_unknown;
vb@0
  156
vb@0
  157
  for (l=addresses; l && l->value; l = l->next) {
vb@0
  158
    PEP_STATUS _status;
vb@0
  159
    pEp_identity *identity;
vb@0
  160
vb@0
  161
    _status = get_identity(session, l->value, &identity);
vb@0
  162
    assert(_status != PEP_OUT_OF_MEMORY);
vb@0
  163
vb@0
  164
    if (identity == NULL) {
vb@0
  165
      *comm_type = PEP_ct_no_encryption;
vb@0
  166
      return PEP_STATUS_OK;
vb@0
  167
    }
vb@0
  168
    else if (identity->comm_type == PEP_ct_unknown) {
vb@0
  169
      *comm_type = PEP_ct_no_encryption;
vb@0
  170
      free_identity(identity);
vb@0
  171
      return PEP_STATUS_OK;
vb@0
  172
    }
vb@0
  173
    else if (*comm_type == PEP_ct_unknown) {
vb@0
  174
      *comm_type = identity->comm_type;
vb@0
  175
    }
vb@0
  176
    else if (*comm_type != identity->comm_type) {
vb@0
  177
      PEP_comm_type min = MIN(*comm_type, identity->comm_type);
vb@0
  178
      if (min < PEP_ct_unconfirmed_encryption) {
vb@0
  179
        *comm_type = PEP_ct_no_encryption;
vb@0
  180
        free_identity(identity);
vb@0
  181
        return PEP_STATUS_OK;
vb@0
  182
      }
vb@0
  183
      else if (min < PEP_ct_unconfirmed_enc_anon)
vb@0
  184
        *comm_type = PEP_ct_unconfirmed_encryption;
vb@0
  185
      else if (min < PEP_ct_confirmed_encryption)
vb@0
  186
        *comm_type = PEP_ct_unconfirmed_enc_anon;
vb@0
  187
      else if (min < PEP_ct_confirmed_enc_anon)
vb@0
  188
        *comm_type = PEP_ct_confirmed_encryption;
vb@0
  189
      else
vb@0
  190
        *comm_type = PEP_ct_confirmed_enc_anon;
vb@0
  191
    }
vb@0
  192
vb@0
  193
    free_identity(identity);
vb@0
  194
  }
vb@0
  195
vb@0
  196
  return PEP_STATUS_OK;
vb@0
  197
}
vb@0
  198
vb@0
  199
DYNAMIC_API PEP_STATUS myself(PEP_SESSION session, pEp_identity * identity)
vb@0
  200
{
vb@0
  201
  PEP_STATUS status;
vb@0
  202
  stringlist_t *keylist;
vb@0
  203
vb@0
  204
  assert(session);
vb@0
  205
  assert(identity);
vb@0
  206
  assert(identity->address);
vb@0
  207
  assert(identity->username);
vb@0
  208
  assert(identity->user_id);
vb@0
  209
vb@0
  210
  identity->comm_type = PEP_ct_pEp;
vb@0
  211
  identity->me = true;
vb@0
  212
vb@0
  213
  pEp_identity *_identity;
vb@0
  214
vb@0
  215
  log_event(session, "myself", "debug", identity->address, NULL);
vb@0
  216
  status = get_identity(session, identity->address, &_identity);
vb@0
  217
  assert(status != PEP_OUT_OF_MEMORY);
vb@0
  218
  if (status == PEP_OUT_OF_MEMORY)
vb@0
  219
    return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@0
  220
vb@0
  221
  status = find_keys(session, identity->address, &keylist);
vb@0
  222
  assert(status != PEP_OUT_OF_MEMORY);
vb@0
  223
  if (status == PEP_OUT_OF_MEMORY)
vb@0
  224
    return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@0
  225
vb@0
  226
  if (keylist == NULL || keylist->value == NULL) {
vb@0
  227
    log_event(session, "generating key pair", "debug", identity->address, NULL);
vb@0
  228
    status = generate_keypair(session, identity);
vb@0
  229
    assert(status != PEP_OUT_OF_MEMORY);
vb@0
  230
    if (status != PEP_STATUS_OK) {
vb@0
  231
      char buf[11];
vb@0
  232
      snprintf(buf, 11, "%d", status);
vb@0
  233
      log_event(session, "generating key pair failed", "debug", buf, NULL);
vb@0
  234
      return status;
vb@0
  235
    }
vb@0
  236
vb@0
  237
    status = find_keys(session, identity->address, &keylist);
vb@0
  238
    assert(status != PEP_OUT_OF_MEMORY);
vb@0
  239
    if (status == PEP_OUT_OF_MEMORY)
vb@0
  240
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@0
  241
vb@0
  242
    assert(keylist);
vb@0
  243
  }
vb@0
  244
vb@0
  245
  if (identity->fpr)
vb@0
  246
    free(identity->fpr);
vb@0
  247
  identity->fpr = strdup(keylist->value);
vb@0
  248
  assert(identity->fpr);
vb@0
  249
  free_stringlist(keylist);
vb@0
  250
  if (identity->fpr == NULL)
vb@0
  251
    return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@8
  252
  identity->fpr_size = strlen(identity->fpr);
vb@0
  253
vb@0
  254
  status = set_identity(session, identity);
vb@0
  255
  assert(status == PEP_STATUS_OK);
vb@0
  256
vb@0
  257
  return PEP_STATUS_OK;
vb@0
  258
}
vb@0
  259
vb@0
  260
DYNAMIC_API PEP_STATUS do_keymanagement(
vb@0
  261
    retrieve_next_identity_t retrieve_next_identity,
vb@0
  262
    void *management
vb@0
  263
  )
vb@0
  264
{
vb@0
  265
  PEP_SESSION session;
vb@0
  266
  pEp_identity *identity;
vb@0
  267
  PEP_STATUS status = init(&session);
vb@0
  268
vb@0
  269
  assert(status == PEP_STATUS_OK);
vb@0
  270
  if (status != PEP_STATUS_OK)
vb@0
  271
    return status;
vb@0
  272
vb@0
  273
  log_event(session, "keymanagement thread started", "pEp engine", NULL, NULL);
vb@0
  274
vb@0
  275
  while (identity = retrieve_next_identity(management)) {
vb@0
  276
    assert(identity->address);
vb@0
  277
    log_event(session, "do_keymanagement", "debug", identity->address, NULL);
vb@0
  278
    if (identity->me) {
vb@0
  279
      status = myself(session, identity);
vb@0
  280
      assert(status != PEP_OUT_OF_MEMORY);
vb@0
  281
    } else {
vb@0
  282
      status = recv_key(session, identity->address);
vb@0
  283
      assert(status != PEP_OUT_OF_MEMORY);
vb@0
  284
    }
vb@0
  285
    free_identity(identity);
vb@0
  286
  }
vb@0
  287
vb@0
  288
  log_event(session, "keymanagement thread shutdown", "pEp engine", NULL, NULL);
vb@0
  289
vb@0
  290
  release(session);
vb@0
  291
  return PEP_STATUS_OK;
vb@0
  292
}
vb@0
  293