sync/gen_statemachine.ysl2
author Volker Birk <vb@pep-project.org>
Thu, 12 May 2016 20:00:51 +0200
changeset 617 0caa732cf9a4
parent 610 1e3d39516f43
child 623 533a7fcc423b
permissions -rw-r--r--
adding third column with phrase
vb@577
   1
// generate state machine code
vb@577
   2
vb@577
   3
// Copyleft (c) 2016, p≡p foundation
vb@577
   4
vb@577
   5
// Written by Volker Birk
vb@577
   6
vb@577
   7
include yslt.yml2
vb@577
   8
vb@577
   9
tstylesheet {
Edouard@605
  10
vb@609
  11
  template "/protocol/fsm" {
vb@609
  12
    document "../src/sync_fsm.h", "text"
vb@609
  13
    ||
vb@609
  14
    #pragma once
vb@577
  15
vb@609
  16
    // state machine for «@name»
vb@577
  17
vb@609
  18
    #include "pEpEngine.h"
vb@608
  19
vb@609
  20
    // types
Edouard@605
  21
vb@609
  22
    typedef pEp_identity * Identity;
vb@617
  23
    typedef stringlist_t * Stringlist;
vb@609
  24
    typedef union _param { const Identity partner; const stringlist_t *keylist; } param_t;
vb@583
  25
vb@609
  26
    // error values
vb@577
  27
vb@609
  28
    typedef enum _fsm_error {
vb@609
  29
      invalid_state = -1,
vb@609
  30
      invalid_event = -2
vb@609
  31
    } fsm_error;
vb@583
  32
vb@609
  33
    // states
vb@578
  34
vb@609
  35
    typedef enum _«@name»_state {
vb@609
  36
    `` for "set:distinct(state/@name)" |> «.»`if "position()!=last()" > , `
vb@609
  37
    } «@name»_state;
vb@583
  38
vb@609
  39
    // events
vb@578
  40
vb@609
  41
    typedef enum _«@name»_event {
vb@609
  42
    `` for "set:distinct(state/event/@name)" |> «.»`if "position()!=last()" > , `
vb@609
  43
    } «@name»_event;
vb@583
  44
vb@609
  45
    // actions
vb@582
  46
vb@609
  47
    `` for "set:distinct(state/event//action/@name)" | void «.»(const Identity partner);
Edouard@605
  48
vb@609
  49
    // driver
Edouard@605
  50
vb@609
  51
    void fsm_«@name»_inject(PEP_SESSION session, «@name»_event event);
Edouard@605
  52
vb@609
  53
    ||
vb@609
  54
    ||
vb@609
  55
    #include "sync_fsm.h"
vb@609
  56
vb@609
  57
    // state machine for «@name»
vb@609
  58
vb@609
  59
    «@name»_state fsm_«@name»(
vb@609
  60
        «@name»_state state,
vb@609
  61
        «@name»_event event,
vb@609
  62
        const Identity partner
vb@609
  63
      )
vb@609
  64
    {
vb@609
  65
      switch (state) {
vb@609
  66
        `` apply "state"
vb@609
  67
        default:
vb@609
  68
          return invalid_state;
vb@609
  69
      }
vb@609
  70
vb@609
  71
      return state;
vb@577
  72
    }
vb@582
  73
vb@609
  74
    ||
vb@577
  75
  }
vb@577
  76
vb@580
  77
  template "state"
vb@577
  78
  ||
vb@577
  79
  case «@name»:
vb@578
  80
    switch (event) {
vb@578
  81
    `` apply "event", 2
vb@578
  82
    default:
vb@578
  83
      return invalid_event;
vb@578
  84
    }
vb@577
  85
    break;
vb@577
  86
vb@577
  87
  ||
vb@578
  88
vb@578
  89
  template "event"
vb@578
  90
  ||
vb@578
  91
  case «@name»:
vb@578
  92
  `` apply "action|transition";
vb@582
  93
  `` if "name(*[position()=last()]) != 'transition'" |> break;
vb@578
  94
  ||
vb@578
  95
vb@582
  96
  template "action" {
vb@582
  97
    indent(0);
vb@582
  98
    > «@name»(
vb@582
  99
    choose {
vb@582
  100
      when "parm" > «name(parm/*)»
vb@582
  101
      otherwise > NULL
vb@582
  102
    }
vb@582
  103
    > );\n
vb@582
  104
  }
vb@582
  105
vb@578
  106
  template "transition" | return «@target»;
vb@577
  107
}
vb@577
  108