src/pgp_gpg.c
author vb
Mon, 01 Sep 2014 19:30:30 +0200
changeset 27 096ad5873ef3
parent 26 843e629627bf
child 40 3e7aa2f67b7e
permissions -rw-r--r--
...
vb@24
   1
#include "pgp_gpg.h"
vb@24
   2
#include "pEp_internal.h"
vb@24
   3
vb@24
   4
static bool ensure_keyserver()
vb@24
   5
{
vb@24
   6
  static char buf[MAX_LINELENGTH];
vb@24
   7
  int n;
vb@24
   8
  FILE *f = fopen(gpg_conf(), "r");
vb@24
   9
vb@24
  10
  if (f != NULL) {
vb@24
  11
    while (!feof(f)) {
vb@24
  12
      char * s = fgets(buf, MAX_LINELENGTH, f);
vb@24
  13
      if (s && !feof(f)) {
vb@24
  14
        char * t = strtok(s, " ");
vb@24
  15
        if (t && strcmp(t, "keyserver") == 0) {
vb@24
  16
          fclose(f);
vb@24
  17
          return true;
vb@24
  18
        }
vb@24
  19
      }
vb@24
  20
    }
vb@24
  21
    f = freopen(gpg_conf(), "a", f);
vb@24
  22
  }
vb@24
  23
  else {
vb@24
  24
    f = fopen(gpg_conf(), "w");
vb@24
  25
  }
vb@24
  26
vb@24
  27
  assert(f);
vb@24
  28
  if (f == NULL)
vb@24
  29
    return false;
vb@24
  30
vb@24
  31
  n = fprintf(f, "keyserver %s\n", DEFAULT_KEYSERVER);
vb@24
  32
  assert(n >= 0);
vb@24
  33
  fclose(f);
vb@24
  34
vb@24
  35
  return true;
vb@24
  36
}
vb@24
  37
vb@27
  38
PEP_STATUS pgp_init(PEP_SESSION session)
vb@24
  39
{
vb@27
  40
  pEpSession *_session = (pEpSession *) session;
vb@24
  41
  gpgme_error_t gpgme_error;
vb@24
  42
  bool bResult = ensure_keyserver();
vb@24
  43
  assert(bResult);
vb@24
  44
vb@24
  45
  _session->gpgme = dlopen(LIBGPGME, RTLD_LAZY);
vb@24
  46
  if (_session->gpgme == NULL) {
vb@24
  47
    free(_session);
vb@24
  48
    return PEP_INIT_CANNOT_LOAD_GPGME;
vb@24
  49
  }
vb@24
  50
vb@24
  51
  memset(&(_session->gpg), 0, sizeof(struct gpg_s));
vb@24
  52
vb@24
  53
  _session->gpg.gpgme_set_locale
vb@24
  54
    = (gpgme_set_locale_t) (intptr_t) dlsym(_session->gpgme,
vb@24
  55
    "gpgme_set_locale");
vb@24
  56
  assert(_session->gpg.gpgme_set_locale);
vb@24
  57
vb@24
  58
  _session->gpg.gpgme_check
vb@24
  59
    = (gpgme_check_version_t) (intptr_t) dlsym(_session->gpgme,
vb@24
  60
    "gpgme_check_version");
vb@24
  61
  assert(_session->gpg.gpgme_check);
vb@24
  62
vb@24
  63
  _session->gpg.gpgme_new
vb@24
  64
    = (gpgme_new_t) (intptr_t) dlsym(_session->gpgme, "gpgme_new");
vb@24
  65
  assert(_session->gpg.gpgme_new);
vb@24
  66
vb@24
  67
  _session->gpg.gpgme_release
vb@24
  68
    = (gpgme_release_t) (intptr_t) dlsym(_session->gpgme, "gpgme_release");
vb@24
  69
  assert(_session->gpg.gpgme_release);
vb@24
  70
vb@24
  71
  _session->gpg.gpgme_set_protocol
vb@24
  72
    = (gpgme_set_protocol_t) (intptr_t) dlsym(_session->gpgme,
vb@24
  73
    "gpgme_set_protocol");
vb@24
  74
  assert(_session->gpg.gpgme_set_protocol);
vb@24
  75
vb@24
  76
  _session->gpg.gpgme_set_armor
vb@24
  77
    = (gpgme_set_armor_t) (intptr_t) dlsym(_session->gpgme,
vb@24
  78
    "gpgme_set_armor");
vb@24
  79
  assert(_session->gpg.gpgme_set_armor);
vb@24
  80
vb@24
  81
  _session->gpg.gpgme_data_new
vb@24
  82
    = (gpgme_data_new_t) (intptr_t) dlsym(_session->gpgme,
vb@24
  83
    "gpgme_data_new");
vb@24
  84
  assert(_session->gpg.gpgme_data_new);
vb@24
  85
vb@24
  86
  _session->gpg.gpgme_data_new_from_mem
vb@24
  87
    = (gpgme_data_new_from_mem_t) (intptr_t) dlsym(_session->gpgme,
vb@24
  88
    "gpgme_data_new_from_mem");
vb@24
  89
  assert(_session->gpg.gpgme_data_new_from_mem);
vb@24
  90
vb@24
  91
  _session->gpg.gpgme_data_release
vb@24
  92
    = (gpgme_data_release_t) (intptr_t) dlsym(_session->gpgme,
vb@24
  93
    "gpgme_data_release");
vb@24
  94
  assert(_session->gpg.gpgme_data_release);
vb@24
  95
vb@24
  96
  _session->gpg.gpgme_data_identify
vb@24
  97
    = (gpgme_data_identify_t) (intptr_t) dlsym(_session->gpgme,
vb@24
  98
    "gpgme_data_identify");
vb@24
  99
  assert(_session->gpg.gpgme_data_identify);
vb@24
  100
  _session->gpg.gpgme_data_seek
vb@24
  101
    = (gpgme_data_seek_t) (intptr_t) dlsym(_session->gpgme,
vb@24
  102
    "gpgme_data_seek");
vb@24
  103
  assert(_session->gpg.gpgme_data_seek);
vb@24
  104
vb@24
  105
  _session->gpg.gpgme_data_read
vb@24
  106
    = (gpgme_data_read_t) (intptr_t) dlsym(_session->gpgme,
vb@24
  107
    "gpgme_data_read");
vb@24
  108
  assert(_session->gpg.gpgme_data_read);
vb@24
  109
vb@24
  110
  _session->gpg.gpgme_op_decrypt
vb@24
  111
    = (gpgme_op_decrypt_t) (intptr_t) dlsym(_session->gpgme,
vb@24
  112
    "gpgme_op_decrypt");
vb@24
  113
  assert(_session->gpg.gpgme_op_decrypt);
vb@24
  114
vb@24
  115
  _session->gpg.gpgme_op_verify
vb@24
  116
    = (gpgme_op_verify_t) (intptr_t) dlsym(_session->gpgme,
vb@24
  117
    "gpgme_op_verify");
vb@24
  118
  assert(_session->gpg.gpgme_op_verify);
vb@24
  119
vb@24
  120
  _session->gpg.gpgme_op_decrypt_verify
vb@24
  121
    = (gpgme_op_decrypt_verify_t) (intptr_t) dlsym(_session->gpgme,
vb@24
  122
    "gpgme_op_decrypt_verify");
vb@24
  123
  assert(_session->gpg.gpgme_op_decrypt_verify);
vb@24
  124
vb@24
  125
  _session->gpg.gpgme_op_decrypt_result
vb@24
  126
    = (gpgme_op_decrypt_result_t) (intptr_t) dlsym(_session->gpgme,
vb@24
  127
    "gpgme_op_decrypt_result");
vb@24
  128
  assert(_session->gpg.gpgme_op_decrypt_result);
vb@24
  129
vb@24
  130
  _session->gpg.gpgme_op_encrypt_sign
vb@24
  131
    = (gpgme_op_encrypt_sign_t) (intptr_t) dlsym(_session->gpgme,
vb@24
  132
    "gpgme_op_encrypt_sign");
vb@24
  133
  assert(_session->gpg.gpgme_op_encrypt_sign);
vb@24
  134
vb@24
  135
  _session->gpg.gpgme_op_verify_result
vb@24
  136
    = (gpgme_op_verify_result_t) (intptr_t) dlsym(_session->gpgme,
vb@24
  137
    "gpgme_op_verify_result");
vb@24
  138
  assert(_session->gpg.gpgme_op_verify_result);
vb@24
  139
vb@24
  140
  _session->gpg.gpgme_signers_clear
vb@24
  141
    = (gpgme_signers_clear_t) (intptr_t) dlsym(_session->gpgme,
vb@24
  142
    "gpgme_signers_clear");
vb@24
  143
  assert(_session->gpg.gpgme_signers_clear);
vb@24
  144
vb@24
  145
  _session->gpg.gpgme_signers_add
vb@24
  146
    = (gpgme_signers_add_t) (intptr_t) dlsym(_session->gpgme,
vb@24
  147
    "gpgme_signers_add");
vb@24
  148
  assert(_session->gpg.gpgme_signers_add);
vb@24
  149
  _session->gpg.gpgme_get_key
vb@24
  150
    = (gpgme_get_key_t) (intptr_t) dlsym(_session->gpgme, "gpgme_get_key");
vb@24
  151
  assert(_session->gpg.gpgme_get_key);
vb@24
  152
vb@24
  153
  _session->gpg.gpgme_op_genkey
vb@24
  154
    = (gpgme_op_genkey_t) (intptr_t) dlsym(_session->gpgme,
vb@24
  155
    "gpgme_op_genkey");
vb@24
  156
  assert(_session->gpg.gpgme_op_genkey);
vb@24
  157
vb@24
  158
  _session->gpg.gpgme_op_genkey_result
vb@24
  159
    = (gpgme_op_genkey_result_t) (intptr_t) dlsym(_session->gpgme,
vb@24
  160
    "gpgme_op_genkey_result");
vb@24
  161
  assert(_session->gpg.gpgme_op_genkey_result);
vb@24
  162
vb@24
  163
  _session->gpg.gpgme_op_delete = (gpgme_op_delete_t) (intptr_t)
vb@24
  164
    dlsym(_session->gpgme, "gpgme_op_delete");
vb@24
  165
  assert(_session->gpg.gpgme_op_delete);
vb@24
  166
vb@24
  167
  _session->gpg.gpgme_op_import = (gpgme_op_import_t) (intptr_t)
vb@24
  168
    dlsym(_session->gpgme, "gpgme_op_import");
vb@24
  169
  assert(_session->gpg.gpgme_op_import);
vb@24
  170
vb@24
  171
  _session->gpg.gpgme_op_export = (gpgme_op_export_t) (intptr_t)
vb@24
  172
    dlsym(_session->gpgme, "gpgme_op_export");
vb@24
  173
  assert(_session->gpg.gpgme_op_export);
vb@24
  174
vb@24
  175
  _session->gpg.gpgme_set_keylist_mode = (gpgme_set_keylist_mode_t) (intptr_t)
vb@24
  176
    dlsym(_session->gpgme, "gpgme_set_keylist_mode");
vb@24
  177
  assert(_session->gpg.gpgme_set_keylist_mode);
vb@24
  178
vb@24
  179
  _session->gpg.gpgme_get_keylist_mode = (gpgme_get_keylist_mode_t) (intptr_t)
vb@24
  180
    dlsym(_session->gpgme, "gpgme_get_keylist_mode");
vb@24
  181
  assert(_session->gpg.gpgme_get_keylist_mode);
vb@24
  182
vb@24
  183
  _session->gpg.gpgme_op_keylist_start = (gpgme_op_keylist_start_t) (intptr_t)
vb@24
  184
    dlsym(_session->gpgme, "gpgme_op_keylist_start");
vb@24
  185
  assert(_session->gpg.gpgme_op_keylist_start);
vb@24
  186
vb@24
  187
  _session->gpg.gpgme_op_keylist_next = (gpgme_op_keylist_next_t) (intptr_t)
vb@24
  188
    dlsym(_session->gpgme, "gpgme_op_keylist_next");
vb@24
  189
  assert(_session->gpg.gpgme_op_keylist_next);
vb@24
  190
vb@24
  191
  _session->gpg.gpgme_op_keylist_end = (gpgme_op_keylist_end_t) (intptr_t)
vb@24
  192
    dlsym(_session->gpgme, "gpgme_op_keylist_end");
vb@24
  193
  assert(_session->gpg.gpgme_op_keylist_end);
vb@24
  194
vb@24
  195
  _session->gpg.gpgme_op_import_keys = (gpgme_op_import_keys_t) (intptr_t)
vb@24
  196
    dlsym(_session->gpgme, "gpgme_op_import_keys");
vb@24
  197
  assert(_session->gpg.gpgme_op_import_keys);
vb@24
  198
vb@24
  199
  _session->gpg.gpgme_key_ref = (gpgme_key_ref_t) (intptr_t)
vb@24
  200
    dlsym(_session->gpgme, "gpgme_key_ref");
vb@24
  201
  assert(_session->gpg.gpgme_key_ref);
vb@24
  202
vb@24
  203
  _session->gpg.gpgme_key_unref = (gpgme_key_unref_t) (intptr_t)
vb@24
  204
    dlsym(_session->gpgme, "gpgme_key_unref");
vb@24
  205
  assert(_session->gpg.gpgme_key_unref);
vb@24
  206
vb@24
  207
  setlocale(LC_ALL, "");
vb@24
  208
  _session->version = _session->gpg.gpgme_check(NULL);
vb@24
  209
  _session->gpg.gpgme_set_locale(NULL, LC_CTYPE, setlocale(LC_CTYPE, NULL));
vb@24
  210
vb@24
  211
  gpgme_error = _session->gpg.gpgme_new(&_session->ctx);
vb@24
  212
  if (gpgme_error != GPG_ERR_NO_ERROR) {
vb@24
  213
    dlclose(_session->gpgme);
vb@24
  214
    free(_session);
vb@24
  215
    return PEP_INIT_GPGME_INIT_FAILED;
vb@24
  216
  }
vb@26
  217
  assert(_session->ctx);
vb@24
  218
vb@24
  219
  gpgme_error = _session->gpg.gpgme_set_protocol(_session->ctx,
vb@24
  220
    GPGME_PROTOCOL_OpenPGP);
vb@24
  221
  assert(gpgme_error == GPG_ERR_NO_ERROR);
vb@24
  222
vb@24
  223
  _session->gpg.gpgme_set_armor(_session->ctx, 1);
vb@24
  224
vb@24
  225
  return PEP_STATUS_OK;
vb@24
  226
}
vb@24
  227
vb@24
  228
void pgp_release(PEP_SESSION session)
vb@24
  229
{
vb@24
  230
  pEpSession *_session = (pEpSession *) session;
vb@24
  231
  if (_session->ctx)
vb@24
  232
    _session->gpg.gpgme_release(_session->ctx);
vb@24
  233
  _session->ctx = NULL;
vb@24
  234
  memset(&(_session->gpg), 0, sizeof(struct gpg_s));
vb@24
  235
  dlclose(_session->gpgme);
vb@24
  236
}
vb@24
  237
vb@24
  238
PEP_STATUS pgp_decrypt_and_verify(
vb@24
  239
  PEP_SESSION session, const char *ctext, size_t csize,
vb@24
  240
  char **ptext, size_t *psize, stringlist_t **keylist
vb@24
  241
  )
vb@24
  242
{
vb@24
  243
  pEpSession *_session = (pEpSession *) session;
vb@24
  244
vb@24
  245
  PEP_STATUS result;
vb@24
  246
  gpgme_error_t gpgme_error;
vb@24
  247
  gpgme_data_t cipher, plain;
vb@24
  248
  gpgme_data_type_t dt;
vb@24
  249
vb@24
  250
  stringlist_t *_keylist = NULL;
vb@24
  251
  int i_key = 0;
vb@24
  252
vb@24
  253
  assert(_session);
vb@24
  254
  assert(ctext);
vb@24
  255
  assert(csize);
vb@24
  256
  assert(ptext);
vb@24
  257
  assert(psize);
vb@24
  258
  assert(keylist);
vb@24
  259
vb@24
  260
  *ptext = NULL;
vb@24
  261
  *psize = 0;
vb@24
  262
  *keylist = NULL;
vb@24
  263
vb@24
  264
  gpgme_error = _session->gpg.gpgme_data_new_from_mem(&cipher, ctext, csize, 0);
vb@24
  265
  assert(gpgme_error == GPG_ERR_NO_ERROR);
vb@24
  266
  if (gpgme_error != GPG_ERR_NO_ERROR) {
vb@24
  267
    if (gpgme_error == GPG_ERR_ENOMEM)
vb@24
  268
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  269
    else
vb@24
  270
      return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  271
  }
vb@24
  272
vb@24
  273
  gpgme_error = _session->gpg.gpgme_data_new(&plain);
vb@24
  274
  assert(gpgme_error == GPG_ERR_NO_ERROR);
vb@24
  275
  if (gpgme_error != GPG_ERR_NO_ERROR) {
vb@24
  276
    _session->gpg.gpgme_data_release(cipher);
vb@24
  277
    if (gpgme_error == GPG_ERR_ENOMEM)
vb@24
  278
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  279
    else
vb@24
  280
      return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  281
  }
vb@24
  282
vb@24
  283
  dt = _session->gpg.gpgme_data_identify(cipher);
vb@24
  284
  switch (dt) {
vb@24
  285
  case GPGME_DATA_TYPE_PGP_SIGNED:
vb@24
  286
  case GPGME_DATA_TYPE_PGP_OTHER:
vb@24
  287
    gpgme_error = _session->gpg.gpgme_op_decrypt_verify(_session->ctx, cipher,
vb@24
  288
      plain);
vb@24
  289
    assert(gpgme_error != GPG_ERR_INV_VALUE);
vb@24
  290
    assert(gpgme_error != GPG_ERR_NO_DATA);
vb@24
  291
vb@24
  292
    switch (gpgme_error) {
vb@24
  293
    case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
  294
    {
vb@24
  295
      gpgme_verify_result_t gpgme_verify_result;
vb@24
  296
      char *_buffer = NULL;
vb@24
  297
      size_t reading;
vb@24
  298
      size_t length = _session->gpg.gpgme_data_seek(plain, 0, SEEK_END);
vb@24
  299
      gpgme_signature_t gpgme_signature;
vb@24
  300
vb@24
  301
      assert(length != -1);
vb@24
  302
      _session->gpg.gpgme_data_seek(plain, 0, SEEK_SET);
vb@24
  303
vb@24
  304
      // TODO: make things less memory consuming
vb@24
  305
      // the following algorithm allocates memory for the complete
vb@24
  306
      // text
vb@24
  307
vb@24
  308
      _buffer = malloc(length + 1);
vb@24
  309
      assert(_buffer);
vb@24
  310
      if (_buffer == NULL) {
vb@24
  311
        _session->gpg.gpgme_data_release(plain);
vb@24
  312
        _session->gpg.gpgme_data_release(cipher);
vb@24
  313
        return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  314
      }
vb@24
  315
vb@24
  316
      reading = _session->gpg.gpgme_data_read(plain, _buffer, length);
vb@24
  317
      assert(length == reading);
vb@24
  318
vb@24
  319
      gpgme_verify_result =
vb@24
  320
        _session->gpg.gpgme_op_verify_result(_session->ctx);
vb@24
  321
      assert(gpgme_verify_result);
vb@24
  322
      gpgme_signature = gpgme_verify_result->signatures;
vb@24
  323
vb@24
  324
      if (gpgme_signature) {
vb@24
  325
        stringlist_t *k;
vb@24
  326
        _keylist = new_stringlist(NULL);
vb@24
  327
        assert(_keylist);
vb@24
  328
        if (_keylist == NULL) {
vb@24
  329
          _session->gpg.gpgme_data_release(plain);
vb@24
  330
          _session->gpg.gpgme_data_release(cipher);
vb@24
  331
          free(_buffer);
vb@24
  332
          return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  333
        }
vb@24
  334
        k = _keylist;
vb@24
  335
vb@24
  336
        result = PEP_DECRYPTED_AND_VERIFIED;
vb@24
  337
        do {
vb@24
  338
          switch (gpgme_signature->status) {
vb@24
  339
          case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
  340
            k = stringlist_add(k, gpgme_signature->fpr);
vb@24
  341
            break;
vb@24
  342
          case GPG_ERR_CERT_REVOKED:
vb@24
  343
          case GPG_ERR_BAD_SIGNATURE:
vb@24
  344
            result = PEP_DECRYPT_SIGNATURE_DOES_NOT_MATCH;
vb@24
  345
            break;
vb@24
  346
          case GPG_ERR_SIG_EXPIRED:
vb@24
  347
          case GPG_ERR_KEY_EXPIRED:
vb@24
  348
          case GPG_ERR_NO_PUBKEY:
vb@24
  349
            k = stringlist_add(k, gpgme_signature->fpr);
vb@24
  350
            if (result == PEP_DECRYPTED_AND_VERIFIED)
vb@24
  351
              result = PEP_DECRYPTED;
vb@24
  352
            break;
vb@24
  353
          case GPG_ERR_GENERAL:
vb@24
  354
            break;
vb@24
  355
          default:
vb@24
  356
            if (result == PEP_DECRYPTED_AND_VERIFIED)
vb@24
  357
              result = PEP_DECRYPTED;
vb@24
  358
            break;
vb@24
  359
          }
vb@24
  360
        } while ((gpgme_signature = gpgme_signature->next));
vb@24
  361
      }
vb@24
  362
      else {
vb@24
  363
        result = PEP_DECRYPTED;
vb@24
  364
      }
vb@24
  365
vb@24
  366
      if (result == PEP_DECRYPTED_AND_VERIFIED
vb@24
  367
        || result == PEP_DECRYPTED) {
vb@24
  368
        *ptext = _buffer;
vb@24
  369
        *psize = reading;
vb@24
  370
        (*ptext)[*psize] = 0; // safeguard for naive users
vb@24
  371
        *keylist = _keylist;
vb@24
  372
      }
vb@24
  373
      else {
vb@24
  374
        free_stringlist(_keylist);
vb@24
  375
        free(_buffer);
vb@24
  376
      }
vb@24
  377
      break;
vb@24
  378
    }
vb@24
  379
    case GPG_ERR_DECRYPT_FAILED:
vb@24
  380
      result = PEP_DECRYPT_WRONG_FORMAT;
vb@24
  381
      break;
vb@24
  382
    case GPG_ERR_BAD_PASSPHRASE:
vb@24
  383
      NOT_IMPLEMENTED;
vb@24
  384
    default:
vb@24
  385
    {
vb@24
  386
      gpgme_decrypt_result_t gpgme_decrypt_result = _session->gpg.gpgme_op_decrypt_result(_session->ctx);
vb@24
  387
      result = PEP_DECRYPT_NO_KEY;
vb@24
  388
vb@24
  389
      if (gpgme_decrypt_result != NULL) {
vb@24
  390
        if (gpgme_decrypt_result->unsupported_algorithm)
vb@24
  391
          *keylist = new_stringlist(gpgme_decrypt_result->unsupported_algorithm);
vb@24
  392
        else
vb@24
  393
          *keylist = new_stringlist("");
vb@24
  394
        assert(*keylist);
vb@24
  395
        if (*keylist == NULL) {
vb@24
  396
          result = PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  397
          break;
vb@24
  398
        }
vb@24
  399
        stringlist_t *_keylist = *keylist;
vb@24
  400
        for (gpgme_recipient_t r = gpgme_decrypt_result->recipients; r != NULL; r = r->next) {
vb@24
  401
          _keylist = stringlist_add(_keylist, r->keyid);
vb@24
  402
          assert(_keylist);
vb@24
  403
          if (_keylist == NULL) {
vb@24
  404
            free_stringlist(*keylist);
vb@24
  405
            *keylist = NULL;
vb@24
  406
            result = PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  407
            break;
vb@24
  408
          }
vb@24
  409
        }
vb@24
  410
        if (result == PEP_OUT_OF_MEMORY)
vb@24
  411
          break;
vb@24
  412
      }
vb@24
  413
    }
vb@24
  414
    }
vb@24
  415
    break;
vb@24
  416
vb@24
  417
  default:
vb@24
  418
    result = PEP_DECRYPT_WRONG_FORMAT;
vb@24
  419
  }
vb@24
  420
vb@24
  421
  _session->gpg.gpgme_data_release(plain);
vb@24
  422
  _session->gpg.gpgme_data_release(cipher);
vb@24
  423
  return result;
vb@24
  424
}
vb@24
  425
vb@24
  426
PEP_STATUS pgp_verify_text(
vb@24
  427
  PEP_SESSION session, const char *text, size_t size,
vb@24
  428
  const char *signature, size_t sig_size, stringlist_t **keylist
vb@24
  429
  )
vb@24
  430
{
vb@24
  431
  pEpSession *_session = (pEpSession *) session;
vb@24
  432
vb@24
  433
  PEP_STATUS result;
vb@24
  434
  gpgme_error_t gpgme_error;
vb@24
  435
  gpgme_data_t d_text, d_sig;
vb@24
  436
  stringlist_t *_keylist;
vb@24
  437
vb@24
  438
  assert(session);
vb@24
  439
  assert(text);
vb@24
  440
  assert(size);
vb@24
  441
  assert(signature);
vb@24
  442
  assert(sig_size);
vb@24
  443
  assert(keylist);
vb@24
  444
vb@24
  445
  *keylist = NULL;
vb@24
  446
vb@24
  447
  gpgme_error = _session->gpg.gpgme_data_new_from_mem(&d_text, text, size, 0);
vb@24
  448
  assert(gpgme_error == GPG_ERR_NO_ERROR);
vb@24
  449
  if (gpgme_error != GPG_ERR_NO_ERROR) {
vb@24
  450
    if (gpgme_error == GPG_ERR_ENOMEM)
vb@24
  451
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  452
    else
vb@24
  453
      return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  454
  }
vb@24
  455
vb@24
  456
  gpgme_error = _session->gpg.gpgme_data_new_from_mem(&d_sig, signature, sig_size, 0);
vb@24
  457
  assert(gpgme_error == GPG_ERR_NO_ERROR);
vb@24
  458
  if (gpgme_error != GPG_ERR_NO_ERROR) {
vb@24
  459
    _session->gpg.gpgme_data_release(d_text);
vb@24
  460
    if (gpgme_error == GPG_ERR_ENOMEM)
vb@24
  461
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  462
    else
vb@24
  463
      return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  464
  }
vb@24
  465
vb@24
  466
  gpgme_error = _session->gpg.gpgme_op_verify(_session->ctx, d_sig, d_text, NULL);
vb@24
  467
  assert(gpgme_error != GPG_ERR_INV_VALUE);
vb@24
  468
vb@24
  469
  switch (gpgme_error) {
vb@24
  470
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
  471
  {
vb@24
  472
    gpgme_verify_result_t gpgme_verify_result;
vb@24
  473
    gpgme_signature_t gpgme_signature;
vb@24
  474
vb@24
  475
    gpgme_verify_result =
vb@24
  476
      _session->gpg.gpgme_op_verify_result(_session->ctx);
vb@24
  477
    assert(gpgme_verify_result);
vb@24
  478
    gpgme_signature = gpgme_verify_result->signatures;
vb@24
  479
vb@24
  480
    if (gpgme_signature) {
vb@24
  481
      stringlist_t *k;
vb@24
  482
      _keylist = new_stringlist(NULL);
vb@24
  483
      assert(_keylist);
vb@24
  484
      if (_keylist == NULL) {
vb@24
  485
        _session->gpg.gpgme_data_release(d_text);
vb@24
  486
        _session->gpg.gpgme_data_release(d_sig);
vb@24
  487
        return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  488
      }
vb@24
  489
      k = _keylist;
vb@24
  490
vb@24
  491
      result = PEP_VERIFIED;
vb@24
  492
      do {
vb@24
  493
        k = stringlist_add(k, gpgme_signature->fpr);
vb@24
  494
        if (k == NULL) {
vb@24
  495
          free_stringlist(_keylist);
vb@24
  496
          _session->gpg.gpgme_data_release(d_text);
vb@24
  497
          _session->gpg.gpgme_data_release(d_sig);
vb@24
  498
          return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  499
        }
vb@24
  500
        if (gpgme_signature->summary & GPGME_SIGSUM_RED) {
vb@24
  501
          if (gpgme_signature->summary & GPGME_SIGSUM_KEY_EXPIRED
vb@24
  502
            || gpgme_signature->summary & GPGME_SIGSUM_SIG_EXPIRED) {
vb@24
  503
            if (result == PEP_VERIFIED
vb@24
  504
              || result == PEP_VERIFIED_AND_TRUSTED)
vb@24
  505
              result = PEP_UNENCRYPTED;
vb@24
  506
          }
vb@24
  507
          else {
vb@24
  508
            result = PEP_DECRYPT_SIGNATURE_DOES_NOT_MATCH;
vb@24
  509
            break;
vb@24
  510
          }
vb@24
  511
        }
vb@24
  512
        else {
vb@24
  513
          if (gpgme_signature->summary & GPGME_SIGSUM_VALID) {
vb@24
  514
            if (result == PEP_VERIFIED)
vb@24
  515
              result = PEP_VERIFIED_AND_TRUSTED;
vb@24
  516
          }
vb@24
  517
          if (gpgme_signature->summary & GPGME_SIGSUM_GREEN) {
vb@24
  518
            // good
vb@24
  519
          }
vb@24
  520
          else if (gpgme_signature->summary & GPGME_SIGSUM_KEY_MISSING) {
vb@24
  521
            result = PEP_VERIFY_NO_KEY;
vb@24
  522
          }
vb@24
  523
          else if (gpgme_signature->summary & GPGME_SIGSUM_SYS_ERROR) {
vb@24
  524
            if (result == PEP_VERIFIED
vb@24
  525
              || result == PEP_VERIFIED_AND_TRUSTED)
vb@24
  526
              result = PEP_UNENCRYPTED;
vb@24
  527
          }
vb@24
  528
          else {
vb@24
  529
            // do nothing
vb@24
  530
          }
vb@24
  531
        }
vb@24
  532
      } while ((gpgme_signature = gpgme_signature->next));
vb@24
  533
      *keylist = _keylist;
vb@24
  534
    }
vb@24
  535
    else {
vb@24
  536
      result = PEP_UNENCRYPTED;
vb@24
  537
    }
vb@24
  538
    break;
vb@24
  539
  }
vb@24
  540
    break;
vb@24
  541
  case GPG_ERR_NO_DATA:
vb@24
  542
    result = PEP_DECRYPT_WRONG_FORMAT;
vb@24
  543
    break;
vb@24
  544
  case GPG_ERR_INV_VALUE:
vb@24
  545
  default:
vb@24
  546
    result = PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  547
    break;
vb@24
  548
  }
vb@24
  549
vb@24
  550
  _session->gpg.gpgme_data_release(d_text);
vb@24
  551
  _session->gpg.gpgme_data_release(d_sig);
vb@24
  552
vb@24
  553
  return result;
vb@24
  554
}
vb@24
  555
vb@24
  556
PEP_STATUS pgp_encrypt_and_sign(
vb@24
  557
  PEP_SESSION session, const stringlist_t *keylist, const char *ptext,
vb@24
  558
  size_t psize, char **ctext, size_t *csize
vb@24
  559
  )
vb@24
  560
{
vb@24
  561
  pEpSession *_session = (pEpSession *) session;
vb@24
  562
vb@24
  563
  PEP_STATUS result;
vb@24
  564
  gpgme_error_t gpgme_error;
vb@24
  565
  gpgme_data_t plain, cipher;
vb@24
  566
  gpgme_key_t *rcpt;
vb@24
  567
  gpgme_encrypt_flags_t flags;
vb@24
  568
  const stringlist_t *_keylist;
vb@24
  569
  int i, j;
vb@24
  570
vb@24
  571
  assert(_session);
vb@24
  572
  assert(keylist);
vb@24
  573
  assert(ptext);
vb@24
  574
  assert(psize);
vb@24
  575
  assert(ctext);
vb@24
  576
  assert(csize);
vb@24
  577
vb@24
  578
  *ctext = NULL;
vb@24
  579
  *csize = 0;
vb@24
  580
vb@24
  581
  gpgme_error = _session->gpg.gpgme_data_new_from_mem(&plain, ptext, psize, 0);
vb@24
  582
  assert(gpgme_error == GPG_ERR_NO_ERROR);
vb@24
  583
  if (gpgme_error != GPG_ERR_NO_ERROR) {
vb@24
  584
    if (gpgme_error == GPG_ERR_ENOMEM)
vb@24
  585
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  586
    else
vb@24
  587
      return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  588
  }
vb@24
  589
vb@24
  590
  gpgme_error = _session->gpg.gpgme_data_new(&cipher);
vb@24
  591
  assert(gpgme_error == GPG_ERR_NO_ERROR);
vb@24
  592
  if (gpgme_error != GPG_ERR_NO_ERROR) {
vb@24
  593
    _session->gpg.gpgme_data_release(plain);
vb@24
  594
    if (gpgme_error == GPG_ERR_ENOMEM)
vb@24
  595
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  596
    else
vb@24
  597
      return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  598
  }
vb@24
  599
vb@24
  600
  rcpt = (gpgme_key_t *) calloc(stringlist_length(keylist) + 1,
vb@24
  601
    sizeof(gpgme_key_t));
vb@24
  602
  assert(rcpt);
vb@24
  603
  if (rcpt == NULL) {
vb@24
  604
    _session->gpg.gpgme_data_release(plain);
vb@24
  605
    _session->gpg.gpgme_data_release(cipher);
vb@24
  606
    return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  607
  }
vb@24
  608
vb@24
  609
  _session->gpg.gpgme_signers_clear(_session->ctx);
vb@24
  610
vb@24
  611
  for (_keylist = keylist, i = 0; _keylist != NULL; _keylist = _keylist->next, i++) {
vb@24
  612
    assert(_keylist->value);
vb@24
  613
    gpgme_error = _session->gpg.gpgme_get_key(_session->ctx, _keylist->value,
vb@24
  614
      &rcpt[i], 0);
vb@24
  615
    assert(gpgme_error != GPG_ERR_ENOMEM);
vb@24
  616
vb@24
  617
    switch (gpgme_error) {
vb@24
  618
    case GPG_ERR_ENOMEM:
vb@24
  619
      for (j = 0; j<i; j++)
vb@24
  620
        _session->gpg.gpgme_key_unref(rcpt[j]);
vb@24
  621
      free(rcpt);
vb@24
  622
      _session->gpg.gpgme_data_release(plain);
vb@24
  623
      _session->gpg.gpgme_data_release(cipher);
vb@24
  624
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  625
    case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
  626
      if (i == 0) {
vb@24
  627
        gpgme_error_t _gpgme_error = _session->gpg.gpgme_signers_add(_session->ctx, rcpt[0]);
vb@24
  628
        assert(_gpgme_error == GPG_ERR_NO_ERROR);
vb@24
  629
      }
vb@24
  630
      break;
vb@24
  631
    case GPG_ERR_EOF:
vb@24
  632
      for (j = 0; j<i; j++)
vb@24
  633
        _session->gpg.gpgme_key_unref(rcpt[j]);
vb@24
  634
      free(rcpt);
vb@24
  635
      _session->gpg.gpgme_data_release(plain);
vb@24
  636
      _session->gpg.gpgme_data_release(cipher);
vb@24
  637
      return PEP_KEY_NOT_FOUND;
vb@24
  638
    case GPG_ERR_AMBIGUOUS_NAME:
vb@24
  639
      for (j = 0; j<i; j++)
vb@24
  640
        _session->gpg.gpgme_key_unref(rcpt[j]);
vb@24
  641
      free(rcpt);
vb@24
  642
      _session->gpg.gpgme_data_release(plain);
vb@24
  643
      _session->gpg.gpgme_data_release(cipher);
vb@24
  644
      return PEP_KEY_HAS_AMBIG_NAME;
vb@24
  645
    default: // GPG_ERR_INV_VALUE if CTX or R_KEY is not a valid pointer or
vb@24
  646
      // FPR is not a fingerprint or key ID
vb@24
  647
      for (j = 0; j<i; j++)
vb@24
  648
        _session->gpg.gpgme_key_unref(rcpt[j]);
vb@24
  649
      free(rcpt);
vb@24
  650
      _session->gpg.gpgme_data_release(plain);
vb@24
  651
      _session->gpg.gpgme_data_release(cipher);
vb@24
  652
      return PEP_GET_KEY_FAILED;
vb@24
  653
    }
vb@24
  654
  }
vb@24
  655
vb@24
  656
  // TODO: remove that and replace with proper key management
vb@24
  657
  flags = GPGME_ENCRYPT_ALWAYS_TRUST;
vb@24
  658
vb@24
  659
  gpgme_error = _session->gpg.gpgme_op_encrypt_sign(_session->ctx, rcpt, flags,
vb@24
  660
    plain, cipher);
vb@24
  661
  switch (gpgme_error) {
vb@24
  662
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
  663
  {
vb@24
  664
    char *_buffer = NULL;
vb@24
  665
    size_t reading;
vb@24
  666
    size_t length = _session->gpg.gpgme_data_seek(cipher, 0, SEEK_END);
vb@24
  667
    assert(length != -1);
vb@24
  668
    _session->gpg.gpgme_data_seek(cipher, 0, SEEK_SET);
vb@24
  669
vb@24
  670
    // TODO: make things less memory consuming
vb@24
  671
    // the following algorithm allocates a buffer for the complete text
vb@24
  672
vb@24
  673
    _buffer = (char *) malloc(length + 1);
vb@24
  674
    assert(_buffer);
vb@24
  675
    if (_buffer == NULL) {
vb@24
  676
      for (j = 0; j<stringlist_length(keylist); j++)
vb@24
  677
        _session->gpg.gpgme_key_unref(rcpt[j]);
vb@24
  678
      free(rcpt);
vb@24
  679
      _session->gpg.gpgme_data_release(plain);
vb@24
  680
      _session->gpg.gpgme_data_release(cipher);
vb@24
  681
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  682
    }
vb@24
  683
vb@24
  684
    reading = _session->gpg.gpgme_data_read(cipher, _buffer, length);
vb@24
  685
    assert(length == reading);
vb@24
  686
vb@24
  687
    *ctext = _buffer;
vb@24
  688
    *csize = reading;
vb@24
  689
    (*ctext)[*csize] = 0; // safeguard for naive users
vb@24
  690
    result = PEP_STATUS_OK;
vb@24
  691
    break;
vb@24
  692
  }
vb@24
  693
  default:
vb@24
  694
    result = PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  695
  }
vb@24
  696
vb@24
  697
  for (j = 0; j<stringlist_length(keylist); j++)
vb@24
  698
    _session->gpg.gpgme_key_unref(rcpt[j]);
vb@24
  699
  free(rcpt);
vb@24
  700
  _session->gpg.gpgme_data_release(plain);
vb@24
  701
  _session->gpg.gpgme_data_release(cipher);
vb@24
  702
  return result;
vb@24
  703
}
vb@24
  704
vb@24
  705
PEP_STATUS pgp_generate_keypair(
vb@24
  706
  PEP_SESSION session, pEp_identity *identity
vb@24
  707
  )
vb@24
  708
{
vb@24
  709
  pEpSession *_session = (pEpSession *) session;
vb@24
  710
  gpgme_error_t gpgme_error;
vb@24
  711
  char *parms;
vb@24
  712
  const char *template =
vb@24
  713
    "<GnupgKeyParms format=\"internal\">\n"
vb@24
  714
    "Key-Type: RSA\n"
vb@24
  715
    "Key-Length: 4096\n"
vb@24
  716
    "Name-Real: %s\n"
vb@24
  717
    "Name-Email: %s\n"
vb@24
  718
    /* "Passphrase: %s\n" */
vb@24
  719
    "Expire-Date: 1y\n"
vb@24
  720
    "</GnupgKeyParms>\n";
vb@24
  721
  int result;
vb@24
  722
  gpgme_genkey_result_t gpgme_genkey_result;
vb@24
  723
vb@24
  724
  assert(session);
vb@24
  725
  assert(identity);
vb@24
  726
  assert(identity->address);
vb@24
  727
  assert(identity->fpr == NULL);
vb@24
  728
  assert(identity->username);
vb@24
  729
vb@24
  730
  parms = calloc(1, PARMS_MAX);
vb@24
  731
  assert(parms);
vb@24
  732
  if (parms == NULL)
vb@24
  733
    return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  734
vb@24
  735
  result = snprintf(parms, PARMS_MAX, template, identity->username,
vb@24
  736
    identity->address); // , _session->passphrase);
vb@24
  737
  assert(result < PARMS_MAX);
vb@24
  738
  if (result >= PARMS_MAX) {
vb@24
  739
    free(parms);
vb@24
  740
    return PEP_BUFFER_TOO_SMALL;
vb@24
  741
  }
vb@24
  742
vb@24
  743
  gpgme_error = _session->gpg.gpgme_op_genkey(_session->ctx, parms, NULL, NULL);
vb@24
  744
  free(parms);
vb@24
  745
vb@24
  746
  switch (gpgme_error) {
vb@24
  747
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
  748
    break;
vb@24
  749
  case GPG_ERR_INV_VALUE:
vb@24
  750
    return PEP_ILLEGAL_VALUE;
vb@24
  751
  case GPG_ERR_GENERAL:
vb@24
  752
    return PEP_CANNOT_CREATE_KEY;
vb@24
  753
  default:
vb@24
  754
    assert(0);
vb@24
  755
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  756
  }
vb@24
  757
vb@24
  758
  gpgme_genkey_result = _session->gpg.gpgme_op_genkey_result(_session->ctx);
vb@24
  759
  assert(gpgme_genkey_result);
vb@24
  760
  assert(gpgme_genkey_result->fpr);
vb@24
  761
vb@24
  762
  identity->fpr = strdup(gpgme_genkey_result->fpr);
vb@24
  763
vb@24
  764
  return PEP_STATUS_OK;
vb@24
  765
}
vb@24
  766
vb@24
  767
PEP_STATUS pgp_delete_keypair(PEP_SESSION session, const char *fpr)
vb@24
  768
{
vb@24
  769
  pEpSession *_session = (pEpSession *) session;
vb@24
  770
  gpgme_error_t gpgme_error;
vb@24
  771
  gpgme_key_t key;
vb@24
  772
vb@24
  773
  assert(session);
vb@24
  774
  assert(fpr);
vb@24
  775
vb@24
  776
  gpgme_error = _session->gpg.gpgme_get_key(_session->ctx, fpr, &key, 0);
vb@24
  777
  assert(gpgme_error != GPG_ERR_ENOMEM);
vb@24
  778
  switch (gpgme_error) {
vb@24
  779
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
  780
    break;
vb@24
  781
  case GPG_ERR_EOF:
vb@24
  782
    return PEP_KEY_NOT_FOUND;
vb@24
  783
  case GPG_ERR_INV_VALUE:
vb@24
  784
    return PEP_ILLEGAL_VALUE;
vb@24
  785
  case GPG_ERR_AMBIGUOUS_NAME:
vb@24
  786
    return PEP_KEY_HAS_AMBIG_NAME;
vb@24
  787
  case GPG_ERR_ENOMEM:
vb@24
  788
    return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  789
  default:
vb@24
  790
    assert(0);
vb@24
  791
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  792
  }
vb@24
  793
vb@24
  794
  gpgme_error = _session->gpg.gpgme_op_delete(_session->ctx, key, 1);
vb@24
  795
  _session->gpg.gpgme_key_unref(key);
vb@24
  796
  switch (gpgme_error) {
vb@24
  797
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
  798
    break;
vb@24
  799
  case GPG_ERR_INV_VALUE:
vb@24
  800
    assert(0);
vb@24
  801
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  802
  case GPG_ERR_NO_PUBKEY:
vb@24
  803
    assert(0);
vb@24
  804
    return PEP_KEY_NOT_FOUND;
vb@24
  805
  case GPG_ERR_AMBIGUOUS_NAME:
vb@24
  806
    assert(0);
vb@24
  807
    return PEP_KEY_HAS_AMBIG_NAME;
vb@24
  808
  default:
vb@24
  809
    assert(0);
vb@24
  810
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  811
  }
vb@24
  812
vb@24
  813
  return PEP_STATUS_OK;
vb@24
  814
}
vb@24
  815
vb@24
  816
PEP_STATUS pgp_import_key(PEP_SESSION session, const char *key_data, size_t size)
vb@24
  817
{
vb@24
  818
  pEpSession *_session = (pEpSession *) session;
vb@24
  819
  gpgme_error_t gpgme_error;
vb@24
  820
  gpgme_data_t dh;
vb@24
  821
vb@24
  822
  assert(session);
vb@24
  823
  assert(key_data);
vb@24
  824
vb@24
  825
  gpgme_error = _session->gpg.gpgme_data_new_from_mem(&dh, key_data, size, 0);
vb@24
  826
  assert(gpgme_error != GPG_ERR_ENOMEM);
vb@24
  827
  switch (gpgme_error) {
vb@24
  828
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
  829
    break;
vb@24
  830
  case GPG_ERR_ENOMEM:
vb@24
  831
    return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  832
  case GPG_ERR_INV_VALUE:
vb@24
  833
    assert(0);
vb@24
  834
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  835
  default:
vb@24
  836
    assert(0);
vb@24
  837
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  838
  }
vb@24
  839
vb@24
  840
  gpgme_error = _session->gpg.gpgme_op_import(_session->ctx, dh);
vb@24
  841
  switch (gpgme_error) {
vb@24
  842
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
  843
    break;
vb@24
  844
  case GPG_ERR_INV_VALUE:
vb@24
  845
    assert(0);
vb@24
  846
    _session->gpg.gpgme_data_release(dh);
vb@24
  847
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  848
  case GPG_ERR_NO_DATA:
vb@24
  849
    _session->gpg.gpgme_data_release(dh);
vb@24
  850
    return PEP_ILLEGAL_VALUE;
vb@24
  851
  default:
vb@24
  852
    assert(0);
vb@24
  853
    _session->gpg.gpgme_data_release(dh);
vb@24
  854
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  855
  }
vb@24
  856
vb@24
  857
  _session->gpg.gpgme_data_release(dh);
vb@24
  858
  return PEP_STATUS_OK;
vb@24
  859
}
vb@24
  860
vb@24
  861
PEP_STATUS pgp_export_key(
vb@24
  862
  PEP_SESSION session, const char *fpr, char **key_data, size_t *size
vb@24
  863
  )
vb@24
  864
{
vb@24
  865
  pEpSession *_session = (pEpSession *) session;
vb@24
  866
  gpgme_error_t gpgme_error;
vb@24
  867
  gpgme_data_t dh;
vb@24
  868
  size_t _size;
vb@24
  869
  char *buffer;
vb@24
  870
  int reading;
vb@24
  871
vb@24
  872
  assert(session);
vb@24
  873
  assert(fpr);
vb@24
  874
  assert(key_data);
vb@24
  875
  assert(size);
vb@24
  876
vb@24
  877
  gpgme_error = _session->gpg.gpgme_data_new(&dh);
vb@24
  878
  assert(gpgme_error != GPG_ERR_ENOMEM);
vb@24
  879
  switch (gpgme_error) {
vb@24
  880
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
  881
    break;
vb@24
  882
  case GPG_ERR_ENOMEM:
vb@24
  883
    return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  884
  case GPG_ERR_INV_VALUE:
vb@24
  885
    assert(0);
vb@24
  886
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  887
  default:
vb@24
  888
    assert(0);
vb@24
  889
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  890
  }
vb@24
  891
vb@24
  892
  gpgme_error = _session->gpg.gpgme_op_export(_session->ctx, fpr,
vb@24
  893
    GPGME_EXPORT_MODE_MINIMAL, dh);
vb@24
  894
  switch (gpgme_error) {
vb@24
  895
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
  896
    break;
vb@24
  897
  case GPG_ERR_EOF:
vb@24
  898
    _session->gpg.gpgme_data_release(dh);
vb@24
  899
    return PEP_KEY_NOT_FOUND;
vb@24
  900
  case GPG_ERR_INV_VALUE:
vb@24
  901
    assert(0);
vb@24
  902
    _session->gpg.gpgme_data_release(dh);
vb@24
  903
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  904
  default:
vb@24
  905
    assert(0);
vb@24
  906
    _session->gpg.gpgme_data_release(dh);
vb@24
  907
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  908
  };
vb@24
  909
vb@24
  910
  _size = _session->gpg.gpgme_data_seek(dh, 0, SEEK_END);
vb@24
  911
  assert(_size != -1);
vb@24
  912
  _session->gpg.gpgme_data_seek(dh, 0, SEEK_SET);
vb@24
  913
vb@24
  914
  buffer = malloc(_size + 1);
vb@24
  915
  assert(buffer);
vb@24
  916
  if (buffer == NULL) {
vb@24
  917
    _session->gpg.gpgme_data_release(dh);
vb@24
  918
    return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
  919
  }
vb@24
  920
vb@24
  921
  reading = _session->gpg.gpgme_data_read(dh, buffer, _size);
vb@24
  922
  assert(_size == reading);
vb@24
  923
vb@24
  924
  // safeguard for the naive user
vb@24
  925
  buffer[_size] = 0;
vb@24
  926
vb@24
  927
  *key_data = buffer;
vb@24
  928
  *size = _size;
vb@24
  929
vb@24
  930
  _session->gpg.gpgme_data_release(dh);
vb@24
  931
  return PEP_STATUS_OK;
vb@24
  932
}
vb@24
  933
vb@24
  934
static void _switch_mode(pEpSession *_session, gpgme_keylist_mode_t remove_mode,
vb@24
  935
  gpgme_keylist_mode_t add_mode)
vb@24
  936
{
vb@24
  937
  gpgme_error_t gpgme_error;
vb@24
  938
  gpgme_keylist_mode_t mode;
vb@24
  939
vb@24
  940
  mode = _session->gpg.gpgme_get_keylist_mode(_session->ctx);
vb@24
  941
vb@24
  942
  mode &= ~remove_mode;
vb@24
  943
  mode |= add_mode;
vb@24
  944
vb@24
  945
  gpgme_error = _session->gpg.gpgme_set_keylist_mode(_session->ctx, mode);
vb@24
  946
  assert(gpgme_error == GPG_ERR_NO_ERROR);
vb@24
  947
}
vb@24
  948
vb@24
  949
PEP_STATUS pgp_recv_key(PEP_SESSION session, const char *pattern)
vb@24
  950
{
vb@24
  951
  pEpSession *_session = (pEpSession *) session;
vb@24
  952
  gpgme_error_t gpgme_error;
vb@24
  953
  gpgme_key_t key;
vb@24
  954
vb@24
  955
  assert(session);
vb@24
  956
  assert(pattern);
vb@24
  957
vb@24
  958
  _switch_mode(_session, GPGME_KEYLIST_MODE_LOCAL, GPGME_KEYLIST_MODE_EXTERN);
vb@24
  959
vb@24
  960
  gpgme_error = _session->gpg.gpgme_op_keylist_start(_session->ctx, pattern, 0);
vb@24
  961
  switch (gpgme_error) {
vb@24
  962
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
  963
    break;
vb@24
  964
  case GPG_ERR_INV_VALUE:
vb@24
  965
    assert(0);
vb@24
  966
    _switch_mode(_session, GPGME_KEYLIST_MODE_EXTERN,
vb@24
  967
      GPGME_KEYLIST_MODE_LOCAL);
vb@24
  968
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
  969
  default:
vb@24
  970
    _switch_mode(_session, GPGME_KEYLIST_MODE_EXTERN,
vb@24
  971
      GPGME_KEYLIST_MODE_LOCAL);
vb@24
  972
    return PEP_GET_KEY_FAILED;
vb@24
  973
  };
vb@24
  974
vb@24
  975
  do {
vb@24
  976
    gpgme_error = _session->gpg.gpgme_op_keylist_next(_session->ctx, &key);
vb@24
  977
    assert(gpgme_error != GPG_ERR_INV_VALUE);
vb@24
  978
    switch (gpgme_error) {
vb@24
  979
    case GPG_ERR_EOF:
vb@24
  980
      break;
vb@24
  981
    case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
  982
    {
vb@24
  983
      gpgme_error_t gpgme_error;
vb@24
  984
      gpgme_key_t keys[2];
vb@24
  985
vb@24
  986
      keys[0] = key;
vb@24
  987
      keys[1] = NULL;
vb@24
  988
vb@24
  989
      gpgme_error = _session->gpg.gpgme_op_import_keys(_session->ctx, keys);
vb@24
  990
      _session->gpg.gpgme_key_unref(key);
vb@24
  991
      assert(gpgme_error != GPG_ERR_INV_VALUE);
vb@24
  992
      assert(gpgme_error != GPG_ERR_CONFLICT);
vb@24
  993
    }
vb@24
  994
      break;
vb@24
  995
    case GPG_ERR_ENOMEM:
vb@24
  996
      _switch_mode(_session, GPGME_KEYLIST_MODE_EXTERN,
vb@24
  997
        GPGME_KEYLIST_MODE_LOCAL);
vb@24
  998
      _session->gpg.gpgme_op_keylist_end(_session->ctx);
vb@24
  999
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
 1000
    default:
vb@24
 1001
      // BUG: GPGME returns an illegal value instead of GPG_ERR_EOF after
vb@24
 1002
      // reading first key
vb@24
 1003
#ifndef NDEBUG
vb@24
 1004
      fprintf(stderr, "warning: unknown result 0x%x of"
vb@24
 1005
        " gpgme_op_keylist_next()\n", gpgme_error);
vb@24
 1006
#endif
vb@24
 1007
      gpgme_error = GPG_ERR_EOF;
vb@24
 1008
      break;
vb@24
 1009
    };
vb@24
 1010
  } while (gpgme_error != GPG_ERR_EOF);
vb@24
 1011
vb@24
 1012
  _session->gpg.gpgme_op_keylist_end(_session->ctx);
vb@24
 1013
  _switch_mode(_session, GPGME_KEYLIST_MODE_EXTERN,
vb@24
 1014
    GPGME_KEYLIST_MODE_LOCAL);
vb@24
 1015
  return PEP_STATUS_OK;
vb@24
 1016
}
vb@24
 1017
vb@24
 1018
PEP_STATUS pgp_find_keys(
vb@24
 1019
  PEP_SESSION session, const char *pattern, stringlist_t **keylist
vb@24
 1020
  )
vb@24
 1021
{
vb@24
 1022
  pEpSession *_session = (pEpSession *) session;
vb@24
 1023
  gpgme_error_t gpgme_error;
vb@24
 1024
  gpgme_key_t key;
vb@24
 1025
  stringlist_t *_keylist;
vb@24
 1026
  char *fpr;
vb@24
 1027
vb@24
 1028
  assert(session);
vb@24
 1029
  assert(pattern);
vb@24
 1030
  assert(keylist);
vb@24
 1031
vb@24
 1032
  *keylist = NULL;
vb@24
 1033
vb@24
 1034
  gpgme_error = _session->gpg.gpgme_op_keylist_start(_session->ctx, pattern, 0);
vb@24
 1035
  switch (gpgme_error) {
vb@24
 1036
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
 1037
    break;
vb@24
 1038
  case GPG_ERR_INV_VALUE:
vb@24
 1039
    assert(0);
vb@24
 1040
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
 1041
  default:
vb@24
 1042
    return PEP_GET_KEY_FAILED;
vb@24
 1043
  };
vb@24
 1044
vb@24
 1045
  _keylist = new_stringlist(NULL);
vb@24
 1046
  stringlist_t *_k = _keylist;
vb@24
 1047
vb@24
 1048
  do {
vb@24
 1049
    gpgme_error = _session->gpg.gpgme_op_keylist_next(_session->ctx, &key);
vb@24
 1050
    assert(gpgme_error != GPG_ERR_INV_VALUE);
vb@24
 1051
    switch (gpgme_error) {
vb@24
 1052
    case GPG_ERR_EOF:
vb@24
 1053
      break;
vb@24
 1054
    case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
 1055
      assert(key);
vb@24
 1056
      assert(key->subkeys);
vb@24
 1057
      fpr = key->subkeys->fpr;
vb@24
 1058
      assert(fpr);
vb@24
 1059
      _k = stringlist_add(_k, fpr);
vb@24
 1060
      assert(_k);
vb@24
 1061
      if (_k != NULL)
vb@24
 1062
        break;
vb@24
 1063
    case GPG_ERR_ENOMEM:
vb@24
 1064
      free_stringlist(_keylist);
vb@24
 1065
      _session->gpg.gpgme_op_keylist_end(_session->ctx);
vb@24
 1066
      return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
 1067
    default:
vb@24
 1068
      // BUG: GPGME returns an illegal value instead of GPG_ERR_EOF after
vb@24
 1069
      // reading first key
vb@24
 1070
#ifndef NDEBUG
vb@24
 1071
      fprintf(stderr, "warning: unknown result 0x%x of"
vb@24
 1072
        " gpgme_op_keylist_next()\n", gpgme_error);
vb@24
 1073
#endif
vb@24
 1074
      gpgme_error = GPG_ERR_EOF;
vb@24
 1075
      break;
vb@24
 1076
    };
vb@24
 1077
  } while (gpgme_error != GPG_ERR_EOF);
vb@24
 1078
vb@24
 1079
  _session->gpg.gpgme_op_keylist_end(_session->ctx);
vb@24
 1080
  *keylist = _keylist;
vb@24
 1081
  return PEP_STATUS_OK;
vb@24
 1082
}
vb@24
 1083
vb@24
 1084
PEP_STATUS pgp_send_key(PEP_SESSION session, const char *pattern)
vb@24
 1085
{
vb@24
 1086
  pEpSession *_session = (pEpSession *) session;
vb@24
 1087
  gpgme_error_t gpgme_error;
vb@24
 1088
vb@24
 1089
  assert(session);
vb@24
 1090
  assert(pattern);
vb@24
 1091
vb@24
 1092
  gpgme_error = _session->gpg.gpgme_op_export(_session->ctx, pattern,
vb@24
 1093
    GPGME_EXPORT_MODE_EXTERN, NULL);
vb@24
 1094
  assert(gpgme_error != GPG_ERR_INV_VALUE);
vb@24
 1095
  if (gpgme_error == GPG_ERR_NO_ERROR)
vb@24
 1096
    return PEP_STATUS_OK;
vb@24
 1097
  else
vb@24
 1098
    return PEP_CANNOT_SEND_KEY;
vb@24
 1099
}
vb@24
 1100
vb@24
 1101
vb@24
 1102
PEP_STATUS pgp_get_key_rating(
vb@24
 1103
  PEP_SESSION session,
vb@24
 1104
  const char *fpr,
vb@24
 1105
  PEP_comm_type *comm_type
vb@24
 1106
  )
vb@24
 1107
{
vb@24
 1108
  pEpSession *_session = (pEpSession *) session;
vb@24
 1109
  PEP_STATUS status = PEP_STATUS_OK;
vb@24
 1110
  gpgme_error_t gpgme_error;
vb@24
 1111
  gpgme_key_t key;
vb@24
 1112
vb@24
 1113
  assert(session);
vb@24
 1114
  assert(fpr);
vb@24
 1115
  assert(comm_type);
vb@24
 1116
vb@24
 1117
  *comm_type = PEP_ct_unknown;
vb@24
 1118
vb@24
 1119
  gpgme_error = _session->gpg.gpgme_op_keylist_start(_session->ctx, fpr, 0);
vb@24
 1120
  switch (gpgme_error) {
vb@24
 1121
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
 1122
    break;
vb@24
 1123
  case GPG_ERR_INV_VALUE:
vb@24
 1124
    assert(0);
vb@24
 1125
    return PEP_UNKNOWN_ERROR;
vb@24
 1126
  default:
vb@24
 1127
    return PEP_GET_KEY_FAILED;
vb@24
 1128
  };
vb@24
 1129
vb@24
 1130
  gpgme_error = _session->gpg.gpgme_op_keylist_next(_session->ctx, &key);
vb@24
 1131
  assert(gpgme_error != GPG_ERR_INV_VALUE);
vb@24
 1132
vb@24
 1133
  if (key == NULL) {
vb@24
 1134
    _session->gpg.gpgme_op_keylist_end(_session->ctx);
vb@24
 1135
    return PEP_KEY_NOT_FOUND;
vb@24
 1136
  }
vb@24
 1137
vb@24
 1138
  switch (key->protocol) {
vb@24
 1139
  case GPGME_PROTOCOL_OpenPGP:
vb@24
 1140
  case GPGME_PROTOCOL_DEFAULT:
vb@24
 1141
    *comm_type = PEP_ct_OpenPGP_unconfirmed;
vb@24
 1142
    break;
vb@24
 1143
  case GPGME_PROTOCOL_CMS:
vb@24
 1144
    *comm_type = PEP_ct_CMS_unconfirmed;
vb@24
 1145
    break;
vb@24
 1146
  default:
vb@24
 1147
    *comm_type = PEP_ct_unknown;
vb@24
 1148
    _session->gpg.gpgme_op_keylist_end(_session->ctx);
vb@24
 1149
    return PEP_STATUS_OK;
vb@24
 1150
  }
vb@24
 1151
vb@24
 1152
  switch (gpgme_error) {
vb@24
 1153
  case GPG_ERR_EOF:
vb@24
 1154
    break;
vb@24
 1155
  case GPG_ERR_NO_ERROR:
vb@24
 1156
    assert(key);
vb@24
 1157
    assert(key->subkeys);
vb@24
 1158
    for (gpgme_subkey_t sk = key->subkeys; sk != NULL; sk = sk->next) {
vb@24
 1159
      if (sk->length < 1024)
vb@24
 1160
        *comm_type = PEP_ct_key_too_short;
vb@24
 1161
      else if (
vb@24
 1162
        (
vb@24
 1163
        (sk->pubkey_algo == GPGME_PK_RSA)
vb@24
 1164
        || (sk->pubkey_algo == GPGME_PK_RSA_E)
vb@24
 1165
        || (sk->pubkey_algo == GPGME_PK_RSA_S)
vb@24
 1166
        )
vb@24
 1167
        && sk->length == 1024
vb@24
 1168
        )
vb@24
 1169
        *comm_type = PEP_ct_OpenPGP_1024_RSA_unconfirmed;
vb@24
 1170
vb@24
 1171
      if (sk->invalid) {
vb@24
 1172
        *comm_type = PEP_ct_key_b0rken;
vb@24
 1173
        break;
vb@24
 1174
      }
vb@24
 1175
      if (sk->expired) {
vb@24
 1176
        *comm_type = PEP_ct_key_expired;
vb@24
 1177
        break;
vb@24
 1178
      }
vb@24
 1179
      if (sk->revoked) {
vb@24
 1180
        *comm_type = PEP_ct_key_revoked;
vb@24
 1181
        break;
vb@24
 1182
      }
vb@24
 1183
    }
vb@24
 1184
    break;
vb@24
 1185
  case GPG_ERR_ENOMEM:
vb@24
 1186
    _session->gpg.gpgme_op_keylist_end(_session->ctx);
vb@24
 1187
    *comm_type = PEP_ct_unknown;
vb@24
 1188
    return PEP_OUT_OF_MEMORY;
vb@24
 1189
  default:
vb@24
 1190
    // BUG: GPGME returns an illegal value instead of GPG_ERR_EOF after
vb@24
 1191
    // reading first key
vb@24
 1192
#ifndef NDEBUG
vb@24
 1193
    fprintf(stderr, "warning: unknown result 0x%x of"
vb@24
 1194
      " gpgme_op_keylist_next()\n", gpgme_error);
vb@24
 1195
#endif
vb@24
 1196
    gpgme_error = GPG_ERR_EOF;
vb@24
 1197
    break;
vb@24
 1198
  };
vb@24
 1199
vb@24
 1200
  _session->gpg.gpgme_op_keylist_end(_session->ctx);
vb@24
 1201
vb@24
 1202
  return status;
vb@24
 1203
}